Spravovanie rozsahov externých údajov a ich vlastností

Ak chcete ovládať údaje importované do hárka prostredníctvom pripojenia k externému zdroju údajov, ako je napríklad databáza, webový dotaz alebo textový súbor, môžete zmeniť vlastnosti externého rozsahu údajov.

Externý rozsah údajov je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorý definuje umiestnenie údajov, ktoré sa do hárka preminú. Keď sa pripojíte k externým údajom, Excel automaticky vytvorí rozsah externých údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky pripojená k zdroju údajov – zostava kontingenčnej tabuľky neobsahuje externý rozsah údajov. V Exceli môžete formátovať a rozložiť externý rozsah údajov alebo ho použiť vo výpočtoch, ako aj pri iných údajoch.

Vlastnosti rozsahu externých údajov

Externý rozsah údajov obsahuje ďalšie vlastnosti (nezamieňajte si s vlastnosťami dotazu alebo pripojenia), ktoré môžete použiť na ovládanie údajov, ako je napríklad zachovanie formátovania buniek a šírky stĺpca. Tieto vlastnosti rozsahu externých údajov môžete zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine Pripojenia na karte Údaje. Potom vykonajte zmeny takto:

 • Pre externé rozsahy údajov vytvorené pomocou programu Microsoft Query a Sprievodcu pripojením údajov použite dialógové okno Vlastnosti externých údajov.

 • Pre externé rozsahy údajov vytvorené z importovaného textového súboru alebo webového dotazu, ktoré načítavajú údaje HTML, použite dialógové okno Vlastnosti externého rozsahu údajov.

 • Pre externé rozsahy údajov vytvorené z webového dotazu, ktorý načítava údaje XML, použite dialógové okno Mapa XML – vlastnosti.

 1. Vyberte hárok, v ktorom chcete vyhľadať rozsah externých údajov.

 2. Na riadok vzorcov kliknite na šípku vedľa poľanázvov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov.

 1. Vyberte položku Vzorce > Správca názvov.

 2. V dialógovom okne Správca názvov kliknite na názov rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku Upraviť. To isté urobíte aj dvojitým kliknutím na názov.

 3. V dialógovom okne Upraviť názov zadajte do poľa Názov nový názov odkazu.

Poznámka: Tlačidlo Zavrieť zatvorí iba dialógové okno Správca názvov. Na potvrdenie vykonali zmeny, ktoré ste už vykonali, nemusíte kliknúť na položku Zavrieť.

Môžete zmeniť základný dotaz pre rozsah externých údajov vytvorený z programu Microsoft Query, importovaný textový súbor, webový dotaz alebo Sprievodcu pripojením údajov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Vyberte položku Vlastnosti > údajov.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov kliknite na položku Vlastnosti pripojenia vlastnosti .

 4. V dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave dotazov v programe Microsoft Query nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Query.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Vyberte položku > pripojenia & na > pripojenia, kliknite pravým tlačidlom myši na želané pripojenie a potom vyberte položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 4. V dialógovom okne Import textového súboru kliknite na položku Importovať.

 5. Vykonajte zmeny importovaného textového súboru v Sprievodcovi importom textu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ďalšie informácie o importovaní textových súborov nájdete v téme Import alebo export textových súborov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 3. Vyberte položku > pripojenia & na > pripojenia, kliknite pravým tlačidlom myši na želané pripojenie a potom vyberte položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. Vykonajte zmeny webového dotazu v dialógovom okne Upraviť webový dotaz a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave webových dotazov nájdete v téme Pripojenie k webovej stránke.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.   

 2. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov kliknite na položku Vlastnosti pripojenia vlastnosti .

 4. V dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu Definícia.

 5. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • V poli Typ príkazu kliknite na položku Tabuľka a potom v textovom poli Príkaz zmeňte hodnotu na názov príslušnej tabuľky, zobrazenia alebo dotazu.

  • V poli Typ príkazu kliknite na položku SQLalebo Predvolené a potom v textovom poli Príkaz upravte príkaz SQL.

   Poznámka: V závislosti od spôsobu definovaného pripojenia nemusí byť pole Typ príkazu k dispozícii (zobrazuje sa ako neaktívne).

 1. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názvov a vyberte názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete kopírovať.

  V excelovej tabuľke vyberte názov rozsahu a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte hlavičky tabuľky.

  Ak chcete zahrnúť označenia stĺpcov alebo vzorce, ktoré nie sú súčasťou externého rozsahu údajov, vyberte bunky obsahujúce označenia stĺpcov alebo vzorce, ktoré chcete kopírovať. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názvov a kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete kopírovať.

 2. Vyberte položky Domov > Kopírovať.

 3. Prejdite na zošit, do ktorého chcete prilepiť externý rozsah údajov.

 4. Kliknite na ľavú hornú bunku oblasť prilepenia.

  Ak chcete zabezpečiť, externé údaje existujúce údaje nenahradia, skontrolujte, či hárok neobsahuje žiadne údaje pod bunkou, na ktorú kliknete, alebo napravo od bunky, na ktorú kliknete.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

Poznámka: Ak kopírujete iba časť rozsahu externých údajov, základné údaje dotaz sa neskopírujú a kopírované údaje nie je možné obnoviť.

Môžete ovládať spôsob spracovania menšej alebo väčšej množiny údajov vrátenej do Excelu pri obnovení údajov.

 1. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti externého rozsahu údajov v časti Ak sa po obnovení zmení počet riadkov v rozsahu údajov,kliknite na niektorú z týchto možností:

  • Vkladanie buniek pre nové údaje, odstránenie nepoužitých buniek

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov do zdroja údajov sa bunky priamo pod externý rozsah údajov premiestnia nadol, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepresú nemajú.

   • Po odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo pod externým rozsahom údajov premiestnia nahor, ale bunky napravo od externého rozsahu údajov sa nepresuniejú.

  • Vloženie celých riadkov pre nové údaje, vymazanie nepoužitých buniek

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov do zdroja údajov sa bunky priamo pod rozsah externých údajov a napravo od tohto rozsahu údajov presunú nadol.

   • Pri odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo pod rozsahom externých údajov a napravo od tohto rozsahu údajov nepremietajú.

  • Prepísať existujúce bunky novými údajmi, vymazať nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Pri pridaní jedného alebo viacerých riadkov do zdroja údajov sa bunky priamo pod externým rozsahom údajov prepíšu, ale bunky napravo od externého rozsahu údajov sa nepresunú.

   • Pri odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo pod rozsahom externých údajov a napravo od tohto rozsahu údajov nepremietajú.

 1. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 2. V časti Formátovanie a rozloženieúdajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete do prvého riadka zahrnúť názvy polí, začiarknite políčko Zahrnúť názvy polí.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba pre rozsah externých údajov skonvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo na rozsah externých údajov vytvorený pomocou programovania.

  • Ak chcete pridať stĺpec čísel riadkov, začiarknite políčko Zahrnúť čísla riadkov.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre importovaný textový súbor, súbor XML alebo webový dotaz.

  • Ak chcete zachovať formátovanie bunky, ktoré používate, začiarknite políčko Zachovať formátovanie buniek.

   Poznámka: Vo webovom dotaze sa po výbere položky Úplné formátovanie HTML v dialógovom okne Možnosti táto možnosť automaticky vymaže. Dialógové okno Možnosti nájdete v dialógovom okne Upraviť dotaz.

  • Ak chcete zachovať šírku stĺpcov, ktoré ste nastavili, začiarknite políčko Upraviť šírku stĺpca.

  • Ak chcete zachovať zoraďovanie, filtrovanie a rozloženie stĺpca, ktoré použijete, začiarknite políčko Zachovať zoradenie, filter a rozloženie stĺpca.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre webový dotaz.

  • Ak chcete zachovať filter stĺpca, ktorý používate, začiarknite políčko Zachovať filter stĺpca.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii len pre webový dotaz založený na údajoch XML.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov skonvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo na rozsah externých údajov vytvorený pomocou programovania. Všetky rozsahy externých údajov vytvorené pomocou používateľského rozhrania sa vytvoria ako excelové tabuľky. Tieto tabuľky sa po pridaní nových riadkov automaticky rozšíria a vyplnia vypočítané stĺpce.

 1. Do bunky, ktorá susedí s prvým riadkom údajov v rozsahu externých údajov, zadajte vzorec.

  Poznámka: Prvým riadkom údajov môže byť prvý alebo druhý riadok v rozsahu externých údajov v závislosti od toho, či prvý riadok obsahuje hlavičky.

 2. Vyberte bunku a dvojitým kliknutím na rukoväť výplne skopírujte vzorec do všetkých riadkov v rozsahu externých údajov.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti externého rozsahu údajov začiarknite políčko Vyplniť vzorce v stĺpcoch susediacich s údajmi.

  Poznámka: Ak sa rozsah externých údajov pri použití obnoviť, Excel skopíruje iba vzorce, ktoré sú bezprostredne susedné k rozsahu externých údajov alebo v rámci tohto rozsahu údajov.

Zmrazením externého rozsahu údajov sa zachovajú údaje, ale nie príslušné dotazy, takže zmrazený externý rozsah údajov nebude možné obnoviť.

 1. Kliknite na hárok obsahujúci excelové tabuľky, z ktorých chcete odstrániť pripojenie údajov.

 2. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názvov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, z ktorého chcete odstrániť pripojenie údajov. Potom sa vyberie rozsah údajov.

 3. Na karte Nástroje kliknite v skupine Externá údajová tabuľka na položku Zrušiť prepojenie. Rozsah údajov zostane a bude mať rovnaký názov, no pripojenie sa odstráni.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov skonvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo na rozsah externých údajov vytvorený pomocou programovania. Všetky rozsahy externých údajov vytvorené pomocou používateľského rozhrania sa vytvoria ako excelové tabuľky. Tieto tabuľky sa po pridaní nových riadkov automaticky rozšíria a vyplnia vypočítané stĺpce.

 1. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 2. V časti Definíciadotazu zrušte začiarknutie políčka Uložiť definíciu dotazu.

Poznámka: Keď zošit uložíte, základný dotaz sa zo zošita odstráni. Uložené súbory databázových dotazov (súbory .dqy alebo .odc) sa však neodstránia. Ak ste dotaz uložili pri jeho vytvorení v Sprievodcovi dotazom alebo v programe Microsoft Query, súbor dotazu sa uloží do počítača a tento dotaz môžete znova použiť na načítanie externých údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov vytvorený pomocou Sprievodcu pripojením údajov alebo Microsoft Query (nie na importovaný textový súbor ani webový dotaz), na rozsah externých údajov skonvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo z externého rozsahu údajov vytvorených pomocou programovania. Všetky rozsahy externých údajov vytvorené pomocou používateľského rozhrania sa vytvoria ako excelové tabuľky.

 1. Vložte prázdny riadok nad rozsah externých údajov jedným z nasledujúcich postupov:

  • Vyberte bunku, nad ktorú chcete vložiť nový riadok. Potom na karte Domov kliknite v skupine Bunkyna šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka. Keďže ste vybrali jednu bunku, nad aktuálny riadok sa vloží jeden nový riadok.

  • Kliknite na sektor riadka, nad ktorý chcete vložiť nový riadok. Potom na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Vložiť. Keďže ste vybrali jeden celý riadok, nad vybratý riadok sa vloží jeden nový riadok.

 2. Zadajte menovky, ktoré chcete mať v bunkách v prázdnom riadku.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Vyberte položku Vlastnosti> údajov.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti externého rozsahu údajov v časti Formátovanie a rozloženie údajov zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť názvy polí a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete odstrániť existujúce názvy polí a obnoviť externý rozsah údajov, kliknite na bunku v externom rozsahu údajov a potom kliknite na položku Obnoviť Obrázok tlačidla .

Poznámka: Keď načítavate údaje z databázy, všetky zmeny názvov stĺpcov v programe Microsoft Query sa zachovajú v rozsahu externých údajov. Informácie o zmene názvov stĺpcov v dotaze nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Query.

 1. Kliknite na hárok obsahujúci rozsah externých údajov, ktorý chcete odstrániť.

 2. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názvov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete odstrániť.

  Ak je externým rozsahom údajov excelová tabuľka, stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte celú tabuľku.

 3. Ak chcete odstrániť rozsah externých údajov, stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete odstrániť základný dotaz, po výzve Excelu kliknite na tlačidlo Áno.

Pozrite tiež

Pomocník doplnku Power Query for Excel

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×