Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre PowerPoint pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a klávesové skratky môžu byť dôležitou alternatívou k používaniu myši.

Samostatný zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete použiť počas prezentovania, nájdete v téme Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointových prezentácií.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov naraz.

 • Znak čiarky (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

Tento článok popisuje klávesové skratky, ktoré môžete použiť v PowerPoint na Windows pri vytváraní alebo úprave prezentácií.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v PowerPoint.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorte novú prezentáciu.

Ctrl + N

Pridajte novú snímku.

Ctrl + M

Použitie tučného písma vo vybratom texte.

Ctrl + B

Otvorenie dialógového okna Písmo.

Ctrl + T

Vystrihnutie vybratého textu, objektu alebo snímky.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého textu, objektu alebo snímky.

Ctrl + C

Prilepenie vystrihnutého alebo skopírovaného textu, objektu alebo snímky.

Ctrl + V

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Vložte nový komentár.

Ctrl+Alt+M 

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Prechod na ďalšiu snímku.

Page down

Prechod na predchádzajúcu snímku

Page up

Spustenie prezentácie.

F5

Ukončenie prezentácie.

Esc

Tlač prezentácie.

Ctrl + P

Uloženie prezentácie.

Ctrl + S

Zavrite PowerPoint.

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Práca s prezentáciami a snímkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie novej snímky

Ctrl + M

Prechod na ďalšiu snímku.

Page down

Prechod na predchádzajúcu snímku

Page up

Vzdialenie.

Ctrl + znamienko mínus (-)

Priblíženie.

Ctrl + znamienko plus (+)

Priblížením sa prispôsobíte.

Ctrl + Alt + O

Vytvorte kópiu vybratej snímky.

Ctrl + Shift + D

Otvorte prezentáciu.

Ctrl + O

Zavrite prezentáciu.

Ctrl + D

Uloženie prezentácie s iným názvom alebo v inom umiestnení alebo formáte súboru

Ctrl + Shift + S

Zrušte príkaz, napríklad Uložiť ako.

Esc

Otvorte naposledy použitý súbor.

Ctrl + O

Na začiatok stránky

Práca s objektmi a textom

Kopírovanie objektov a textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vystrihnutie vybratého objektu alebo textu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu alebo textu.

Ctrl + C

Prilepenie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov alebo textu.

Ctrl + V

Duplikovať vybraté objekty.

Ctrl + D alebo Ctrl + presunutie myšou

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Skopírujte formátovanie vybratého objektu alebo textu.

Ctrl + Shift + C

Prilepte skopírované formátovanie do vybratého objektu alebo textu.

Ctrl+Shift+V

Kopírovanie kopírovania animácie.

Alt + Shift + C

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Prilepiť kopírovať animáciu.

Alt + Shift + V

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Otvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne .

Ctrl + Alt + V

Na začiatok stránky

Práca v objektoch a texte

Požadovaná akcia

Klávesy

Presuňte zameranie na prvý plávajúci tvar, napríklad obrázok alebo textové pole.

Ctrl + Alt + 5

Vyberte iný objekt, keď je vybratý jeden objekt.

Kláves Tab alebo Shift + Tab, kým nevyberiete požadovaný objekt

Odoslanie objektu dozadu o jednu pozíciu.

Ctrl + ľavá hranatá zátvorka ([)

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Odoslanie objektu dopredu o jednu pozíciu.

Ctrl + pravá hranatá zátvorka (])

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Presun objektu dozadu.

Ctrl + Shift + ľavá hranatá zátvorka ([)

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Presun objektu dopredu.

Ctrl + Shift + pravá hranatá zátvorka (])

Office 2010 a Office 2007: Nie je k dispozícii

Výber všetkých objektov na snímke.

Ctrl + A

Zoskupí vybraté objekty.

Ctrl + G

Oddeliť vybratú skupinu.

Ctrl + Shift + G

Preskupiť vybraté objekty.

Ctrl + Shift + J

Otočenie vybratého objektu v smere hodinových ručičiek o 15 stupňov.

Alt + šípka doprava

Otočenie vybratého objektu proti smeru hodinových ručičiek o 15 stupňov.

Alt + šípka doľava

Prehrávanie alebo pozastavenie médií.

Ctrl + medzerník

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Vložte nový komentár.

Ctrl+Alt+M 

Vloženie rovnice.

Alt + znak rovnosti ( = )

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu.

Shift + F10 alebo kláves s ponukou Systému Windows (na otvorenie kontextovej ponuky), potom O, Enter, E

Tip: Ak chcete pomocou klávesnice vybrať viacero objektov, použite tablu výberu. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa objektov pomocou tably výberu.

Na začiatok stránky

Výber textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava.

Shift + šípka doľava

Výber smerom na koniec slova.

Ctrl + Shift + kláves so šípkou doprava

Výber smerom na začiatok slova.

Ctrl + Shift + šípka doľava

Výber od kurzora po rovnaký bod o jeden riadok nahor.

Shift + šípka nahor

Výber od kurzora po rovnaký bod o jeden riadok nadol.

Shift + šípka nadol

Výber od kurzora po koniec odseku.

Ctrl + Shift + šípka nadol
Šípky

Výber od kurzora po začiatok odseku.

Ctrl + Shift + šípka nahor

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Enter

Vyberte objekt, keď je vybratý text vnútri objektu.

Esc

Na začiatok stránky

Odstránenie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava.

Delete

Odstránenie jedného slova doprava (s kurzorom medzi slovami).

Ctrl + Delete

Na začiatok stránky

Presun v texte

Úloha

Stlačte

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Posun o jeden riadok nahor

Šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol

Šípka nadol

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Posun na koniec riadka

End

Prechod na začiatok riadka.

Home

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Prechod na koniec textového poľa.

Ctrl + End

Prechod na začiatok textového poľa.

Ctrl + Home

Posun na ďalší zástupný objekt nadpisu alebo základného textu. Ak ide o posledný zástupný objekt na snímke, vloží sa nová snímka s rovnakým rozložením ako pôvodná.

Ctrl + Enter

Zvýšenie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Presun vybraných odsekov nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybraných odsekov nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Na začiatok stránky

Hľadanie a nahradenie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Hľadať.

Ctrl + F

Otvorenie dialógového okna Nahradiť.

Ctrl + H

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

Shift + F4

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Pred použitím týchto klávesových skratiek vyberte text, ktorý chcete formátovať.

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Písmo.

Ctrl + T alebo Ctrl + Shift + F

Zväčšenie veľkosti písma.

Ctrl + Shift + pravá lomená zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma.

Ctrl + Shift + ľavá lomená zátvorka (<)

Prepínanie medzi písmenami viet, malými písmenami alebo veľkými písmenami.

Shift + F3

Použitie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Použitie kurzívy.

Ctrl + I

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

Ctrl + znak rovnosti ( = )

Použitie horného indexu (automatické medzery).

Ctrl + Shift + znamienko plus (+)

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

Ctrl + medzerník

Centrovanie odseku.

Ctrl + E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

Ctrl + J

Zarovnanie odseku vľavo.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku vpravo.

Ctrl + R

Vytvorenie zoznamu s odrážkami pomocou rôznych štýlov

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam používajúci vyplnené okrúhle odrážky, stlačte znak hviezdičky (*).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa spojovníky, stlačte znamienko mínus (-).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam používajúci odrážky šípok, stlačte pravú lomenú zátvorku (>).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa kosoštvorce, stlačte ľavú lomenú zátvorku (<) + pravú lomenú zátvorku (>).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa šípky, stlačte dve znamienko mínus (-) + pravú lomenú zátvorku (>).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa dvojité šípky, stlačte znamienko rovnosti ( = ) + pravú lomenú zátvorku (>).

 2. Stlačte medzerník.

 3. Zadajte položku zoznamu a stlačte kláves Enter.

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

Kláves Tab

Presun do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presun do ďalšieho riadka

Šípka nadol

Presun do predchádzajúceho riadka

Šípka nahor

Vloženie tabulátora do bunky

Ctrl + Tab

Začatie nového odseku

Enter

Pridajte nový riadok v dolnej časti tabuľky s kurzorom na poslednú bunku posledného riadka.

Kláves Tab

Na začiatok stránky

Premiestnenie snímky

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestni vybratú snímku alebo sekciu nahor v poradí.

Ctrl + šípka nahor

Presunutie vybratej snímky alebo sekcie nadol v poradí.

Ctrl + šípka nadol

Presun vybratej snímky alebo sekcie na začiatok.

Ctrl + Shift + šípka nahor

Presunutie vybratej snímky alebo sekcie na koniec.

Ctrl + Shift + šípka nadol

Na začiatok stránky

Práca so zobrazeniami a tablami

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie pre prezentujúceho .

Alt + F5

Prepnite na prezentáciu.

F5

Prepínanie medzi zobrazením prehľadu a miniatúrami .

Ctrl + Shift + Tab

Prepnutie na celú obrazovku (skryť ponuky).

Ctrl + F1

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

Alt + F9

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

Shift + F9

Prechádzajte medzi tablami v normálnom zobrazení v smere hodinových ručičiek.

F6

Prepínanie medzi tablami v normálnom zobrazení proti smeru hodinových ručičiek.

Shift + F6

Prepínanie medzi tablou miniatúr a tablou Zobrazenie prehľadu .

Ctrl + Shift + Tab

Zobraziť nadpisy úrovne 1 zobrazenia prehľadu .

Alt + Shift + 1

Rozbaľte text zobrazenia prehľadu pod nadpisom.

Alt + Shift + znak plus (+)

Zbalenie textu zobrazenia prehľadu pod nadpisom.

Alt + Shift + znamienko mínus (-)

Výber celého textu v zobrazení prehľadu.

Ctrl + A

Vyberte všetky snímky v zobrazení radenia snímok alebo na table miniatúr.

Ctrl + A

Zobrazí ponuku Pomocníka.

F1

Na začiatok stránky

Práca s tablou výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorte tablu výberu .

Alt + F10

Alt + H, S, L, P

Office 2007: Alt + J, D, A, P

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Shift + F10 alebo kláves s ponukou Windowsu

Presun na jednu položku alebo skupinu.

Kláves so šípkou nahor alebo nadol

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

Šípka doľava

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

Šípka doprava

Rozbalenie zameranej skupiny a všetkých jej podriadených skupín.

Znak hviezdičky (*) (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie zameranej skupiny.

Znamienko plus (+) (iba na numerickej klávesnici) alebo kláves so šípkou doprava

Zbalenie zameranej skupiny.

Znamienko mínus (-) (len na numerickej klávesnici) alebo kláves so šípkou doľava

Presun na položku a výber danej položky.

Shift + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Výber zameranej položky.

Medzerník alebo Enter

Zrušenie výberu zameranej položky.

Shift + medzerník alebo Shift + Enter

Presun vybratej položky dopredu.

Ctrl + Shift + F

Presun vybratej položky dozadu.

Ctrl + Shift + B

Zobrazenie alebo skrytie zameranej položky.

Ctrl + Shift + S

Premenovanie zameranej položky.

F2

Prepínajte zameranie klávesnice na table výberu medzi stromovými zobrazeniami a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetky .

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Zbaliť všetky skupiny (so zameraním na stromové zobrazenie tably výberu ).

Alt + Shift + 1

Rozbalenie všetkých skupín.

Alt + Shift + 9

Na začiatok stránky

Práca s pracovnou tablou

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na pracovnú tablu z inej tably alebo oblasti v okne programu. (Možno bude potrebné stlačiť kláves F6 viackrát.)

F6

Keď je aktívna možnosť pracovnej tably, presuňte sa na nasledujúcu alebo predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably. Máte prístup napríklad k tlačidlám Zavrieť, Premiestniť alebo Veľkosť pracovnej tably.

Ctrl + medzerník

Office 2010: Ctrl + kláves so šípkou nadol

Prechod na nasledujúci príkaz v ponuke pracovnej tably.

Klávesy so šípkami nahor a nadol

Vyberte zvýraznenú možnosť v ponuke pracovnej tably.

Enter

Po výbere príslušného príkazu premiestnite pracovnú tablu alebo zmeňte jej veľkosť.

Klávesy so šípkami

Zatvorenie pracovnej tably.

Ctrl + medzerník, C

Na začiatok stránky

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi zoskupuje súvisiace možnosti na kartách. Na karte Domov napríklad skupina Odsek obsahuje možnosť Odrážky . Stlačením klávesu Alt zobrazíte klávesové skratky na páse s nástrojmi nazývané klávesové skratky ako písmená na malých obrázkoch vedľa kariet a možností.

Klávesové skratky na páse s nástrojmi v Exceli.

Klávesové skratky môžete kombinovať s klávesom Alt a vytvoriť klávesové skratky nazývané prístupové klávesy pre možnosti pása s nástrojmi. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H napríklad otvoríte kartu Domov a stlačením kombinácie klávesov Alt + Q sa presuniete do poľa Chcem zistiť alebo Hľadať . Opätovný stlačením klávesu Alt zobrazíte klávesové skratky pre možnosti na vybratej karte.

V Office 2010 stále funguje aj väčšina starých klávesových skratiek ponuky klávesu Alt. Potrebujete však poznať úplnú skratku. Stlačte napríklad kláves Alt a potom stlačte jeden zo starých klávesov ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) atď. Zobrazí sa oznámenie s informáciou, že používate prístupový kľúč zo staršej verzie Microsoft 365. Ak poznáte celú sekvenciu kľúča, pokračujte a použite ju. Ak nepoznáte postupnosť, stlačte kláves Esc a použite klávesové skratky.

Otvorenie kariet na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť priamo na kartu na páse s nástrojmi, stlačte jeden z nasledujúcich prístupových klávesov. V závislosti od výberu v prezentácii sa môžu zobraziť ďalšie karty.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presuňte sa do poľa Chcem zistiť alebo Hľadať na páse s nástrojmi a zadajte hľadaný výraz pre pomoc alebo obsah Pomocníka .

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz.

Otvorenie ponuky Súbor .

Alt + F

Otvorte kartu Domov a formátujte snímky, písma, odseky alebo kresby.

Alt + H

Otvorte kartu Vložiť a vložte snímky, tabuľky, obrázky, ilustrácie, formuláre, prepojenia, text, symboly alebo médiá.

Alt + N

Otvorte kartu Kresliť a získajte prístup k nástrojom na kreslenie.

Alt + J, I

Otvorte kartu Návrh a použite motívy a prispôsobte snímky.

Alt + G

Otvorte kartu Prechody a pridajte prechody medzi snímkami.

Alt + K

Otvorte kartu Animácie a pridajte animácie na snímky.

Alt + A

Otvorte kartu Prezentácia a nastavte a prehrajte prezentáciu.

Alt + S

Otvorte kartu Revízia , skontrolujte pravopis a zjednodušenie ovládania a pridajte komentáre.

Alt + R

Otvorte kartu Zobraziť a zobrazte ukážku rozložení prezentácie, zobrazte a skryte mriežky a vodiace čiary, nastavte zväčšenie priblíženia, spravujte okná a zobrazujte makrá.

Alt + W

Otvorte kartu Záznam a spravujte záznamy obrazovky, zvuk a video v prezentácii.

Alt + C

Otvorte kartu Pomocník a prejdite na PowerPoint, obráťte sa na oddelenie podpory a zanechajte pripomienky.

Alt + Y, 2

Poznámka: Doplnky a iné programy môžu na pás s nástrojmi pridávať nové karty a môžu poskytovať prístupové klávesy pre tieto karty.

Na začiatok stránky

Práca na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Úloha

Klávesy

Vyberte aktívnu kartu na páse s nástrojmi a aktivujte prístupové klávesy.

Alt alebo F10 Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presun na príkazy na páse s nástrojmi.

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

Klávesy so šípkami

Zobrazenie popisu prvku pása s nástrojmi, ktorý je momentálne v centre pozornosti.

Ctrl + Shift + F10

Aktivácia vybratého tlačidla alebo ovládacieho prvku.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Šípka nadol

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuka alebo vedľajšej ponuke

Šípka nadol

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F1

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo kláves s ponukou Windowsu

Presun na vedľajšiu ponuku, keď je hlavná ponuka otvorená alebo vybratá

Šípka doľava

Získajte pomoc s aktuálne vybratým príkazom alebo ovládacím prvkom na páse s nástrojmi.

F1

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky na páse s nástrojmi

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena veľkosti písma vybratého textu.

Alt + H, F, S

Otvorenie dialógového okna Lupa .

Alt + W, Q

Tlač všetkých snímok v prezentácii ako celostranových snímok pomocou predvolených nastavení tlačiarne (keď je otvorené dialógové okno Tlač ).

Alt + P, P

Výber motívu.

Alt + G, H

Výber rozloženia snímky.

Alt + H, L

Zobrazí alebo skryje tablu Poznámky v normálnom zobrazení.

Alt + W, P, N

Otvorenie Schránky.

Alt + H, F, O

Vloženie textového poľa.

Alt + N, X

Vloženie vloženého dokumentu alebo tabuľkového hárka ako objektu.

Alt + N, J

Vložiť objekt WordArt.

Alt + N, W

Vložte obrázok zo zariadenia. 

Alt + N, P, D

Vloženie tvaru.

Alt + N, S, H

Na začiatok stránky

Vlastné klávesové skratky

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k položkám ponuky, zaznamenaným makrám a kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) v PowerPoint, musíte použiť doplnok tretej strany, ako je napríklad Správca odkazov na PowerPoint, ktorý je k dispozícii v officeOne.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek na navigáciu v moderných komentároch v PowerPointe

Použitie klávesnice na prácu s pásom s nástrojmi

Tento článok popisuje klávesové skratky, ktoré môžete použiť vPowerPoint pre macOS pri vytváraní alebo úprave prezentácií.

Poznámky: 

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Mac (OS) a niektoré pomocné aplikácie môžu kolidovať s klávesovými skratkami a operáciami funkčných klávesov v Microsoft 365 pre Mac. Informácie o zmene klávesového priradenia klávesovej skratky nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu systému macOS, vašej pomocnej aplikácie alebo v téme Zmena konfliktnej klávesovej skratky v Macu.

 • Ak tu nenájdete klávesovú skratku, ktorá vyhovuje vašim potrebám, môžete si vytvoriť vlastnú klávesovú skratku. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac.

 • Mnohé klávesové skratky, ktoré používajú kláves Ctrl na klávesnici vo Windowse, fungujú aj s klávesom Control v PowerPoint v Macu. Nie však všetky.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v PowerPoint pre Mac.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorte novú prezentáciu.

⌘ + N

Pridajte novú snímku.

⌘ + Shift + N

Použitie tučného písma vo vybratom texte.

⌘ + B

Otvorenie dialógového okna Písmo.

⌘ + T

Vystrihnutie vybratého textu, objektu alebo snímky.

⌘ + X

Skopírujte vybratý text, objekt alebo snímku.

⌘ + C

Prilepte vystrihnutý alebo skopírovaný text, objekt alebo snímku.

⌘ + V

Vloženie hypertextového prepojenia.

⌘ + K

Vloženie komentára

⌘ + Shift + M

Vrátenie poslednej akcie späť.

⌘ + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

⌘ + Y

Prechod na ďalšiu snímku.

Page down

Prechod na predchádzajúcu snímku

Page up

Spustenie prezentácie.

⌘ + Shift + Return

Ukončenie prezentácie.

Esc

Tlač prezentácie.

⌘ + P

Uloženie prezentácie.

⌘ + S

Zavrite PowerPoint.

⌘ + Q

Na začiatok stránky

Práca s prezentáciami a snímkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorte novú prezentáciu so šablónou z galérie šablón PowerPoint.

⌘ + Shift + P

Vloženie novej snímky

⌘ + Shift + N

Prechod na ďalšiu snímku.

Page down

Prechod na predchádzajúcu snímku

Page up

Formátovanie pozadia snímky.

⌘ + Shift + 2

Vzdialenie.

⌘ + znamienko mínus (-)

Priblíženie.

⌘ + znamienko plus (+)

Priblížením sa prispôsobíte.

⌘ + Option + O

Vytvorte kópiu vybratej snímky.

⌘ + Shift + D

Otvorte prezentáciu.

⌘ + O

Zavrite prezentáciu.

⌘ + W

Tlač prezentácie.

⌘ + P

Uloženie prezentácie s iným názvom alebo v inom umiestnení alebo formáte súboru

⌘ + Shift + S

Zrušte príkaz, napríklad Uložiť ako.

Esc

Presun medzi viacerými otvorenými prezentáciami

⌘ + znak vlnovky (~)

Otvorte naposledy použitý súbor.

⌘ + Shift + O

Na začiatok stránky

Práca s objektmi a textom

Kopírovanie objektov a textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vystrihnutie vybratého objektu alebo textu.

⌘ + X

Kopírovanie vybratého objektu alebo textu.

⌘ + C

Prilepenie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov alebo textu.

⌘ + V

Duplikovať vybraté objekty.

Control + D alebo Control + Drag myš

Skopírujte formátovanie vybratého objektu alebo textu.

⌘ + Shift + C

Prilepte skopírované formátovanie do vybratého objektu alebo textu.

⌘ + Shift + V

Kopírovanie animácie.

⌘ + Option + Shift + C

Prilepiť animáciu.

⌘ + Option + Shift + V

Otvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne .

⌘ + Control + V

Na začiatok stránky

Práca v objektoch a texte

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte iný objekt, keď je vybratý jeden objekt.

Kláves Tab alebo Shift + Tab, kým nevyberiete požadovaný objekt

Odoslanie objektu dozadu o jednu pozíciu.

⌘ + Option + Shift + B

Odoslanie objektu dopredu o jednu pozíciu.

⌘ + Option + Shift + F

Presun objektu dozadu.

⌘ + Shift + B

Presun objektu dopredu.

⌘ + Shift + F

Výber všetkých objektov na snímke.

⌘ + A

Zoskupí vybraté objekty.

⌘ + Option + G

Oddelenie vybratých objektov.

⌘ + Option + Shift + G

Preskupiť vybraté objekty.

⌘ + Option + J

Otočenie vybratého objektu v smere hodinových ručičiek o 15 stupňov.

Option + kláves so šípkou doprava

Otočenie vybratého objektu proti smeru hodinových ručičiek o 15 stupňov.

Option + šípka doľava

Prehrávanie alebo pozastavenie médií.

Medzerník

Vloženie hypertextového prepojenia.

⌘ + K

Vloženie komentára

⌘ + Shift + M

Formátovanie vybratého objektu.

⌘ + Shift + 1

Zmení veľkosť vybratých objektov.

Shift + klávesy so šípkami

Premiestni vybratý objekt v smere šípky.

Klávesy so šípkami alebo ⌘ + klávesy so šípkami

Na začiatok stránky

Výber textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava.

Shift + šípka doľava

Výber smerom na koniec slova.

Shift + Option + kláves so šípkou doprava

Výber smerom na začiatok slova.

Shift + Option + šípka doľava

Výber od kurzora po rovnaký bod o jeden riadok nahor.

Shift + šípka nahor

Výber od kurzora po rovnaký bod o jeden riadok nadol.

Shift + šípka nadol

Vyberte celý text na začiatok riadka.

⌘ + Shift + šípka doľava

Výber celého textu na koniec riadka

⌘ + Shift + kláves so šípkou doprava

Výber od kurzora po koniec odseku.

Shift + Option + šípka nadol

Výber od kurzora po začiatok odseku.

Shift + Option + šípka nahor

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Return

Vyberte objekt, keď je vybratý text vnútri objektu.

Esc

Na začiatok stránky

Odstránenie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

⌘ + Odstrániť

Odstránenie jedného znaku doprava.

Function + Delete

Odstránenie jedného slova doprava (s kurzorom medzi slovami).

Option + Function + Delete

Na začiatok stránky

Presun v texte

Úloha

Stlačte

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Posun o jeden riadok nahor

Šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol

Šípka nadol

Presun na začiatok slova alebo o jedno slovo doľava

Option + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Option + kláves so šípkou doprava

Posun na koniec riadka

End alebo Function + kláves so šípkou doprava

Prechod na začiatok riadka

Home alebo Function + šípka doľava

Presun na začiatok odseku alebo o jeden odsek nahor

Option + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Option + šípka nadol

Presun na začiatok alebo koniec celého textu v objekte, ktorý upravujete.

⌘ + šípka nahor alebo nadol

Zvýšenie úrovne odseku.

⌘ + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zníženie úrovne odseku.

⌘ + pravá hranatá zátvorka (])

Na začiatok stránky

Hľadanie a nahradenie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorte vyhľadávacie pole Hľadať v prezentácii .

⌘ + F

Otvorte tablu Hľadať a nahradiť .

⌘ + Shift + H

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo.

⌘ + T

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

⌘ + Shift + pravá lomená zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

⌘ + Shift + ľavá lomená zátvorka (<)

Otvorenie dialógového okna Odsek .

Command + Option + M

Prepínanie medzi písmenami viet, veľkými alebo malými písmenami.

Shift + F3

Použitie tučného písma vo vybratom texte.

⌘ + B

Použitie podčiarknutia vo vybratom texte.

⌘ + U

Použitie kurzívy vo vybratom texte.

⌘ + I

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

⌘ + Control + znak rovnosti ( = )
 

Použitie horného indexu (automatické medzery).

⌘ + Control + Shift + znak rovnosti ( = )

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

Control + medzerník

Centrovanie odseku.

⌘ + E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

⌘ + J

Zarovnanie odseku vľavo.

⌘ + L

Zarovnanie odseku vpravo.

⌘ + R

Vytvorenie zoznamu s odrážkami pomocou rôznych štýlov

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam používajúci vyplnené okrúhle odrážky, stlačte znak hviezdičky (*).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa spojovníky, stlačte znamienko mínus (-).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam používajúci odrážky šípok, stlačte pravú lomenú zátvorku (>).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa kosoštvorce, stlačte ľavú lomenú zátvorku (<) + pravú lomenú zátvorku (>).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa šípky, stlačte dve znamienko mínus (-) + pravú lomenú zátvorku (>).

  • Ak chcete vytvoriť zoznam, ktorý používa dvojité šípky, stlačte znamienko rovnosti ( = ) + pravú lomenú zátvorku (>).

 2. Stlačte medzerník.

 3. Zadajte položku zoznamu a stlačte kláves Return.

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

Kláves Tab

Presun do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presunutie na nasledujúci riadok alebo riadok

Šípka nadol

Presun na predchádzajúci riadok alebo riadok

Šípka nahor

Vloženie tabulátora do bunky

Option + Shift + Tab

Začatie nového odseku v bunke.

Return

Pridajte nový riadok do dolnej časti tabuľky (kurzorom v poslednej bunke posledného riadka).

Kláves Tab

Na začiatok stránky

Premiestnenie snímky

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestni vybratú snímku alebo sekciu nahor v poradí.

⌘ + kláves so šípkou nahor

Presunutie vybratej snímky alebo sekcie nadol v poradí.

⌘ + kláves so šípkou nadol

Presun vybratej snímky alebo sekcie na začiatok.

⌘ + Shift + kláves so šípkou nahor

Presunutie vybratej snímky alebo sekcie na koniec.

⌘ + Shift + kláves so šípkou nadol

Na začiatok stránky

Práca so zobrazeniami a tablami

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnite na normálne zobrazenie.

⌘ + 1

Prepnite na zobrazenie radenia snímok .

⌘ + 2

Prepnite na zobrazenie strany s poznámkami .

⌘ + 3

Prepnite na zobrazenie prehľadu

⌘ + 4

Prepnite na zobrazenie predlohy snímky .

⌘ + Option + 1

Prepnite na zobrazenie predlohy podkladov .

⌘ + Option + 2

Prepnite na zobrazenie predlohy poznámok .

⌘ + Option + 3

Prepnutie na zobrazenie pre prezentujúceho .

Option + Return

Prepnite na prezentáciu.

⌘ + Shift + Return

Prepínanie medzi zobrazením prehľadu a tablou miniatúr.

Control + Shift + Tab

Prepnutie na celú obrazovku (skryť ponuky).

⌘ + Control + F

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

⌘ + Option + Control + G

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

Shift + F9

Prechádzajte medzi tablami v normálnom zobrazení v smere hodinových ručičiek.

F6

Prepínanie medzi tablami v normálnom zobrazení proti smeru hodinových ručičiek.

Shift + F6

Výber celého textu v zobrazení prehľadu.

⌘ + A

Vyberte všetky snímky v zobrazení radenia snímok alebo na table miniatúr.

⌘ + A

Zobrazí ponuku Pomocníka.

F1

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie a vypnutie režimu kreslenia .

⌘ + Control + Z

Zobrazí položku synonymický slovník pre vybraté slovo.

⌘ + Option + Control + R

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek na navigáciu v moderných komentároch v PowerPointe

Použitie klávesnice na prácu s pásom s nástrojmi

Tento článok popisuje klávesové skratky vPowerPoint pre iOS pri vytváraní alebo úprave prezentácií.

Poznámky: 

 • Ak poznáte klávesové skratky v počítači so systémom macOS, rovnaké kombinácie klávesov fungujú aj s PowerPoint pre iOS pomocou externej klávesnice.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky v iPade

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky pre PowerPoint for iPad.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie novej snímky

⌘ + Shift + N

Odstránenie vybratého textu, objektu alebo snímky

Delete

Vystrihnite vybratý obsah a skopírujte ho do Schránky.

⌘ + X

Vrátenie poslednej akcie späť.

⌘ + Z

Skopírujte vybratý obsah do Schránky.

⌘ + C

Prilepenie skopírovaného alebo vystrihnutého obsahu.

⌘ + V

Výber celého textu

⌘ + A

Použitie tučného písma na vybratý obsah.

⌘ + B

Použitie kurzívy na vybratý obsah.

⌘ + I

Podčiarknutie vybratého obsahu.

⌘ + U

Výber jedného slova doľava

Shift + Option + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Option + kláves so šípkou doprava

Na začiatok stránky

Navigácia vPowerPoint for iPad

PowerPoint for iPad je mobilná aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v počítačových verziách PowerPoint.

Ak chcete prechádzať možnosťami, stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka doprava, kým sa zameranie nepresunie na pás s nástrojmi, a potom stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov ⌘ + Option + medzerník.

Ak chcete presunúť zameranie na iné oblasti v PowerPoint for iPad (napríklad z pása s nástrojmi na tablu miniatúr), umiestnite zameranie na tlačidlo a potom sa stlačením kombinácie klávesov Shift + šípka doprava posuňte dopredu alebo kombináciu klávesov Shift + šípka doľava, čím sa posuniete dozadu.

Na začiatok stránky

Premiestnenie kurzora v zástupných objektoch a poznámkach v iPade

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Option + kláves so šípkou doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Option + šípka doľava

Posunutie o riadok nahor.

Šípka nahor

Posunutie o riadok nadol.

Šípka nadol

Prechod na začiatok riadka.

⌘ + kláves so šípkou doľava

Prechod na koniec riadka.

⌘ + kláves so šípkou doprava

Presun na začiatok zástupného objektu alebo poznámok

⌘ + kláves so šípkou nahor

Presunutie na koniec zástupného objektu alebo poznámok

⌘ + End

Na začiatok stránky

Výber obsahu v iPade

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava.

Shift + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + ⌘ + kláves so šípkou doprava

Výber jedného slova doľava

Shift + ⌘ + kláves so šípkou doľava

Výber smerom o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Výber smerom o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Výber od kurzora po začiatok odseku.

Shift + Option + šípka nahor

Výber od kurzora po koniec odseku.

Shift + Option + šípka nadol

Výber celého obsahu v rámci zástupného objektu alebo poznámok

⌘ + A

Výber od aktuálnej pozície po začiatok riadka.

Shift + ⌘ + kláves so šípkou doľava

Výber od aktuálnej pozície po koniec riadka.

Shift + ⌘ + kláves so šípkou doprava

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie prezentácií v iPhone

Požadovaná akcia

Klávesy

Vrátenie poslednej akcie späť.

⌘ + Z

Zopakovanie poslednej akcie

Shift + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu.

⌘ + X

Kopírovanie vybratého obsahu.

⌘ + C

Prilepenie skopírovaného alebo vystrihnutého obsahu.

⌘ + V

Vyberte všetko.

⌘ + A

Použitie tučného písma na vybratý obsah.

⌘ + B

Použitie kurzívy na vybratý obsah.

⌘ + I

Podčiarknutie vybratého obsahu.

⌘ + U

Na začiatok stránky

Navigácia a výber v textovom poli v iPhone

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte text.

Shift + šípka doľava alebo doprava alebo Shift + šípka nahor alebo nadol

Posunutie kurzora o jedno slovo doprava

Option + kláves so šípkou doprava

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava

Option + šípka doľava

Posunutie kurzora na začiatok textového poľa

⌘ + kláves so šípkou nahor

Posunutie kurzora na koniec textového poľa

⌘ + kláves so šípkou nadol

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho riadka

⌘ + kláves so šípkou doľava

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho riadka

⌘ + kláves so šípkou doprava

Výber jedného slova doľava

Shift + Option + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Option + kláves so šípkou doprava

Výber zástupného objektu alebo poznámok od aktuálnej pozície po začiatok.

Shift + ⌘ + kláves so šípkou nahor

Výber od aktuálnej pozície po koniec zástupného objektu alebo poznámok.

Shift + ⌘ + kláves so šípkou nadol

Výber od aktuálnej pozície po začiatok riadka.

Shift + ⌘ + kláves so šípkou doľava

Výber od aktuálnej pozície po koniec riadka.

Shift + ⌘ + kláves so šípkou doprava

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek na navigáciu v moderných komentároch v PowerPointe

Použitie klávesnice na prácu s pásom s nástrojmi

Tento článok popisuje klávesové skratky vPowerPoint pre Android pri vytváraní alebo úprave prezentácií.

Poznámka: Ak chcete rýchlo nájsť odkaz, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

Úprava a formátovanie prezentácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie

Ctrl + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu (a skopírovanie do Schránky).

Ctrl + X

Skopírujte vybratý obsah do Schránky.

Ctrl + C

Prilepte skopírovaný alebo vystrihnutý obsah.

Ctrl + V

Vyberte všetko.

Ctrl + A

Použitie tučného písma na vybratý obsah.

Ctrl + B

Použitie kurzívy na vybratý obsah.

Ctrl + I

Podčiarkne vybratý obsah.

Ctrl + U

Uloženie alebo synchronizácia prezentácie.

Ctrl + S

Kopírovanie formátovania.

Ctrl + Shift + C

Vyberte text.

Shift + šípka doľava alebo doprava alebo Shift + šípka nahor alebo nadol

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek na navigáciu v moderných komentároch v PowerPointe

Použitie klávesnice na prácu s pásom s nástrojmi

Tento článok popisuje klávesové skratky, ktoré môžete použiť v PowerPoint na webe na Windows pri vytváraní alebo úprave prezentácií.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Microsoft 365 pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré budete pravdepodobne často používať v PowerPoint na webe.

Tip: Ak chcete rýchlo vytvoriť novú prezentáciu v PowerPoint na webe, otvorte prehliadač, zadajte do panela s adresou výraz PowerPoint.new alebo ppt.new a stlačte kláves Enter.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloží novú snímku (so zameraním na tablu miniatúr, tablu snímky alebo tablu s poznámkami ). 

Ctrl + M

Použitie tučného písma vo vybratom texte.

Ctrl + B

Vystrihnutie vybratého textu, objektu alebo snímky.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého textu, objektu alebo snímky.

Ctrl + C

Prilepenie vystrihnutého alebo skopírovaného textu, objektu alebo snímky.

Ctrl + V

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Odstránenie vybratého textu, objektu alebo snímky

Delete

Otvorenie dialógového okna Hľadať.

Ctrl + F

Presunutie tvaru

Klávesy so šípkami

Prechod na ďalšiu snímku (so zameraním na tablu miniatúr alebo tablu snímok).

Page down

Prechod na predchádzajúcu snímku (so zameraním na tablu miniatúr alebo tablu snímok).

Page up

Keď je aktívna možnosť pracovnej tably, presuňte sa na nasledujúcu alebo predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Ukončenie prezentácie

Esc

Tlač prezentácie

Ctrl + P

Uloženie prezentácie.

PowerPoint na webe ukladá zmeny automaticky.

Na začiatok stránky

Práca s prezentáciami a snímkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorí novú snímku za aktuálne vybratou snímkou.

Ctrl + M

Prechod na ďalšiu snímku (so zameraním na tablu miniatúr alebo tablu snímok).

Page down

Prechod na predchádzajúcu snímku (so zameraním na tablu miniatúr alebo tablu snímok).

Page up

Prechod na ďalšiu snímku v zobrazení prezentácie .

Kláves so šípkou N alebo Page down alebo nadol

Prechod na predchádzajúcu snímku v zobrazení prezentácie .

Kláves p alebo page up alebo šípka nahor

Prechod na konkrétnu snímku v zobrazení prezentácie .

G, potom kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa na snímke, a potom Enter

Zapnutie alebo vypnutie titulkov alebo titulkov v zobrazení prezentácie .

J

Ukončite zobrazenie prezentácie .

Esc

Na začiatok stránky

Práca s objektmi a textom

Kopírovanie objektov a textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vystrihnutie vybratého objektu alebo textu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu alebo textu.

Ctrl + C

Prilepenie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov alebo textu.

Ctrl + V

Duplikovať vybraté objekty.

Ctrl + D

Prilepenie textu, nenaformátované.

Ctrl+Shift+V

Na začiatok stránky

Práca v objektoch a texte

Požadovaná akcia

Klávesy

Presúvanie zľava doprava medzi zástupnými objektmi na snímke

Kláves Tab

Výber alebo úprava aktuálneho zástupného objektu

Enter alebo F2

Ukončenie úprav textu v zástupnom objekte

F2

Výber viacerých jednotlivých objektov

Ctrl + kliknutie alebo Shift + kliknutie

Výber viacerých objektov

Click + Drag the mouse or Shift + Drag the mouse, or Ctrl + Drag the mouse

Výber všetkých objektov na stránke

Ctrl + A

Výber celého textu v aktívnom textovom poli.

Ctrl + A

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Odošlite objekt dozadu.

Ctrl + Shift + ľavá hranatá zátvorka ([)

Odošlite objekt o jednu pozíciu späť.

Ctrl + ľavá hranatá zátvorka ([)

Odošlite objekt dopredu.

Ctrl + Shift + pravá hranatá zátvorka (])

Odošlite objekt o jednu pozíciu dopredu.

Ctrl + pravá hranatá zátvorka (])

Otočenie vybratého objektu o 15 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Alt + šípka doprava

Otočenie vybratého objektu o 15 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Alt + šípka doľava

Na začiatok stránky

Výber textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava.

Shift + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Ctrl + kláves so šípkou doprava

Výber jedného slova doľava

Shift + Ctrl + šípka doľava

Výber od kurzora po rovnaký bod o jeden riadok nahor.

Shift + šípka nahor

Výber od kurzora po rovnaký bod o jeden riadok nadol.

Shift + šípka nadol

Výber od kurzora po začiatok odseku.

Shift + Ctrl + šípka nahor

Výber od kurzora po koniec odseku.

Shift + Ctrl + šípka nadol

Výber po začiatok riadka.

Shift + Home

Výber po koniec riadka.

Shift + End

Výber po začiatok zástupného objektu alebo poznámok

Shift + Ctrl + Home

Výber po koniec zástupného objektu alebo poznámok

Shift + Ctrl + End

Výber celého obsahu v rámci zástupného objektu alebo poznámok

Ctrl + A

Na začiatok stránky

Odstránenie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava.

Delete

Odstránenie jedného slova doprava (s kurzorom medzi slovami).

Ctrl + Delete

Na začiatok stránky

Presun v texte

Úloha

Klávesy

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Posun o jeden riadok nahor

Šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol

Šípka nadol

Posun na koniec riadka

End

Prechod na začiatok riadka.

Home

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Prechod na koniec textového poľa.

Ctrl + End

Prechod na začiatok textového poľa.

Ctrl + Home

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zväčšenie veľkosti písma.

Ctrl + pravá hranatá zátvorka (]) alebo Ctrl + Shift + pravá hranatá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma.

Ctrl + ľavá hranatá zátvorka ([) alebo Ctrl + Shift + ľavá lomená zátvorka (<)

Použitie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie kurzívy.

Ctrl + I

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

Ctrl + medzerník

Centrovanie odseku.

Ctrl + E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

Ctrl + J

Zarovnanie odseku vľavo.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku vpravo.

Ctrl + R

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

Kláves Tab

Presun do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presun do ďalšieho riadka

Šípka nadol

Presun do predchádzajúceho riadka

Šípka nahor

Začatie nového odseku

Enter

Pridajte nový riadok v dolnej časti tabuľky s kurzorom na poslednú bunku posledného riadka.

Kláves Tab

Na začiatok stránky

Práca s komentármi

Okrem skratky na pridanie nového komentára fungujú nižšie uvedené klávesové skratky len vtedy, keď je otvorená tabla Komentáre a zameranie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridanie nového komentára

Ctrl+Alt+M 

Prechod na nasledujúcu postupnosť komentárov.

Kláves so šípkou nadol

Prechod na predchádzajúcu postupnosť komentárov.

Kláves so šípkou nahor

Rozbaľte postupnosť komentárov, keď je na ňom zameranie.

Šípka

Zbalenie vlákna komentárov.

Kláves so šípkou doľava

Prejdite na ďalšiu odpoveď vo vlákne komentára.

Kláves so šípkou nadol

Prejdite na predchádzajúcu odpoveď vo vlákne alebo na nadradený komentár.

Kláves so šípkou nahor

Presuňte výber na pole odpovede.

Kláves Tab

Úprava nadradeného komentára alebo odpovede (keď je zameranie na nadradenom komentári alebo odpovedi).

Klávesom Tab prejdite na položky Ďalšie akcie vlákna, kláves Enter a šípku nadol na položku Upraviť komentár.

Uverejnite komentár, odpoveď alebo uložte úpravy.

Ctrl + Enter

Na začiatok stránky

Premiestnenie snímky

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun vybratej snímky o jednu pozíciu nahor na table miniatúr.

Ctrl + šípka nahor

Presun vybratej snímky o jednu pozíciu nadol na table miniatúr.

Ctrl + šípka nadol

Presun vybratej snímky na začiatok na table miniatúr.

Ctrl + Shift + šípka nahor

Presun vybratej snímky na koniec na table miniatúr.

Ctrl + Shift + šípka nadol

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Ak chcete presunúť zameranie na rôzne časti a oblastiPowerPoint na webe (napríklad z pása s nástrojmi na tablu miniatúr) a dovnútra a von z obsahu snímky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 (dopredu) alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + F6 (dozadu). Ak chcete prechádzať možnosťami a ovládacími prvkami v PowerPoint na webe, stláčaním klávesu Tab sa posúvajte dopredu, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa posúvajte dozadu a stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

Tip: Ak chcete rýchlo vykonať akciu v režime úprav , stlačte kombináciu klávesov Alt + Q. Zameranie sa presunie na vyhľadávacie pole Vyhľadávania alebo Chcem zistiť . Potom zadajte požadovanú akciu alebo možnosť. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým nenájdete požadovanú možnosť, a potom ju vyberte stlačením klávesu Enter.

Pás s nástrojmi je pás v hornej časti okna PowerPoint na webe. Pás s nástrojmi tvoria karty. Každá karta zobrazuje inú množinu nástrojov a funkcií, ktoré sú tvorené skupinami, a každá skupina obsahuje jednu alebo viac možností. Ak chcete presunúť zameranie na pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + bodka (.) alebo Alt + kláves s logom Windows. Opakovane stláčajte aj kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa výber nepresune na páse s nástrojmi.

Ďalšie klávesové skratky na prácu s pásom s nástrojmi:

 • Medzi kartami sa môžete presúvať pomocou klávesov so šípkami doprava a doľava.

 • Ak chcete získať prístup k pásu s nástrojmi pre aktuálne vybratú kartu, stlačte raz kláves Tab.

 • Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, použite klávesy so šípkami doprava a doľava.

Možnosti sa aktivujú rôznymi spôsobmi v závislosti od typu možnosti:

 • Ak je vybratou možnosťou tlačidlo alebo rozdelené tlačidlo, aktivujte ju stlačením medzerníka alebo klávesu Enter.

 • Ak je vybratou možnosťou zoznam (napríklad zoznam písiem ), zoznam otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol. Potom sa môžete presúvať medzi položkami stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol. Keď je zameranie na požadovanej položke, vyberte ju stlačením klávesu Enter.

 • Ak je vybratou možnosťou galéria, stlačením klávesu Tab prejdite na možnosť Ďalšie pre galériu a potom galériu otvorte stlačením klávesu Enter. Stláčaním klávesu Tab sa presúvajte medzi položkami a potom stlačením klávesu Enter jednu vyberte.

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách

Úloha

Klávesy

Posun dopredu medzi nasledujúcimi oblasťami:

 • Tabla snímky

 • Tabla s poznámkami

 • Stavový riadok

 • Záhlavie okna

 • Pás s nástrojmi

 • Tabla miniatúr

Ctrl + F6

Presun dozadu medzi nasledujúcimi oblasťami:

 • Tabla snímky

 • Tabla miniatúr

 • Pás s nástrojmi

 • Záhlavie okna

 • Stavový riadok

 • Tabla s poznámkami

Shift + Ctrl + F6

Prechod na inú kartu pása s nástrojmi

Klávesy so šípkami doprava a doľava

Vykonajte aktuálne vybratú možnosť pása s nástrojmi.

Enter

Presúvanie medzi možnosťami pása s nástrojmi alebo ovládacími prvkami

Klávesy so šípkami doprava a doľava

Presúvanie medzi skupinami funkcií na páse s nástrojmi

Ctrl + šípka doľava alebo kláves so šípkou doprava

Prepínanie medzi zjednodušenými a klasickými pásmi s nástrojmi

Alt + bodka (.), Z, R alebo Alt + kláves s logom Windows, Z, R

Zobrazenie prístupových klávesov (príkazov pása s nástrojmi) na páse s nástrojmi.

Alt + bodka (.) alebo Alt + kláves s logom Windows

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek na navigáciu v moderných komentároch v PowerPointe

Použitie klávesnice na prácu s pásom s nástrojmi

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×