Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Word s klávesnicou a čítačkou obrazovky na sledovanie, zobrazenie a zoznam zmien v dokumente. Testovali sme ju s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako prijať alebo odmietnuť sledované zmeny.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na sledovanie zmien alebo prijatie sledovaných zmien v Word dokumente, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si témy Sledovanie zmien vo Wordealebo Prijatie sledovaných zmien.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Pri používaní čítačky obrazovky použijete na navigáciu a prácu v rámci aplikácie a spustenie príkazov modifikačný kláves čítačky, prípadne iné súvisiace klávesy. V našej dokumentácii sa niekedy označuje ako Kláves SR.

Obsah tohto článku

Zapnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word a zobrazí všetky zmeny, ktoré ktokoľvek v dokumente urobí. Túto funkciu môžete zapnúť pomocou priamej klávesovej skratky alebo pása s nástrojmi.

 1. Ak chcete zapnúť sledovanie zmien, postupujte takto:

  • Priamu klávesovú skratku použijete stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + E.

  • Ak chcete použiť pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, G, G.

Výber spôsobu zobrazenie zmien (revízií)

Môžete si vybrať spôsob, ako sa sledované zmeny zobrazia v dokumente.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, T, D. Ponuka značky je rozbalená a budete počuť názov aktuálne vybratej značky.

 2. V zozname známok stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov možnosti, ktorú chcete použiť. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

  • Jednoduché označenie známok je predvolená možnosť a miesto so zvislou čiarou na okraji dokumentu označuje miesto so zvislou čiarou. Čítačka obrazovky oznámi, že na začiatku zmeneného odseku sa nachádza zmena.

  • Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Tip: Ak chcete značky znova zobraziť, vyberte položku Jednoduché označenie známok alebo Všetky značky.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazuje všetky úpravy odlišnými farbami textu a čiar. Táto možnosť je odporúčaná na označenie značky. Čítačka obrazovky oznámi zmenu a typ zmeny, kde sa zmena stala.

   Ak sa zmenilo formátovanie, JAWS prečíta aj podrobnosti o zmene. Ak si chcete vypočuť podrobnosti, v Moderátorovi sa musíte premiestniť na poznámky k okrajom alebo tablu revízií. Pokyny nájdete v časti Presun na podrobnosti zmien formátovania pomocou Moderátora alebo Zobrazenie všetkých zmien na table revízií.

  • Pôvodná verzia zobrazí dokument v pôvodnej podobe.

  Možnosť vyberiete a použijete stlačením klávesu Enter.

 3. Ak chcete vybrať zmeny, ktoré sa budú sledovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, T, M. Rozbalená ponuka Zobraziť značky. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

  Tento krok zopakujte pre všetky typy označenia, ktoré chcete vybrať.

Kontrola sledovaných zmien a navigácia v nesledované zmeny

Existuje niekoľko možností kontroly sledovaných zmien v dokumente a navigácie v ne. Jednoducho môžete nechať čítačku obrazovky prečítať dokument s oznámením o zmenách. Ak je dokument dlhý alebo ak existuje veľa sledovaných zmien, môžete použiť možnosti zoznamu, ktoréWord alebo čítačka obrazovky ponúka prehľad zmien. Prípadne môžete prechádzať zmenou dokumentu.

Zobrazenie všetkých zmien na table revízií

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R + T, P. Rozbalená ponuka Tabla revízií.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete tablu zobraziť vodorovne, stlačte kláves H.

  • Ak chcete tablu zobraziť zvislo, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prehľadávať zmeny na table, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 4. Po práce s tablou revízií juzatvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + R + T, P a potom klávesu Enter.

Zobrazenie všetkých zmien vo virtuálnom zobrazovači JAWS

 1. Stlačte kláves Windows s logom + bodkočiarka (;). Otvorí sa dialógové okno Položky na zobrazenie vo virtuálnom zobrazovači.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Revisions" (Revízie), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa virtuálny zobrazovač a ozzve sa celkový počet revízií v dokumente.

 3. Stlačením klávesu Tab môžete prehľadávať zoznam revízií. JAWS prečíta zmenu a jej podrobnosti.

 4. Keď sa nachádzate na zmene, stlačením klávesu Enter prejdete do tela dokumentu.

Zobrazenie všetkých zmien v okne Revízie v JAWS

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift + SR + R. Otvorí sa okno Revízie.

 2. Stlačením klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať zoznam zmien.

 3. Keď sa nachádzate na zmene, stlačením klávesu Enter prejdete do tela dokumentu.

Čítanie sledovaných zmien vnorených do

Spôsob, akým čítačka obrazovky oznamuje zmeny a typy zmien pri čítaní dokumentu, závisí od vybratej značky a čítačky obrazovky, ktorú používate.

Pokyny na používanie čítačky obrazovky na čítanie dokumentu Word prečítajte v časti Čítanie dokumentu.

Tip: Ak chcete skontrolovať, čo JAWS hovorí, môžete otvoriť históriu reči pomocou JAWS. V ľubovoľnom bode stlačte kombináciu klávesov SR + medzerník a za ním kláves H. Ak chcete prehľadávať históriu reči, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Navigácia medzi zmenami po jednej

Pomocou klávesových skratiek sa môžete po jednej presúvať sledovanými zmenami.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu zmenu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, H, 1.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zmenu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, F.

Prechod na podrobnosti zmien formátovania pomocou Moderátora

Môžete prejsť z oblasti úpravy dokumentu na jeho okraj a skontrolovať podrobnosti o zmene sledovaného formátovania.

 1. Vyberte možnosť Všetky revízie podľa pokynov vyššie v časti Výber spôsobu zobrazenie zmien (revízií).

 2. Nechajte čítačku obrazovky čítať základný text dovtedy, kým oznámi zmenu formátovania. Potom stlačte kombináciu klávesov SR + A.

 3. Zameranie sa presunie na okraj a Moderátor oznámi podrobnosti zmeny. Ak sa chcete vrátiť späť na základný text, stlačte kláves so šípkou doľava.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie jednej sledovanej zmeny

V tele dokumentu, table revízií alebo v poznámkach so okrajmi môžeteprijať jednotlivé zmeny.

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete zmenu prijať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačte kláves E. Zmena sa akceptuje a zameranie sa vráti na základný text.

  • Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, A, 2. Ozzve sa: "Accept and Move to Next" (Prijať a prejsť na ďalšie). Potom stlačte kláves Enter. Zmena sa akceptuje a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

Odmietnutie jednej sledovanej zmeny

Jednotlivé zmeny môžete odmietnuť v tele dokumentu, table revízií alebov poznámkach so okrajmi.

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete zmenu odmietnuť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačte kláves R. Zmena sa odmietne a zameranie sa vráti na základný text.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, J. Ozzve sa: "Reject and Move to Next" (Odmietnuť a prejsť na ďalšie). Potom stlačte kláves Enter. Aktuálna zmena sa odmietne a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, A, 2, L.

 • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, J, L.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť Sledovanie zmien, môžete zapnúť funkciu Uzamknúť sledovanie a pridať heslo. Ak je Sledovanie zmien uzamknuté, ktokoľvek dokument otvorí, môže zmeny zobraziť, ale nemá možnosť vypnúť funkciu a prijať ani odmietnuť zmeny.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, G, L. Ozzve sa: "Lock Tracking" (Zamknúť sledovanie).

 2. Vyberte a zadajte heslo a stlačte kláves Tab. Ozzve sa: "Re-enter to confirm" (Potvrďte stlačením klávesu Re-Enter). Znova zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Vypnutie uzamknutia sledovania

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, G, L. Ozzve sa: "Unlock Tracking window, password" (Okno Odomknúť sledovanie, heslo).

 2. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Vypnutie sledovania zmien

Ak sledovanie zmien vypnete,Word nové zmeny prestane označovať. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou priamej klávesovej skratky alebo pása s nástrojmi.

 • Ak chcete vypnúť sledovanie zmien, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Ctrl + Shift + E.

 • Ak chcete vypnúť sledovanie zmien pomocou pása s nástrojmi,stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Alt + R, G, G.

Pozrite tiež

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte Word pre Mac s klávesnicou a VoiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, ktorá vám umožňuje zistiť, kto v dokumente niečo robí, spravovať sledované zmeny a odstraňovať komentáre Word pre Mac dokumentu.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na sledovanie zmien alebo prijatie sledovaných zmien v Word dokumente, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si témy Sledovanie zmien vo Wordealebo Prijatie alebo odmietnutie sledovaných zmien vo Worde.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Na čítanie a úpravy odporúčame použiť zobrazenie Rozloženie pri tlači a možnosť Všetky revízie.

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word pre Mac označí a zobrazí všetky zmeny, ktoré ktokoľvek vykoná v dokumente. Túto funkciu môžete zapnúť pomocou priamej klávesovej skratky.

Ak chcete zapnúť a vypnúť sledovanie zmien, keď ste v oblasti textu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + E.

Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente

Môžete si vybrať, ako by ste chceli zobraziť sledované zmeny v dokumente.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty. Ak ste už na karte Revízia, pokračujte krokom 3.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Review tab" (Karta Revízia), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozzve sa: "Review tab, selected" (Karta Revízia, vybraté).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "<Current markup>, Display for review, pop up button" (Zobraziť aktuálnu značku, Zobraziť na revíziu, kontextové tlačidlo).

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte ponuku revízie.

  Otvorí sa zoznam s týmito štyrmi možnosťami zobrazenia:

  • Jednoduché označenie revízie je predvolená možnosť a miesto so zmenou je označené červenou čiarou na okraji dokumentu.

  • Možnosť Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Poznámka: Ak chcete značky znova zobraziť, vyberte položku Jednoduché označenie revízie alebo Všetky revízie.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazí pridaný text v tele rôznymi farbami a odstránený text vrátane zmien formátovania na table Komentáre. Táto možnosť je odporúčaná na označenie revízií a je najlepšie podporovaná čítačkami obrazoviek.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „<Vybratá revízia>, Display for review“ (<Vybratá revízia>, Zobrazenie revízie).

 6. Ak chcete vybrať typ značky, ktorú chcete zobraziť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Markup options, menu button" (Možnosti značky, tlačidlo ponuky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Otvorí sa zoznam s týmito možnosťami:

  • Komentáre

  • Písanie rukou

  • Vložený a odstránený text

  • Formátovanie

  • Sledovať pohyby z/do

  • Bubliny

  • Recenzenti

 7. V zozname stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov požadovanej možnosti, ktorú chcete vybrať. Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Tento krok zopakujte pre všetky typy označenia, ktoré chcete alebo nechcete mať vo výbere .

Prechod na sledované zmeny

Ak je sledovanie zmien Word textu alebo tably Komentáre v dokumente. Funkcia VoiceOver oznamuje zmeny a typy zmien pri postupnom čítaní textu.

 • Podčiarknutie a farba sa používajú na vložený text v základnom texte. Pri prechode na začiatok alebo koniec sledovanej zmeny sa ozve: „Insertion change“ (Zmena vložením).

 • Word odstránenie na table komentárov. Funkcia VoiceOver oznámi odstránené slovo.

 • Ak sa zmenilo formátovanie, ozzve sa: "Format change" (Zmena formátu). Ak si chcete vypočuť podrobnosti o zmene formátovania, musíte prejsť na okraj dokumentu.

Poznámka: Skontrolujte, či ste vybrali možnosť Všetky značky podľa pokynov vyššie v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

Tlačidlá Nasledujúca a Predchádzajúca

 1. Ak chcete prechádzať po jednej všetky sledované zmeny v dokumente, prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Previous button, previous" (Tlačidlo Predchádzajúca, predchádzajúca) alebo "Next button, next" (Tlačidlo Nasledujúca, nasledujúca), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Opakovaním kroku prejdite všetky zmeny.

Použitie tably Komentáre

 1. Ak chcete prechádzať odstránenými položkami a zmenami formátovania zaznamenanými na table Komentáre, keď ste v oblasti úprav, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava. Zameranie sa presunie na tablu Komentáre.

 2. Ak sa chcete presúvať v zozname, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Použitie tably revízií

 1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na tablu revízií. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „View“ (Zobraziť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Sidebar“ (Bočný panel), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Reviewing“ (Revízia), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Summary" (Súhrn). Ak si chcete vypočuť prehľad zmien, stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa celkový počet zmien a počet vložených položiek, odstránených položiek, presunutých položiek, zmien formátovania a komentárov.

 6. K podrobnostiam o zmenách prejdete zo súhrnu stlačením kombinácie klávesov VO + Shift + kláves so šípkou nahor. Ozve sa: „Out of reviewing pane group“ (Skupina mimo tably revízií).

 7. Stlačte raz kláves so šípkou nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver prečíta podrobnosti o zmenách po jednotlivých riadkoch.

 8. Tablu revízií zavriete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + klávesu so šípkou nahor. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Thumbnails pane“ (Tabla miniatúr). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie jednej sledovanej zmeny

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť, podľa pokynov v časti Prechod na sledované zmeny.

 2. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenu prijať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept menu button" (Tlačidlo ponuky Prijať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept and move to next" (Prijať a prejsť na ďalšie), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zmena sa akceptuje a zameranie prejde na ďalšiu zmenu v dokumente.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Reject menu button" (Tlačidlo ponuky Odmietnuť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Reject and move to next" (Odmietnuť a prejsť na ďalšie), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zmena sa odmietne a zameranie prejde na ďalšiu zmenu v dokumente.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 1. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept menu button" (Tlačidlo ponuky Prijať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept all changes" (Prijať všetky zmeny), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Reject menu button" (Tlačidlo ponuky Odmietnuť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Reject all changes" (Odmietnuť všetky zmeny), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť Sledovanie zmien,môžete túto funkciu uzamknúť. Ochranu môžete zvýšiť pridaním hesla. Ak je Sledovanie zmien uzamknuté, ktokoľvek dokument otvorí, môže zmeny zobraziť, ale nemá možnosť vypnúť funkciu a prijať ani odmietnuť zmeny.

 1. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Protect Document, unchecked checkbox" (Zabezpečiť dokument, nezačiarkávacie políčko), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Chrániť heslom.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Protect document for" (Zabezpečiť dokument pred), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Tracked changes, radio button" (Sledované zmeny, prepínač), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete nastaviť heslo, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Protection secure, edit text" (Zabezpečenie ochrany, úprava textu). Zadajte heslo a stlačte kláves Tab.

 5. V potvrdzovacom dialógovom okne znova zadajte heslo a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "OK default button" (Predvolené tlačidlo OK). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK, default button" (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vypnutie uzamknutia sledovania zmien

 1. V dialógovom okne Chrániť heslom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Protect document for" (Zabezpečiť dokument pred), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Zadajte heslo a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK default button" (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK default button" (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, môžete v dokumente programu Word zapnúť alebo Word pre iOS vypnúť. Vyhľadajte existujúce zmeny v dokumente a potom ich prijmite alebo odmietli. Zamknite Sledovanie zmien, aby ho ostatní nedajú vypnúť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, všetky zmeny vykonané v dokumente Word budú sledované a zobrazené.

 1. Otvorte dokument v programe Word. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Show ribbon, button" (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad: "Home tab" (Karta Domov). Ak chcete prejsť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Review, tab" (Revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Track Changes, off, button" (Sledovanie zmien, vypnuté, tlačidlo) (ak je sledovanie zmien momentálne vypnuté) alebo "Selected, Track Changes, on, button" (Vybraté, Sledovanie zmien, on, tlačidlo) (ak je sledovanie zmien momentálne vypnuté) a dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnite alebo vypnite.

 4. Ak chcete kartu zavrieť a vrátiť sa do dokumentu, opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Hide ribbon, button" (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na sledované zmeny

Pomocou karty Revízia v zobrazení Rozloženie pri tlači môžete prechádzať sledovanými zmenami a komentármi v dokumente Word tlače.

 1. Skontrolujte, či je dokument otvorený v zobrazení Rozloženie pri tlači v Word.

  Ak chcete zmeniť zobrazenie Rozloženie pri tlači, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print Layout, button" (Rozloženie pri tlači, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa ozzve "Mobile View, button" (Mobilné zobrazenie, tlačidlo), nachádzate sa v zobrazení Rozloženie pri tlači.

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon, button" (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad: "Home tab" (Karta Domov). Ak je to potrebné, dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Review, tab" (Revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť na zmeny v dokumente, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next change, button" (Ďalšia zmena, tlačidlo) alebo "Previous change, button" (Predchádzajúca zmena, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak si chcete vypočuť zmenu alebo komentár, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve osoba, ktorá zmenu zmenila, a zmenený text alebo komentár.

 6. Ak chcete prejsť na ďalšiu zmenu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Next change, button" (Ďalšia zmena, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak si chcete vypočuť zmenu alebo komentár, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve. Ak sa chcete vrátiť na tlačidlo Ďalšia zmena, potiahnite prstom doľava.

Prijatie alebo odmietnutie zmien

Môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť zmeny v dokumente Word po jednom alebo ich môžete vybrať a prijať alebo odmietnuť všetky naraz.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na sledované zmeny vyššie prejdite na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť.

 2. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Accept, button" (Prijať, tlačidlo) alebo "Reject, button" (Odmietnuť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka Prijať alebo Odmietnuť. Ak si chcete vypočuť dostupné možnosti, potiahnite prstom doprava. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť sledovanie zmien v dokumente, môžete vybrať možnosť blokovania ostatných autorov. Ostatní používatelia, ktorí dokument otvoria, ho môžu stále zobraziť, ale nemôžu vypnúť sledovanie zmien ani prijať či odmietnuť zmeny.

 1. Otvorte dokument v programe Word. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Show ribbon, button" (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad: "Home tab" (Karta Domov). Ak chcete prejsť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Review, tab" (Revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Block other authors, button" (Blokovať ostatných autorov, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Blokovať autorov. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Block other authors, button" (Blokovať ostatných autorov, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Pomocou TalkBacku, vstavanej čítačky obrazovky v Androide, môžete v dokumente v Androide zapnúť alebo Word pre Android zmeny. Vyhľadajte existujúce zmeny v dokumente a potom ich prijmite alebo odmietli.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Po zapnutí sledovania zmien sa budú sledovať všetky zmeny vykonané Word dokumente.

 1. Otvorte dokument v programe Word. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options switch" (Nie je začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad: "Tab menu, Home, selected" (Ponuka k dispozícii, Domov, vybraté). Ak chcete prejsť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Review, tab" (Revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Track Changes, not checked, switch" (Sledovanie zmien, nie je začiarknuté, prepínač) (ak je sledovanie zmien momentálne vypnuté) alebo "Track Changes, checked, switch" (Sledovanie zmien je momentálne vypnuté) a dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnite alebo vypnite.

 4. Ak chcete kartu zavrieť a vrátiť sa do dokumentu, opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Checked, more options switch" (Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na sledované zmeny

Pomocou karty Revízia môžete prechádzať sledovanými zmenami vo Word dokumente.

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, more options switch" (Nie je začiarknuté, prepínač Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad: "Tab menu, Home, selected" (Ponuka k dispozícii, Domov, vybraté). Ak chcete prejsť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Review, tab" (Revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na zmeny v dokumente, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next change, button" (Ďalšia zmena, tlačidlo) alebo "Previous change, button" (Predchádzajúca zmena, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa zmenený text.

 4. Zameranie zostane na tlačidle Ďalšia zmenaalebo Predchádzajúca zmena. Ak chcete prechádzať medzi zmenami, stačí dvakrát ťuknúť na obrazovku.

Prijatie alebo odmietnutie zmien

Môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť zmeny v dokumente Word po jednom alebo ich môžete vybrať a prijať alebo odmietnuť všetky naraz.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na sledované zmeny vyššie prejdite na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť.

 2. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Accept, menu" (Prijať, ponuka) alebo "Reject, menu" (Odmietnuť, ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka Prijať alebo Odmietnuť. Ak si chcete vypočuť dostupné možnosti, potiahnite prstom doprava. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Pomocou Word pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete zistiť, kto v dokumente niečo robí, a spravovať sledované zmeny. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge, JAWS v Chrome a NVDA vo Firefoxe, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word pre web s čítačkou obrazovky, prepnite na režim zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 prepnite režim zobrazenia na celú obrazovku do režimu na celú obrazovku a vypnite ho.

 • Ak používate Word pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

 • Ak je aplikácia Xbox Game Bar spustená vo vašom zariadení, otvorenie karty Revízia v aplikáciiWord pre web pomocou klávesovej skratky Alt + Windows s logom + R môže spôsobiť neúmyselnú aktiváciu funkcie nahrávania obrazovky v aplikácii. Ak tomu chcete predísť, zavrite Xbox Herný panel.

Obsah tohto článku

Zapnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word a zobrazí všetky zmeny, ktoré vy alebo všetci v dokumente vytvoríte.

 1. Ak chcete sledovanie zmien zapnúť, postupujte takto:

  • Ak chcete zapnúť sledovanie zmien pre všetkých, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, G, F.

  • Ak chcete sledovanie zmien povoliť len pre seba, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, G, J.

Navigácia v sledovaných zmenách

 1. Ak chcete prechádzať sledované zmeny v dokumente, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu sledovanú zmenu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, H.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu sledovanú zmenu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, J.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

 1. Podľa postupu v časti Navigácia v sledovaných zmenách prejdite na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmenu prijať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, A, 2.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, J.

  Zameranie sa presunie na ďalšiu sledovanú zmenu.

Vypnutie funkcie sledovania zmien

Ak sledovanie zmien vypnete,Word nové zmeny prestane označovať. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite.

Ak chcete vypnúť sledovanie zmien, stlačtekombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + R, G, O.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×