17. augusta 2019 – KB4512534 (zostava OS 17763.720)

Dátum vydania:

Verzia:

17.8.2019

Zostava OS 17763.720

Poznámka:  Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Od aktualizácie KB4497934 zavádzame funkciu, ktorá vám umožní rozhodnúť, kedy si nainštalujete aktualizáciu funkcií. Budete môcť určiť, kedy dostanete aktualizáciu funkcií, a súčasne bude vaše zariadenie udržiavané v aktualizovanom stave. Aktualizácia funkcií dostupných pre zariadenia, ktoré na ne majú nárok, sa zobrazí v samostatnom module na stránke služby Windows Update (Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update). Keď budete chcieť získať dostupnú aktualizáciu ihneď, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať teraz. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v tomto blogu

Keď sa pre zariadenia so systémom Windows 10 končí alebo sa o niekoľko mesiacov má skončiť poskytovanie služieb, začne služba Windows Update automaticky poskytovať aktualizáciu funkcií. To zaisťuje, že tieto zariadenia zostanú podporované a budú dostávať mesačné aktualizácie, ktoré sú dôležité na zabezpečenie zariadenia a stav ekosystému.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické balíky, bezpečnostné balíky, balíky ovládačov, balíky Service Pack a pod. nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý zabraňuje fungovaniu rozpoznávania tváre Windows Hello po reštartovaní zariadenia.

 • Umožňuje prehliadaču Microsoft Edge správnu spoločnú tlač dokumentov PDF, ktoré obsahujú stany orientované na šírku a na výšku.

 • Umožňuje prehliadaču Microsoft Edge správne otvoriť dokumenty PDF, ktoré sú nakonfigurované tak, aby mohli byť otvorené iba raz.

 • Aktualizuje problém so sťahovaním digitálnych médií chránených autorskými právami (hudba, televízne seriály, filmy a podobne) z určitých webových lokalít pomocou prehliadačov Microsoft Edge a Internet Explorer.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia sa netýka zabezpečenia a zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria tieto položky:

 • Zvyšuje spoľahlivosť oznámení bez vyžiadania o nasadeniach aplikácií v zariadeniach Microsoft HoloLens 1.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje fungovaniu overenia tváre Windows Hello po reštartovaní.

 • Rieši problém so sťahovaním súborov správy digitálnych prístupových práv (DRM) z určitých webových lokalít pomocou prehliadačov Microsoft Edge a Internet Explorer.

 • Rieši problém, ktorý za určitých podmienok bráni knižnici Universal C runtime vrátiť správnu hodnotu pre globálne premenné časového pásma.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM) občas prestane reagovať počas zrušenia zriadenia niektorých predinštalovaných aplikácií pomocou nástroja Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

 • Rieši problém, pri ktorom predvolená klávesnica pre miestne nastavenie Angličtina (Cyprus) (en-CY) nebola správne nastavená.

 • Rieši problém, ktorý umožňuje prehliadaču Microsoft Edge správnu tlač dokumentov PDF, ktoré obsahujú stany orientované na šírku a na výšku.

 • Rieši problém s dokumentmi PDF, ktoré sú nakonfigurované tak, aby sa v prehliadači Microsoft Edge otvorili iba raz.

 • Rieši problémy s výkonom pre podsystém Win32 a Desktop Window Manager (DWM).

 • Rieši problém so zadávaním a zobrazením špeciálnych znakov, ktorý sa vyskytne, keď aplikácia používa imm32.dll.

 • Rieši pretečenie obslužného programu kompozície v aplikáciách Universal Windows Platform (UWP).

 • Rieši pretekanie pamäte v súbore dwm.exe, ktoré môže viesť k strate funkčnosti a spôsobiť, že zariadenie prestane fungovať.

 • Rieši problém, pri ktorom sa neobchádza automatické prihlásenie (Autologon), keď sa počas spustenia stlačí a podrží kláves Shift.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že trieda rozhrania Windows Management Instrumentation (WMI) Win32_PhysicalMemory hlási 32 GB pamäťové čipy bez hodnoty kapacity.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje otvoreniu aplikácie App-V a zobrazuje chybu zlyhania siete. Tento problém sa vyskytuje za určitých okolností, napríklad keď je batéria systému takmer vybitá alebo keď nastane neočakávané zlyhanie napájania.

 • Rieši problém s virtualizáciou používateľského rozhrania (UE-V), ktorý môže niekedy zabrániť fungovaniu ciest vylúčenia.

 • Rieši zriedkavý problém, ktorý spôsobuje, že Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Windows Defender (ATP) dočasne zabráni iným procesom v prístupe k súborom.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že pracovná stanica prestane fungovať, keď sa prihlásite pomocou aktualizovaného hlavného mena používateľa (UPN) (napríklad zmena UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).

 • Rieši problém, pri ktorom Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender neumožní načítanie binárnych súborov tretích strán z aplikácie Universal Windows Platform. Chyba udalosti CodeIntegrity 3033 sa zobrazí ako „Code Integrity determined that a process (<process name>) attempted to load <binary name> that did not meet the Store signing level requirements (Integrita kódu zistila, že proces (<process name>) sa pokúsil o načítanie binárneho súboru <binary name>, ktorý nespĺňa požiadavky na úrovni podpisovania obchodu.“

 • Rieši problém, ktorý bráni použitiu niektorých zariadení TPM (Trusted Platform Module) pre službu Next Generation Credentials.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácie v hostiteľskom kontajneri občas stratia pripojenie z dôvodu konfliktu portov s aplikáciami spustenými v kontajneri.

 • Rieši problém, ktorý bráni niektorým používateľom prijať hodnotu TTL pri ich pridávaní ako členov tieňových subjektov. To sa stáva pri používateľoch, ktorí majú rozlišujúce názvy (DN) obsahujúce znak Escape. Hodnota TTL sa teraz pridá podľa očakávania.

 • Rieši problém s atribútom zakázaný prvku vstup, ktorý nepovoľuje, aby bol rozsah postúpený na koncový bod autorizácie.

 • Rieši problém s pretečeniami soketov oznámení Windowsu, ktorý spôsobuje, že vo Windowse sa minú porty.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje aktivácii vydaní servera pomocou kľúča pre viaceré aktivácie (MAK) v grafickom používateľskom rozhraní (GUI). Chyba je „0x80070490“.

 • Rieši problém, ktorý môže prerušiť dôveru domény po nakonfigurovaní koša v doméne, ktorá nesie dôveru.

 • Zvyšuje počet podporovaných prerušení v zariadení na 512 v systémoch, ktoré majú zapnuté x2APIC.

 • Rieši problém, ktorý môže zabraňovať spúšťaniu zariadení pri spustení pomocou obrázkov v prostredí Preboot Execution Environment (PXE) zo servera Windows Deployment Services (WDS) alebo System Center Configuration Manager (SCCM). Chyba je „Status: 0xc0000001, Info: A required device isn't connected or can't be accessed. (Stav: 0xc0000001, Informácie: požadované zariadenie nie je pripojené alebo k nemu nie je možný prístup.)“

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že nasledujúce položky prestanú reagovať:

  • Aplikácie, ktoré boli vytvorené pomocou jazyka Visual Basic 6 (VB6).

  • Makrá, ktoré používajú Visual Basic for Applications (VBA).

  • Skripty alebo aplikácie, ktoré používajú Visual Basic scripting Edition (VBScript).

Môže sa tiež zobraziť chyba „Invalid procedure call (Neplatné volanie procedúry)“.

 • Zlepšuje službu Storage Migration Service, aby podporovala migráciu clusterov systému Windows Server s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní, počítačov Samba Linux a miestnych užívateľov a skupín.

 • Pridáva podporu pre migráciu medzi miestnymi sieťami a sieťami Azure.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje chybu, ak otvoríte súbory na požiadanie Microsoft OneDrivu, keď je zapnutý nástroj User Experience Virtualization (UE-V). Ak chcete použiť toto riešenie, nastavte nasledujúcu hodnotu DWORD na 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Po inštalácii aktualizácie KB4493509sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení vstupného jazyka a jazyka rozhrania vo Windowse 10.

 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problému nezamedzí, obnovte výrobné nastavenia počítača takto:

 1. Prejdite na aplikáciu Nastavenia > Obnovenie.

 2. V časti Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC vyberte položky Začíname a jednu z možností:

 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Vyšetrujeme hlásenia o tom, že počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácií sa v malom počte zariadení môže zobraziť čierna obrazovka.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4520062.

Aplikáciám a skriptom, ktoré volajú rozhranie NetQueryDisplayInformation API alebo ekvivalent poskytovateľa WinNT, sa nemusí podariť vrátiť výsledky po prvej stránke údajov, často s 50 alebo 100 položkami. Pri žiadosti o ďalšie stránky sa môže zobraziť chyba „1359: vyskytla sa vnútorná chyba.“ Tento problém sa vyskytuje v tejto aktualizácii a vo všetkých aktualizáciách do 18. júna 2019.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4516077.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa používateľom portálu Windows Mixed Reality môže občas zobraziť kód chyby „15-5“. V niektorých prípadoch môže portál Windows Mixed Reality hlásiť, že náhlavná súprava spí, a po stlačení tlačidla zobudenia sa môže zdať, že sa nevykonala žiadna akcia.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4520062.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) a použitím opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4512937) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Áno

Táto aktualizácia sa automaticky synchronizuje s WSUS, ak nakonfigurujete Produkty a klasifikácie takto:

Produkt: Windows 10

Klasifikácia: Aktualizácia

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4512534

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×