Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Export tabuľky alebo dotazu na lokalitu SharePoint

Ak potrebujete dočasne alebo trvale presunúť časť svojich údajov z Accessu na lokalitu SharePoint, môžete ich exportovať zo svojej accessovej databázy na lokalitu. Pri exporte údajov vytvorí Access kópiu vybratej tabuľky alebo databázového objektu dotazu a uloží ju ako zoznam. Je dôležité mať na pamäti, že v exportovanom zozname sa neprejavia zmeny vykonané v zdrojovej tabuľke alebo dotaze po exporte.

Obsah tohto článku

Bežné scenáre exportovania údajov na lokalitu SharePoint

Tabuľku alebo dotaz môžete exportovať z rozličných dôvodov, ako napríklad:

 • Ešte len začínate so službou Windows SharePoint Services a zistíte, že bude jednoduchšie pre všetkých používateľov, ak niektoré databázové tabuľky existujú aj ako zoznamy lokality SharePoint. Ak chcete zdieľať údaje so svojím tímom, práca so zoznamami SharePointu môže byť jednoduchšia ako práca v databáze. Prezeranie a úprava zoznamov môže tiež byť pre začínajúcich používateľov jednoduchšia. Okrem toho môžete využiť niekoľko funkcií SharePointu, ako je napríklad odoslanie oznámenia v prípade úpravy zoznamu, priraďovanie a koordinácia úloh súvisiacich so zoznamom a práca v režime offline.

 • Chcete priebežne zdieľať údaje medzi Accessom a lokalitou SharePoint, údaje sú však v súčasnosti uložené v Accesse. Ak chcete zobraziť a upraviť najnovšie údaje pomocou Accessu alebo z lokality SharePoint, mali by ste najskôr exportovať údaje v zozname a potom ich prepojiť z databázy programu Access.

 • Pomocou dotazov v databáze programu Access môžete vytvoriť denné alebo týždenné správy o stave a potom v pravidelných intervaloch uverejňovať výsledky na niektorej z lokalít SharePoint.

V tejto téme nájdete postup na exportovanie údajov na lokalitu SharePoint ako zoznam. Ak hľadáte informácie o prepájaní zoznamu SharePointu z Accessu, pozrite si tému Import údajov zo zoznamu SharePointu alebo ich prepojenie s týmto zoznamom.

Export tabuľky alebo dotazu na lokalitu SharePoint

Najjednoduchším spôsobom, ako exportovať údaje do lokality SharePoint, je spustiť sprievodcu Export – Sprievodca lokality SharePoint. Po spustení sprievodcu môžete uložiť nastavenia – teda informácie, ktoré ste zadali pri spustení sprievodcu – ako špecifikácie exportu. Potom môžete znova spustiť operáciu exportu bez opätovného zadávania vstupných údajov. Postup v tejto časti vysvetľuje, ako sa pripraviť na export, exportovať údaje a uložiť nastavenia ako špecifikáciu.

Príprava operácie

 1. Nájdite databázu obsahujúcu tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete exportovať.

  Pri exporte dotazu sa riadky a stĺpce vo výsledkoch dotazu exportujú ako položky a stĺpce zoznamu. Formulár ani zostavu nemožno exportovať do SharePointu.

  Poznámka: Naraz je možné exportovať iba jeden objekt.

 2. Určite lokalitu SharePoint, v ktorej chcete vytvoriť zoznam.

  Platná adresa lokality sa začína výrazom http:// alebo https://, za ktorým nasleduje názov servera, a končí sa cestou ku konkrétnej lokalite na serveri. Toto je príklad platnej adresy:

  https://contoso/AnalysisTeam

 3. Skontrolujte, či máte potrebné povolenia na vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint. Ak si nie ste povoleniami istí, obráťte sa na správcu servera.

  Operácia exportu vytvorí nový zoznam, ktorý má rovnaký názov ako zdrojový objekt z Accessu. Ak na lokalite SharePoint už existuje zoznam s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na zadanie iného názvu pre nový zoznam.

  Poznámka: Nie je možné prepísať ani pridať údaje do existujúceho zoznamu.

 4. Skontrolujte polia v zdrojovej tabuľke alebo dotaze.

  Nasledujúca tabuľka uvádza, ako sa exportujú niektoré prvky a či je potrebné v osobitných prípadoch vykonať ďalšie kroky.

  Prvok

  Riešenie

  Polia a záznamy

  Exportujú sa všetky polia a záznamy v tabuľke alebo dotaze vrátane polí, ktoré sú skryté v údajovom hárku. Nastavenie filtra sa počas operácie exportu ignorujú.

  Prílohy

  Ak zdrojový objekt obsahuje viac než jeden stĺpec, okrem jedného stĺpca je potrebné odstrániť všetky ostatné stĺpce príloh. Je to pretože zoznam SharePointu podporuje iba jeden stĺpec s prílohami. Ak zdrojový objekt obsahuje viac než jeden takýto stĺpec, pred spustením operácie zobrazí Access hlásenie s výzvou na odstránenie všetkých stĺpcov príloh s výnimkou jedného. Ak tento problém chcete vyriešiť, ľubovoľné ďalšie stĺpce s prílohami môžete skopírovať do iných objektov programu Access a potom ich exportovať do ďalších zoznamov SharePointu.

  Vyhľadávacie polia, ktoré obsahujú jednu alebo viaceré hodnoty

  Zobrazené hodnoty vo vyhľadávacích poliach s jednou hodnotou sa exportujú ako rozbaľovacia ponuka polí Voľba v zozname SharePointu. Ak zdrojové pole podporuje viacero hodnôt, pole Voľba, ktoré umožňuje výber viacerých položiek, sa vytvorí v zozname SharePointu.

  Poznámka: Pole Voľba v zozname SharePointu nemôže obsahovať viac ako jeden stĺpec. Ak zdrojové vyhľadávacie pole obsahuje viac stĺpcov, hodnoty vo všetkých stĺpcoch sa skombinujú do jediného stĺpca.

  Vypočítavané polia dotazu

  Výsledky vo vypočítaných stĺpcoch sa skopírujú do poľa, ktorého typ údajov závisí od typu údajov vypočítaného výsledku. Výraz, ktorý vypočítava výsledky, sa neskopíruje.

  Polia s typom údajov Objekt OLE

  Polia s typom údajov Objekt OLE sa počas operácie exportu ignorujú.

 5. Ak zdrojová databáza programu Access nie je otvorená, otvorte ju a potom prejdite na ďalšiu množinu krokov.

Export údajov

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Exportovať na tlačidlo Ďalšie , čím sa zobrazí rozbaľovací zoznam možností, a potom kliknite na položku Zoznam lokality SharePoint.

 2. Otvorí sa sprievodca exportom Export – Lokalita SharePoint.

  Zadajte lokalitu SharePoint, do ktorej chcete exportovať tabuľku alebo dotaz z Accessu.

 3. V poli Určiť lokalitu SharePoint zadajte adresu cieľovej lokality.

 4. V poli Zadajte názov nového zoznamu zadajte názov pre nový zoznam.

  Ak zdrojový objekt v databáze už má rovnaký názov ako niektorý zoznam na lokalite SharePoint, zadajte iný názov.

 5. Môžete prípadne zadať popis nového zoznamu v poli Popis. Potom vyberte začiarkavacie políčko Otvoriť zoznam po dokončení.

 6. Kliknutím na položku OK spustite proces exportu.

 7. Access vytvorí zoznam na lokalite SharePoint a následne zobrazí stav operácie na poslednej stránke sprievodcu. Po skončení operácie exportu môžete zavrieť sprievodcu alebo uložiť postup exportu ako špecifikáciu.

  Okrem toho počas operácie SharePoint vyberie správny typ údajov pre každý stĺpec podľa zodpovedajúceho zdrojového poľa. Ak chcete vidieť zoznam vzájomných priradení údajov v Accesse a službách Windows SharePoint Services spolu s nastaveniami polí, ktoré sa pre jednotlivé typy údajov exportujú, pozrite si sekciu Ako typy údajov Windows SharePoint Services priradiť k accessovým typom údajov, ktorú nájdete ďalej v tomto článku.

Čo ešte treba vedieť o exportovaní údajov?

Ako typy údajov Windows SharePoint Services priradiť k accessovým typom údajov

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako Access identifikuje typ údajov stĺpcov v exportovanom zozname počas exportu z tabuľky alebo dotazu.

Typ údajov Accessu

Typ údajov Windows SharePoint Services

Predvolené nastavenie vlastnosti poľa

Poznámky

Text

Jeden riadok textu

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Maximálny počet znakov     Zrkadlí nastavenie Veľkosť poľa v Accesse.

Predvolená hodnota     Zrkadlí nastavenie Predvolená hodnota v Accesse, ak nejde o výraz. V opačnom prípade je pole prázdne.

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Oznam/Dlhý text

Viacero riadkov textu

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Počet zobrazovaných položiek     5

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Číslo

Číslo

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Minimum     Prázdne

Maximum     Prázdne

Nasledujúca tabuľka uvádza, ako je vlastnosť Počet desatinných miest nastavená podľa nastavenia Desatinné miesta v Accesse.

Nastavenie v Accesse    

Nastavenie v službách Windows SharePoint Services    

Automaticky

Automaticky

0 – 5

0 – 5

6 – 15

5

Predvolená hodnota     Zrkadlí nastavenie Predvolená hodnota v Accesse, ak nejde o výraz. V opačnom prípade je pole prázdne.

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Zobraziť v percentách     Áno, ak je vlastnosť Formát nastavená na hodnotu Percento.

Dátum a čas

Dátum alebo čas

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse

Formát dátumu a času     Nastavené na Len dátum v prípade, ak je vlastnosť Formát nastavená na hodnotu Krátky dátum. V opačnom prípade je nastavené na Dátum a čas.

Typ kalendára     Nastavené na Hedžra, ak je začiarknutá možnosť Použiť kalendár Hedžra. V opačnom prípade je nastavené na Gregoriánsky.

Nasledujúca tabuľka uvádza, ako je vlastnosť Predvolená hodnota nastavená podľa nastavenia Predvolená hodnota v Accesse.

Nastavenie v Accesse    

Nastavenie v službách Windows SharePoint Services    

=Date()

Dnešný dátum

Pole nastavené na konkrétny dátum

Pole nastavené na konkrétny dátum

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Mena

Mena

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Minimum     Prázdne

Maximum     Prázdne

Nasledujúca tabuľka uvádza, ako je vlastnosť Počet desatinných miest nastavená podľa nastavenia Desatinné miesta v Accesse.

Nastavenie v Accesse    

Nastavenie v službách Windows SharePoint Services    

Automaticky

Automaticky

0 – 5

0 – 5

6 – 15

5

Predvolená hodnota     Zrkadlí nastavenie Predvolená hodnota v Accesse, ak nejde o výraz. V opačnom prípade je pole prázdne.

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Typ meny     Zrkadlí nastavenie Formát v Accesse.

Automatické číslovanie

Číslo

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Minimum     Prázdne

Maximum     Prázdne

Počet desatinných miest     Automatické

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Automatické číslovanie, kde je vlastnosť Veľkosť poľa nastavená na hodnotu Replication ID

Jeden riadok textu

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Maximálny počet znakov     38

Predvolená hodnota     Prázdne

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Áno/Nie

Áno/Nie

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Predvolená hodnota     Zrkadlí nastavenie Predvolená hodnota v Accesse, ak nejde o výraz. V opačnom prípade je pole prázdne.

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Objekt OLE

Pole sa neexportuje

Hypertextové prepojenie

Hypertextové prepojenie

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Formátovať URL adresu ako     Hypertextové prepojenie

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Príloha

Príloha

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Polia s viacerými hodnotami

Voľba

Názov stĺpca     Zrkadlí nastavenie Názov poľa v Accesse.

Popis     Zrkadlí nastavenie Popis v Accesse.

Povinné     Zrkadlí nastavenie Povinné v Accesse.

Pridať k predvolenému zobrazeniu     Áno

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×