Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte aplikáciu Microsoft Forms s klávesnicou a čítačkou obrazovky na odpovedanie na otázky vo formulári alebo screen kvíze. Testovali sme ju s Moderátorom a JAWS v prehliadači Microsoft Edge, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze

 1. Formuláre a kvízy Microsoft Forms sa zdieľajú s respondentmi vo forme webového prepojenia. Ak chcete začať odpovedať, otvorte prepojenie v prehliadači Microsoft Edge.

 2. Ak chcete prehľadávať otázky vo formulári alebo kvíze, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Pre každú otázku budete počuť číslo otázky a jej znenie.

 3. Keď sa nachádzate na otázke, na ktorú chcete odpovedať, stlačením klávesu Tab presuňte zameranie do tela otázky. Ozve sa typ otázky. V prípade povinných otázok sa ozve aj: „Požaduje sa odpoveď“. V prípade otázok, ktoré vám umožnia vybrať iba jednu možnosť odpovede, sa ozzve: "Single choice" (Jedna možnosť). V prípade otázok, ktoré vám umožnia vybrať viacero možností odpovede, sa ozzve: "Multiple choice" (Viacnásobná možnosť).

 4. V závislosti od typu otázky vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • Pri výberových otázkach, ktoré umožňujú iba jednu možnosť odpovede, prejdite na požadovanú možnosť a vyberte ju stláčaním klávesu so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť a za tým "Radio button" (Prepínač). Táto možnosť je vybratá.

   V otázok s možnosťami, ktoré vám umožňujú vybrať viacero možností odpovede, prejdite na požadovanú možnosť a vyberte ju. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve možnosť a za tým "Check box, unchecked" (Začiarkavacie políčko, nezačiarkené), a stlačením medzerníka ju vyberte. Tento postup zopakujte pre každú možnosť, ktorú chcete vybrať.

  • V prípade otázok s jedným a viacerými riadkami textu zadajte odpoveď do textového poľa.

  • V prípade otázok na hodnotenie Moderátor režim skenovania a stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve želané hodnotenie. V prípade JAWS používajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov želanej klasifikácie.

  • V prípade otázok na dátum zadajte požadovaný dátum vo formáte MM/DD/rrrr.

  • V prípade otázok na poradie môžete pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať prvkami v zozname. Budete počuť aktuálne poradie prvku, jeho názov a "Move option up, move option down" (Možnosť posunu nahor, posunúť možnosť nadol).

   Ak chcete presunúť prvok nahor v rebríčku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Premiestniť možnosť nahor“, a potom jedenkrát stlačte kláves Enter pre každú pozíciu, cez ktorú chcete prvok premiestniť.

   Ak chcete presunúť prvok nadol v rebríčku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Premiestniť možnosť nadol“, a potom jedenkrát stlačte kláves Enter pre každú pozíciu, cez ktorú chcete prvok premiestniť.

  • V prípade otázok s Likertovou stupnicou stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab môžete prechádzať výrokmi.

   Pre každý príkaz použite klávesy so šípkami nahor a nadol a prejdite na tlačidlo pre reakciu, ktorú chcete použiť. 

  • V prípade otázok s nahratím súboru stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno WindowsOtvoriť. Prejdite na súbor, ktorý chcete nahrať, a stlačte kláves Enter.

  • V prípade otázok funkcie Net Promoter Score prejdite pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol na hodnotu, ktorú chcete.

 5. Ak chcete prejsť na ďalšiu otázku, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť otázku. Odpovedzte na otázku podľa pokynov uvedených vyššie.

 6. Keď budete chcieť odoslať odpovede, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Odoslať“, a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Používajte aplikáciu Microsoft Forms s klávesnicou a VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, v prehliadači Safari na odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze

 1. Formuláre a kvízy Microsoft Forms sa zdieľajú s respondentmi vo forme webového prepojenia. Ak chcete začať odpovedať, otvorte prepojenie v prehliadači Safari.

 2. V rámci formulára alebo kvízu môžete prechádzať stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava a doprava. Pre každú otázku budete počuť číslo otázky a jej znenie.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + šípka doprava presuňte zameranie do tela otázky. Ozve sa typ otázky. V prípade povinných otázok sa ozve aj: „Požaduje sa odpoveď“.

 4. V závislosti od typu otázky vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • V prípade otázok s možnosťami prechádzajte prepínačmi pre možnosti odpovede pomocou kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava a doprava a stlačením medzerníka vyberte požadovanú možnosť.

   Ak otázka umožňuje vybrať viacero odpovedí, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava a doprava môžete prechádzať začiarkavacími políčkami pre možnosti odpovede a stlačením medzerníka vyberiete požadované možnosti.

  • V prípade otázok s jedným a viacerými riadkami textu napíšte odpoveď do textového poľa.

  • V prípade otázok na hodnotenie stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + Shift kláves so šípkou nadol ovládajte posuvník hodnotenia a pomocou klávesu so šípkou doľava a doprava vyberte požadované hodnotenie.

  • V prípade otázok na dátum zadajte požadovaný dátum vo formáte MM/DD/rrrr alebo stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Výber dátumu“, potom stlačte kláves Return a pomocou klávesov so šípkou vyberte požadovaný dátum v ovládacom prvku na výber dátumu. Stlačením klávesu Return zatvorte výber dátumu a vráťte sa do otázky.

  • V prípade otázok na poradie stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol presuňte zameranie do poľa so zoznamom poradia. Stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava a doprava môžete prechádzať prvkami poľa so zoznamom. Ak chcete presunúť prvok nahor v rebríčku, jedenkrát stlačte kláves Tab a potom jedenkrát stlačte kláves Return pre každú pozíciu, cez ktorú chcete prvok premiestniť. Ak chcete presunúť prvok nadol v rebríčku, dvakrát stlačte kláves Tab a potom jedenkrát stlačte kláves Return pre každú pozíciu, cez ktorú chcete prvok premiestniť. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor presuňte zameranie mimo poľa so zoznamom.

  • V prípade otázok s Likertovou stupnicou stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava a doprava prejdite do tabuľky. Pre každý výrok prejdite na prepínač požadovanej odpovede a vyberte ho stlačením medzerníka.

  • V prípade otázok s nahratím súboru stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť systému macOS. Prejdite na súbor, ktorý chcete nahrať, a stlačte kláves Return.

  • V prípade otázok typu Net Promoter Score stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná hodnota.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + šípka doprava presuňte zameranie na nasledujúcu otázku a zopakujte kroky 3 a 4.

 6. Keď budete chcieť odoslať odpovede, stláčajte kláves Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Odoslať“, a potom stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Používajte aplikáciu Microsoft Forms s VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, v prehliadači Safari na odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze

 1. Formuláre a kvízy Microsoft Forms sa zdieľajú s respondentmi vo forme webového prepojenia. Ak chcete začať odpovedať, otvorte prepojenie v prehliadači Safari.

 2. Na pohyb vo formulári alebo kvíze používajte potiahnutie prstom doľava alebo doprava. Pre každú otázku budete počuť číslo otázky a jej znenie.

 3. Potiahnutím prstom doprava presuňte zameranie do tela otázky. Ozve sa typ otázky. V prípade povinných otázok sa ozve aj: „Požaduje sa odpoveď“.

 4. V závislosti od typu otázky vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • V prípade otázok s možnosťami budete počuť jednotlivé možnosti spoločne so slovom „prepínač“. Ťahaním prstom doľava alebo doprava prechádzajte možnosťami a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

   Ak otázka umožňuje vybrať viac možností, budete za každou možnosťou počuť slovo „začiarkavacie políčko“. Ťahaním prstom doľava alebo doprava prechádzajte možnosťami a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

  • V prípade otázok s jedným a viacerými riadkami zadajte odpoveď do textového poľa pomocou klávesnice na obrazovke.

  • V prípade otázok na dátum zadajte požadovaný dátum vo formáte MM/DD/rrrr pomocou klávesnice na obrazovke alebo potiahnutím prstom doprava a dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ovládací prvok výberu dátumu. V ovládacom prvku výberu dátumu potiahnutím prstom doprava alebo nadol vyhľadajte požadovaný dátum a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte.

  • V prípade otázok s Likertovou stupnicou sa ozve každý výrok spoločne s prepínačmi pre možnosti odpovede. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú odpoveď a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V prípade otázok s nahratím súboru ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Nahrať súbor“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve zdroj, odkiaľ chcete nahrať súbor, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete nahrať, a potom ho dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  • V prípade otázok typu Net Promoter Score ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 5. Potiahnutím prstom doprava sa presuňte na nasledujúcu otázku a zopakujte kroky 3 a 4.

 6. Keď budete chcieť odoslať odpovede, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Odoslať“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Používajte aplikáciu Microsoft Forms s TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Android, v prehliadači Chrome na odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Odpovedanie na otázky vo formulári alebo kvíze

 1. Formuláre a kvízy Microsoft Forms sa zdieľajú s respondentmi vo forme webového prepojenia. Ak chcete začať odpovedať, otvorte prepojenie v prehliadači Chrome.

 2. Na pohyb vo formulári alebo kvíze používajte potiahnutie prstom doľava alebo doprava. Pre každú otázku budete počuť číslo otázky a jej znenie.

 3. Potiahnutím prstom doprava presuňte zameranie do tela otázky. Ozve sa typ otázky. V prípade povinných otázok sa ozve aj: „Požaduje sa odpoveď“.

 4. V závislosti od typu otázky vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • V prípade otázok s možnosťami budete počuť jednotlivé možnosti spoločne so slovom „prepínač“. Ťahaním prstom doľava alebo doprava prechádzajte možnosťami a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

   Ak otázka umožňuje vybrať viac možností, budete za každou možnosťou počuť slovo „začiarkavacie políčko“. Ťahaním prstom doľava alebo doprava prechádzajte možnosťami a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

  • V prípade otázok s jedným a viacerými riadkami zadajte odpoveď do textového poľa pomocou klávesnice na obrazovke.

  • V prípade otázok na dátum zadajte požadovaný dátum vo formáte MM/DD/rrrr pomocou klávesnice na obrazovke alebo potiahnutím prstom doprava a dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ovládací prvok výberu dátumu. V ovládacom prvku výberu dátumu potiahnutím prstom doprava alebo nadol vyhľadajte požadovaný dátum a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte.

  • V prípade otázok na poradie ťahaním prstom doľava alebo doprava prechádzajte medzi položkami v zozname poradia. Ak chcete zmeniť poradie položiek, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď budete počuť položku, ktorú chcete presunúť nahor alebo nadol, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Premiestniť možnosť nahor“ alebo „Premiestniť možnosť nadol“ a dvojitým ťuknutím na obrazovku presuňte položku nahor alebo nadol o jedno miesto.

  • V prípade otázok s Likertovou stupnicou sa ozve každý výrok spoločne s prepínačmi pre možnosti odpovede. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú odpoveď a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V prípade otázok s nahratím súboru ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Nahrať súbor“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve zdroj, odkiaľ chcete nahrať súbor, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete nahrať, a potom ho dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  • V prípade otázok typu Net Promoter Score ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 5. Potiahnutím prstom doprava sa presuňte na nasledujúcu otázku a zopakujte kroky 3 a 4.

 6. Keď budete chcieť odoslať odpovede, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Odoslať“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×