Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.
Funkcije v Excelu (po kategoriji)

Funkcije delovnega lista so razvrščene v kategorije po njihovem delovanju. Kliknite kategorijo, da si ogledate funkcije v tej kategoriji. Ali pa pritisnite tipki Ctrl+F, da poiščete funkcijo tako, da vnesete prvih nekaj črk ali opisno besedo. Če želite podrobne informacije o funkciji, kliknite njeno ime v prvem stolpcu.

Tukaj je 10 funkcij, o katerih ljudje največ berejo.

Funkcija

Opis

Funkcija SUM

To funkcijo uporabite, če želite sešteti vrednosti v celicah.

Funkcija IF

Ta funkcija vrne eno vrednost, če za pogoj velja vrednost »true«, in drugo vrednost, če za pogoj velja vrednost »false«. Tukaj je video o uporabi funkcije IF.

Funkcija LOOKUP

To funkcijo uporabite, če želite poiskati eno vrstico ali stolpec in najti vrednost istega položaja v drugi vrstici oz. stolpcu.

Funkcija VLOOKUP

To funkcijo uporabite, če želite poiskati elemente v tabeli ali obsegu po vrstici. Če želite na primer poiskati priimek sodelavke po njeni številki zaposlenega ali njeno telefonsko številko glede na njen priimek (kot v telefonskem imeniku). Oglejte si ta video o uporabi funkcije VLOOKUP.

Funkcija MATCH

To funkcijo uporabite, če želite poiskati element v obsegu celic in nato vrniti relativni položaj tega elementa v obsegu. Če so na primer v obsegu A1:A3 vrednosti 5, 7 in 38, formula =MATCH(7,A1:A3,0) vrne številko 2, ker je 7 drugi element v obsegu.

Funkcija CHOOSE

To funkcijo uporabite, če želite izbrati eno od 254 vrednosti, ki temeljijo na številki indeksa. Če so na primer »vrednost1« do »vrednost7« dnevi v tednu, vrne funkcija CHOOSE enega od dni, ko uporabite za argument »št_indeksa« število med 1 in 7.

Funkcija DATE

Ta funkcija vrne zaporedno serijsko številko, ki predstavlja določen datum. Ta funkcija je najbolj uporabna v primerih, ko so leto, mesec in dan izračuni formul ali sklici na celice. Recimo, da imate delovni list, ki vsebuje datume v obliki zapisa, ki jih Excel ne prepozna, na primer LLLLMMDD.

S funkcijo DATEDIF lahko izračunate število dni, mesecev ali let med dvema datumoma.

Funkcija DAYS

To funkcijo uporabite, če želite vrniti število dni med dvema datumoma.

Funkciji FIND, FINDB

S funkcijama FIND in FINDB lahko poiščete en besedilni niz znotraj drugega besedilnega niza. Funkciji vrneta število začetnih mest prvega besedilnega niza od prvega znaka drugega besedilnega niza.

Funkcija INDEX

Ta funkcija vrne vrednost ali sklic na vrednost iz tabele ali obsega.

V novejših različicah Excela so bile te funkcije zamenjane z novimi funkcijami, ki zagotavljajo boljšo natančnost in imajo imena, ki bolje odražajo njihovo uporabo. Še vedno jih lahko uporabite za združljivost s starejšimi različicami Excela, vendar če vzvratna združljivosti ni potrebna, začnite uporabljati nove funkcije. Če želite več informacij o novih funkcijah, glejte Statistične funkcije (sklicevanje) in Funkcije za matematiko in trigonometrijo (sklicevanje).

Funkcija

Opis

Funkcija BETADIST

Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta

Funkcija BETAINV

Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

Funkcija BINOMDIST

Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

Funkcija CHIDIST

Vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHIINV

Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHITEST

Vrne preskus neodvisnosti.

Funkcija CONCATENATE

Združi dva ali več besedilnih nizov v enega

Funkcija CONFIDENCE

Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija COVAR

Vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

Funkcija CRITBINOM

Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

Funkcija EXPONDIST

Vrne eksponentno porazdelitev.

Funkcija FDIST

Vrne F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija FINV

Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija FLOOR

Zaokroži število navzdol, proti ničli.

Funkcija FORECAST

Izračuna ali predvidi prihodnjo vrednost z uporabo obstoječih vrednosti.

Funkcija FTEST

Vrne rezultat preskusa F.

Funkcija GAMMADIST

Vrne gama porazdelitev.

Funkcija GAMMAINV

Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

Funkcija HYPGEOMDIST

Vrne hipergeometrično porazdelitev.

Funkcija LOGINV

Vrne inverzno vrednost funkcije za logaritmično normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija LOGNORMDIST

Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija MODE

Vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija NEGBINOMDIST

Vrne negativno binomsko porazdelitev.

Funkcija NORMDIST

Vrne normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMINV

Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMSDIST

Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMSINV

Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija PERCENTILE

Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

Funkcija PERCENTRANK

Vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

Funkcija POISSON

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Funkcija QUARTILE

Vrne kvartil nabora podatkov.

Funkcija RANK

Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija STDEV

Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEVP

Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija TDIST

Vrne Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija TINV

Vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija TTEST

Vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom.

Funkcija VAR

Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

Funkcija VARP

Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija WEIBULL

Vrne Weibullovo porazdelitev.

Funkcija ZTEST

Vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

Funkcija

Opis

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Vrne lastnost ključnega indikatorja učinkovitosti (KPI) in v celici prikaže njegovo ime. Ključni indikator učinkovitosti je merljiva enota, kot je na primer mesečni bruto prihodek ali četrtletni prihodek na zaposlenega, ki se uporablja za spremljanje uspešnosti organizacije.

Funkcija CUBEMEMBER

Vrne člana ali množico iz kocke. Uporablja se za preverjanje, ali je član oziroma množica v kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Vrne vrednost lastnosti člana iz kocke. Uporablja se za preverjanje, ali je ime člana v kocki, in za podajanje navedene lastnosti za tega člana.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Vrne n-tega ali razvrščenega člana v naboru. Uporablja se za prikaz enega ali več elementov v naboru, na primer prodajalca, ki ima največjo prodajo, ali 10 najboljših študentov.

Funkcija CUBESET

Določi izračunani nabor članov ali množic, tako da pošlje izraz nabora kocki v strežniku, ki nabor ustvari, in nato nabor vrne Microsoft Excelu.

Funkcija CUBESETCOUNT

Vrne število elementov v naboru.

Funkcija CUBEVALUE

Vrne združeno vrednost iz kocke.

Funkcija

Opis

Funkcija DAVERAGE

Vrne povprečno vrednost izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DCOUNT

Prešteje celice, ki v zbirki podatkov vsebujejo številke.

Funkcija DCOUNTA

Prešteje polne celice v zbirki podatkov.

Funkcija DGET

Iz zbirke podatkov izvleče en zapis, ki ustreza navedenemu pogoju.

Funkcija DMAX

Vrne največjo mogočo vrednost iz izbranih vnosov v zbirki podatkov.

Funkcija DMIN

Vrne najmanjšo mogočo vrednost iz izbranih vnosov v zbirki podatkov.

Funkcija DPRODUCT

Pomnoži vrednosti v določenem polju zapisov, ki ustrezajo pogojem v zbirki podatkov.

Funkcija DSTDEV

Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DSTDEVP

Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DSUM

Sešteje števila v stolpcu polja zapisov v zbirki podatkov, ki ustrezajo pogojem.

Funkcija DVAR

Izračuna varianco, ki temelji na vzorcu izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DVARP

Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija

Opis

Funkcija DATE

Vrne zaporedno število določenega datuma.

Funkcija DATEDIF

Izračuna število dni, mesecev ali let med dvema datumoma. Ta funkcija je koristna v formulah, kjer morate izračunati starost.

Funkcija DATEVALUE

Pretvori datum v obliki besedila v zaporedno število.

Funkcija DAY

Pretvori zaporedno število v dan v mesecu.

Funkcija DAYS
Excel 2013

Vrne število dni med dvema datumoma

Funkcija DAYS360

Izračuna število dni med dvema datumoma v letu, ki ima 360 dni.

Funkcija EDATE

Vrne zaporedno število za datum, ki je navedeno število mesecev pred datumom začetka ali po njem.

Funkcija EOMONTH

Vrne zaporedno število za zadnji dan v mesecu pred navedenim številom mesecev ali po njem.

Funkcija HOUR

Pretvori zaporedno število v uro.

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Vrne število ISO številke tedna v letu za dani datum

Funkcija MINUTE

Pretvori zaporedno število v minuto.

Funkcija MONTH

Pretvori zaporedno število v mesec.

Funkcija NETWORKDAYS

Vrne število vseh delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

S parametri, ki pokažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je, vrne število polnih delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija NOW

Vrne zaporedno število za trenutni datum in čas.

Funkcija SECOND

Pretvori zaporedno število v sekundo.

Funkcija TIME

Vrne zaporedno število določenega časa.

Funkcija TIMEVALUE

Pretvori čas v obliki besedila v zaporedno število.

Funkcija TODAY

Vrne zaporedno število današnjega datuma.

Funkcija WEEKDAY

Pretvori zaporedno število v dan v tednu.

Funkcija WEEKNUM

Pretvori zaporedno število v število, ki predstavlja zaporedno število tedna v letu.

Funkcija WORKDAY

Vrne zaporedno število datuma pred navedenim številom delovnih dni ali po njem.

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Vrne zaporedno številko datuma pred določenim številom delovnih dni ali po njem s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je.

Funkcija YEAR

Pretvori zaporedno število v leto.

Funkcija YEARFRAC

Vrne ulomek leta, ki predstavlja število vseh dni med start_date in end_date.

Funkcija

Opis

Funkcija BESSELI

Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo In(x)

Funkcija BESSELJ

Vrne Besselovo funkcijo Jn(x)

Funkcija BESSELK

Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Kn(x)

Funkcija BESSELY

Vrne Besselovo funkcijo Yn(x)

Funkcija BIN2DEC

Pretvori dvojiško število v desetiško

Funkcija BIN2HEX

Pretvori dvojiško število v šestnajstiško

Funkcija BIN2OCT

Pretvori dvojiško število v osmiško

Funkcija BITAND
Excel 2013

Vrne bitno vrednost »And« dveh števil

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Vrne številčno vrednost premaknjeno v levo s shift_amount bits

Funkcija BITOR
Excel 2013

Vrne bitno vrednost »OR« dveh števil

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Vrne številčno vrednost premaknjeno v desno s shift_amount bits

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Vrne bitno vrednost »Exclusive Or« dveh števil

Funkcija COMPLEX

Pretvori realne in imaginarne koeficiente v kompleksno število

Funkcija CONVERT

Pretvori število iz enega merskega sistema v drugega

Funkcija DEC2BIN

Pretvori desetiško število v dvojiško

Funkcija DEC2HEX

Pretvori desetiško število v šestnajstiško

Funkcija DEC2OCT

Pretvori desetiško število v osmiško

Funkcija DELTA

Preizkusi, ali sta dve vrednosti enaki

Funkcija ERF

Vrne funkcijo napake

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Vrne funkcijo napake

Funkcija ERFC

Vrne komplementarno funkcijo napake

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Vrne komplementarno funkcijo ERF (funkcijo napake), integrirano med x in neskončnostjo

Funkcija GESTEP

Preizkusi, ali števil presega mejno vrednost

Funkcija HEX2BIN

Pretvori šestnajstiško število v dvojiško

Funkcija HEX2DEC

Pretvori šestnajstiško število v desetiško

Funkcija HEX2OCT

Pretvori šestnajstiško število v osmiško

Funkcija IMABS

Vrne absolutno vrednost (modul) kompleksnega števila

Funkcija IMAGINARY

Vrne imaginarni koeficient kompleksnega števila

Funkcija IMARGUMENT

Vrne argument theta, ki je kot, izražen v radianih

Funkcija IMCONJUGATE

Vrne kompleksno izpeljanko kompleksnega števila

Funkcija IMCOS

Vrne kosinus kompleksnega števila

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števil

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Vrne kotangens kompleksnega števila

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Vrne kosekans kompleksnega števila

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila

Funkcija IMDIV

Vrne količnik dveh kompleksnih števil

Funkcija IMEXP

Vrne eksponent kompleksnega števila

Funkcija IMLN

Vrne naravni logaritem kompleksnega števila

Funkcija IMLOG10

Vrne logaritem z osnovo 10 kompleksnega števila

Funkcija IMLOG2

Vrne logaritem z osnovo 2 kompleksnega števila

Funkcija IMPOWER

Vrne kompleksno število potencirano na celo število

Funkcija IMPRODUCT

Vrne zmnožek dveh do dvestopetinpetdesetih kompleksnih števi

Funkcija IMREAL

Vrne realni koeficient kompleksnega števila

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Vrne sekans kompleksnega števila

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila

Funkcija IMSIN

Vrne sinus kompleksnega števila

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila

Funkcija IMSQRT

Vrne kvadratni koren kompleksnega števila

Funkcija IMSUB

Vrne razliko dveh kompleksnih števil

Funkcija IMSUM

Vrne vsoto kompleksnih števil

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Vrne tangens kompleksnega števila

Funkcija OCT2BIN

Pretvori osmiško število v dvojiško

Funkcija OCT2DEC

Pretvori osmiško število v desetiško

Funkcija OCT2HEX

Pretvori osmiško število v šestnajstiško.

Funkcija

Opis

Funkcija ACCRINT

Vrne obrestni prirastek za vrednostni papir, za katerega se periodično izplačujejo obresti.

Funkcija ACCRINTM

Vrne obrestni prirastek za vrednostni papir, za katerega se izplačajo obresti ob zapadlosti.

Funkcija AMORDEGRC

Vrne razvrednotenje za vsako obračunsko obdobje s koeficientom za razvrednotenje.

Funkcija AMORLINC

Vrne razvrednotenje za vsako obračunsko obdobje.

Funkcija COUPDAYBS

Vrne število dni od začetka obdobja vrednostnega papirja do datuma poravnave.

Funkcija COUPDAYS

Vrne število dni v obdobju vrednostnega papirja, ki vsebuje datum poravnave.

Funkcija COUPDAYSNC

Vrne število dni od datuma poravnave do naslednjega datuma vrednostnega papirja.

Funkcija COUPNCD

Vrne naslednji datum vrednostnega papirja po datumu poravnave.

Funkcija COUPNUM

Vrne število vrednostnih papirjev, ki so izplačljivi med datumom poravnave in datumom zapadlosti.

Funkcija COUPPCD

Vrne prejšnji datum vrednostnega papirja pred datumom poravnave.

Funkcija CUMIPMT

Vrne kumulativne obresti, izplačane med dvema obdobjema.

Funkcija CUMPRINC

Vrne kumulativno glavnico za posojilo, izplačano med dvema obdobjema.

Funkcija DB

Vrne razvrednotenje osnovnega sredstva za navedeno obdobje z metodo nespremenljivo pojemajočega salda.

Funkcija DDB

Vrne razvrednotenje osnovnega sredstva za navedeno obdobje z metodo dvojno pojemajočega salda ali katero drugo metodo, ki jo določite.

Funkcija DISC

Vrne stopnjo popusta vrednostnega papirja.

Funkcija DOLLARDE

Pretvori ceno v dolarjih, izraženo z ulomkom, v ceno v dolarjih, izraženo z decimalnim številom.

Funkcija DOLLARFR

Pretvori ceno v dolarjih, izraženo z decimalnim številom, v ceno v dolarjih, izraženo z ulomkom.

Funkcija DURATION

Vrne letno trajanje vrednostnega papirja s periodičnim izplačevanjem obresti.

Funkcija EFFECT

Vrne dejansko letno obrestno mero.

Funkcija FV

Vrne bodočo vrednost naložbe.

Funkcija FVSCHEDULE

Vrne bodočo vrednost prvotne glavnice po uporabi niza sestavljenih obrestnih mer.

Funkcija INTRATE

Vrne obrestno mero za v celoti vložen vrednostni papir.

Funkcija IPMT

Vrne plačilo obresti za naložbo za določeno obdobje.

Funkcija IRR

Vrne notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih pretokov.

Funkcija ISPMT

Izračuna izplačane obresti v določenem obdobju naložbe.

Funkcija MDURATION

Vrne trajanje vrednostnega papirja, spremenjeno po Macauleyju, z domnevno enako vrednostjo v višini 100 EUR.

Funkcija MIRR

Vrne notranjo stopnjo donosa, kjer sta pozitivni in negativni denarni pretok financirana po različni obrestni meri.

Funkcija NOMINAL

Vrne nominalno letno obrestno mero.

Funkcija NPER

Vrne število obdobij za naložbo.

Funkcija NPV

Vrne sedanjo neto vrednost naložbe, ki temelji na nizu periodičnih denarnih pretokov in stopnji popusta.

Funkcija ODDFPRICE

Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki ima liho prvo obdobje.

Funkcija ODDFYIELD

Vrne donos vrednostnega papirja, ki ima liho prvo obdobje.

Funkcija ODDLPRICE

Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki ima liho zadnje obdobje.

Funkcija ODDLYIELD

Vrne donos vrednostnega papirja, ki ima liho zadnje obdobje.

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Vrne število obdobij, ki jih zahteva naložba, da doseže določeno vrednost

Funkcija PMT

Vrne periodično plačilo za rento.

Funkcija PPMT

Vrne plačilo na glavnico za naložbo za dano obdobje.

Funkcija PRICE

Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki periodično izplačuje obresti.

Funkcija PRICEDISC

Vrne ceno vrednostnega papirja s popustom na 100 EUR imenske vrednosti.

Funkcija PRICEMAT

Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki izplačuje obresti ob zapadlosti.

Funkcija PV

Vrne sedanjo vrednost naložbe.

Funkcija RATE

Vrne obrestno mero na obdobje rente.

Funkcija RECEIVED

Vrne znesek, prejet ob zapadlosti celotno vloženega vrednostnega papirja.

Funkcija RRI
Excel 2013

Vrne ekvivalentno obrestno mero za rast investicije

Funkcija SLN

Vrne linearno razvrednotenje osnovnega sredstva za eno obdobje.

Funkcija SYD

Vrne razvrednotenje po metodi vsote letnih števk za osnovno sredstvo za določeno obdobje.

Funkcija TBILLEQ

Vrne donos, ki je enak obveznici za zakladno menico.

Funkcija TBILLPRICE

Vrne ceno zakladne menice na 100 EUR imenske vrednosti.

Funkcija TBILLYIELD

Vrne donos zakladne menice.

Funkcija VDB

Vrne razvrednotenje osnovnega sredstva za navedeno ali delno obdobje z metodo pojemajočega salda.

Funkcija XIRR

Vrne notranjo stopnjo donosa za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Funkcija XNPV

Vrne sedanjo neto vrednost za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Funkcija YIELD

Vrne donos vrednostnega papirja, za katerega se obresti izplačujejo periodično.

Funkcija YIELDDISC

vrne letni donos za vrednostni papir s popustom, na primer zakladna menica.

Funkcija YIELDMAT

Vrne letni donos vrednostnega papirja, za katerega se obresti izplačajo ob zapadlosti.

Funkcija

Opis

Funkcija CELL

Vrne informacije o oblikovanju, mestu ali vsebini celice.

Funkcija ERROR.TYPE

Vrne število, ki ustreza vrsti napake

Funkcija INFO

Vrne informacije o trenutnem operacijskem okolju.

Opomba: Ta funkcija ni na voljo v Excel za splet.

Funkcija ISBLANK

Vrne TRUE, če je vrednost prazna

Funkcija ISERR

Vrne TRUE, če je vrednost katera koli vrednost napake razen #N/A

Funkcija ISERROR

Vrne TRUE, če je vrednost katera koli vrednost napake

Funkcija ISEVEN

Vrne TRUE, če je število sodo

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Vrne TRUE, če obstaja sklic na celico, ki vsebuje formulo

Funkcija ISLOGICAL

Vrne TRUE, če je vrednost logična vrednost

Funkcija ISNA

Vrne TRUE, če je vrednost vrednost napake #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Vrne TRUE, če vrednost ni besedilo

Funkcija ISNUMBER

Vrne TRUE, če je vrednost število

Funkcija ISODD

Vrne TRUE, če je število liho

Funkcija ISOMITTED
Gumb v storitvi Office 365

Preveri, ali vrednost v LAMBDA manjka in vrne TRUE ali FALSE.

Funkcija ISREF

Vrne TRUE, če je vrednost sklic

Funkcija ISTEXT

Vrne TRUE, če je vrednost besedilo

Funkcija N

Vrne vrednost, ki je pretvorjena v število

Funkcija NA

Vrne vrednost napake #N/A

Funkcija SHEET
Excel 2013

Vrne številko lista za list, na katerega se sklicuje

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Vrne število listov v sklicu

Funkcija TYPE

Vrne število, ki nakazuje vrsto podatkov za vrednost

Funkcija

Opis

Funkcija AND

Vrne TRUE, če so vsi argumenti TRUE

Funkcija BYCOL
Gumb v storitvi Office 365

Uporabi LAMBDA za vsak stolpec in vrne matriko rezultatov.

Funkcija BYROW
Gumb v storitvi Office 365

Uporabi LAMBDA v vsaki vrstici in vrne matriko rezultatov.

Funkcija FALSE

Vrne logično vrednost FALSE

Funkcija IF

Navede logičen preskus, ki se bo izvedel

Funkcija IFERROR

Vrne vrednost, ki jo navedete, če formula vrednoti kot napako; v nasprotnem primeru vrne rezultat formule

Funkcija IFNA
Excel 2013

Vrne vrednost, ki jo navedete, če se izraz razreši v #N/a, sicer vrne rezultat izraza

Funkcija IFS
2019

Preveri, ali je izpolnjen en ali več pogojev in vrne vrednost, ki ustreza prvemu pogoju z vrednostjo TRUE.

Funkcija LAMBDA
Gumb v storitvi Office 365

Ustvarjanje funkcij po meri in funkcij za vnovično uporabo ter njihovo klicanje s prijaznim imenom

Funkcija LET
Gumb v storitvi Office 365

Dodeli imena rezultatom izračuna

Funkcija MAKEARRAY
Gumb v storitvi Office 365

vrne izračunano matriko določene velikosti vrstice in stolpca tako, da uporabi LAMBDA.


Funkcija MAP Gumb v storitvi Office 365

Vrne matriko, oblikovano s preslikavo posamezne vrednosti v matrikah v novo vrednost tako, da uporabi LAMBDA za ustvarjanje nove vrednosti.

Funkcija NOT

Razveljavi logiko argumenta

Funkcija OR

Vrne TRUE, če je kateri koli argument TRUE

Funkcija REDUCE
Gumb v storitvi Office 365

Zmanjša število celic na skupno vrednost tako, da uporabi LAMBDA za vsako vrednost in vrne skupno vrednost v akumulatorju.

Funkcija SCAN
Gumb v storitvi Office 365

pregleda matriko tako, da uporabi LAMBDA za vsako vrednost in vrne matriko, ki ima vsako vmesno vrednost.

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Ovrednoti izraz v primerjavi z nizom vrednosti in vrne rezultat v skladu s prvo ujemajočo se vrednostjo. Če ni ujemanja, je vrnjeni rezultat lahko izbirna privzeta vrednost.

Funkcija TRUE

Vrne logično vrednost TRUE

Funkcija XOR
Excel 2013

Vrne logično izključni OR vseh argumentov.

Funkcija

Opis

Funkcija ADDRESS

Vrne sklic kot besedilo v eno celico na delovnem listu

Funkcija AREAS

Vrne število območij v sklicu

Funkcija CHOOSE

Izbere vrednost s seznama z vrednostmi

Funkcija CHOOSECOLS
Gumb v storitvi Office 365

vrne navedene stolpce iz matrike.

Funkcija CHOOSEROWS
Gumb v storitvi Office 365

vrne navedene vrstice iz matrike.

Funkcija COLUMN

Vrne številko stolpca za sklic

Funkcija COLUMNS

Vrne število stolpcev v sklicu

Funkcija DROP
Gumb v storitvi Office 365

Izvne navedeno število vrstic ali stolpcev od začetka ali konca matrike

Funkcija EXPAND
Gumb v storitvi Office 365

Razširi ali poda polje v določene dimenzije vrstic in stolpcev.

Funkcija FILTER

Gumb v storitvi Office 365

S funkcijo FILTER lahko filtrirate obseg podatkov na podlagi pogojev, ki jih določite.

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Vrne fornulo na dani sklic kot besedilo

Funkcija GETPIVOTDATA

Vrne podatke, ki so shranjeni v poročilu vrtilne tabele.

Funkcija HLOOKUP

Išče v zgornji vrstici matrike in vrne vrednost označene celice

Funkcija HSTACK
Gumb v storitvi Office 365

Doda polja vodoravno in v zaporedju, da vrne večjo matriko.

Funkcija HYPERLINK

Ustvari bližnjico ali skok, ki odpre dokument, shranjen v omrežnem strežniku, intranetu ali internetu.

Funkcija IMAGE

vrne sliko iz danega vira.

Funkcija INDEX

Uporablja kazalo, da izbere vrednost iz sklica ali matrike

Funkcija INDIRECT

Vrne sklic, ki ga označuje besedilna vrednost

Funkcija LOOKUP

Poišče vrednosti v vektorju ali matriki

Funkcija MATCH

Poišče vrednosti v sklicu ali matriki

Funkcija OFFSET

Vrne odmik sklica iz danega sklica

Funkcija ROW

Vrne številko vrstice za sklic

Funkcija ROWS

Vrne število vrstic v sklicu

Funkcija RTD

Pridobi podatke v realnem času iz programa, ki podpira avtomatizacijo COM.

Funkcija SORT

Gumb v storitvi Office 365

Funkcija SORT razvrsti vsebino obsega ali obsega celic.

Funkcija SORTBY

Gumb v storitvi Office 365

Funkcija SORTBY razvrsti vsebino obsega ali nabora celic na podlagi vrednosti v pripadajočem obsegu ali naboru celic.

Funkcija TAKE
Gumb v storitvi Office 365

vrne navedeno število neprekinjenih vrstic ali stolpcev od začetka ali konca matrike.

Funkcija TOCOL
Gumb v storitvi Office 365

vrne matriko v enem stolpcu.

Funkcija TOROW
Gumb v storitvi Office 365

vrne matriko v eni vrstici.

Funkcija TRANSPOSE

Vrne premestitev matrike

Funkcija UNIQUE

Gumb v storitvi Office 365

Funkcija UNIQUE vrne seznam enoličnih vrednosti na seznamu ali v obsegu.

Funkcija VLOOKUP

Išče v prvem stolpcu matrike in se premakne prek vrstice, da bi vrnila vrednost celice

Funkcija VSTACK
Gumb v storitvi Office 365

Navpično in zaporedno pripne matriko, da vrne večjo matriko.

Funkcija WRAPCOLS
Gumb v storitvi Office 365

Prelomi navedeno vrstico ali stolpec vrednosti po stolpcih za določenim številom elementov.

Funkcija WRAPROWS
Gumb v storitvi Office 365

Prelomi navedeno vrstico ali stolpec vrednosti po vrsticah za določenim številom elementov.

Uporaba funkcije XLOOKUP

Gumb v storitvi Office 365

Išče v obsegu ali matriki in vrne element, ki ustreza prvemu najdenega ujemanju. Če ujemanje ne obstaja, lahko funkcija XLOOKUP vrne najbližje (približno) ujemanje. 

Funkcija MATCH

Gumb v storitvi Office 365

Vrne relativni položaj elementa v matriki ali obsegu celic. 

Funkcija

Opis

Funkcija ABS

Vrne absolutno vrednost števila

Funkcija ACOS

Vrne arkus kosinus števila

Funkcija ACOSH

Vrne inverzni hiperbolični kosinus števila

Funkcija ACOT
Excel 2013

Vrne arkus tangens števila

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Vrne hiperbolični arkus tangens števila

Funkcija AGGREGATE

Vrne združeno v obliki seznama ali zbirke podatkov

Funkcija ARABIC

Pretvori rimsko število v arabsko kot število

Funkcija ASIN

Vrne arkus sinus števila

Funkcija ASINH

Vrne inverzni hiperbolični sinus števila.

Funkcija ATAN

Vrne arkus tangens števila

Funkcija ATAN2

Vrne arkus tangens iz koordinat X in Y

Funkcija ATANH

Vrne inverzni hiperbolični tangens števila

Funkcija BASE
Excel 2013

Pretvori število v besedilo z danim korenom (osnova)

Funkcija CEILING

Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Zaokroži število navzgor na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

Funkcija CEILING.PRECISE

Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija COMBIN

Vrne število kombinacij za dano število predmetov

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Vrne število kombinacij s ponovitvami za dano število elementov.

Funkcija COS

Vrne kosinus števila

Funkcija COSH

Vrne hiperbolični kosinus števila

Funkcija COT
Excel 2013

Vrne kotangens kota

Funkcija COTH
Excel 2013

Vrne hiperbolični kotangens števila

Funkcija CSC
Excel 2013

Vrne kosekans kota

Funkcija CSCH
Excel 2013

Vrne hiperbolični kosekans kota

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Besedilni prikaz števila v dani osnovi pretvori v decimalno število

Funkcija DEGREES

Pretvori radiane v stopinje

Funkcija EVEN

Zaokroži število navzgor na najbližje sodo celo število

Funkcija EXP

Vrne e na potenco danega števila

Funkcija FACT

Vrne fakulteto števila

Funkcija FACTDOUBLE

Vrne dvojno fakulteto števila.

Funkcija FLOOR

Zaokroži število navzdol, proti ničli.

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

Funkcija FLOOR.PRECISE

Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija GCD

Vrne največji skupni delitelj

Funkcija INT

Zaokroži število navzdol na najbližje celo število

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Vrne število, ki je zaokroženo na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.

Funkcija LCM

Vrne najmanjši skupni večkratnik

Funkcija LET
Gumb v storitvi Office 365

Dodeli imena rezultatom izračuna, da omogoči shranjevanje vmesnih izračunov, vrednosti ali določanje imen v formuli

Funkcija LN

Vrne naravni logaritem števila

Funkcija LOG

Vrne logaritem števila za navedeno osnovo

Funkcija LOG10

Vrne logaritem števila z osnovo 10

Funkcija MDETERM

Vrne determinanto matrike

Funkcija MINVERSE

Vrne inverzno matriko

Funkcija MMULT

Vrne zmnožek dveh matrik

Funkcija MOD

Vrne ostanek deljenja.

Funkcija MROUND

Vrne število, ki je zaokroženo na želen večkratnik

Funkcija MULTINOMIAL

Vrne mnogočlenski niz števil

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Vrne matriko enote ali določeno dimenzijo

Funkcija ODD

Zaokroži število navzgor na najbližje liho celo število

Funkcija PI

Vrne vrednost števila pi

Funkcija POWER

Vrne rezultat števila na potenco

Funkcija PRODUCT

Pomnoži argumente

Funkcija QUOTIENT

Vrne del celega števila deljenja

Funkcija RADIANS

Pretvori stopinje v radiane

Funkcija RAND

vrne naključno število med 0 in 1.

Funkcija RANDARRAY

Gumb v storitvi Office 365

Funkcija RANDARRAY vrne obseg celic naključnih števil od 0 do 1. Določite lahko število vrstic in stolpcev, ki jih je treba zapolniti, najmanjše in največje vrednosti ter, ali morajo biti vrnjena cela števila ali decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Vrne naključno število med števili, ki jih navedete

Funkcija ROMAN

Pretvori arabsko število v rimsko kot besedilo

Funkcija ROUND

Zaokroži število v navedeno število števk

Funkcija ROUNDDOWN

Zaokroži število navzdol, proti ničli.

Funkcija ROUNDUP

Zaokroži število navzgor, stran od nič

Funkcija SEC
Excel 2013

Vrne sekans kota

Funkcija SECH
Excel 2013

Vrne hiperbolični sekans kota

Funkcija SERIESSUM

Vrne vsoto niza potenc, ki temelji na formuli

Funkcija SEQUENCE

Gumb v storitvi Office 365

Funkcija SEQUENCE omogoča ustvarjanje seznama zaporednih številk v obsegu celic, kot je 1, 2, 3, 4.

Funkcija SIGN

Vrne predznak števila

Funkcija SIN

Vrne sinus danega kota

Funkcija SINH

Vrne hiperbolični sinus števila

Funkcija SQRT

Vrne pozitivni kvadratni koren

Funkcija SQRTPI

Vrne kvadratni koren za (število * pi)

Funkcija SUBTOTAL

Vrne delno vsoto s seznama ali iz zbirke podatkov.

Funkcija SUM

Sešteje argumente

Funkcija SUMIF

sešteje celice, ki jih navaja dani pogoj.

SUMIFS (funkcija SUMIFS)
2019

doda celice v obsegu, ki izpolnjujejo več pogojev.

Funkcija SUMPRODUCT

Vrne vsoto zmnožkov ustreznih komponent matrike

Funkcija SUMSQ

Vrne vsoto kvadratov za argumente

Funkcija SUMX2MY2

Vrne vsoto razlike kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah

Funkcija SUMX2PY2

Vrne vsoto vsote kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah

Funkcija SUMXMY2

Vrne vsoto kvadratov razlik ustreznih vrednosti v dveh matrikah

Funkcija TAN

Vrne tangens števila

Funkcija TANH

Vrne hiperbolični tangens števila

Funkcija TRUNC

Prireže število na celo število

Funkcija

Opis

Funkcija AVEDEV

Vrne povprečno vrednost absolutnih odstopanj podatkovnih točk od srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Vrne povprečno vrednost argumentov

Funkcija AVERAGEA

Vrne povprečno vrednost argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija AVERAGEIF

vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic v obsegu, ki ustrezajo navedenim pogojem.

Funkcija AVERAGEIFS
2019

Vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic, ki ustrezajo več pogojem.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Vrne verjetnost poskusnega rezultata z uporabo binomske porazdelitve

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Vrne preskus neodvisnosti.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

S porazdelitvijo študentov vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost

Funkcija CORREL

Vrne korelacijski koeficient med dvema naboroma podatkov

Funkcija COUNT

Prešteje, koliko števil je na seznamu argumentov

Funkcija COUNTA

Prešteje, koliko vrednosti je na seznamu argumentov

Funkcija COUNTBLANK

Prešteje število praznih celic v obsegu

Funkcija COUNTIF

prešteje število celic znotraj obsega, ki ustrezajo navedenim pogojem.

CountifS (funkcija COUNTIFS)
2019

Prešteje število celic v obsegu, ki ustrezajo več pogojem

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih

Funkcija DEVSQ

Vrne vsoto kvadratov odklonov

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Vrne eksponentno porazdelitev.

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Vrne F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Vrne F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.INV
Excel 2010

Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Vrne rezultat preskusa F.

Funkcija FISHER

Vrne Fisherjevo transformacijo

Funkcija FISHERINV

Vrne inverzno Fisherjevo transformacijo

Funkcija FORECAST

Vrne vrednost vzdolž linearnega trenda

Opomba: V Excel 2016 se ta funkcija zamenja s funkcijo FORECAST. LINEAR kot del novih funkcij za predvidevanje, vendar je še vedno na voljo za združljivost s starejšimi različicami.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Vrne prihodnjo vrednost na osnovi obstoječih (zgodovinskih) vrednosti z uporabo različice AAA algoritma za eksponentno glajenje (ETS).

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vrne interval zanesljivosti za predvideno vrednost na določen ciljni datum.

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vrne dolžino ponavljajočega se vzorca, ki ga Excel zazna za določen časovni niz.

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vrne statistično vrednost kot rezultat predvidevanja časovnega niza.

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Vrne prihodnjo vrednost, ki temelji na obstoječih vrednostih.

Funkcija FREQUENCY

Vrne porazdelitev frekvence kot navpično matriko

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Vrne vrednost funkcije Gamma

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Vrne gama porazdelitev.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

Funkcija GAMMALN

Vrne naravni logaritem gama funkcije, ?(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Vrne naravni logaritem gama funkcije, ?(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Vrne 0,5 manj kot standardno normalno kumulativno porazdelitev

Funkcija GEOMEAN

Vrne geometrično srednjo vrednost.

Funkcija GROWTH

Vrne vrednosti vzdolž eksponentnega trenda

Funkcija HARMEAN

Vrne harmonično srednjo vrednost

Funkcija HYPGEOM.DIST

Vrne hipergeometrično porazdelitev.

Funkcija INTERCEPT

Vrne presečišče regresijske premice

Funkcija KURT

Vrne izračunano sploščenost nabora podatkov

Funkcija LARGE

Vrne k-to največjo vrednost v naboru podatkov

Funkcija LINEST

Vrne parametre linearnega trenda.

Funkcija LOGEST

Vrne parametre eksponentnega trenda

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija MAX

Vrne največjo možno vrednost na seznamu argumentov

Funkcija MAXA

vrne največjo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MAXIFS
2019

Vrne največjo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril

Funkcija MEDIAN

Vrne srednjo vrednost danih števil

Funkcija MIN

Vrne najmanjšo možno vrednost na seznamu argumentov

Funkcija MINA

Vrne najmanjšo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MINIFS
2019

Vrne najmanjšo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Vrne negativno binomsko porazdelitev.

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Vrne normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija PEARSON

Vrne Pearsonov korelacijski koeficient

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (o..1, izključno) množice podatkov.

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

Funkcija PERMUT

Vrne število permutacij za dano število predmetov

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Vrne število permutacij za število predmetov (s ponovitvami), ki je izbrano iz skupnega števila predmetov

Funkcija PHI
Excel 2013

Vrne vrednost funkcije gostote za standardno normalno porazdelitev

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Funkcija PROB

Vrne verjetnost, da so vrednosti v obsegu med dvema omejitvama

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Vrne kvartil nabora podatkov.

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RSQ

Vrne kvadrat Pearsonovega korelacijskega koeficienta

Funkcija SKEW

Vrne asimetrijo porazdelitve

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Vrne asimetrijo porazdelitve glede na populacijo: označitev stopnje asimetrije porazdelitve okoli njene srednje vrednosti

Funkcija SLOPE

Vrne naklon regresijske premice

Funkcija SMALL

Vrne k-to najmanjšo vrednost v naboru podatkov

Funkcija STANDARDIZE

Vrne normalizirano vrednost

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEVA

Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija STDEVPA

Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija STEYX

Vrne standardno napako predvidenih Y-vrednosti za vsak X v regresiji

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Vrne Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija T.INV
Excel 2010

Vrne t-vrednost Studentove porazdelitve t kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom.

Funkcija TREND

Vrne vrednosti vzdolž linearnega trenda

Funkcija TRIMMEAN

Vrne srednjo vrednost notranjosti nabora podatkov

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

Funkcija VARA

Oceni varianco, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija VARPA

Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Vrne Weibullovo porazdelitev.

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

Funkcija

Opis

Funkcija ASC

Spremeni angleške črke ali katakano polne širine (dvobajtne) v nizu znakov v znake polovične širine (enobajtne)

Funkcija ARRAYTOTEXT
Gumb v storitvi Office 365

Vrne matriko besedilnih vrednosti iz katerega koli določenega obsega

Funkcija BAHTTEXT

Pretvori število v besedilo tako, da uporabi valutno obliko ß (baht)

Funkcija CHAR

Vrne znak, ki ga navaja kodno število

Funkcija CLEAN

Odstrani vse nenatisljive znake iz besedila

Funkcija CODE

Vrne številsko kodo za prvi znak v besedilnem nizu

Funkcija CONCAT
2019

Združi besedilo iz več obsegov in/ali nizov, vendar ne vključi ločila ali argumentov »IgnoreEmpty«.

Funkcija CONCATENATE

Spoji več besedilnih elementov v en besedilni element

Funkcija DBCS
Excel 2013

Spremeni angleške črke ali katakano polovične širine (enobajtne) v nizu znakov v znake polne širine (dvobajtne)

Funkcija DOLLAR

Pretvori število v besedilo tako, da uporabi valutno obliko $ (dolar)

Funkcija EXACT

Preverja, ali sta dve besedilni vrednosti enaki

Funkciji FIND, FINDB

Poišče eno besedilno vrednost v drugi (loči med velikimi in malimi črkami)

Funkcija FIXED

Oblikuje število kot besedilo z določenim številom decimalnih mest

Funkciji LEFT, LEFTB

Vrne skrajno leve znake iz besedilne vrednosti

Funkciji LEN, LENB

Vrne število znakov v besedilnem nizu

Funkcija LOWER

Pretvori besedilo v male črke

Funkciji MID, MIDB

Vrne določeno število znakov iz besedilnega niza z začetkom na mestu, ki ga določite

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Pretvori besedilo v število, neodvisno od lokalnega načina

Funkcija PHONETIC

Izvleče fonetične znake (furigana) iz besedilnega niza

Funkcija PROPER

Prvo črko v vsaki besedi besedilne vrednosti piše z veliko začetnico

Funkciji REPLACE, REPLACEB

Zamenja znake v besedilu

Funkcija REPT

Ponovi besedilo tolikokrat, kot je navedeno

Funkciji RIGHT, RIGHTB

Vrne skrajno desne znake iz besedilne vrednosti

Funkciji SEARCH, SEARCHB

Poišče eno besedilno vrednost v drugi (ne loči med velikimi in malimi črkami)

Funkcija SUBSTITUTE

Zamenja staro besedilo z novim besedilom v besedilnem nizu

Funkcija T

Pretvori argumente v besedilo

Funkcija TEXT

Oblikuje številko in jo pretvori v besedilo

Funkcija TEXTAFTER
Gumb v storitvi Office 365

vrne besedilo, ki se pojavi po danem znaku ali nizu.

Funkcija TEXTBEFORE
Gumb v storitvi Office 365

vrne besedilo, ki se pojavi pred danim znakom ali nizom.

Funkcija TEXTJOIN
Gumb v storitvi Office 365

Besedilo:    združi besedilo iz več obsegov in/ali nizov.

Funkcija TEXTSPLIT
Gumb v storitvi Office 365

Razdeli besedilne nize z ločili stolpcev in vrstic

Funkcija TRIM

Odstrani presledke iz besedila

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Vrne znak Unicode, na katerega se sklicuje dana številska vrednost

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Vrne številko (kodna točka), ki ustreza na prvemu znaku besedila

Funkcija UPPER

Pretvori besedilo v velike črke

Funkcija VALUE

pretvori besedilni argument v številko.

Funkcija VALUETOTEXT
Gumb v storitvi Office 365

Vrne besedilo iz katere koli določene vrednosti

Če vključujejo dodatki, ki jh namestite, funkcije, bodo ti dodatki ali funkcije avtomatizacije na voljo v kategoriji Uporabniško določeno v pogovornem oknu Vstavljanje funkcije.

Uporabniško določene funkcije (UDF) niso na voljo v Excel za splet.

Funkcija

Opis

Funkcija CALL

Pokliče postopek v dinamično povezani knjižnici (DLL) ali sredstvu kode

Funkcija EUROCONVERT

Spremeni število v evro, število iz evra v valuto države članice ali število iz valute ene države članice v valuto druge države članice, pri čemer kot vmesnik uporabi evro (triangulacija).

Funkcija REGISTER.ID

Vrne ID registra navedene dinamične povezane knjižnice (DLL) ali sredstva kode, ki je že bil registriran prej.

Spletne funkcije niso na voljo v Excel za splet.

Funkcija

Opis

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Vrne z URL-jem kodiran niz

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Vrne določene podatke iz vsebine XML-ja z uporabo določene poti XPath

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Vrne podatke iz spletne storitve.

Oznake različic označujejo različico Excela, v kateri je bila funkcija prvič na voljo. Te funkcije niso na voljo v starejših različicah.

Pomembno: Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 oz računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Na vrh strani

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pa pridobite podporo v skupnostih.

Glejte tudi

Funkcije v Excelu (po abecedi)

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Zaznavanje napak v formulah

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×