Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie grafu vo formulári v počítačových databázach Accessu

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Na vytvorenie koláčového, stĺpcového alebo čiarového grafu vo formulári môžete použiť Access pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako formátovať, zmeniť veľkosť alebo premiestniť graf.

Do formulára môžete pridať graf na vizualizáciu údajov. Graf môžete zviazať s tabuľkou alebo dotazom a prispôsobiť ho pomocou pestrej palety vlastností.

Ďalšie informácie o grafoch a spôsobe rozhodovania o tom, ktorý graf by ste mali vytvoriť, nájdete v časti Výber najlepšieho typu grafu pre potreby v téme Vytvorenie grafu vo formulári alebo zostave.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie grafu

Ak chcete úspešne vytvoriť graf v Access, naviažte graf na zdroj údajov, ako je napríklad tabuľka alebo dotaz, a priraďte polia k dimenziám grafu.

 1. Prejdite na formulár, v ktorom chcete vytvoriť graf, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačením klávesu D otvorte formulár v návrhovom zobrazení.

 2. Ak chcete vybrať typ grafu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, D, H, 1. Otvorí sa ponuka grafu. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť koláčový graf, stlačte kláves P.

  • Ak chcete vytvoriť stĺpcový graf, stlačte kláves C.

  • Čiarový graf vytvoríte stlačením klávesu L.

 3. Stlačte kláves Enter. Do formulára sa vloží zástupný graf. Otvorí sa tabla Nastavenie grafu .

 4. Ak chcete presunúť zameranie na tablu Nastavenie grafu , stláčajte kláves F6, kým sa neozve položka na table. Možno budete musieť požiadať kolegu, aby vám pomohol identifikovať tablu.

 5. Ak chcete v prípade potreby presunúť zameranie na kartu Údaje , stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálna karta. Potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Data tab" (Karta Údaje). Zobrazia sa vlastnosti karty.

 6. Ak chcete vybrať alebo zmeniť typ zdroja údajov pre graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Data source" (Zdroj údajov), za ktorým nasleduje aktuálny typ zdroja, napríklad "Table" (Tabuľka). Ak chcete zmeniť typ zdroja údajov, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaný typ zdroja.

 7. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa názov aktuálneho zdroja údajov a "Combo box" (Rozbaľovacie pole). Ak nebol vybratý žiadny zdroj údajov, ozve sa: "Combo box" (Rozbaľovacie pole). Ak chcete vybrať alebo zmeniť zdroj údajov, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný zdroj, a potom stlačte kláves Enter. V predvolenom nastavení sa vzorový diagram nahradí živým grafom, ktorý používa prvé dve polia v zdroji údajov ako dimenzie Os (kategória) a Hodnoty (os Y). Prvý stĺpec v tabuľke je často primárnym kľúčom a možno ho nebudete chcieť použiť ako dimenziu v grafe.

 8. Ak chcete vytvoriť graf, musíte vybrať aspoň dve polia v možnostiach Os (kategória),Legenda (rad) a Hodnoty (Os Y). Ak chcete prejsť na niektorú z možností, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad "Axis, category" (Os, kategória). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované pole. Ak sa pole zobrazuje ako začiarkavacie políčko, vyberte ho stlačením medzerníka. Ak je pole prepínačom, pri presúvaní sa vyberie automaticky. Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach a ich činnostiach s grafom nájdete v časti Nastavenia údajov v kroku 3 v časti Vytvorenie grafu vo formulári alebo zostave.

Formátovanie grafu

Graf a jeho rôzne prvky môžete formátovať. Môžete tiež formátovať jednotlivé rady údajov, čo je množina hodnôt v stĺpci, čiare alebo výseku koláčového grafu, ktoré zodpovedajú legende grafu. Možnosti formátovania závisia od typu grafu.

Podrobné informácie o vlastnostiach radov údajov, ktoré môžete formátovať, nájdete v časti Nastavenie formátu v kroku 3 v časti Vytvorenie grafu vo formulári alebo zostave.

Formátovanie koláčového grafu

Vlastnosti koláčového grafu môžete upraviť pomocou tably Hárok vlastností . Možno budete musieť požiadať kolegu, aby vám pomohol vybrať vlastnosti, ktoré chcete upraviť v kroku 8.

 1. Otvorte formulár s grafom v návrhovom zobrazení podľa pokynov v časti Vytvorenie grafu.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Workspace" (Pracovný priestor) a potom názov formulára.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve číslo grafu, napríklad "Chart 19, collapsed" (Graf 19, zbalené).

 4. Stlačením klávesu F4 otvorte tablu Hárok vlastností .

 5. Jedenkrát stlačte kláves F6. Zameranie sa presunie na riadok vlastnosti na table Hárok vlastností . Ozve sa číslo riadka, za ktorým nasleduje obsah bunky vlastnosti.

 6. Na table Hárok vlastností sa nastavenia ovplyvňujúce vzhľad grafu zvyčajne nachádzajú na karte Formát . Ak chcete prejsť na kartu a vybrať ju, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratej položky karty, napríklad "Data tab item, selected" (Položka karty Údaje, vybraté). Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: "Format tab item" (Položka karty Formát). Zobrazia sa vlastnosti karty Formát .

  Tip: Ak chcete skontrolovať všetky dostupné vlastnosti grafu, vyberte kartu Všetky .

 7. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam vlastností na vybratej karte, jedenkrát stlačte kláves Tab.

 8. Ak chcete prehľadávať vlastnosti vybratej karty, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Ak chcete rozbaliť vedľajšieponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Ak chcete vybrať položku vo vedľajšej ponuke, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju vyberte stlačením klávesu Enter. Ak chcete upraviť textové polia, zadajte do poľa novú hodnotu.

 9. Tablu Hárok vlastností zatvoríte stlačením klávesu F4.

Formátovanie stĺpcového alebo čiarového grafu

 1. Otvorte formulár s grafom v návrhovom zobrazení podľa pokynov v časti Vytvorenie grafu.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Workspace" (Pracovný priestor) a potom názov formulára.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve číslo grafu, napríklad "Chart 19, collapsed" (Graf 19, zbalené).

 4. Ak chcete presunúť zameranie na tablu Nastavenie grafu , stláčajte kláves F6, kým sa neozve položka na table. Možno budete musieť požiadať kolegu, aby vám pomohol identifikovať tablu.

 5. Ak chcete vybrať kartu Formát , stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Format tab" (Karta Formát).

 6. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam vlastností na karte Formát , jedenkrát stlačte kláves Tab.

 7. Ak sa chcete presúvať na karte Formát , stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava alebo doľava. Ak chcete rozbaliť ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Ak chcete prehľadávať ponuku, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka alebo klávesu Enter. Ak chcete upraviť textové polia, zadajte do poľa novú hodnotu.

Zmena veľkosti grafu

 1. Otvorte formulár s grafom v návrhovom zobrazení podľa pokynov v časti Vytvorenie grafu.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Workspace" (Pracovný priestor) a potom názov formulára.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve číslo grafu, napríklad "Chart 19, collapsed" (Graf 19, zbalené).

 4. Veľkosť grafu zmeníte stlačením kombinácie klávesov Shift + klávesy so šípkami. Možno budete potrebovať kolegu, ktorý vám pomôže identifikovať vhodné rozmery grafu.

Premiestnenie grafu

 1. Otvorte formulár s grafom v návrhovom zobrazení podľa pokynov v časti Vytvorenie grafu.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Workspace" (Pracovný priestor) a potom názov formulára.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve číslo grafu, napríklad "Chart 19, collapsed" (Graf 19, zbalené).

 4. Pomocou klávesov so šípkami premiestnite graf. Možno budete potrebovať kolegu, ktorý vám pomôže určiť vhodnú pozíciu pre graf.

Prepojenie grafu na údaje vo formulári alebo zostave

Ak chcete, aby graf pracoval s údajmi vo formulári alebo zostave, zviažte ho s tým istým zdrojom údajom, s akým je zviazaný zdroj alebo zostava. Potom môžete nastaviť zodpovedajúcu hodnotu poľa pre vlastnosti údajov Prepojiť podriadené polia a Prepojiť hlavné polia grafu.

 1. Vytvorte formulár alebo zostavu zviazanú so zdrojom údajov. Podrobné pokyny nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie formulára v počítačových databázach Accessu alebo Vytvorenie zostavy v počítačových databázach Accessu pomocou čítačky obrazovky.

 2. Vo formulári alebo zostave pridajte graf podľa pokynov v časti Vytvorenie grafu. Pri výbere zdroja údajov vyberte rovnaký zdroj ako vo formulári alebo zostave.

 3. Otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení podľa pokynov v časti Vytvorenie grafu.

 4. Ak chcete presunúť zameranie na graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve číslo grafu, napríklad "Chart 19, collapsed" (Graf 19, zbalené).

 5. Stlačením klávesu F4 otvorte tablu Hárok vlastností .

 6. Jedenkrát stlačte kláves F6. Zameranie sa presunie na riadok vlastnosti na table Hárok vlastností . Ozve sa číslo riadka, za ktorým nasleduje obsah bunky vlastnosti.

 7. Ak chcete prejsť na kartu Údaje a vybrať ju, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne vybratá položka karty, napríklad "Format tab item, selected" (Položka karty Formát, vybraté). Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: "Data tab item" (Položka karty Údaje). Zobrazia sa vlastnosti karty Údaje .

 8. Požiadajte kolegu, aby vám pomohol presunúť zameranie na pole vlastnosti Prepojiť podriadené polia alebo Prepojiť hlavné polia .

 9. V poli vybratej vlastnosti stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextové ponuky. Ak chcete otvoriť dialógové okno Prepájač polí podformulára , stlačte kláves B.

 10. Dialógové okno Prepájač polí podformulára obsahuje samostatné ponuky pre hlavné a podriadené polia. Ak sa chcete presúvať v dialógovom okne, stlačte kombináciu klávesov SR + šípka doprava alebo doľava. Ak chcete rozbaliť zoznam hlavných alebo podriadených polí, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Ak chcete prehľadávať zoznam, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak chcete vybrať pole, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie, stlačte kláves Enter. Možno budete musieť požiadať kolegu, aby vám pomohol s navigáciou v dialógovom okne.

  Tip: Ak si nie ste istí, ktoré pole použiť, stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo Navrhnúť , a potom ho stlačením klávesu Enter vyberte. Access vloží odporúčané pole do vybratého poľa vlastností.

 11. Uložte formulár alebo zostavu.

 12. Overte, či graf funguje podľa očakávaní v zobrazení formulára alebo zostavy . Môžete napríklad filtrovať formulár alebo zostavu podľa poľa kategórie a aktualizovať graf. Možno budete musieť požiadať kolegu, aby vám pomohol s overením grafu.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tabuliek v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie dotazu v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie formulára v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vloženie excelových údajov do počítačových databáz Accessu

Klávesové skratky pre Access

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×