Vytvorenie zostavy projektu

V Projecte môžete vytvoriť a prispôsobiť nádherné grafické zostavy z údajov ľubovoľného projektu, ktorý potrebujete, bez toho, aby ste sa museli spoliehať na iný softvér. Počas práce na projekte sa zostava mení podľa najnovších informácií, takže už žiadna manuálna aktualizácia! Pozrite si zoznam všetkých zostáv a zistite, ako ich môžete využiť.

 1. Kliknite na kartu Zostava.

 2. V skupine Zobraziť zostavy kliknite na požadovaný typ zostavy a potom vyberte konkrétnu zostavu.

Ak chcete napríklad otvoriť zostavu Prehľad projektu, kliknite na položky Zostava > Tabule > Prehľad projektu.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava.

Zostava Prehľad projektu kombinuje grafy a tabuľky a znázorňuje stav jednotlivých fáz projektu, blízke medzníky a úlohy, ktoré sú po termíne.

Zostava Prehľad projektu

Project poskytuje desiatky zostáv, ktoré môžete okamžite použiť, vaše možnosti však určite nie sú obmedzené iba na ne. Môžete si prispôsobiť obsah a vzhľad ľubovoľnej zostavy alebo vytvoriť novú úplne od začiatku.

Práca so zostavou

Zmena údajov v zostave

Môžete vybrať údaje, ktoré bude Project zobrazovať v jednotlivých častiach zostavy.

 1. Kliknite na tabuľku alebo graf, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na table Zoznam polí v pravej časti obrazovky vyberte polia, ktoré majú zobrazovať a filtrovať informácie.

Tip: Po kliknutí na graf sa priamo napravo od grafu automaticky zobrazia tri tlačidlá. Pomocou tlačidiel Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu a Filtre grafov Tlačidlo Filtre grafov rýchlo vyberiete prvky, ako sú napríklad označenia údajov, a budete filtrovať informácie prichádzajúce do grafu.

Príklad

V zostave Prehľad projektu môžete zmeniť % dokončenia na zobrazovanie kritických čiastkových úloh namiesto súhrnných úloh najvyššej úrovne:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe % dokončenia.

 2. Na table Zoznam polí prejdite do poľa Filter a vyberte možnosť Kritické.

 3. V poli Úroveň prehľadu vyberte možnosť Úroveň 2. V tomto príklade je to prvá úroveň prehľadu, ktorá obsahuje čiastkové úlohy namiesto súhrnných úloh.

  Graf sa výberom zmení.

  Zostava Prehľad projektu s otvorenou tablou Údaje grafu

Zmena vzhľadu zostavy

V Projecte môžete nastaviť vzhľad zostáv od konzervatívnej čiernej a bielej po výstrednosti farieb a efektov.

Tip: Ak chcete zobrazovať zmeny zostavy v reálnom čase pri práci s údajmi projektu, zostava môže byť súčasťou rozdeleného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozdelenie zobrazenia.

Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave a potom kliknutím na kartu Návrh, Nástroje zostáv zobrazte možnosti zmeny vzhľadu celej zostavy. Na tejto karte môžete zmeniť písmo, farbu a motív celej zostavy. Môžete tu tiež pridať nové obrázky (vrátane fotografií), tvary, grafy alebo tabuľky.

Karta Návrh v časti Nástroje zostáv

Po kliknutí na jednotlivé prvky (grafy, tabuľky a podobne) zostavy sa v hornej časti obrazovky zobrazia nové karty s možnosťami formátovania prvku.

Skupina Štýly tabuliek na karte Návrh v časti Nástroje tabuliek

Tip: Po kliknutí na graf sa priamo napravo od grafu automaticky zobrazia tri tlačidlá. Kliknutím na tlačidlo Štýly grafov Tlačidlo na prispôsobenie vzhľadu grafu môžete rýchlo zmeniť farbu alebo štýl grafu.

Príklad

Rozhodli ste sa napríklad, že graf % dokončenia v zostave Prehľad projektu potrebuje vylepšiť vzhľad.

Graf % dokončenia v zostave Prehľad projektu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe % dokončenia a potom v časti Nástroje pre grafy kliknite na kartu Návrh.

 2. Vyberte nový štýl v skupine Štýly grafov. Z grafu sa odstránia čiary a do stĺpcov sa pridajú tiene.

  Skupina Štýly grafov na karte Návrh v časti Nástroje pre grafy

 3. Dodajte grafu určitú hĺbku. Kliknite v časti Nástroje pre grafy na položky Návrh > Zmena typu grafu.

  Tlačidlo Zmena typu grafu

 4. Kliknite na položky Stĺpcový > Priestorový skladaný stĺpcový.

  Dialógové okno Zmeniť typ grafu

 5. Pridajte farbu pozadia. V časti Nástroje pre grafy kliknite na položky Formát > Výplň tvaru a vyberte novú farbu.

  Ponuka možností farieb Výplň tvaru

 6. Zmeňte farbu pruhov. Kliknutím vyberte pruhy a potom v časti Nástroje pre grafy kliknite na položky Formát > Výplň tvaru a vyberte novú farbu.

 7. Premiestnite čísla z pruhov. Čísla vyberte kliknutím a potom ich myšou potiahnite nahor.

Iba niekoľko kliknutí spôsobí veľké zmeny. A to sme iba na začiatku možností formátovania.

Graf Formátované % dokončenia v zostave Prehľad projektu

Vytvorenie vlastnej zostavy

 1. Kliknite na položky Zostava > Nová zostava.

 2. Vyberte jednu zo štyroch možností a potom kliknite na položku Vybrať.

 3. Pomenujte zostavu a začnite do nej pridávať informácie.

  Ponuka Nová zostava na karte Zostava

  Prázdna    Vytvorí sa prázdne plátno. Pridajte grafy, tabuľky, text a obrázky kliknutím na kartu Návrh v časti Nástroje zostáv.

  Graf    Project vytvorí graf, ktorý predvolene porovnáva skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu. Na table Zoznam polí vyberte polia, ktoré chcete porovnať, a pomocou ovládacích prvkov zmeňte farbu a formát grafu.

  Tabuľka    Na table Zoznam polí vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť v tabuľke (polia Názov, Začiatok, Dokončenie a % dokončenia sa zobrazujú predvolene). Pole Úroveň prehľadu umožňuje vybrať, koľko úrovní v prehľade projektu by mala tabuľka zobrazovať. Vzhľad tabuľky môžete zmeniť na kartách Návrh a Rozloženie v časti Nástroje tabuliek.

  Porovnanie    Dva grafy sa umiestnia vedľa seba. Grafy najprv obsahujú rovnaké údaje. Začnite ich odlišovať kliknutím na jeden z nich a výberom požadovaných údajov na table Zoznam polí.

Všetky grafy vytvorené od nuly môžete ľubovoľne prispôsobiť. Môžete pridať alebo odstrániť prvky a zmeniť údaje podľa potreby.

Zdieľanie zostavy

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave.

 2. V časti Nástroje zostáv kliknite na položky Návrh > Kopírovať zostavu.

  Tlačidlo Kopírovať zostavu na karte Návrh v časti Nástroje zostáv

 3. Prilepte zostavu do ľubovoľného programu umožňujúceho zobrazenie grafických prvkov.

Tip: Po prilepení zostavy do nového umiestnenia bude zrejme potrebné zmeniť jej veľkosť a zarovnať ju.

Zostavu môžete aj tlačiť a zdieľať tak ako kedysi.

Sprístupnenie novej zostavy pre budúce projekty

Pomocou Organizátora môžete skopírovať novú zostavu do globálnej šablóny na použitie v budúcich projektoch.

Ďalšie spôsoby vykazovania informácií o projekte

Vizuálne zostavy umožňujú grafické znázornenie informácií z Projectu s použitím rozšírených kontingenčných tabuliek v Exceli 2010. Po exportovaní informácií z Projectu do Excelu môžete zostavy ďalej prispôsobiť pomocou rozšírených funkcií kontingenčných tabuliek v Exceli 2010, ako sú napríklad rýchle filtre, vyhľadávanie v kontingenčných tabuľkách, krivky v kontingenčných tabuľkách, ktoré okamžite zobrazujú trendy, a vylepšenia spätného zápisu v technológii OLAP.

Šablóny zostáv v Projecte 2010 sú rozdelené do šiestich skupín v dialógovom okne Vizuálne zostavy – vytvorenie zostavy. Získate k nemu prístup kliknutím na položku Vizuálne zostavy v skupine Zostavy na karte Projekt. V nasledujúcich častiach nájdete popisy vizuálnych zostáv v jednotlivých kategóriách.

Okrem toho si môžete vytvoriť aj vlastné zostavy. Vlastné zostavy sa zobrazia v kategórii pre príslušný typ použitých údajov.

Kategória Zadelenie úloh

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú vizuálne zostavy kategórie Zadelenie úloh. Tieto zostavy vychádzajú z údajov časovo nastavených úloh.

Poznámka: Údaje časovo nastavených priradených úloh sú k dispozícii v zostavách v kategórii Použitie priradení.

Názov

Typ

Popis

Zostava toku peňažných prostriedkov

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením nákladov a kumulatívnych nákladov v priebehu času.

Zostava získanej hodnoty v priebehu času

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť graf, ktorý vykreslí skutočné náklady (skutočné náklady na vykonanú prácu), plánovanú hodnotu (rozpočtové náklad na plánovanú prácu) a získanú hodnotu (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) v priebehu času.

Kategória Používanie zdrojov

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú vizuálne zostavy kategórie Používanie zdrojov. Tieto zostavy vychádzajú z údajov časovo nastavených zdrojov.

Poznámka: Údaje časovo nastavených priradených úloh sú k dispozícii v zostavách v kategórii Použitie priradení.

Názov

Typ

Popis

Zostava toku peňažných prostriedkov

Visio

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť diagram znázorňujúci plánované a skutočné náklady na projekt v priebehu času. Náklady sú rozdelené podľa typu zdroja (práca, materiál a náklady). Ak plánované náklady prekročia náklady podľa pôvodného plánu, zobrazí sa indikátor.

Zostava dostupnosti zdrojov

Visio

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť diagram znázorňujúci prácu a zostávajúcu dostupnosť zdrojov projektu rozdelenú podľa typu zdroja (práca, materiál a náklady). V prípade preťaženia zdroja sa vedľa neho zobrazí červený príznak.

Súhrnná zostava nákladov na zdroj

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť koláčový graf, ktorý znázorňuje rozdelenie nákladov na zdroje medzi troma typmi zdrojov: náklady, materiál a práca.

Zostava dostupnosti pracovného zdroja

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením celkovej kapacity, práce a zostávajúcej dostupnosti pracovných zdrojov v priebehu času.

Súhrnná zostava pracovného zdroja

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením celkovej kapacity, práce, zostávajúcej dostupnosti a skutočnej práce v pracovných jednotkách.

Zostava použitia priradení

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú vizuálne zostavy kategórie Použitie priradení. Tieto zostavy vychádzajú z časovo nastavených údajov podobných údajom, ktoré možno nájsť v zobrazeniach Zadelenie úloh a Používanie zdrojov.

Názov

Typ

Popis

Zostava nákladov podľa pôvodného plánu

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením nákladov podľa pôvodného plánu, plánovaných nákladov a skutočných nákladov na projekt podľa úloh.

Zostava pôvodného plánu

Visio

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť diagram projektu rozdelený podľa štvrťrokov a podľa úloh. Táto zostava obsahuje porovnanie plánovanej práce a nákladov s prácou a nákladmi podľa pôvodného plánu. Ak plánovaná práca prekročí prácu podľa pôvodného plánu alebo ak plánované náklady prekročia náklady podľa pôvodného plánu, zobrazia sa indikátory.

Zostava práce podľa pôvodného plánu

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením práce podľa pôvodného plánu, plánovanej práce a skutočnej práce na projekte podľa úloh.

Zostava rozpočtových nákladov

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením rozpočtových nákladov, nákladov podľa pôvodného plánu, plánovaných nákladov a skutočných nákladov v priebehu času.

Zostava rozpočtovej práce

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením rozpočtovej práce, práce podľa pôvodného plánu, plánovanej práce a skutočnej práce v priebehu času.

Zostava získanej hodnoty v priebehu času

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť graf, ktorý vykreslí skutočné náklady (skutočné náklady na vykonanú prácu), plánovanú hodnotu (rozpočtové náklad na plánovanú prácu) a získanú hodnotu (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) v priebehu času.

Súhrnné kategórie úloh, zdrojov a priradení

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú vizuálne zostavy v kategóriách Súhrn úloh, Súhrn zdrojov a Súhrn priradení. Súhrnné zostavy neobsahujú nezahŕňajú časovo nastavené údaje.

Kategória

Názov

Typ

Popis

Súhrn úloh

Zostava stavov kritických úloh

Visio

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť diagram znázorňujúci prácu a zostávajúcu prácu pre kriticky dôležité aj nedôležité úlohy. Údajový pruh znázorňuje percento dokončenia práce.

Súhrn úloh

Zostava stavov úloh

Visio

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť diagram práce a percenta dokončenia práce pre úlohy v projekte. Prípady, kedy práca podľa pôvodného plánu prekročí prácu, práca podľa pôvodného plánu sa rovná práci a práca prekročí prácu podľa pôvodného plánu, sú znázornené symbolmi. Údajový pruh znázorňuje percento dokončenia práce.

Súhrn zdrojov

Zostava zostávajúcej práce zdroja

Excel

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť pruhový graf so znázornením zostávajúcej práce a skutočnej práce pre jednotlivé pracovné zdroje v pracovných jednotkách.

Súhrn priradení

Zostava stavu zdroja

Visio

Pomocou tejto zostavy môžete zobraziť diagram hodnoty práce a hodnoty nákladov pre jednotlivé zdroje projektu. Percento dokončenia práce je v poliach diagramu vyznačené podfarbením. Keď sa zdroj blíži k dokončeniu priradenej práce, podfarbenie je tmavšie.

Vytvorenie vizuálnej zostavy pomocou šablóny

 1. Na karte Projekt v skupine Zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy na karte Všetko kliknite na zostavu, ktorú chcete vytvoriť.

  Ak zostava, ktorú chcete vytvoriť, nie je uvedená, začiarknite políčko Zahrnúť šablóny zostáv z, potom kliknite na položku Upraviť a vyhľadajte umiestnenie, ktoré obsahuje vašu zostavu.

  Tip: Ak viete, ktorá kategória danú zostavu obsahuje, môžete kliknúť na kartu tejto kategórie, zobrazený zoznam zostáv bude kratší. Ak chcete zobraziť iba zostavy, ktoré sa otvárajú v Exceli alebo vo Visiu, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Microsoft Excel alebo Microsoft Visio.

 3. Ak chcete zmeniť úroveň údajov o používaní, ktoré budú zahrnuté v zostave, vyberte položky Roky, Štvrťroky, Mesiace, Týždne alebo Dni zo zoznamu Vyberte úroveň použitia údajov, ktorú chcete zahrnúť do zostavy.

  Poznámka: Project predvolene nastaví úroveň údajov o používaní na hodnotu, ktorá sa odporúča pre projekt vašej veľkosti. Pre väčšinu projektov pôjde o týždne. Ak sa rozhodnete zahrnúť údaje na podrobnejšej úrovni, výkon zostavy sa môže znížiť. Najlepší výkon dosiahnete, ak pri súčasnom zobrazovaní viacerých zostáv pre jeden projekt nebudete meniť úroveň údajov. Ak zmeníte úroveň údajov, je potrebné nanovo vytvoriť lokálne uloženú dočasnú databázu zostáv. Ak nepotrebujete do zostáv zahrnúť údaje o používaní, nastavte úroveň údajov na hodnotu Roky, čím dosiahnete najvyšší výkon.

 4. Kliknutím na položku Zobraziť vygenerujete zostavu a otvoríte ju v Exceli alebo vo Visiu.

Úprava existujúcej šablóny vizuálnej zostavy

 1. Na karte Projekt v skupine Zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy na karte Všetko kliknite na zostavu, ktorú chcete upraviť.

  Tip: Ak viete, ktorá kategória danú zostavu obsahuje, môžete kliknúť na kartu tejto kategórie, zobrazený zoznam zostáv bude kratší. Ak chcete zobraziť iba zostavy, ktoré sa otvárajú v Exceli alebo vo Visiu, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Microsoft Excel alebo Microsoft Visio.

 3. Kliknite na položku Upraviť šablónu.

 4. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na polia, ktoré chcete do zostavy pridať alebo ich z nej odstrániť, a potom kliknite na položku Pridať, Odstrániť alebo Odstrániť všetko, aby ste premiestnili polia medzi oknami Dostupné polia a Vybraté polia alebo medzi oknami Dostupné vlastné polia a Vybraté vlastné polia.

  Polia v oknách Vybraté polia a Vybraté vlastné polia sa zahrnú do zostavy.

 5. Kliknutím na položku Upraviť šablónu vytvoríte zostavu s upraveným zoznamom polí.

 • V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí sú niektoré polia označené ako dimenzie. Dôležité je vybrať do zostavy maximálne šesť dimenzií. Ak vyberiete viac ako šesť dimenzií, výkon zostavy sa výrazne zníži.

 • Nie všetky polia sú k dispozícii vo všetkých zostavách. Niektoré polia sú k dispozícii iba v zostavách Visia, ale nie v zostavách Excelu.

 • Ak v dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí neviete nájsť požadované pole, ktoré chcete zahrnúť, môže byť uložené v inej kategórii údajov. Viaceré polia, ktoré môžu vyzerať ako polia súhrnu úloh, sú v skutočnosti poliami súhrnu priradení.

Vytvorenie novej šablóny vizuálnej zostavy

 1. Na karte Projekt v skupine Zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy kliknite na položku Nová šablóna.

 3. V časti Vyberte aplikáciu kliknite na položku Excel, čím vytvoríte šablónu pre Excel, alebo na položku Visio (metrické jednotky), čím vytvoríte šablónu pre Visio.

 4. V časti In the Vyberte typ údajov vyberte typ údajov, ktoré chcete v zostave použiť.

  Ak chcete zahrnúť časovo nastavené údaje, vyberte zo zoznamu v časti Vyberte typ údajov položky Zadelenie úloh, Používanie zdrojov alebo Použitie priradení.

 5. Kliknite na položku Vybrať pole.

 6. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí podržte stlačený kláves CTRL a v okne Dostupné polia kliknite na predvolené polia Projectu, ktoré chcete pridať do zostavy.

 7. Kliknutím na položku Pridať ich premiestnite do okna Vybraté polia.

 8. Podržte stlačený kláves CTRL a v okne Dostupné vlastné polia kliknite na vlastné polia, ktoré chcete pridať do zostavy.

 9. Kliknutím na položku Pridať ich premiestnite do okna Vybraté vlastné polia.

 • Ak máte nainštalovanú anglickú verziu programu Office Project 2007, máte k dispozícii možnosť vytvoriť šablónu pre Visiu, ktorá používa americké jednotky.

 • Ak chcete odstrániť pole zo zostavy, v dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na pole v okne Vybraté polia alebo Vybraté vlastné polia a potom kliknite na položku Odstrániť. Ak chcete odstrániť všetky predvolené alebo vlastné polia v zostave, kliknite na položku Odstrániť všetko v časti Vyberte polia alebo Vyberte vlastné polia.

 • Nie všetky polia sú k dispozícii vo všetkých zostavách. Niektoré polia sú k dispozícii iba v zostavách Visia, ale nie v zostavách Excelu.

 • Ak v dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí neviete nájsť požadované pole, ktoré chcete zahrnúť, môže byť uložené v inej kategórii údajov. Viaceré polia, ktoré môžu vyzerať ako polia súhrnu úloh, sú v skutočnosti poliami súhrnu priradení.

 • V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí sú niektoré polia označené ako dimenzie. Dôležité je vybrať do zostavy maximálne šesť dimenzií. Ak vyberiete viac ako šesť dimenzií, výkon zostavy sa výrazne zníži.

 • Po vytvorení vizuálnej zostavy sa môžete rozhodnúť uložiť ju do predvoleného umiestnenia šablón (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) alebo do iného umiestnenia v počítači alebo v sieti. Šablóny uložené v predvolenom umiestnení šablón sa automaticky zobrazujú v dialógovom okne Vizuálne zostavy – vytvorenie zostavy.

 • Ak po uložení vlastnej šablóny vizuálne zostavy začnete používať iný jazykový balík, šablóna zostane k dispozícii, ale nebude sa vypĺňať. Pôvodné názvy polí sa v novom jazyku nerozpoznajú a nebudú zahrnuté v zostave.

Export údajov zostavy

Môžete vybrať konkrétne údaje, ktoré sa exportujú v rámci kategórie (kocka OLAP), alebo môžete exportovať všetky údaje projektu ako databázu zostáv.

Export údajov vo forme kocky OLAP

 1. Na karte Projekt v skupine Zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy kliknite na položku Uložiť údaje.

 3. V časti Uložiť kocku zostáv vyberte kategóriu obsahujúcu typ údajov, ktoré chcete uložiť.

 4. Kliknutím na položku Vybrať polia upravte polia, ktoré sú súčasťou zoznamu údajov na export.

 5. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na polia, ktoré chcete do zoznamu údajov na export pridať alebo ich z neho odstrániť, a potom kliknite na položku Pridať, Odstrániť alebo Odstrániť všetko, aby ste premiestnili polia medzi oknami Dostupné polia a Vybraté polia alebo medzi oknami Dostupné vlastné polia a Vybraté vlastné polia.

  Polia v oknách Vybraté polia a Vybraté vlastné polia sa zahrnú do exportovaných údajov.

 6. V dialógovom okne Vizuálne zostavy – výber polí kliknite na položku OK a potom kliknite na položku Uložiť kocku.

 7. Vyhľadajte umiestnenie, kam chcete údaje kocky uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Údaje kocky sa uložia ako súbor .cub.

 • Keď údaje kocky používate z Visia, súbor .cub sa nedá uložiť na zdieľané miesto v sieti.

Export údajov vo forme databázy zostáv

 1. Na karte Projekt v skupine Zostavy kliknite na položku Vizuálne zostavy.
  Obrázok skupiny zostáv

 2. V dialógovom okne Vizuálne zostavy kliknite na položku Uložiť údaje.

 3. Kliknite na položku Uložiť databázu.

 4. Vyhľadajte umiestnenie, kam chcete databázu uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

  Údaje sa uložia ako súbor databázy programu Microsoft Office Access (.mdb).

Project pre web ponúka dve hlavné možnosti tvorby zostáv: Excel a Power BI Desktop. Tvorba zostáv v Exceli je súčasťou služby Microsoft 365, zatiaľ čo licencia na Power BI Desktop sa poskytuje samostatne.

Excel 

Pri spravovaní projektu v Projecte pre web môžete exportovaním projektu do Excelu:

 • vytvoriť zostavy a vizuály,

 • odoslať súbor s podrobnosťami o projekte externým účastníkmi projektu,

 • archivovať kópie údajov projektu na účely auditu a dodržiavania súladu,

 • tlačiť kópie projektu.

Tu je postup exportovania projektu:

 1. Prejdite na stránku project.microsoft.com a otvorte projekt, ktorý chcete exportovať do Excelu.

 2. V pravom hornom rohu vyberte tri bodky (...) a potom vyberte položku Exportovať do Excelu.

  Snímka obrazovky ponuky v Projecte pre web so zobrazením možnosti Exportovať do Excelu

 3. Keď sa zobrazí hlásenie „Hotovo! Exportovali sme projekt [názov projektu].“ v dolnej časti obrazovky, nový excelový súbor nájdete tam, kde sa vám ukladajú stiahnuté súbory.

Keď otvoríte excelový súbor obsahujúci projekt, v hornej časti sa zobrazí hárok s názvom Projektové úlohy, ktorý obsahuje súhrn informácií o projekte vrátane názvu, projektového manažéra a počiatočného a koncového dátumu, trvania a percenta dokončenia celého projektu. Zobrazí sa aj dátum exportovania. Pod tým sa zobrazí tabuľka so všetkými informáciami o projekte.

Ďalšie informácie o možnostiach excelovej zostavy

Power BI Desktop

Ak chcete začať, pripojte sa k údajom Projectu pre web prostredníctvom aplikácie Power BI Desktop, potom otvorte šablónu Project Power BI a preskúmajte zostavy, ktoré obsahuje. 

Dôležité: Na používanie tohto nástroja na vytváranie zostáv budete potrebovať predplatné služby Power BI (a v mnohých prípadoch predplatné na Project). Podrobnosti nájdete v nasledujúcej časti.

Licencie

Ak chcete používať zostavy Power BI v údajoch Projectu pre web, musíte mať licenciu na Power BI Desktop alebo Power BI Pro. Ďalšie informácie nájdete v téme Ceny služby Power BI.

Na vytváranie alebo prispôsobovanie zostáv Power BI v údajoch Projectu pre web budete potrebovať aj Project Plan 3 (predtým Project Online Professional) alebo Project Plan 5 (predtým Project Online Premium).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×