Tasterske prečice u operativnom sistemu Windows

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Tasterske prečice su tasteri ili kombinacije tastera koje predstavljaju alternativan način da obavite neku radnju za koju je inače potrebno da koristite miš.

Dodatne tasterske prečice

Kopiranje, lepljenje i druge uobičajene tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster: Da biste postigli sledeće
Ctrl + X Isecanje izabrane stavke
CTRL + C (ili Ctrl + Insert) Kopiranje izabrane stavke
CTRL + V (ili Shift + Insert) Lepljenje izabrane stavke
Ctrl + Z Opozivanje radnje
Alt + Tab Prebacivanje između otvorenih aplikacija
ALT + F4 Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije
Taster sa Windows logotipom  + L Zaključavanje računara
Taster sa Windows logotipom  + D Prikazivanje i skrivanje radne površine
F2 Preimenovanje izabrane stavke
F3 Traženje datoteke ili fascikle u istraživaču datoteka
F4 Prikaz liste traka adresa u istraživaču datoteka
F5 Osvežavanje aktivnog prozora
F6 Pomeranje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini
F10 Aktiviranje trake menija u aktivnoj aplikaciji
Alt + F8 Prikaz lozinke na ekranu za prijavljivanje
Alt + Esc Pomeranje kroz stavke redosledom kojim su otvarane
ALT + podvučeno slovo Izvršavanje komande za to slovo
Alt + Enter Prikaz svojstava izabrane stavke
Alt + razmaknica Otvaranje priručnog menija za aktivni prozor
Alt + strelica nalevo Povratak
Alt + strelica nadesno Pomeranje unapred
Alt + Page Up Pomeranje za jedan ekran nagore
Alt + Page Down Pomeranje za jedan ekran nadole
Ctrl + F4 Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje su prikazane preko celog ekrana i koje vam omogućavaju da imate više otvorenih dokumenata u isto vreme)
Ctrl + A Izbor svih stavki u dokumentu ili prozoru
CTRL + D (ili Delete) Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke
Ctrl + R (ili F5) Osvežavanje aktivnog prozora
Ctrl + Y Ponavljanje radnje
Ctrl + strelica nadesno Pomeranje kursora na početak sledeće reči
Ctrl + strelica nalevo Pomeranje kursora na početak prethodne reči
Ctrl + strelica nadole Pomeranje kursora na početak sledećeg pasusa
Ctrl + strelica nagore Pomeranje kursora na početak prethodnog pasusa
Ctrl + Alt + taster Tab Koristite tastere sa strelicama za prebacivanje iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + Shift + tasteri sa strelicama Kada je neka grupa ili pločica u „Start“ meniju u fokusu, pomerite je u naznačenom pravcu
Ctrl + Shift + tasteri sa strelicama Kada je neka pločica u „Start“ meniju u fokusu, pomerite je u neku drugu pločicu da biste kreirali fasciklu
Ctrl + tasteri sa strelicama Promenite veličinu „Start“ menija kada je otvoren
Ctrl + taster sa strelicom (za pomeranje do stavke) + razmaknica Izaberite više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom Selekcija bloka teksta
Ctrl + Esc Otvaranje „Start“ menija
Ctrl + Shift + Esc Otvaranje upravljača zadacima
Ctrl + Shift Zamena rasporeda tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi
Ctrl + razmaknica Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za kineski
Shift + F10 Prikaz priručnog menija za izabranu stavku
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom Izbor više stavki u prozoru ili na radnoj površini ili izbor teksta u dokumentu
Shift + Delete Brisanje izabrane stavke bez prethodnog premeštanja u korpu za otpatke
Strelica nadesno Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija
Strelica nalevo Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija
Esc Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka

 

Tasterske prečice za taster sa Windows logotipom

Pritisnite ovaj taster Da biste postigli sledeće
Taster sa Windows logotipom  Otvaranje ili zatvaranje „Start“ menija
Taster sa Windows logotipom  + A Otvaranje centra aktivnosti
Taster sa Windows logotipom  + B Postavljanje fokusa na sistemskoj traci poslova
Taster sa Windows logotipom  + C
Otvaranje aplikacije Cortana u režimu slušanja

Napomene
  • Ova prečica je podrazumevano isključena. Da biste je uključili, izaberite stavke Start  > Postavke  > Cortana i uključite preklopnik ispod opcije Neka Cortana sluša moje komande kada pritisnem taster sa Windows logotipom + C.
  • Cortana je dostupna samo u pojedinim zemljama/regionima i neke funkcije aplikacije Cortana možda neće biti svugde dostupne. Ako Cortana nije dostupna ili nije uključena, i dalje možete da koristite pretragu.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + C Otvaranje menija sa dugmadima
Taster sa Windows logotipom  + D Prikazivanje i skrivanje radne površine
Taster sa Windows logotipom  + Alt + D Prikazivanje i skrivanje datuma i vremena na radnoj površini
Taster sa Windows logotipom  + E Otvaranje istraživača datoteka
Taster sa Windows logotipom  + F Otvaranje čvorišta za povratne informacije i pravljenje snimka ekrana
Taster sa Windows logotipom  + G Otvaranje trake za igre kada je igra otvorena
Taster sa Windows logotipom  + H Početak diktiranja
Taster sa Windows logotipom  + I Otvaranje aplikacije „Postavke“

Taster sa Windows logotipom  + J

 Postavljanje fokusa na savet za Windows kada je dostupan.

Kada se pojavi savet za Windows, postavite fokus na savet.  Pritisnite tasterske prečice ponovo da biste postavili fokus na element na ekranu za koji je usidren savet za Windows.
Taster sa Windows logotipom  + K Otvaranje radnje sa brzim pristupom „Povezivanje“
Taster sa Windows logotipom  + L Zaključavanje računara ili zamena naloga
Taster sa Windows logotipom  + M Umanjivanje svih prozora
Taster sa Windows logotipom  + O Zaključavanje položaja uređaja
Taster sa Windows logotipom  + P Odabir režima za prikaz prezentacije
Taster sa Windows logotipom  + R Otvaranje dijaloga „Pokreni“
Taster sa Windows logotipom  + S Otvaranje pretrage
Taster sa Windows logotipom  + T Pomeranje kroz aplikacije na traci zadataka
Taster sa Windows logotipom  + U Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara
Taster sa Windows logotipom  + V Pomeranje kroz obaveštenja
Taster sa Windows logotipom  + Shift + V Pomeranje kroz obaveštenja obrnutim redosledom
Taster sa Windows logotipom  + X Otvaranje menija „Brza veza“
Taster sa Windows logotipom  + Y Promena unosa između okruženja Windows Mixed Reality i radne površine
Taster sa Windows logotipom  + Z Prikaz dostupnih komandi u aplikaciji u režimu celog ekrana
Taster sa Windows logotipom  + tačka (.) ili tačka sa zapetom (;) Otvaranje table za unos emodžija
Taster sa Windows logotipom  + zarez (,) Kratak pogled na radnu površinu
Taster sa Windows logotipom  + Pause Prikaz dijaloga „Svojstva sistema“
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + F Traženje računara (ako ste na mreži)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + M Vraćanje umanjenih prozora na radnoj površini
Taster sa Windows logotipom  + broj Otvaranje radne površine i pokretanje aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacite se na nju.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + broj Otvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + broj Otvaranje radne površine i prebacivanje na poslednji aktivni prozor aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Alt + broj Otvaranje radne površine i otvaranje liste za prelazak za aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Shift + broj Sledeća otvaranja u ulozi administratora: radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na datom mestu na traci zadataka
Taster sa Windows logotipom  + Tab Otvaranje prikaza zadatka
Taster sa Windows logotipom  + strelica nagore Uvećavanje prozora
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadole Uklanjanje trenutne aplikacije sa ekrana ili umanjivanje prozora radne površine
Taster sa Windows logotipom  + strelica nalevo Uvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na levoj strani ekrana
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadesno Uvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na desnoj strani ekrana
Taster sa Windows logotipom  + Home Umanjivanje svih prozora osim aktivnog (vraća sve prozore posle drugog poteza)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nagore Rastezanje prozora radne površine do vrha i dna ekrana
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nadole Vertikalno vraćanje/umanjivanje aktivnih prozora radne površine uz održavanje širine
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesno Premeštanje aplikacije ili prozora na radnoj površini sa jednog monitora na drugi
Taster sa Windows logotipom  + razmaknica Zamena jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + razmaknica Zamena sa prethodno izabranim unosom
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Enter Otvaranje naratora
Taster sa Windows logotipom  + plus (+) Otvaranje lupe
Taster sa Windows logotipom  + kosa crta (/) Početak IME ponovne konverzije
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + V Otvaranje animiranih migova

 

Tasterske prečice komandne linije

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopiranje izabranog teksta
CTRL + V (ili Shift + Insert) Nalepljivanje izabranog teksta
Ctrl + M Aktiviranje režima označavanja
ALT + taster selekcije Početak selekcije u režimu blokiranja
Tasteri sa strelicama Pomeranje kursora u određenom smeru
Page up Pomeranje kursora jednu stranicu nagore
Page down Pomeranje kursora jednu stranicu nadole
CTRL + Home (režim označavanja) Pomeranje kursora na početak bafera
CTRL + End (režim označavanja) Pomeranje kursora na kraj bafera
Ctrl + strelica nagore Pomeranje nagore za jedan red u istoriji izlaza
Ctrl + strelica nadole Pomeranje nadole za jedan red u istoriji izlaza
CTRL + Home (navigacija kroz istoriju) Ako je komandna linija prazna, premestite prikaz na vrh bafera. U suprotnom, izbrišite sve znakova sa leve strane kursora na komandnoj liniji.
CTRL + End (navigacija kroz istoriju) Ako je komandna linija prazna, premestite prikaz na komandnu liniju. U suprotnom, izbrišite sve znakove sa desne strane kursora na komandnoj liniji.

 

Tasterske prečice dijaloga

Pritisnite ovaj taster Da biste postigli sledeće
F4 Prikaz stavki na aktivnoj listi
Ctrl + taster Tab Pomeranje unapred kroz kartice
Ctrl + Shift + taster Tab Pomeranje unazad kroz kartice
CTRL + broj (broj od 1 do 9) Prebacivanje na n. karticu
Taster Tab Pomeranje unapred kroz opcije
Shift + taster Tab Pomeranje unazad kroz opcije
Alt + podvučeno slovo Izvršavanje komande (ili izbor opcije) koja se koristi sa tim slovom
Razmaknica Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu
Backspace Otvaranje fascikle jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu Sačuvaj kao ili Otvori
Tasteri sa strelicama Selekcija dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija

 

Tasterske prečice u programu „Istraživač datoteka“

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Alt + D Selekcija trake adresa
Ctrl + E Selekcija polja za pretragu
Ctrl + F Izbor polja za pretragu
Ctrl + N Otvaranje novog prozora
Ctrl + W Zatvaranje aktivnog prozora
Ctrl + točkić miša Promena veličine i izgleda ikona datoteka i fascikli
Ctrl + Shift + E Prikaz svih fascikli iznad izabrane fascikle
Ctrl + Shift + N Kreiranje nove fascikle
Num Lock + zvezdica (*) Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle
Num Lock + plus (+) Prikaz sadržaja izabrane fascikle
Num Lock + minus (-) Skupljanje izabrane fascikle
Alt + P Prikaz table za pregled
Alt + Enter Otvaranje dijaloga „Svojstva“ za izabranu stavku
Alt + strelica nadesno Prikaz sledeće fascikle
Alt + strelica nagore Prikaz fascikle u kojoj se nalazi data fascikla
Alt + strelica nalevo Prikaz prethodne fascikle
Backspace Prikaz prethodne fascikle
Strelica nadesno Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle
Strelica nalevo Skupljanje trenutnog izbora (ako se razvije) ili izbor fascikle u koje se nalazi data fascikla
End Prikaz donjeg dela aktivnog prozora
Home Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora
F11 Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora

 

Tasterske prečice virtuelnih radnih površina

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + Tab Otvaranje prikaza zadatka
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + D Dodavanje virtuelne radne površine
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + strelica nadesno Prebacivanje nadesno između virtuelnih radnih površina koje ste kreirali
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + strelica nalevo Prebacivanje nalevo između virtuelnih radnih površina koje ste kreirali
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + F4 Zatvaranje virtuelne radne površine koju koristite

 

Tasterske prečice za traku zadataka

Pritisnite ovaj taster Da biste postigli sledeće
Shift + klik na dugme trake zadataka Otvaranje aplikacije ili brzo otvaranje druge instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na dugme trake zadataka Otvaranje aplikacije u ulozi administratora
Shift + klik desnim tasterom miša na dugme trake zadataka Prikaz menija prozora za aplikaciju
Shift + klik desnim tasterom miša na grupu dugmadi trake zadataka Prikaz menija prozora za grupu
Ctrl + klik na grupu dugmadi trake zadataka Pomeranje kroz prozore grupe

 

Tasterske prečice u aplikaciji „Postavke“

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + I Otvaranje postavki
Backspace Povratak na početnu stranicu postavki
Kucanje na bilo kojoj stranici korišćenjem polja za pretragu Pretraga postavki