Kliknite črko, če želite priti do funkcij, ki se začnejo s to črko. Ali pa pritisnite tipki Ctrl+F, da poiščete funkcijo tako, da vnesete prvih nekaj črk ali opisno besedo. Če želite podrobne informacije o funkciji, kliknite njeno ime v prvem stolpcu.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Opomba: Oznake različic označujejo različico Excela, v kateri je bila funkcija prvič na voljo. Te funkcije niso na voljo v starejših različicah.

Pomembno: Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 oz računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Ime funkcije

Vrsta in opis

Funkcija ABS

Matematika in trigonometrija:    vrne absolutno vrednost števila.

Funkcija ACCRINT

Finance:    vrne obrestni prirastek za vrednostni papir, za katerega se periodično izplačujejo obresti.

Funkcija ACCRINTM

Finance:    vrne obrestni prirastek za vrednostni papir, za katerega se izplačajo obresti ob zapadlosti.

Funkcija ACOS

Matematika in trigonometrija:    vrne arkus kosinus števila.

Funkcija ACOSH

Matematika in trigonometrija:    vrne inverzni hiperbolični kosinus števila.

Funkcija ACOT
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne arkus tangens števila

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne hiperbolični arkus tangens števila

Funkcija AGGREGATE

Matematika in trigonometrija:    vrne združeno v obliki seznama ali zbirke podatkov.

Funkcija ADDRESS

Iskanje in sklicevanje:    vrne sklic kot besedilo v eno celico na delovnem listu.

Funkcija AMORDEGRC

Finance:    vrne amortizacijo za vsako obračunsko obdobje s koeficientom za amortizacijo.

Funkcija AMORLINC

Finance:    vrne amortizacijo za vsako obračunsko obdobje.

Funkcija AND

Logika:    vrne TRUE, če so vsi argumenti TRUE.

Funkcija ARABIC
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Pretvori rimsko število v arabsko kot število

Funkcija AREAS

Iskanje in sklicevanje:    vrne število območij v sklicu.

Funkcija ARRAYTOTEXT
Gumb v storitvi Office 365

Besedilo:    Vrne matriko besedilnih vrednosti iz katerega koli določenega obsega

Funkcija ASC

Besedilo:    spremeni angleške črke ali katakano polne širine (dvobajtne) v nizu znakov v znake polovične širine (enobajtne).

Funkcija ASIN

Matematika in trigonometrija:    vrne arkus sinus števila.

Funkcija ASINH

Matematika in trigonometrija:    vrne inverzni hiperbolični sinus števila.

Funkcija ATAN

Matematika in trigonometrija:    vrne arkus tangens števila.

Funkcija ATAN2

Matematika in trigonometrija:    vrne arkus tangens iz koordinat X in Y.

Funkcija ATANH

Matematika in trigonometrija:    vrne inverzni hiperbolični tangens števila.

Funkcija AVEDEV

Statistika:    vrne povprečno vrednost absolutnih odstopanj podatkovnih točk od srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Statistika:    vrne povprečno vrednost argumentov.

Funkcija AVERAGEA

Statistika:    vrne povprečno vrednost argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija AVERAGEIF

Statistika:    vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic v obsegu, ki ustrezajo navedenim pogojem.

Funkcija AVERAGEIFS

Statistika:    vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic, ki ustrezajo več pogojem.

Funkcija BAHTTEXT

Besedilo:    pretvori število v besedilo tako, da uporabi valutno obliko ß (baht).

Funkcija BASE

Matematika in trigonometrija:    pretvori število v besedilo z danim korenom (osnova)

Funkcija BESSELI

Inženirstvo:    vrne spremenjeno Besselovo funkcijo In(x).

Funkcija BESSELJ

Inženirstvo:    vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Jn(x).

Funkcija BESSELK

Inženirstvo:    vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Kn(x).

Funkcija BESSELY

Inženirstvo:    vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Yn(x).

Funkcija BETADIST

Združljivost:    vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.

Funkcija BETAINV

Združljivost:    vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

Funkcija BIN2DEC

Inženirstvo:    pretvori dvojiško število v desetiško.

Funkcija BIN2HEX

Inženirstvo:    pretvori dvojiško število v šestnajstiško.

Funkcija BIN2OCT

Inženirstvo:    pretvori dvojiško število v osmiško.

Funkcija BINOMDIST

Združljivost:    vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistika:    vrne verjetnost poskusnega rezultata z uporabo binomske porazdelitve

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

Funkcija BITAND
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne bitno vrednost »And« dveh števil

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne številčno vrednost premaknjeno v levo s shift_amount bits

Funkcija BITOR
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne bitno vrednost »OR« dveh števil

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne številčno vrednost premaknjeno v desno s shift_amount bits

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne bitno vrednost »Exclusive Or« dveh števil

Funkcija CALL

Dodatek in avtomatizacija:    pokliče proceduro v dinamični povezani knjižnici (DLL) ali sredstvu kode.

Funkcija CEILING

Združljivost:    zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število navzgor na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija CELL

Informacije:    vrne informacije o oblikovanju, mestu ali vsebini celice.

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkcija CHAR

Besedilo:    vrne znak, ki ga navaja kodno število.

Funkcija CHIDIST

Združljivost:    vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CHIINV

Združljivost:    vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CHITEST

Združljivost:    vrne preskus neodvisnosti.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistika:    vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistika:    vrne preskus neodvisnosti.

Funkcija CHOOSE

Iskanje in sklicevanje:    izbere vrednost na seznamu z vrednostmi.

Funkcija CLEAN

Besedilo:    iz besedila odstrani vse znake, ki jih ni mogoče natisniti.

Funkcija CODE

Besedilo:    vrne številsko kodo za prvi znak v besedilnem nizu.

Funkcija COLUMN

Iskanje in sklicevanje:    vrne številko stolpca za sklic.

Funkcija COLUMNS

Iskanje in sklicevanje:    vrne številke stolpcev v sklicu.

Funkcija COMBIN

Matematika in trigonometrija:    vrne število kombinacij za dano število predmetov.

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:   
vrne število kombinacij s ponovitvami za dano število elementov.

Funkcija COMPLEX

Inženirstvo:    pretvori realne in imaginarne koeficiente v kompleksno število.

Funkcija CONCAT
2019

Besedilo:    Združi besedilo iz več obsegov in/ali nizov, vendar ne vključi ločila ali argumentov »IgnoreEmpty«.

Funkcija CONCATENATE

Besedilo:    spoji več besedilnih elementov v en besedilni element.

Funkcija CONFIDENCE

Združljivost:    vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistika:    vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistika:    s Studentovo porazdelitvijo vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija CONVERT

Inženirstvo:    pretvori število iz enega merskega sistema v drugega.

Funkcija CORREL

Statistika:    vrne korelacijski koeficient med dvema naboroma podatkov.

Funkcija COS

Matematika in trigonometrija:    vrne kosinus števila.

Funkcija COSH

Matematika in trigonometrija:    vrne hiperbolični kosinus števila.

Funkcija COT
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    vrne hiperbolični kosinus števila.

Funkcija COTH
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne kotangens kota

Funkcija COUNT

Statistika:    prešteje, koliko števil je na seznamu argumentov.

Funkcija COUNTA

Statistika:    prešteje, koliko vrednosti je na seznamu argumentov.

Funkcija COUNTBLANK

Statistika:    prešteje število praznih celic v obsegu.

Funkcija COUNTIF

Statistika:    prešteje število celic znotraj obsega, ki ustrezajo navedenim pogojem.

Funkcija COUNTIFS

Statistika:    prešteje število celic v obsegu, ki ustrezajo več pogojem.

Funkcija COUPDAYBS

Finance:    vrne število dni od začetka obdobja vrednostnega papirja do datuma poravnave.

Funkcija COUPDAYS

Finance:    vrne število dni v obdobju vrednostnega papirja, ki vsebuje datum poravnave.

Funkcija COUPDAYSNC

Finance:    vrne število dni od datuma poravnave do naslednjega datuma vrednostnega papirja.

Funkcija COUPNCD

Finance:    vrne naslednji datum vrednostnega papirja po datumu poravnave.

Funkcija COUPNUM

Finance:    vrne število vrednostnih papirjev, ki so izplačljivi med datumom poravnave in datumom zapadlosti.

Funkcija COUPPCD

Finance:    vrne prejšnji datum vrednostnega papirja pred datumom poravnave.

Funkcija COVAR

Združljivost:    vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistika:    vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistika:    vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih

Funkcija CRITBINOM

Združljivost:    vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CSC
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne kosekans kota

Funkcija CSCH
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne hiperbolični kosekans kota

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Kocka:    vrne ime, lastnost in mero ključnega indikatorja učinkovitosti (KPI) in v celici prikaže ime in lastnost. Ključni indikator učinkovitosti je merljiva enota, kot je na primer mesečni bruto prihodek ali četrtletni prihodek na zaposlenega, ki se uporablja za spremljanje uspešnosti podjetja.

Funkcija CUBEMEMBER

Kocka:    vrne člana ali množico v hierarhiji kocke. S to funkcijo preverite, ali je član oziroma množica v kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Kocka:    vrne vrednost lastnosti člana v kocki. Uporablja se za preverjanje, ali je ime člana v kocki, in za podajanje navedene lastnosti za tega člana.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Kocka:    vrne n-tega ali razvrščenega člana v naboru. Uporablja se za prikaz enega ali več elementov v naboru, na primer prodajalca, ki ima največjo prodajo, ali 10 najboljših študentov.

Funkcija CUBESET

Kocka:    določi izračunani nabor članov ali množic, tako da pošlje izraz nabora kocki v strežniku, ki ustvari nabor, in nato nabor vrne Microsoft Office Excelu.

Funkcija CUBESETCOUNT

Kocka:    vrne število elementov v naboru.

Funkcija CUBEVALUE

Kocka:    vrne združeno vrednost iz kocke.

Funkcija CUMIPMT

Finance:    vrne kumulativne obresti, izplačane med dvema obdobjema.

Funkcija CUMPRINC

Finance:    vrne kumulativno glavnico za posojilo, izplačano med dvema obdobjema.

Funkcija DATE

Datum in ura:    vrne zaporedno število določenega datuma.

Funkcija DATEDIF

Datum in ura:    Izračuna število dni, mesecev ali let med dvema datumoma. Ta funkcija je koristna v formulah, kjer morate izračunati starost.

Funkcija DATEVALUE

Datum in ura:    pretvori datum v obliki besedila v zaporedno število.

Funkcija DAVERAGE

Zbirka podatkov:    vrne povprečno vrednost izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DAY

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v dan v mesecu.

Funkcija DAYS
Excel 2013

Datum in ura:    Vrne število dni med dvema datumoma

Funkcija DAYS360

Datum in ura:    izračuna število dni med dvema datumoma v letu, ki ima 360 dni.

Funkcija DB

Finance:    vrne amortizacijo osnovnega sredstva za navedeno obdobje z metodo nespremenljivo pojemajočega salda.

Funkcija DBCS
Excel 2013

Besedilo:    spremeni angleške črke ali katakano polovične širine (enobajtne) v nizu znakov v znake polne širine (dvobajtne).

Funkcija DCOUNT

Zbirka podatkov:    prešteje celice, ki v zbirki podatkov vsebujejo številke.

Funkcija DCOUNTA

Zbirka podatkov:    prešteje polne celice v zbirki podatkov.

Funkcija DDB

Finance:    vrne amortizacijo osnovnega sredstva za navedeno obdobje z metodo dvojno pojemajočega salda ali katero drugo metodo, ki jo določite.

Funkcija DEC2BIN

Inženirstvo:    pretvori desetiško število v dvojiško.

Funkcija DEC2HEX

Inženirstvo:    pretvori desetiško število v šestnajstiško.

Funkcija DEC2OCT

Inženirstvo:    pretvori desetiško število v osmiško.

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Besedilni prikaz števila v dani osnovi pretvori v decimalno število

Funkcija DEGREES

Matematika in trigonometrija:    pretvori radiane v stopinje.

Funkcija DELTA

Inženirstvo:    preskusi, ali sta dve vrednosti enaki.

Funkcija DEVSQ

Statistika:    vrne vsoto kvadratov odklonov.

Funkcija DGET

Zbirka podatkov:    iz zbirke podatkov izvleče en zapis, ki ustreza navedenemu pogoju.

Funkcija DISC

Finance:    vrne stopnjo popusta vrednostnega papirja.

Funkcija DMAX

Zbirka podatkov:    vrne največjo mogočo vrednost iz izbranih vnosov v zbirki podatkov.

Funkcija DMIN

Zbirka podatkov:    vrne najmanjšo mogočo vrednost iz izbranih vnosov v zbirki podatkov.

Funkcija CURRENCY

Besedilo:    pretvori število v besedilo tako, da uporabi valutno obliko $ (dolar).

Funkcija CURRENCYDE

Finance:    pretvori ceno v dolarjih, izraženo z ulomkom, v ceno v dolarjih, izraženo z decimalnim številom.

Funkcija CURRENCYFR

Finance:    pretvori ceno v dolarjih, izraženo z decimalnim številom, v ceno v dolarjih, izraženo z ulomkom.

Funkcija DPRODUCT

Zbirka podatkov:    pomnoži vrednosti v določenem polju zapisov, ki ustrezajo pogojem v zbirki podatkov.

Funkcija DSTDEV

Zbirka podatkov:    oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DSTDEVP

Zbirka podatkov:    izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DSUM

Zbirka podatkov:    sešteje števila v stolpcu polja zapisov v zbirki podatkov, ki ustrezajo pogojem.

Funkcija DURATION

Finance:    vrne letno trajanje vrednostnega papirja s periodičnim izplačevanjem obresti.

Funkcija DVAR

Zbirka podatkov:    izračuna varianco, ki temelji na vzorcu izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DVARP

Zbirka podatkov:    izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija EDATE

Datum in ura:    vrne zaporedno število za datum, ki je navedeno število mesecev pred datumom začetka ali po njem.

Funkcija EFFECT

Finance:    vrne dejansko letno obrestno mero.

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Splet:    Vrne z URL-jem kodiran niz

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkcija EOMONTH

Datum in ura:    vrne zaporedno število za zadnji dan v mesecu pred navedenim številom mesecev ali po njem.

Funkcija ERF

Inženirstvo:    vrne funkcijo napake.

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Inženirstvo:    vrne funkcijo napake.

Funkcija ERFC

Inženirstvo:    vrne komplementarno funkcijo napake.

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Inženirstvo:    vrne komplementarno funkcijo ERF (funkcijo napake), integrirano med x in neskončnostjo.

Funkcija ERROR.TYPE

Informacije:    vrne število, ki ustreza vrsti napake.

Funkcija EUROCONVERT

Dodatek in avtomatizacija:    vpremeni število v evro, število iz evra v člansko valuto ali številko iz članske valute v drugo, pri čemer za vmesnika uporabi evro (triangulacija).

Funkcija EVEN

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število navzgor na najbližje sodo celo število.

Funkcija EXACT

Besedilo:    preverja, ali sta dve besedilni vrednosti enaki

Funkcija EXP

Matematika in trigonometrija:    vrne e na potenco navedenega števila.

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne eksponentno porazdelitev.

Funkcija EXPONDIST

Združljivost:    vrne eksponentno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija FACT

Matematika in trigonometrija:    vrne fakulteto števila.

Funkcija FACTDOUBLE

Matematika in trigonometrija:    vrne dvojno fakulteto števila.

Funkcija FALSE

Logika:    vrne logično vrednost FALSE.

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija FDIST

Združljivost:    vrne F-porazdelitev verjetnosti.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistika:    vrne F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija FILTER

Gumb v storitvi Office 365

Iskanje in sklicevanje:    S funkcijo FILTER lahko filtrirate obseg podatkov na podlagi pogojev, ki jih določite.

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Splet:    Vrne določene podatke iz vsebine XML-ja z uporabo določene poti XPath

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkciji FIND in FINDB

Besedilo:    poišče eno besedilno vrednost v drugi (loči med velikimi in malimi črkami)

Funkcija F.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija FINV

Združljivost:    vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti.

V Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija FISHER

Statistika:    vrne Fisherjevo transformacijo.

Funkcija FISHERINV

Statistika:    vrne inverzno Fisherjevo transformacijo.

Funkcija FIXED

Besedilo:    oblikuje število kot besedilo z določenim številom decimalnih mest.

Funkcija FLOOR

Združljivost:    Zaokroži število navzdol, proti ničli

V programih Excel 2007 in Excel 2010 je to matematična in trigonometrična funkcija.

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija FORECAST

Statistika:    vrne vrednost vzdolž linearnega trenda

V programu Excel 2016 je ta funkcija zamenjana s funkcijo FORECAST.LINEAR, ki je del novih funkcij za predvidevanje, vendar je še vedno na voljo zaradi združljivosti s starejšimi različicami.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistika:    Vrne prihodnjo vrednost na osnovi obstoječih (zgodovinskih) vrednosti z uporabo različice AAA algoritma za eksponentno glajenje (ETS).

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistika:    Vrne interval zanesljivosti za predvideno vrednost na določen ciljni datum.

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistika:    Vrne dolžino ponavljajočega se vzorca, ki ga Excel zazna za določen časovni niz.

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistika:    Vrne statistično vrednost kot rezultat predvidevanja časovnega niza.

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistika:    Vrne prihodnjo vrednost, ki temelji na obstoječih vrednostih.

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Iskanje in sklicevanje:    Vrne formulo na dani sklic kot besedilo

Funkcija FREQUENCY

Statistika:    vrne porazdelitev frekvence kot navpično matriko.

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Statistika:    vrne rezultat preskusa F.

Funkcija FTEST

Združljivost:    Vrne rezultat preskusa F

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija FV

Finance:    vrne prihodnjo vrednost naložbe.

Funkcija FVSCHEDULE

Finance:    vrne prihodnjo vrednost prvotne glavnice po uporabi niza sestavljenih obrestnih mer.

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Statistika:    Vrne vrednost funkcije Gamma

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne gama porazdelitev.

Funkcija GAMMADIST

Združljivost:    vrne gama porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

Funkcija GAMMAINV

Združljivost:    vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija GAMMALN

Statistika:    vrne naravni logaritem gama funkcije, Γ(x).

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistika:    vrne naravni logaritem gama funkcije, Γ(x).

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Statistika:    vrne 0,5 manj kot standardno normalno kumulativno porazdelitev

Funkcija GCD

Matematika in trigonometrija:    vrne največji skupni delitelj.

Funkcija GEOMEAN

Statistika:    vrne geometrično srednjo vrednost.

Funkcija GESTEP

Inženirstvo:    preskusi, ali števil presega mejno vrednost.

Funkcija GETPIVOTDATA

Iskanje in sklicevanje:    vrne podatke, ki so shranjeni v poročilu vrtilne tabele

Funkcija GROWTH

Statistika:    vrne vrednosti vzdolž eksponentnega trenda.

Funkcija HARMEAN

Statistika:    vrne harmonično srednjo vrednost.

Funkcija HEX2BIN

Inženirstvo:    pretvori šestnajstiško število v dvojiško.

Funkcija HEX2DEC

Inženirstvo:    pretvori šestnajstiško število v desetiško.

Funkcija HEX2OCT

Inženirstvo:    pretvori šestnajstiško število v osmiško.

Funkcija HLOOKUP

Iskanje in sklicevanje:    išče v zgornji vrstici matrike in vrne vrednost označene celice.

Funkcija HOUR

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v uro.

Funkcija HYPERLINK

Iskanje in sklicevanje:    ustvari bližnjico ali povezavo, ki odpre dokument, shranjen v omrežnem strežniku, intranetu ali internetu.

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistika:    vrne hipergeometrično porazdelitev.

Funkcija HYPGEOMDIST

Združljivost:    vrne hipergeometrično porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija IF

Logika:    navede logičen preskus, ki se bo izvedel.

Funkcija IFERROR

Logika:    vrne vrednost, ki jo navedete, če formula vrednoti kot napako; v nasprotnem primeru vrne rezultat formule

Funkcija IFNA
Excel 2013

Logika:    Vrne vrednost, ki jo navedete, če se izraz razreši v #N/a, sicer vrne rezultat izraza

Funkcija IFS
2019

Logika:    Preveri, ali je izpolnjen en ali več pogojev in vrne vrednost, ki ustreza prvemu pogoju z vrednostjo TRUE.

Funkcija IMABS

Inženirstvo:    vrne absolutno vrednost (modul) kompleksnega števila.

Funkcija IMAGINARY

Inženirstvo:    vrne imaginarni koeficient kompleksnega števila.

Funkcija IMARGUMENT

Inženirstvo:    vrne argument theta, ki je kot, izražen v radianih.

Funkcija IMCONJUGATE

Inženirstvo:    vrne kompleksno izpeljanko kompleksnega števila.

Funkcija IMCOS

Inženirstvo:    vrne kosinus kompleksnega števila.

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Inženirstvo:    vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števila.

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne kotangens kompleksnega števila

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne kosekans kompleksnega števila

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila

Funkcija IMDIV

Inženirstvo:    vrne količnik dveh kompleksnih števil.

Funkcija IMEXP

Inženirstvo:    vrne eksponent kompleksnega števila.

Funkcija IMLN

Inženirstvo:    vrne naravni logaritem kompleksnega števila.

Funkcija IMLOG10

Inženirstvo:    vrne logaritem z osnovo 10 kompleksnega števila.

Funkcija IMLOG2

Inženirstvo:    vrne logaritem z osnovo 2 kompleksnega števila.

Funkcija IMPOWER

Inženirstvo:    vrne kompleksno število potencirano na celo število.

Funkcija IMPRODUCT

Inženirstvo:    vrne zmnožek kompleksnih števil.

Funkcija IMREAL

Inženirstvo:    vrne realni koeficient kompleksnega števila.

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne sekans kompleksnega števila

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila

Funkcija IMSIN

Inženirstvo:    vrne sinus kompleksnega števila.

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila

Funkcija IMSQRT

Inženirstvo:    vrne kvadratni koren kompleksnega števila.

Funkcija IMSUB

Inženirstvo:    vrne razliko dveh kompleksnih števil.

Funkcija IMSUM

Inženirstvo:    vrne vsoto kompleksnih števil.

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Inženirstvo:    Vrne tangens kompleksnega števila

Funkcija INDEX

Iskanje in sklicevanje:    uporablja kazalo, da izbere vrednost iz sklica ali matrike

Funkcija INDIRECT

Iskanje in sklicevanje:    vrne sklic, ki ga označuje besedilna vrednost.

Funkcija INFO

Informacije:    vrne informacije o trenutnem operacijskem okolju.

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkcija INT

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število navzdol na najbližje celo število.

Funkcija INTERCEPT

Statistika:    vrne presečišče regresijske premice.

Funkcija INTRATE

Finance:    vrne obrestno mero za v celoti vložen vrednostni papir.

Funkcija IPMT

Finance:    vrne plačilo obresti za naložbo za določeno obdobje.

Funkcija IRR

Finance:    vrne notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih pretokov.

Funkcija ISBLANK

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost prazna.

Funkcija ISERR

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost katera koli vrednost napake razen #N/V.

Funkcija ISERROR

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost katera koli vrednost napake.

Funkcija ISEVEN

Informacije:    vrne TRUE, če je število sodo.

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Informacije:    Vrne TRUE, če obstaja sklic na celico, ki vsebuje formulo

Funkcija ISLOGICAL

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost katera koli logična vrednost.

Funkcija ISNA

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost napake #N/V.

Funkcija ISNONTEXT

Informacije:    vrne TRUE, če vrednost ni besedilo.

Funkcija ISNUMBER

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost število.

Funkcija ISODD

Informacije:    vrne TRUE, če je število liho.

Funkcija ISREF

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost sklic.

Funkcija ISTEXT

Informacije:    vrne TRUE, če je vrednost besedilo.

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    vrne število, ki je zaokroženo na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Datum in ura:    Vrne število ISO številke tedna v letu za dani datum

Funkcija ISPMT

Finance:    izračuna izplačane obresti v določenem obdobju naložbe.

Funkcija JIS

Besedilo:   Besedilo: spremeni znake polovične širine (enobajtne) v nizu znakov v znake polne širine (dvobajtne)

Funkcija KURT

Statistika:    vrne izračunano sploščenost nabora podatkov.

Funkcija LARGE

Statistika:    vrne k-to največjo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija LCM

Matematika in trigonometrija:    vrne najmanjši skupni večkratnik.

Funkciji LEFT, LEFTB

Besedilo:    vrne skrajno leve znake iz besedilne vrednosti.

Funkciji LEN, LENB

Besedilo:    vrne število znakov v besedilnem nizu.

Funkcija LET
Gumb v storitvi Office 365

Matematika in trigonometrija:    Dodeli imena rezultatom izračuna, da omogoči shranjevanje vmesnih izračunov, vrednosti ali določanje imen v formuli

Funkcija LINEST

Statistika:    vrne parametre linearnega trenda.

Funkcija LN

Matematika in trigonometrija:    vrne naravni logaritem števila.

Funkcija LOG

Matematika in trigonometrija:    vrne logaritem števila za navedeno osnovo.

Funkcija LOG10

Matematika in trigonometrija:    vrne logaritem števila z osnovo 10.

Funkcija LOGEST

Statistika:    vrne parametre eksponentnega trenda.

Funkcija LOGINV

Združljivost:    vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORMDIST

Združljivost:    vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOOKUP

Iskanje in sklicevanje:    poišče vrednosti v vektorju ali matriki.

Funkcija LOWER

Besedilo:    pretvori besedilo v male črke.

Funkcija MATCH

Iskanje in sklicevanje:    poišče vrednosti v sklicu ali matriki.

Funkcija MAX

Statistika:    vrne največjo možno vrednost na seznamu argumentov.

Funkcija MAXA

Statistika:    vrne največjo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MAXIFS
2019

Statistika:    Vrne največjo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril

Funkcija MDETERM

Matematika in trigonometrija:    vrne determinanto matrike.

Funkcija MDURATION

Finance:    vrne trajanje vrednostnega papirja, spremenjeno po Macauleyju, z domnevno enako vrednostjo v višini 100 €.

Funkcija MEDIAN

Statistika:    vrne srednjo vrednost navedenih števil.

Funkciji MID, MIDB

Besedilo:    vrne določeno število znakov iz besedilnega niza z začetkom na mestu, ki ga določite.

Funkcija MIN

Statistika:    vrne najmanjšo možno vrednost na seznamu argumentov.

Funkcija MINIFS
2019

Statistika:    Vrne najmanjšo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril.

Funkcija MINA

Statistika:    vrne najmanjšo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MINUTE

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v minute.

Funkcija MINVERSE

Matematika in trigonometrija:    vrne inverzno matriko polja.

Funkcija MIRR

Finance:    vrne notranjo stopnjo donosa, kjer sta pozitivni in negativni denarni pretok financirana po različni obrestni meri.

Funkcija MMULT

Matematika in trigonometrija:    vrne produkt dveh matrik.

Funkcija MOD

Matematika in trigonometrija:    vrne ostanek deljenja.

Funkcija MODE

Združljivost:    vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Statistika:    vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Statistika:    vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija MONTH

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v mesec.

Funkcija MROUND

Matematika in trigonometrija:    vrne število, ki je zaokroženo na želen večkratnik.

Funkcija MULTINOMIAL

Matematika in trigonometrija:    vrne mnogočlenski niz števil.

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne matriko enote ali določeno dimenzijo

Funkcija N

Informacije:    vrne vrednost, ki je pretvorjena v število.

Funkcija NA

Informacije:    vrne vrednost napake #N/V.

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne negativno binomsko porazdelitev.

Funkcija NEGBINOMDIST

Združljivost:    vrne negativno binomsko porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Datum in ura:    vrne število vseh delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Datum in ura:    s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je, vrne število celih delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija NOMINAL

Finance:    vrne nominalno letno obrestno mero.

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMDIST

Združljivost:    vrne normalno kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NORMINV

Statistika:    vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Združljivost:    vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMSDIST

Združljivost:    vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMSINV

Združljivost:    vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NOT

Logika:    razveljavi logiko argumenta.

Funkcija NOW

Datum in ura:    vrne zaporedno številko trenutnega datuma in ure.

Funkcija NPER

Finance:    vrne število obdobij za naložbo.

Funkcija NPV

Finance:    vrne sedanjo neto vrednost naložbe, ki temelji na nizu periodičnih denarnih pretokov in stopnji popusta.

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Besedilo:    pretvori besedilo v število, neodvisno od lokalnega načina

Funkcija OCT2BIN

Inženirstvo:    pretvori osmiško število v dvojiško.

Funkcija OCT2DEC

Inženirstvo:    pretvori osmiško število v desetiško.

Funkcija OCT2HEX

Inženirstvo:    pretvori osmiško število v šestnajstiško.

Funkcija ODD

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število navzgor na najbližje liho celo število.

Funkcija ODDFPRICE

Finance:    vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki ima liho prvo obdobje.

Funkcija ODDFYIELD

Finance:    vrne donos vrednostnega papirja, ki ima liho prvo obdobje.

Funkcija ODDLPRICE

Finance:    vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki ima liho zadnje obdobje.

Funkcija ODDLYIELD

Finance:    vrne donos vrednostnega papirja, ki ima liho zadnje obdobje.

Funkcija OFFSET

Iskanje in sklicevanje:    vrne odmik sklica iz navedenega sklica.

Funkcija OR

Logika:    vrne TRUE, če je kateri koli argument TRUE.

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Finance:    Vrne število obdobij, ki jih zahteva naložba, da doseže določeno vrednost

Funkcija PEARSON

Statistika:    vrne Pearsonov korelacijski koeficient.

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistika:    vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno.

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistika:    vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

Funkcija PERCENTILE

Združljivost:    vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistika:    vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (0..1, izključno) množice podatkov.

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistika:    vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

Funkcija PERCENTRANK

Združljivost:    vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija PERMUT

Statistika:    vrne število permutacij za dano število predmetov.l

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistika:    Vrne število permutacij za število predmetov (s ponovitvami), ki je izbrano iz skupnega števila predmetov

Funkcija PHI
Excel 2013

Statistika:    Vrne vrednost funkcije gostote za standardno normalno porazdelitev

Funkcija PHONETIC

Besedilo:    izvleče fonetične znake (furigana) iz besedilnega niza.

Funkcija PI

Matematika in trigonometrija:    vrne vrednost števila pi.

Funkcija PMT

Finance:    vrne periodično plačilo za rento.

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne Poissovo porazdelitev.

Funkcija POISSON

Združljivost:    vrne Poissonovo porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija POWER

Matematika in trigonometrija:    vrne potenco števila.

Funkcija PPMT

Finance:    vrne plačilo na glavnico za naložbo za dano obdobje.

Funkcija PRICE

Finance:    vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki periodično izplačuje obresti.

Funkcija PRICEDISC

Finance:    vrne ceno vrednostnega papirja s popustom na 100 EUR imenske vrednosti.

Funkcija PRICEMAT

Finance:    vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki izplačuje obresti ob zapadlosti.

Funkcija PROB

Statistika:    vrne verjetnost, da so vrednosti v obsegu med dvema omejitvama.

Funkcija PRODUCT

Matematika in trigonometrija:    zmnoži argumente.

Funkcija PROPER

Besedilo:    prvo črko v vsaki besedi besedilne vrednosti piše z veliko začetnico.

Funkcija PV

Finance:    vrne sedanjo vrednost naložbe.

Funkcija QUARTILE

Združljivost:    vrne kvartil nabora podatkov.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistika:    vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno.

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistika:    vrne kvartil nabora podatkov.

Funkcija QUOTIENT

Matematika in trigonometrija:    vrne del celega števila deljenja.

Funkcija RADIANS

Matematika in trigonometrija:    pretvori stopinje v radiane.

Funkcija RAND

Matematika in trigonometrija:    vrne naključno število med 0 in 1.

Funkcija RANDARRAY

Gumb v storitvi Office 365

Matematika in trigonometrija:    Funkcija RANDARRAY vrne obseg celic naključnih števil od 0 do 1. Določite lahko število vrstic in stolpcev, ki jih je treba zapolniti, najmanjše in največje vrednosti ter, ali morajo biti vrnjena cela števila ali decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Matematika in trigonometrija:    vrne naključno število med števili, ki jih navedete.

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Statistika:    vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Statistika:    vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RANK

Združljivost:    vrne rang števila na seznamu števil

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija RATE

Finance:    vrne obrestno mero na obdobje rente.

Funkcija RECEIVED

Finance:    vrne znesek, prejet ob zapadlosti celotno vloženega vrednostnega papirja.

Funkcija REGISTER.ID

Dodatek in avtomatizacija:    vrne ID registra navedene dinamične povezane knjižnice (DLL) ali sredstva kode, ki je že bil registriran prej.

Funkciji REPLACE, REPLACEB

Besedilo:    zamenja znake v besedilu.

Funkcija REPT

Besedilo:    ponovi besedilo tolikokrat, kot je navedeno.

Funkciji RIGHT, RIGHTB

Besedilo:    vrne skrajno desne znake iz besedilne vrednosti.

Funkcija ROMAN

Matematika in trigonometrija:    pretvori arabsko številko v rimsko kot besedilo.

Funkcija ROUND

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število v navedeno število števk.

Funkcija ROUNDDOWN

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število navzdol, proti ničli.

Funkcija ROUNDUP

Matematika in trigonometrija:    zaokroži število navzgor, stran od nič..

Funkcija ROW

Iskanje in sklicevanje:    vrne številko vrstice za sklic.

Funkcija ROWS

Iskanje in sklicevanje:    vrne število vrstic v sklicu.

Funkcija RRI
Excel 2013

Finance:    Vrne ekvivalentno obrestno mero za rast investicije

Funkcija RSQ

Statistika:    vrne kvadrat Pearsonovega korelacijskega koeficienta.

Funkcija RTD

Iskanje in sklicevanje:    pridobi sprotne podatke časa iz programa, ki podpira avtomatizacijo COM.

Funkciji SEARCH in SEARCHB

Besedilo:    poišče eno besedilno vrednost v drugi (ne loči med velikimi in malimi črkami)

Funkcija SEC
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne sekans kota

Funkcija SECH
Excel 2013

Matematika in trigonometrija:    Vrne hiperbolični sekans kota

Funkcija SECOND

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v sekunde.

Funkcija SEQUENCE

Gumb v storitvi Office 365

Matematika in trigonometrija:    Funkcija SEQUENCE omogoča ustvarjanje seznama zaporednih številk v obsegu celic, kot je 1, 2, 3, 4.

Funkcija SERIESSUM

Matematika in trigonometrija:    vrne vsoto potenčne vrste, ki temelji na formuli.

Funkcija SHEET
Excel 2013

Informacije:    Vrne številko lista za list, na katerega se sklicuje

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Informacije:    Vrne število listov v sklicu

Funkcija SIGN

Matematika in trigonometrija:    vrne predznak števila.

Funkcija SIN

Matematika in trigonometrija:    vrne sinus navedenega kota.

Funkcija SINH

Matematika in trigonometrija:    vrne hiperbolični sinus števila.

Funkcija SKEW

Statistika:    vrne asimetrijo porazdelitve.

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Statistika:    Vrne asimetrijo porazdelitve glede na populacijo: označitev stopnje asimetrije porazdelitve okoli njene srednje vrednosti

Funkcija SLN

Finance:    vrne linearno razvrednotenje osnovnega sredstva za eno obdobje.

Funkcija SLOPE

Statistika:    vrne naklon regresijske premice.

Funkcija SMALL

Statistika:    vrne k-to najmanjšo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija SORT

Gumb v storitvi Office 365

Iskanje in sklicevanje:    Funkcija SORT razvrsti vsebino obsega ali obsega celic.

Funkcija SORTBY

Gumb v storitvi Office 365

Iskanje in sklicevanje:    Funkcija SORTBY razvrsti vsebino obsega ali nabora celic na podlagi vrednosti v pripadajočem obsegu ali naboru celic.

Funkcija SQRT

Matematika in trigonometrija:    vrne pozitivni kvadratni koren.

Funkcija SQRTPI

Matematika in trigonometrija:    vrne kvadratni koren za (število * pi).

Funkcija STANDARDIZE

Statistika:    vrne normalizirano vrednost.

Funkcija STDEV

Združljivost:    oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Statistika:    izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Statistika:    oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEVA

Statistika:    oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija STDEVP

Združljivost:    izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija STDEVPA

Statistika:    izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija STEYX

Statistika:    vrne standardno napako predvidenih Y-vrednosti za vsak X v regresiji.

Funkcija SUBSTITUTE

Besedilo:    zamenja staro besedilo z novim besedilom v besedilnem nizu.

Funkcija SUBTOTAL

Matematika in trigonometrija:    vrne delno vsoto s seznama ali iz zbirke podatkov.

Funkcija SUM

Matematika in trigonometrija:    doda argumente.

Funkcija SUMIF

Matematika in trigonometrija:    sešteje celice, ki jih navaja dani pogoj.

Funkcija SUMIFS

Matematika in trigonometrija:    doda celice v obsegu, ki izpolnjujejo več pogojev.

Funkcija SUMPRODUCT

Matematika in trigonometrija:    vrne vsoto zmnožkov ustreznih komponent matrike.

Funkcija SUMSQ

Matematika in trigonometrija:    vrne vsoto kvadratov za argumente.

Funkcija SUMX2MY2

Matematika in trigonometrija:    vrne vsoto razlike kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Funkcija SUMX2PY2

Matematika in trigonometrija:    vrne vsoto vsote kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Funkcija SUMXMY2

Matematika in trigonometrija:    vrne vsoto kvadratov razlik ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Funkcija SWITCH
Gumb v storitvi Office 365
2019

Logika:    Ovrednoti izraz v primerjavi z nizom vrednosti in vrne rezultat v skladu s prvo ujemajočo se vrednostjo. Če ni ujemanja, je vrnjeni rezultat lahko izbirna privzeta vrednost.

Funkcija SYD

Finance:    vrne amortizacijo po metodi vsote letnih števk za sredstvo za določeno obdobje.

Funkcija T

Besedilo:    pretvori argumente v besedilo.

Funkcija TAN

Matematika in trigonometrija:    vrne tangens števila.

Funkcija TANH

Matematika in trigonometrija:    vrne hiperbolični tangens števila.

Funkcija TBILLEQ

Finance:    vrne donos, ki je enak obveznici za zakladno menico.

Funkcija TBILLPRICE

Finance:    vrne ceno zakladne menice na 100 EUR imenske vrednosti.

Funkcija TBILLYIELD

Finance:    vrne donos zakladne menice.

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t.

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Statistika:    vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t.

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Statistika:    vrne Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija TDIST

Združljivost:    vrne Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija TEXT

Besedilo:    oblikuje številko in jo pretvori v besedilo.

Funkcija TEXTJOIN
2019

Besedilo:    Združi besedilo iz različnih obsegov in/ali nizov ter med vsako posamezno besedilno vrednostjo, ki je pridružena, vključi ločilo, ki ga določite. Če je ločilo prazen besedilni niz, ta funkcija učinkovito spoji obsege.

Funkcija TIME

Datum in ura:    vrne zaporedno število določene ure.

Funkcija TIMEVALUE

Datum in ura:    pretvori uro v obliki besedila v zaporedno število.

Funkcija T.INV
Excel 2010

Statistika:    vrne t-vrednost Studentove porazdelitve t kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Statistika:    vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija TINV

Združljivost:    vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija TODAY

Datum in ura:    vrne zaporedno število današnjega datuma.

Funkcija TRANSPOSE

Iskanje in sklicevanje:    vrne premestitev matrike.

Funkcija TREND

Statistika:    vrne vrednosti vzdolž linearnega trenda

Funkcija TRIM

Besedilo:    odstrani presledke iz besedila.

Funkcija TRIMMEAN

Statistika:    vrne srednjo vrednost notranjosti nabora podatkov.

Funkcija TRUE

Logika:    vrne logično vrednost TRUE.

Funkcija TRUNC

Matematika in trigonometrija:    prireže število na celo število.

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistika:    vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom.

Funkcija TTEST

Združljivost:    vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija TYPE

Informacije:    vrne število, ki nakazuje vrsto podatkov za vrednost.

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Besedilo:    Vrne znak Unicode, na katerega se sklicuje dana številska vrednost

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Besedilo:    Vrne številko (kodna točka), ki ustreza na prvemu znaku besedila

Funkcija UNIQUE

Gumb v storitvi Office 365

Iskanje in sklicevanje:    Funkcija UNIQUE vrne seznam enoličnih vrednosti na seznamu ali v obsegu.

Funkcija UPPER

Besedilo:    pretvori besedilo v velike črke.

Funkcija VALUE

Besedilo:    pretvori besedilni argument v številko.

Funkcija VALUETOTEXT
Gumb v storitvi Office 365

Besedilo:    Vrne besedilo iz katere koli določene vrednosti

Funkcija VAR

Združljivost:    oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Statistika:    izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Statistika:    oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

Funkcija VARA

Statistika:    oceni varianco, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija VARP

Združljivost:    izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija VARPA

Statistika:    izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija VDB

Finance:    vrne razvrednotenje osnovnega sredstva za navedeno ali delno obdobje z metodo pojemajočega salda.

Funkcija VLOOKUP

Iskanje in sklicevanje:    išče v prvem stolpcu matrike in se premakne prek vrstice, da bi vrnila vrednost celice.

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Splet:    Vrne podatke iz spletne storitve.

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkcija WEEKDAY

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v dan v tednu.

Funkcija WEEKNUM

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v število, ki predstavlja zaporedno število tedna v letu.

Funkcija WEIBULL

Združljivost:    izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistika:    vrne Weibullovo porazdelitev.

Funkcija WORKDAY

Datum in ura:    vrne zaporedno število datuma pred navedenim številom delovnih dni ali po njem.

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Datum in ura:    Vrne zaporedno številko datuma pred določenim številom delovnih dni ali po njem s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je.

Funkcija XIRR

Finance:    vrne notranjo stopnjo donosa za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Uporaba funkcije XLOOKUP

Gumb v storitvi Office 365

Iskanje in sklicevanje:    Išče v obsegu ali matriki in vrne element, ki ustreza prvemu najdenega ujemanju. Če ujemanje ne obstaja, lahko funkcija XLOOKUP vrne najbližje (približno) ujemanje. 

Funkcija MATCH

Gumb v storitvi Office 365

Iskanje in sklicevanje:    Vrne relativni položaj elementa v matriki ali obsegu celic. 

Funkcija XNPV

Finance:    vrne sedanjo neto vrednost za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Funkcija XOR
Excel 2013

Logika:    Vrne logično izključni OR vseh argumentov.

Funkcija YEAR

Datum in ura:    pretvori zaporedno število v leta.

Funkcija YEARFRAC

Datum in ura:    vrne ulomek leta, ki predstavlja število vseh dni med argumentoma »začetni_datum« in končni_datum«.

Funkcija YIELD

Finance:    vrne donos vrednostnega papirja, za katerega se obresti izplačujejo periodično.

Funkcija YIELDDISC

Finance:    vrne letni donos za vrednostni papir s popustom, na primer zakladna menica.

Funkcija YIELDMAT

Finance:    vrne letni donos vrednostnega papirja, za katerega se obresti izplačajo ob zapadlosti.

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistika:    vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

Funkcija ZTEST

Združljivost:    vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Na vrh strani

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Sorodne teme

Excelove funkcije (po kategoriji)

Pregled formul v programu Excel
Kako se izogniti neskončnim formulam in
Zaznavanje napak v formulah

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×