1 marca 2019 r. — KB4482887 (kompilacja systemu operacyjnego: 17763.348)

Data wydania:

Wersja:

01.03.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.348

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Wprowadza technikę „Retpoline” do systemu Windows na niektórych urządzeniach, co może poprawić wydajność środków łagodzących problemy Spectre wariant 2 (CVE-2017-5715). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis na blogu Mitigating Spectre variant 2 with Retpoline on Windows.

 • Rozwiązuje problem, w którym Centrum akcji jest wyświetlane nagle po niewłaściwej stronie ekranu, a następnie po właściwej.

 • Rozwiązuje problem, w którym może nie być możliwe zapisanie w formacie PDF części wpisów odręcznych w programie Microsoft Edge. Dzieje się tak w przypadku wymazania części pisma odręcznego szybko po uruchomieniu sesji pisma odręcznego, a następnie dopisania kolejnego fragmentu pismem odręcznym.

 • Rozwiązuje problem, w którym typ nośnika jest wyświetlany jako „Nieznany” w Menedżerze serwerów w przypadku dysków pamięci klasy magazynu (SCM).

 • Rozwiązuje problem z dostępem pulpitu zdalnego do serwera Hyper-V 2019.

 • Rozwiązuje problem z usługą BranchCache, kiedy jest ona w trybie rozproszonej pamięci podręcznej. Usługa BranchCache może używać więcej miejsca na dysku niż przypisano dla pamięci podręcznej na potrzeby ponownej publikacji. Aby w pełni rozwiązać ten problem, na urządzeniach, na których przekroczono przydzielone miejsce na dysku, należy poleceniem netsh branchcache flush opróżnić usługę BranchCache.

 • Rozwiązuje problem z wydajnością podczas nawiązywania połączenia pulpitu zdalnego z poziomu klienta usług pulpitu zdalnego w sieci web z serwerem Windows Server 2019.

 • Rozwiązuje problem związany z niezawodnością, który może spowodować, że ekran laptopa pozostanie czarny po wznowieniu pracy z trybu uśpienia, jeśli pokrywa laptopa została zamknięcia podczas jego odłączania od stacji dokującej.

 • Rozwiązuje problem niepowodzenia zastępowania pliku w folderze udostępnionym z powodu błędu odmowy dostępu. Ten problem występuje, gdy jest zainstalowany sterownik filtru.

 • Umożliwia obsługę urządzeń peryferyjnych w roli niektórych urządzeń radiowych Bluetooth.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować błąd podczas próby drukowania do formatu PDF podczas sesji usług pulpitu zdalnego. Ten problem występuje podczas próby zapisania pliku i przekierowywania dysków w systemie klienta.

 • Rozwiązuje problem niezawodności, który może powodować, że ekran główny laptopa miga po wznowieniu z trybu uśpienia. Ten problem występuje, jeśli laptop jest podłączony do stacji dokującej z ekranem pośrednim.

 • Rozwiązuje problem z wyświetlanym czarnym ekranem i powodujący, że sesja pulpitu zdalnego przestanie odpowiadać podczas korzystania z niektórych połączeń sieci VPN.

 • Zaktualizowano informacje o strefach czasowych w Chile.

 • Rozwiązuje problem związany z niemożliwością poprawnego zarejestrowania kamer USB w funkcji Windows Hello po pierwszym uruchomieniu systemu (OOBE, out-of-box experience).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zainstalowanie ulepszonego sterownika zgodności Wskaż i drukuj Microsoft na klientach systemu Windows 7.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że usługa Termservice przestaje działać, gdy pulpit zdalny jest skonfigurowany do używania kodera sprzętowego formatu AVC (Advanced Video Coding).

 • Rozwiązuje problem polegający na blokowaniu konta użytkownika po przeniesieniu aplikacji na wspólną platformę przy użyciu aplikacji App-V.

 • Zwiększa niezawodność programu UE-VAppmonitor.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchamianie aplikacji App-V i generuje błąd 0xc0000225 w dzienniku. Ustaw następującą wartość DWORD, aby dostosować maksymalny czas oczekiwania sterownika na dostępność woluminu: „HKLM\Software\Microsoft\AppV\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds”.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie okna Pomoc (F1) niektórych aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje migotanie obrazu pulpitu i paska zadań na serwerze terminali systemu Windows Server 2019 po konfiguracji dysku profilu użytkownika.

 • Rozwiązuje problem z brakiem aktualizowania gałęzi użytkownika w momencie opublikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu tej grupy połączeń.

 • Umożliwia zwiększenie wydajności związane z funkcjami porównania ciągów znaków bez uwzględniania wielkości liter, takimi jak _stricmp(), w uniwersalnym środowisku wykonawczym C.

 • Rozwiązuje problem ze zgodnością analizy i odtwarzania niektórych treści MP4.

 • Rozwiązuje problem związany z ustawieniami serwerów proxy przeglądarki Internet Explorer i konfiguracją po pierwszym uruchomieniu (OOBE). Logowanie początkowe przestaje odpowiadać po użyciu narzędzia Sysprep.

 • Rozwiązuje problem, w którym obraz ekranu blokady na pulpicie ustawiony w ramach zasady grupy nie aktualizuje się, jeśli jest starszy niż poprzedni obraz lub ma taką samą nazwę jak on.

 • Rozwiązuje problem, w którym obraz tapety na pulpicie ustawiony w ramach zasady grupy nie aktualizuje się, jeśli ma taką samą nazwę co poprzedni obraz.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że klawiatura na ekranie dotykowym TabTip.exe przestaje działać w niektórych sytuacjach. Ten problem występuje podczas korzystania z klawiatury w scenariuszu kiosku po zastąpieniu domyślnej powłoki.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że baner połączenia Miracast będzie pozostawać otwarty po zamknięciu połączenia.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że dyski wirtualne mogą przechodzić do trybu offline w przypadku uaktualniania 2-węzłowego klastra Storage Space Direct (S2D) z systemu Windows Server 2016 do systemu Windows Server 2019.

 • Rozwiązuje problem związany z niemożliwością rozpoznania pierwszego znaku w nazwie ery japońskiej jako skrótu. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić załadowanie obrazów przez przeglądarkę Internet Explorer w przypadku, gdy ścieżka względna do plików źródłowych zawiera ukośnik odwrócony (\).

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że aplikacje używające bazy danych Microsoft Jet z formatem plików programu Microsoft Access 95 losowo przestają działać.

 • Rozwiązuje problem w systemie Windows Server 2019 powodujący występowanie przekroczeń limitu czasu dotyczących danych wejściowych i wyjściowych podczas wykonywania zapytań o dane SMART za pomocą metody Get-StorageReliabilityCounter().

 • Rozwiązuje problem związany z systemem Windows Server 2019 powodujący, że przycisk Uruchom ponownie teraz na stronie ustawień usługi Windows Update powoduje niepowodzenie z błędem „0x80070005”.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

 • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

 • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

 • Strony internetowe mogą sporadycznie nie być wczytywane lub renderowane poprawne.

 • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

 • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji podczas instalowania i odinstalowywania niektórych typów plików MSI i MSP może występować „Błąd 1309”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4489899.

Po zainstalowaniu aktualizacji KB4482887 użytkownicy mogą zauważyć spadek wydajności grafiki i myszy w przypadku niektórych gier na komputery, takich jak Destiny 2.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4489899.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerach, które mają wiele urządzeń audio, aplikacje zapewniające zaawansowane opcje wewnętrznych i zewnętrznych wyjściowych urządzeń audio mogą nieoczekiwanie przestać działać. Ten problem występuje w przypadku użytkowników, którzy wybrali urządzenie wyjściowe audio inne niż „Domyślne urządzenie audio”. Przykłady aplikacji, które mogą przestać działać:

 • Windows Media Player

 • Realtek HD Audio Manager

 • Sound Blaster Control Panel

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4490481.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) umieszczające obiekty osadzone w metaplikach Windows (WMF) za pomocą interfejsu API PatBlt mogą wyświetlać osadzone obiekty nieprawidłowo.

Na przykład po wklejeniu obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word komórki mogą być renderowane z innym kolorem tła.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4470788) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4482887.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×