Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Če želite podrobne informacije o funkciji, v prvem stolpcu kliknite njeno ime.

Opomba: Oznake različic označujejo različico Excela, v kateri je bila funkcija prvič na voljo. Te funkcije niso na voljo v starejših različicah. Oznaka različice 2013 na primer označuje, da je ta funkcija na voljo v programu Excel 2013 in vseh novejših različicah.

Funkcija

Opis

Funkcija AVEDEV

Vrne povprečno vrednost absolutnih odstopanj podatkovnih točk od srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Vrne povprečno vrednost argumentov

Funkcija AVERAGEA

Vrne povprečno vrednost argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija AVERAGEIF

Vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic v obsegu, ki ustrezajo danim pogojem

Funkcija AVERAGEIFS

Vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic, ki ustrezajo več pogojem.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Vrne verjetnost poskusnega rezultata z uporabo binomske porazdelitve

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Vrne preskus neodvisnosti.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

S porazdelitvijo študentov vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost

Funkcija CORREL

Vrne korelacijski koeficient med dvema naboroma podatkov

Funkcija COUNT

Prešteje, koliko števil je na seznamu argumentov

Funkcija COUNTA

Prešteje, koliko vrednosti je na seznamu argumentov

Funkcija COUNTBLANK

Prešteje število praznih celic v obsegu

Funkcija COUNTIF

Prešteje število celic znotraj obsega, ki ustrezajo danim pogojem

Funkcija COUNTIFS

Prešteje število celic v obsegu, ki ustrezajo več pogojem

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih

Funkcija DEVSQ

Vrne vsoto kvadratov odklonov

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Vrne eksponentno porazdelitev.

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Vrne F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Vrne F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.INV
Excel 2010

Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Vrne rezultat preskusa F.

Funkcija FISHER

Vrne Fisherjevo transformacijo

Funkcija FISHERINV

Vrne inverzno Fisherjevo transformacijo

Funkcija FORECAST

vrne vrednost vzdolž linearnega trenda

Opomba: V programu Excel 2016 je ta funkcija zamenjana s funkcijo FORECAST.LINEAR, ki je del novih funkcij za predvidevanje, vendar je še vedno na voljo zaradi združljivosti s starejšimi različicami.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Vrne prihodnjo vrednost na osnovi obstoječih (zgodovinskih) vrednosti z uporabo različice AAA algoritma za eksponentno glajenje (ETS).

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vrne interval zanesljivosti za predvideno vrednost na določen ciljni datum.

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vrne dolžino ponavljajočega se vzorca, ki ga Excel zazna za določen časovni niz.

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vrne statistično vrednost kot rezultat predvidevanja časovnega niza.

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Vrne prihodnjo vrednost, ki temelji na obstoječih vrednostih.

Funkcija FREQUENCY

Vrne porazdelitev frekvence kot navpično matriko

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Vrne vrednost funkcije GAMMA

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Vrne gama porazdelitev.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

Funkcija GAMMALN

Vrne naravni logaritem gama funkcije, ?(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Vrne naravni logaritem gama funkcije, ?(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Vrne 0,5 manj kot standardno normalno kumulativno porazdelitev

Funkcija GEOMEAN

Vrne geometrično srednjo vrednost.

Funkcija GROWTH

Vrne vrednosti vzdolž eksponentnega trenda

Funkcija HARMEAN

Vrne harmonično srednjo vrednost

Funkcija HYPGEOM.DIST

Vrne hipergeometrično porazdelitev.

Funkcija INTERCEPT

Vrne presečišče regresijske premice

Funkcija KURT

Vrne izračunano sploščenost nabora podatkov

Funkcija LARGE

Vrne k-to največjo vrednost v naboru podatkov

Funkcija LINEST

Vrne parametre linearnega trenda.

Funkcija LOGEST

Vrne parametre eksponentnega trenda

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija MAX

Vrne največjo možno vrednost na seznamu argumentov

Funkcija MAXA

Vrne največjo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MAXIFS
Excel 2016

Vrne največjo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril

Funkcija MEDIAN

Vrne srednjo vrednost danih števil

Funkcija MIN

Vrne najmanjšo možno vrednost na seznamu argumentov

Funkcija MINIFS
Excel 2016

Vrne najmanjšo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril.

Funkcija MINA

Vrne najmanjšo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Vrne negativno binomsko porazdelitev.

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Vrne normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija PEARSON

Vrne Pearsonov korelacijski koeficient

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno.

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (o..1, izključno) množice podatkov.

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

Funkcija PERMUT

Vrne število permutacij za dano število predmetov

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Vrne število permutacij za število predmetov (s ponovitvami), ki je izbrano iz skupnega števila predmetov

Funkcija PHI
Excel 2013

Vrne vrednost funkcije gostote za standardno normalno porazdelitev

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Funkcija PROB

Vrne verjetnost, da so vrednosti v obsegu med dvema omejitvama

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Vrne kvartil nabora podatkov.

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RSQ

Vrne kvadrat Pearsonovega korelacijskega koeficienta

Funkcija SKEW

Vrne asimetrijo porazdelitve

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Vrne asimetrijo porazdelitve glede na populacijo: označitev stopnje asimetrije porazdelitve okoli njene srednje vrednosti

Funkcija SLOPE

Vrne naklon regresijske premice

Funkcija SMALL

Vrne k-to najmanjšo vrednost v naboru podatkov

Funkcija STANDARDIZE

Vrne normalizirano vrednost

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEVA

Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija STDEVPA

Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija STEYX

Vrne standardno napako predvidenih Y-vrednosti za vsak X v regresiji

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Vrne Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija T.INV
Excel 2010

Vrne t-vrednost Studentove porazdelitve t kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom.

Funkcija TREND

Vrne vrednosti vzdolž linearnega trenda

Funkcija TRIMMEAN

Vrne srednjo vrednost notranjosti nabora podatkov

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

Funkcija VARA

Oceni varianco, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija VARPA

Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Vrne Weibullovo porazdelitev.

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

Pomembno: Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 oz računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Sorodne teme

Excelove funkcije (po kategoriji)
Excelove funkcije (po abecedi)

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×