Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre PowerPoint pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a klávesové skratky môžu byť dôležitou alternatívou k používaniu myši.

Existuje samostatný zoznam klávesových skratiek, ktoré možno použiť pri vytváraní prezentácie.

Poznámky: 

 • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov súčasne.

 • Čiarka (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

Tento článok popisuje klávesové skratky a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky, ktoré sa vzťahujú na počas prezentovanie prezentácie so PowerPoint na Windows.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

 • Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam skratiek, stlačte kláves F1. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi kartami v dialógovom okne Pomocník prezentácie.

 • Klávesové skratky PowerPoint 2016 získate v dokumente programu Word na tomto prepojení: PowerPoint 2016 pre Windows skratky.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v PowerPoint pre Windows.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

Shift + F5

Spustite prezentáciu v zobrazení pre prezentátora.

Alt + F5

PowerPoint 2010 a 2007: Nie je k dispozícii

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Enter

Page down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Skrytie ukazovateľa a navigačných tlačidiel.

Ctrl + H

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B

Bodka (.)

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W

Čiarka (,)

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

Esc

PowerPoint 2010 a 2007: Spojovník (-)

Na začiatok stránky

Ovládanie prezentácie

Pri prezentovaní prezentácie v režime celej obrazovky so zobrazením pre prezentátora alebo bez neho môžete používať tieto klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na určitú snímku.

Zadajte číslo snímky a stlačte kláves Enter.

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H (nie je k dispozícii v zobrazení pre prezentátora)

Zobrazenie dialógového okna Všetky snímky.

Ctrl + S

PowerPoint 2007: Nie je k dispozícii

Návrat na prvú snímku

Home

PowerPoint 2010 a novšia verzia: Dve sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlo myši Vpravo a Vľavo

Prechod na poslednú snímku.

End

Zobrazenie panela úloh počítača.

Ctrl + T

PowerPoint 2007: Nie je k dispozícii

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Shift + F10

Prechod na ďalší prístupový bod na aktuálnej snímke.

(Prístupové body zahŕňajú hypertextové prepojenia, spúšťače animácií, zvukové objekty a video objekty.)

Kláves Tab

Prechod na predchádzajúce hypertextové prepojenie na aktuálnej snímke.

Shift + Tab

Otvorenie vybratého hypertextového prepojenia

Enter, keď je vybraté prepojenie

Na začiatok stránky

Ovládanie videa a iných médií v prezentácii vo PowerPoint 2010 a novšia verzia

Tieto klávesové skratky sa dajú použiť pri videosúboroch, ktoré boli importované z vášho počítača alebo iného zariadenia. Nedajú sa použiť pri práci s online videosúbormi.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zastavenie prehrávania médií

Alt + Q

Prehrávanie alebo pozastavenie médií

Alt + P

PowerPoint verzia 2013 a novšia verzia: Ctrl + medzerník

Prechod na ďalšiu záložku

Alt + End

Prechod na predchádzajúcu záložku

Alt + Home

Zvýšenie hlasitosti zvuku

ALT + Šípka nahor

Zníženie hlasitosti zvuku

Alt + šípka nadol

Stlmenie zvuku

Alt + U

Posun dopredu o tri sekundy

Alt + Shift + Page down

Posun dozadu o tri sekundy

Alt + Shift + Page up

Posun dopredu o 0,25 sekundy a potom pozastavenie.

Alt + Shift + šípka doprava

PowerPoint 2010: Nie je k dispozícii

Posun dozadu o 0,25 sekundy a potom pozastavenie.

Alt + Shift + šípka doľava

PowerPoint 2010: Nie je k dispozícii

Zobrazte alebo skryte ponuku zvuku a titulkov.

(V prípade videí s viacerými zvukovými stopami alebo stopami titulkov v podporovaných formátoch.)

ALT + J

PowerPoint 2010: Nie je k dispozícii

Na začiatok stránky

Používanie ukazovateľa a poznámok počas prezentácie

Nasledujúce klávesové skratky umožňujú ovládať ukazovateľ a použiť ho na vytváranie komentárov počas prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite laserový ukazovateľ.

Ctrl + L

PowerPoint 2010 a 2007: Nie je k dispozícii

Zmena ukazovateľa na pero

Ctrl + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

Ctrl + A

Zmeňte ukazovateľ na gumu.

Ctrl + E

PowerPoint 2007: Nie je k dispozícii

Zobrazenie alebo skrytie ukazovateľa šípky.

PowerPoint 2010: znak rovnosti (=)

PowerPoint 2010 a 2007: A

Zobrazenie alebo skrytie značky písaného rukou.

Ctrl + M

PowerPoint 2007: Nie je k dispozícii

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Na začiatok stránky

Skúšanie a zaznamenávanie prezentácie

Tieto klávesové skratky môžete použiť pri cvičovaní prezentácie alebo nahrávaní prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

PowerPoint 2013 a staršie: Nie je k dispozícii

Použitie kliknutia myšou na posunienie počas skúšky na nádych.

M

PowerPoint 2013 a staršie: Nie je k dispozícii

Opätovné zaznamenanie komentára a časovania snímok.

R

Na začiatok stránky

Maneuver v zobrazení pre prezentátora počas prezentácie vo PowerPoint 2013 a novšia verzia

Pri prezentovaní v zobrazení pre prezentátora môžete používať tieto klávesové skratky. Zobrazenie pre prezentátora vám umožňuje zobraziť prezentáciu s poznámkami lektora na jednej obrazovke (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum bude zobrazovať prezentáciu bez poznámok na inej obrazovke.

Po pripojení druhej obrazovky sa pri spustení prezentácie automaticky zobrazí zobrazenie pre prezentátora. Ak chcete spustiť prezentáciu v zobrazení pre prezentátora aj vtedy, keď máte len jedno zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + F5.

Tip: Ak sa zobrazenie pre prezentátora automaticky nespustí s dvomi zobrazeniami, prejdite na kartu Prezentácia, začiarknite políčko Použiť zobrazenie pre prezentátora a vyberte preferovaný monitor.

Požadovaná akcia

Klávesy

Cyklicky prepína medzi oblasťami zobrazenia pre prezentátora .

(Tlačidlá nad snímkou, tlačidlá v pravom hornom rohu a tabla Poznámky )

F6

Cyklicky prechádzať nástrojmi v rámci oblasti Zobrazenie pre prezentátora .

Kláves Tab

Posun o jeden riadok nadol na table s poznámkami

Ctrl + šípka nadol

Posun o jeden riadok nahor na table s poznámkami

Ctrl + šípka nahor

Posun o jednu obrazovku nadol na table Poznámky.

Ctrl + Page down

Posun nahor o jednu obrazovku nahor na table s poznámkami .

Ctrl + Page up

Prečítajte si nasledujúci riadok na table s poznámkami .

Alt + A

Čítanie predchádzajúceho riadka na table s poznámkami .

Alt + Z

Prečítajte si uplynutý čas.

(Časovač sa spustí hneď po spustení zobrazenia pre prezentátora.)

Alt + W

Prečítajte si ďalší krok (napríklad nasledujúcu snímku, nasledujúcu animáciu alebo koniec prezentácie).

Alt + Q

Zavrite zobrazenie pre prezentátora.

Esc

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

PowerPoint pomoc & vzdelávaním

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Tento článok popisuje klávesové skratky a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky, ktoré sa vzťahujú na prednes prezentácie voPowerPoint pre macOS.

Poznámky: 

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému (OS) Mac a niektoré pomocné aplikácie môžu kolidovať s klávesovými skratkami v Office pre Mac. Informácie o zmene klávesov priradených ku klávesových skratkách nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu macOS alebo v pomocných aplikáciách.

 • Ak tu nenájdete klávesovú skratku, ktorá spĺňa vaše potreby, môžete si vytvoriť vlastnú klávesovú skratku. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac.

 • Mnohé klávesové skratky, ktoré na klávesnici s klávesom Ctrl Windows klávesom Control fungujú aj v PowerPoint pre macOS. Nie však všetky.

 • Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam skratiek, stlačte lomku (/).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v aplikáciách PowerPoint pre macOS.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

COMMAND+ Shift + Return

Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

COMMAND+ Return

Spustite prezentáciu v zobrazení pre prezentátora.

Option + Return

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Page down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page up

Šípka doľava

Šípka nahor

Delete

Ukončenie prezentácie.

Esc

Spojovník (-)

COMMAND+ bodka (.)

Na začiatok stránky

Ovládanie prezentácie

Pri prezentovaní prezentácie v režime celej obrazovky so zobrazením pre prezentátora alebo bez neho môžete používať tieto klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na určitú snímku.

Zadajte číslo snímky a stlačte kláves Return.

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B

Shift + B

Bodka (.)

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W

Shift + W

Čiarka (,)

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Control + kliknutie myšou

Prechod na ďalší prístupový bod na aktuálnej snímke.

(Prístupové body zahŕňajú hypertextové prepojenia, spúšťače animácií, zvukové objekty a video objekty.)

Kláves Tab

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na aktuálnej snímke

Shift + Tab

Na začiatok stránky

Navigácia v zobrazení pre prezentátora v systéme macOS 10.15 (Catalina) a novších

Pri prezentovaní v zobrazení pre prezentátora v systéme macOS 10.15 (Catalina) a novších systémoch a vtedy, keď je zapnutá navigácia pomocou ovládacieho prvku klávesnice, môžete používať tieto klávesové skratky. Pokyny nájdete v téme Zapnutie navigácie ovládacieho prvku klávesnice.

Pomocou klávesových skratiek v tabuľke nižšie sa môžete posúvať v zobrazení pre prezentátora v PowerPoint pre macOS.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite prezentáciu v zobrazení pre prezentátora.

Option + Return

Presunutie zamerania na nasledujúci ovládací prvok.

Kláves Tab

Presunutie zamerania na predchádzajúci ovládací prvok.

Shift + Tab

Aktivácia zamerania na ovládací prvok.

Medzerník

Na table s poznámkami presuňte zameranie na ďalší ovládací prvok (stlačením klávesu Tab sa vloží znak tabulátora).

Control + Tab

Preskočenie dopredu v prezentácii

Pomocou klávesnice môžete prejsť priamo na niekoľko snímok bez toho, aby sa divákom pri prechode na novú snímku snímky videli.

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa nepresuniete na ovládací prvok Navigátor snímok (filmový pás).

 2. Stlačte a podržte kláves Option a opakovane stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nenájdete snímku, na ktorú chcete prejsť.

 3. Uvoľnite kláves Option a presuňte sa na snímku, na ktorú chcete prejsť.

Zapnutie navigácie ovládacích prvok klávesnice

Ak chcete pomocou klávesnice prepínať medzi ovládacími prvkami a aktivovať ich v Macu, zapnite navigáciu pomocou klávesnice.

Ak nepoužívate funkciu VoiceOver, v počítači vyberte položku Systémové nastavenia > Klávesovéskratky > a začiarknite políčko Presúvať zameranie medzi ovládacími prvkami pomocou navigácie pomocou klávesnice.

Ak používate VoiceOver, navigácia ovládacieho prvku by mala byť predvolene zapnuté. Ak chcete skontrolovať nastavenie, vykonajte toto:

 1. V počítači stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M otvorte ponuku Apple a stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "System preferences ellipses" (Systémové nastavenia tri bodky), a stlačte medzerník.

  Otvorí sa okno Systémové nastavenia. Nachádzate sa v textovom poli Hľadať.

 3. Zadajte text Klávesnica a stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové okno Klávesnica.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Shortcuts, tab" (Skratky, karta), a stlačte medzerník.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Use keyboard navigation to move focus between controls" (Presúvanie zamerania medzi ovládacími prvkami pomocou navigácie pomocou klávesnice). Funkcia VoiceOver oznámi aj to, či je vybratá alebo nie je vybratá. Ak chcete možnosť zapínať alebo vypínať, stlačte medzerník.

 6. Dialógové okno Klávesnica zavriete stlačením kombinácie klávesov Command + W.

Používanie ukazovateľa a poznámok počas prezentácie

Nasledujúce klávesové skratky umožňujú ovládať ukazovateľ a použiť ho na vytváranie komentárov počas prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite laserový ukazovateľ.

COMMAND+ L

Zmena ukazovateľa na pero

COMMAND+ P

Zmena ukazovateľa na šípku.

COMMAND+ A

Skrytie ukazovateľa

COMMAND+ I

Skrytie ukazovateľa pri pohybe myšou.

Control + H

Zobrazenie ukazovateľa pri pohybe myšou.

COMMAND+ U

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Shift + E

Na začiatok stránky

Precvičovanie prezentácie

Tieto klávesové skratky môžete použiť počas skúšky prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutia myšou na posunienie počas skúšky na nádych.

M

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

PowerPoint pomoc & vzdelávaním

Podpora zjednodušenia ovládania pre PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Tento článok popisuje klávesové skratky, ktoré sa uplatňujú počas prednesu prezentácie s PowerPoint pre web.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Ovládanie prezentácie

Táto tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré môžete použiť na ovládanie prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ďalšia animácia alebo prechod na nasledujúcu snímku

N

Enter

Page down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Ukončenie prezentácie.

Esc

Pozrite tiež

PowerPoint pomoc & vzdelávaním

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×