Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte službu Microsoft Forms s klávesnicou a čítačkou obrazovky na tvorbu nových formulárov. Testovali sme ho s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v Prehliadači Chrome, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa formulár pomenovať, pridať do neho otázky a zdieľať formulár na získanie odpovedí.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového formulára

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "New form, button" (Nový formulár, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Untitled form“ (Formulár bez názvu). Ak sa namiesto toho ozve "Button" (Tlačidlo), pred pokračovaním zatvorte dialógové okno stlačením klávesu Enter.

 2. Ak chcete do formulára pridať názov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Untitled form, button" (Formulár bez názvu, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Zadajte názov formulára.

 3. Ak chcete pridať popis formulára, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Form description" (Popis formulára), a potom zadajte popis formulára.

 4. Ak chcete do formulára pridať otázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Add new question or section, button, collapsed" (Pridať novú otázku alebo sekciu, tlačidlo, zbalené), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prvú možnosť Voľba.

 5. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku voľba , jednoducho stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie alebo Dátum , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný typ, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostim na konci ponuky Pridať nové , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "More question types, button, collapsed" (Ďalšie typy otázok, tlačidlo, zbalené), a potom stlačte kláves Enter. V Moderátorovi stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť. V prípade JAWS a NVDA namiesto toho stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Stlačením klávesu Enter vyberte niektorú z možností.

 6. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Napíšte otázku.

 7. Ak ste vybrali otázku Voľba , pridajte na otázku prvé dve možnosti odpovede. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Enter a name for this option" (Zadajte názov tejto možnosti), a potom zadajte text možnosti. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť. Ak chcete pridať ďalšie možnosti odpovede, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add option" (Pridať možnosť), stlačte kláves Enter a potom pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete respondentom povoliť výber viacerých možností odpovede, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Multiple answers" (Viacero odpovedí), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete respondentom povoliť zadávanie viacerých riadkov textu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Long answer" (Dlhá odpoveď), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete, aby bola odpoveď na otázku povinná, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Required" (Povinné), a potom stlačte medzerník.

 9. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, stlačte kláves Esc. Otázka sa uloží vo formulári.

 10. Ak chcete pridať ďalšie otázky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add new question or section, button, collapsed" (Pridať novú otázku alebo sekciu, tlačidlo, zbalené), a potom stlačte kláves Enter. Potom podľa potreby zopakujte kroky počínajúc od kroku 5.

Zobrazenie ukážky formulára

Pred začatím zdieľania formulára s respondentmi si pozrite jeho ukážku. Formulár si môžete aj sami vyplniť a uistiť sa, že všetko funguje správne.

 1. Vo formulári, ktorý chcete skontrolovať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Preview" (Ukážka), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab.

 3. Ak chcete formulár otestovať, odpovedzte na otázky a odošlite ho podľa pokynov uvedených v téme Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky.

 4. Ak chcete ukážku ukončiť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Back, button" (Späť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

Zdieľanie formulára na získanie odpovedí

Keď je formulár pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na formulár.

 1. Vo formulári, ktorý chcete zdieľať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Collect responses" (Zhromaždiť odpovede), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Copy link, button" (Kopírovať prepojenie, tlačidlo).

 2. Ak chcete vybrať, kto môže odpovedať na formulár, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Close" (Zavrieť), a potom ešte raz stlačte kláves Tab. Ozve sa aktuálna možnosť odpovede, napríklad "Odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii". V Moderátorovi stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť a potom "Radio button" (Tlačidlo Prepínač). V prípade JAWS a NVDA namiesto toho stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Stlačením medzerníka vyberte možnosť odpovede.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Copy link, button" (Kopírovať prepojenie, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prepojenie prilepte napríklad do kanála Microsoft Teams alebo e-mailu.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

V službe Microsoft Forms môžete vytvoriť nový formulár pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre macOS v prehliadači Safari. Naučíte sa formulár pomenovať, pridať do neho otázky a zdieľať formulár na získanie odpovedí.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového formulára

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "New form" (Nový formulár), a potom stlačte kláves Return.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doľava, kým sa neozve "Form title" (Názov formulára), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník upravte názov formulára. Zadajte názov formulára.

 3. Ak chcete pridať podnadpis pre formulár, dvakrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Form description" (Popis formulára). Zadajte podnadpis pre formulár.

 4. Ak chcete dokončiť úpravy názvu formulára, stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete do formulára pridať otázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add new" (Pridať nové), a potom stlačte kláves Return. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 6. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, stlačte kláves Return.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie alebo Dátum , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný typ, a potom stlačte kláves Return.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostim na konci ponuky Pridať nové , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "More question types" (Ďalšie typy otázok), a potom stlačte kláves Return. Ak chcete prehľadávať možnosti, použite klávesy so šípkami nadol a nahor a potom stlačením klávesu Return vyberte niektorú z možností.

 7. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Napíšte otázku.

 8. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Choice option text“ (Text možnosti voľby), a zadajte text možnosti. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť. Ak chcete pridať ďalšie možnosti, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Add option“ (Pridať možnosť), stlačte kláves Return a pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 9. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete respondentom povoliť výber viacerých možností, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Multiple answers" (Viacero odpovedí), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete respondentom povoliť zadávanie viacerých riadkov textu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Long answer" (Dlhá odpoveď), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete, aby bola odpoveď na otázku povinná, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Required" (Povinné), a potom stlačte medzerník.

 10. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, stlačte kláves Esc. Teraz môžete pridať ďalšie otázky opakovaním týchto pokynov od kroku 5.

Zobrazenie ukážky formulára

Pred začatím zdieľania formulára s respondentmi si pozrite jeho ukážku. Formulár si môžete aj sami vyplniť a uistiť sa, že všetko funguje správne.

 1. Vo formulári, ktorý chcete skontrolovať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Preview" (Ukážka), a potom stlačte kláves Return.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab.

 3. Ak chcete formulár otestovať, odpovedzte na otázky a odošlite ho podľa pokynov uvedených v téme Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky.

 4. Ak chcete ukážku ukončiť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Back, button" (Späť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Return.

Zdieľanie formulára na získanie odpovedí

Keď je formulár pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na formulár.

 1. Vo formulári, ktorý chcete zdieľať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Collect responses" (Zhromaždiť odpovede), a potom stlačte kláves Return.

 2. Ak chcete vybrať, kto môže odpovedať na váš formulár, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálna možnosť odpovede, napríklad "Only people in my organization can respond" (Odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju vyberte stlačením medzerníka.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Copy link" (Kopírovať prepojenie), a potom stlačte kláves Return. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

V službe Microsoft Forms môžete vytvoriť nový formulár pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS v prehliadači Safari. Naučíte sa formulár pomenovať, pridať do neho otázky a zdieľať formulár na získanie odpovedí.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového formulára

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "New form, button" (Nový formulár, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Form title, untitled form, button" (Názov formulára, formulár bez názvu, tlačidlo).

 2. Ak chcete pridať názov formulára, dvakrát ťuknite na obrazovku, raz potiahnite prstom doľava a potom raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Text field“ (Textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Done, button" (Hotovo, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať popis formulára, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Form description" (Popis formulára), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Done, button" (Hotovo, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete do formulára pridať otázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add new question or section, button" (Pridať novú otázku alebo sekciu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie, Dátum, Poradie alebo Likert , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke odstráňte predvolený text a zadajte otázku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Choice option text" (Text možnosti voľby), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke odstráňte predvolený text a zadajte text možnosti. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť. Ak chcete do otázky pridať ďalšie možnosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add option, button" (Pridať možnosť, tlačidlo), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete respondentom povoliť výber viacerých možností, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Multiple answers, checkbox" (Viaceré odpovede, začiarkavacie políčko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete respondentom v textovej otázke povoliť zadávanie viacerých riadkov textu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Long answer, checkbox" (Dlhá odpoveď, začiarkavacie políčko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete, aby bola odpoveď na otázku povinná, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Required, checkbox" (Povinné, začiarkavacie políčko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Ak chcete pridať ďalšie otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add new question or section, button" (Pridať novú otázku alebo sekciu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte kroky 5 až 8 pre každú novú otázku.

Tip: Formulár sa automaticky uloží po každej vykonanej zmene, takže ho po dokončení nemusíte ukladať.

Zobrazenie ukážky formulára

Pred začatím zdieľania formulára s respondentmi si pozrite jeho ukážku. Formulár si môžete aj sami vyplniť a uistiť sa, že všetko funguje správne.

Ukážku formulára môžete zobraziť ihneď po jeho dokončení podľa popisu v časti Vytvorenie nového formulára alebo môžete otvoriť predchádzajúci formulár z hlavnej stránky Microsoft Forms.

 1. Vo formulári, ktorý chcete skontrolovať, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, ťahajte doprava, kým sa neozve "Preview, button" (Ukážka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte ťahaním prstom doprava.

 3. Ak chcete ukážku ukončiť, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami. Ozve sa: "Back, button" (Späť, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie formulára na získanie odpovedí

Keď je formulár pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na formulár.

Formulár môžete zdieľať ihneď po jeho dokončení podľa popisu v časti Vytvorenie nového formulára alebo môžete otvoriť predchádzajúci formulár z hlavnej stránky Microsoft Forms.

 1. Vo formulári, ktorý chcete zdieľať, aby ste získali odpovede, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Share, button" (Zdieľať, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete vybrať, kto môže odpovedať na váš formulár, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Ľudia to share with" (Ľudia na zdieľanie s) a potom aktuálna možnosť povolenia na zdieľanie. Ak chcete túto možnosť zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia zdieľania, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back, button" (Späť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Copy link, button" (Kopírovať prepojenie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

V službe Microsoft Forms môžete vytvoriť nový formulár pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android v prehliadači Chrome. Naučíte sa formulár pomenovať, pridať do neho otázky a zdieľať formulár na získanie odpovedí.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového formulára

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "New form, button" (Nový formulár, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Form title, untitled form, button" (Názov formulára, formulár bez názvu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov formulára. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 3. Ak chcete pridať popis formulára, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Edit box, form description" (Textové pole, popis formulára), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 4. Ak chcete do formulára pridať otázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add new question or section, button" (Pridať novú otázku alebo sekciu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie, Dátum, Poradie alebo Likert , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ozve sa: "Edit box, question title" (Textové pole, názov otázky). Na zadanie otázky použite klávesnicu na obrazovke. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 7. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Edit box, Choice option text" (Textové pole, text možnosti Voľby), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text možnosti. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť. Ak chcete do otázky pridať ďalšie možnosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add option, button" (Pridať možnosť, tlačidlo), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete respondentom povoliť výber viacerých možností, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Multiple answers, switch" (Viacero odpovedí, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete respondentom v textovej otázke povoliť zadávanie viacerých riadkov textu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Long answer, switch" (Dlhá odpoveď, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete, aby bola odpoveď na otázku povinná, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Required, switch" (Povinné, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Ak chcete pridať ďalšie otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add new question or section, button" (Pridať novú otázku alebo sekciu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte kroky 5 až 8 pre každú novú otázku.

  Tip: Formulár sa automaticky uloží po každej vykonanej zmene, takže ho po dokončení nemusíte ukladať.

Zobrazenie ukážky formulára

Pred začatím zdieľania formulára s respondentmi si pozrite jeho ukážku. Formulár si môžete aj sami vyplniť a uistiť sa, že všetko funguje správne.

Formulár môžete zdieľať ihneď po jeho dokončení podľa popisu v časti Vytvorenie nového formulára alebo môžete otvoriť predchádzajúci formulár z hlavnej stránky Microsoft Forms.

 1. Vo formulári, ktorý chcete skontrolovať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Preview, button" (Ukážka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte ťahaním prstom doprava.

 3. Ak chcete ukážku ukončiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back, button" (Späť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie formulára na získanie odpovedí

Keď je formulár pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na formulár.

Formulár môžete zdieľať ihneď po jeho dokončení podľa popisu v časti Vytvorenie nového formulára alebo môžete otvoriť predchádzajúci formulár z hlavnej stránky Microsoft Forms.

 1. Vo formulári, ktorý chcete zdieľať, aby ste získali odpovede, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Share, button" (Zdieľať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Home, button" (Domov, tlačidlo).

 2. Ak chcete vybrať, kto môže odpovedať na váš formulár, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Ľudia to share with" (Ľudia na zdieľanie s) a potom aktuálna možnosť povolenia na zdieľanie. Ak chcete túto možnosť zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia zdieľania, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back, button" (Späť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Copy link, button" (Kopírovať prepojenie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×