Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške ili Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite Word uz tastaturu i čitač ekrana da biste dodali komentare u Word dokumentu. Testirali smo ga uz Narator i JAWS, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Saznaćete kako da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Decorative icon Potrebna su vam uputstva o tome kako da dodate komentare u dokument Word, ali ne i za korišćenje čitača ekrana? Pogledajte umetanje ili brisanje komentara.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje komentara

Komentar u dokument možete Word dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete natpis u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Prešli na lokaciju u telu teksta gde želite da umetnete komentar. Dodatne informacije potražite u temi Čitanje dokumenta.

 2. Da biste izabrali reči u telu teksta koje će biti markirane kao komentarisani tekst, držite pritisnutu kombinaciju tastera Ctrl+Shift i pritisnite taster sa strelicom nadesno (da biste izabrali reči posle lokacije trenutnog kursora) ili taster sa strelicom nalevo (da biste izabrali reči pre lokacije trenutnog kursora). Čujete svaku izabranu reč.

 3. Da biste dodali novi komentar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+M. Fokus se premešta na novi okvir za komentare pored stranice (koji se naziva bočni praćenje).

  Savet: Komentar možete da dodate i iz okna Komentari. Da biste to uradio, pritisnite tastere Alt, Z, C da biste otvorili okno. Čujete: "Dugme 'Novi komentar'". Zatim pritisnite taster Enter.

 4. Otkucajte komentar i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste ga sačuvali kao novu nit komentara. Da biste vratili fokus tamo gde ste stali u telu teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F12.

Pronalaženje komentara u samom

Tačke umetanja komentara su markirane u telu teksta dokumenta i čitač ekrana ih najavljuje kada koristite režim "Sve naznake".

 1. Da biste prešli u režim "Sve naznake", pritisnite tastere Alt, R, T, D. Meni naznake je razvijen i čujete ime trenutno izabrane naznake.

 2. Na listi naznaka pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Sve naznake", a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali tu opciju. Fokus se vraća na telo teksta.

 3. Pritisnite taster SR+taster sa strelicom nadole da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u tekstu. Možete da koristite i druge tasterske komande čitača ekrana da biste se, na primer, išli red po red. Čitač ekrana najavljuje kada pronađe komentar u tekstu. Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl. Da biste pročitali prethodni komentar, to jest, onaj koji ste upravo preneli, pogledajte u odeljkuUtovanje između komentara.

Čitanje liste svih komentara

Ponekad ćete možda želeti da pregledate listu svih niti komentara umesto da čitate telo teksta dok ne pronađete komentar.

Pročitajte listu sa naratorom

 1. Pritisnite tastere Alt, Z, C da biste otvorili okno Komentari. Fokus se premešta tamo i čujete: "Dugme 'Novi komentar'". Pritisnite taster Tab da biste prešli na prvu nit komentara. Ako je fokus bio na komentarisanom delu teksta, čujete detalje te niti komentara umesto toga i ne morate da pritiskate taster Tab.

 2. Da biste pregledali nit komentara u oknu, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore. Za svaku nit komentara čujete ime osobe koja je započela, kao i broj odgovora ako ih niti ima.

 3. Da biste pročitali prvi komentar u niti, pritisnite taster SR+0. Ako nit komentara ima odgovore, pritisnite taster Enter da biste razvili nit, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore za navigaciju između odgovora i pritisnite taster SR+0 da biste pročitali svaki od njih. Da biste skucali nit nakon čitanja, pritiskjte taster sa strelicom nagore dok ne dođete do prvog komentara, a zatim pritisnite Enter.

 4. Da biste vratili fokus na telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F12.

Čitanje liste uz JAWS

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+apostrof (') da biste otvorili listu komentara. Čujete: "Sačekajte, obrada".

 2. U dijalogu Komentari redaktora koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se pomerali na listi komentara. JAWS čita komentare i govori vam ko je ostavio komentar i kada.

 3. Kada završite, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Dugme 'U redu'". Zatim pritisnite taster Enter da biste zatvorili dijalog i vratili fokus na telo teksta.

Da se preusmešate između komentara

Bez obzira na to gde se bio u dokumentu, možete brzo preći na sledeću ili prethodnu nit komentara.

 1. Da biste prešli na sledeću nit komentara sa trenutne lokacije, pritisnite Alt+R, N. Da biste prešli na prethodnu nit komentara, pritisnite Alt+R, V. Fokus se premešta na nit u bočnu numeru ili u oknu Komentari ako je otvorena.

 2. Da biste pročitali prvi komentar u niti, uz Narator pritisnite taster SR+0. U funkciji JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Shift+apostrof ('). Ako nit komentara ima odgovore, pritisnite taster Enter da biste razvili nit, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore za navigaciju između odgovora i čitajte ih pojedinačno prema gorenavedenim uputstvima. Da biste skucali nit nakon čitanja, pritiskjte taster sa strelicom nagore dok ne dođete do prvog komentara, a zatim pritisnite Enter.

 3. Da biste vratili fokus na telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F12.

Odgovaranje na komentare

 1. Prešli na nit komentara na koji želite da odgovorite.

 2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Dodaj pominjanje ili odgovor". Pritisnite taster Enter, otkucajte odgovor i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste ga sačuvali. Fokus se vraća na nit komentara.

 3. Da biste vratili fokus na telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F12.

Brisanje komentara

Komentare i niti komentara možete da brišete jedan po jedan ili da izbrišete sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje jednog komentara

 1. Prešli na nit komentara koja sadrži komentar koji želite da izbrišete.

 2. Pritisnite taster Enter i koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste prešli na pravi komentar.

 3. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Dugme 'Više opcija niti'". Pritisnite razmaknicu da otvorite meni. Zatim pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete :"Izbriši komentar", a zatim pritisnite razmaknica. Komentar se briše i fokus se vraća na nit.

Brisanje niti komentara

 1. Prešli na nit komentara koji želite da izbrišete.

 2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Dugme 'Više opcija niti'". Pritisnite razmaknicu da otvorite meni. Zatim pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Izbriši nit" i pritisnite razmaknica. Niti se briše i fokus se vraća na telo teksta ako ste otvorili nit na bočnu numeru ili na dugme Novo ako ste otvorili nit u oknu Komentari.

Brisanje svih komentara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, D, O.

Rešavanje komentara

Kada rešite nit komentara, ona je zasivučena u oknu Komentari i nestaje sa bočnog praćenja. Više nema odgovora u rešenu nit. Rešenu nit možete da izbrišete ili ponovo otvorite. Rešavanje niti je ne briše.

 1. Prešli na nit komentara koji želite da rešite.

 2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Dugme 'Više opcija niti'". Pritisnite razmaknicu da otvorite meni. Zatim pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Reši nit" i pritisnite razmaknica.

  Savet: Da biste ponovo otvorili rešenu nit komentara, morate da otvorite okno Komentari kako rešeni komentari nestaju sa bočnog praćenja. Pritisnite tastere Alt, Z, C da biste otvorili okno ako već nije otvoreno. Zatim pređite na nit, pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Ponovo otvori'" i pritisnite taster Enter. Nit se može ponovo uređivati.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u programu Microsoft 365

Koristite Word TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodali komentare u Word dokumentu. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Saznaćete kako da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

Komentar u dokument možete Word dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete natpis u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. U Word odete na lokaciju u tekstu u koji želite da dodate komentar.

 2. Prevlačite prstom duž desne ivice ekrana dok ne čujete: "Nije naslagano, još opcija". Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Meni sa karticama, izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Dvaput dodirnite ekran, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Kartica 'Redigovanje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Uz to, uzviknuće brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: "Dugme 'Novi komentar'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu, brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "Dugme 'Objavi komentar'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Komentar se dodaje u dokument kao nova nit komentara i fokus se premešta na dugme Zatvori u oknu sa komentarima.

 6. Da biste zatvorili okno za komentare i vratili se u dokument, dvaput dodirnite ekran.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word označen je malim mehurićima govora na desnoj margini dokumenta. Da biste čuli komentar, prvo pređite na okno sa komentarima na margini, a zatim otvorite okno sa komentarima.

 1. Da biste prešli na okno sa komentarima na margini dokumenta, uzalud brzo prevlače na desno dok ne čujete: "Komentar, saveti".

 2. Da biste prešli na prvi komentar, ponovo brzo prevucite nalevo i dvaput dodirnite ekran. Otvara se iskačući prozor komentara. Brzo prevlače na desno dok ne čujete komentar. TalkBack takođe najavljuje ko je napisao komentar i kada i da li ta nit ima odgovore. Ako postoje odgovori, nastavite da brzo prestajete sa brzim prevlačanjem dok ih sve ne čuli.

 3. Da biste prešli na sledeći komentar, brzo prevucite nalevo, a zatim brzo prevucite nalevo dok ne čujete komentar.

Odgovaranje na komentare

 1. Da biste odgovorili na nit komentara, prvo prešli na prvi komentar u niti kao što je navedeno u gorenavedenim komentarima.

 2. Brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Dodaj pominjanje ili odgovor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu, a zatim brzo prevucite nalevo. Čujete: "Objavi odgovor, dugme". Dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na okno sa komentarima.

Rešavanje komentara

Kada rešite nit komentara, više ne možete da joj dodate odgovore. Rešenu nit možete ponovo da otvorite. Rešavanje niti je ne briše.

 1. Da biste rešili nit komentara, prvo prešli na prvi komentar u niti kao što je navedeno u gorenavedenim komentarima.

 2. Brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Još radnji niti, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Izbriši nit". Brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Reši nit" i dvaput dodirnite ekran. Fokus ostaje u oknu za komentare.

  Savet: Da biste ponovo otvorili rešenu nit komentara, možete da odte do te niti. Kada čujete prvi komentar, TalkBack najavljuje i da je tema rešena. Prevlačite prstom oko donjeg levog ugla ekrana dok ne čujete "Dugme, ponovo otvori" i dvaput dodirnite ekran.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete svaku pojedinačnu nit komentara.

 1. Da biste izbrisali nit komentara, prvo prešli na prvi komentar u niti kao što je navedeno u gorenavedenim komentarima.

 2. Brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Još radnji niti, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Izbriši nit". Dvaput dodirnite ekran i ponovo dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili brisanje niti komentara. Fokus ostaje u oknu za komentare.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u programu Microsoft 365

Koristite Word za veb tastaturu i čitač ekrana da biste dodali komentare u Word dokumentu. Testirali smo ga sa Naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Saznaćete kako da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Decorative icon Potrebna su vam uputstva o tome kako da dodate komentare u dokument Word, ali ne i za korišćenje čitača ekrana? Pogledajte umetanje ili brisanje komentara.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Korišćenje okna „Komentari“

Korišćenje okna "Komentari" Word za veb olakšava rad sa komentarima.

Da biste otvorili okno Komentari, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete "Kartica na traci" ili "Traka sa alatkama", u zavisnosti od čitača ekrana koji koristite i pritisnite tastere Z, C. Čujete: "Dugme 'Kreiraj novi komentar'". Fokus je sada na dugmetu Novo na vrhu okna.

Savet: Ako umesto toga čujete "Dodatne kontrole", to znači da je okno Komentari već otvoreno i da ste ga upravo zatvorili. Pritisnite taster Enter da biste ga ponovo otvorili. Fokus se premešta na dugme Novo.

Dodavanje komentara

Komentar u dokument možete Word dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete natpis u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Idite na Word za veb u pregledaču i otvorite dokument koji želite da komentarišete u prikazu za uređivanje. Uputstva možete da pročitate u temi Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača ekrana.

 2. Prešli na lokaciju u telu teksta gde želite da umetnete komentar.

 3. Da biste izabrali reči u telu teksta koje će biti markirane kao komentarisani tekst, držite pritisnutu kombinaciju tastera Ctrl+Shift i pritisnite taster sa strelicom nadesno (da biste izabrali reči posle lokacije trenutnog kursora) ili taster sa strelicom nalevo (da biste izabrali reči pre lokacije trenutnog kursora). Čujete svaku izabranu reč.

 4. Da biste dodali novi komentar, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete "Kartica na traci" ili "Traka sa alatkama", u zavisnosti od toga koji čitač ekrana koristite i pritisnite tastere R, C. Fokus se premešta na novi okvir za komentare pored stranice (koji se naziva bočni praćenje).

  Savet: Komentar možete da dodate i iz okna Komentari. Da biste to uradio, otvorite okno kao što je objašnjeno u odeljku Korišćenje okna "Komentari". Zatim pritisnite taster Enter.

 5. Otkucajte komentar i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste ga sačuvali kao novu nit komentara. Da biste vratili fokus tamo gde ste stali u telu teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F12.

Pregledanje komentara

 1. Otvorite okno "Komentari" kao što je objašnjeno u odeljku Korišćenje okna "Komentari". Zatim pritisnite taster Tab da biste prešli na prvi komentar.

 2. Da biste pregledali nit komentara u oknu, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore. Za svaku nit komentara čujete njen položaj na listi komentara, na primer, "2 od 6".

 3. Da biste pročitali nit komentara, pritisnite taster Enter da biste razvili nit. Čitač ekrana najavljuje ko je napisao prvi komentar, a kada i koliko komentara ima u niti. Da biste pročitali komentar uz narator, pritisnite taster SR+0. NVDA automatski čita komentar. Ako nit komentara ima odgovore, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se pomerali između odgovora. Da biste skucali nit nakon čitanja, pritiskjte taster sa strelicom nagore dok ne dođete do prvog komentara, a zatim pritisnite Enter.

  Savet: U bilo kom trenutku možete da pritisnete kombinaciju tastera Alt+F12 da biste prebacili fokus između trenutne niti komentara i njene lokacije u telu teksta.

Odgovaranje na komentare

 1. Otvorite okno "Komentari" kao što je objašnjeno u odeljku Korišćenje okna "Komentari".

 2. Idite na nit komentara na koji želite da odgovorite, kao što je objašnjeno u odeljku Pregledaj komentare.

 3. Pritiskaj taster Tab dok ne čujete: "Dodaj pominjanje ili odgovor, dugme". Pritisnite taster Enter, otkucajte odgovor i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste ga sačuvali. Fokus ostaje na niti komentara.

 4. Da biste vratili fokus na telo teksta na lokaciji trenutne niti komentara, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F12.

Rešavanje komentara

Kada rešite nit komentara, ona je zasivučena u oknu Komentari i nestaje sa bočnog praćenja. Više nema odgovora u rešenu nit. Rešenu nit možete da izbrišete ili ponovo otvorite. Rešavanje niti je ne briše.

 1. Otvorite okno "Komentari" kao što je objašnjeno u odeljku Korišćenje okna "Komentari".

 2. Idite na komentar koji želite da rešite kao što je uputstvo da pregledate komentare,ali nemojte da razvijete nit.

 3. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Još radnji nit" i pritisnite razmaknica. Zatim pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Reši nit" i pritisnite razmaknica. Čućete: "Rešena nit komentara". Fokus ostaje na niti komentara. 

  Savet: Da biste ponovo otvorili rešenu nit komentara, otvorite okno Komentari prema uputstvima u odeljku Korišćenje okna "Komentari". Zatim pređite na nit komentara, pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Ponovo otvori'" i pritisnite taster Enter. Komentar se može ponovo uređivati.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete svaku pojedinačnu nit komentara.

 1. Otvorite okno "Komentari" kao što je objašnjeno u odeljku Korišćenje okna "Komentari".

 2. Idite na nit komentara koji želite da izbrišete kao što je objašnjeno u odeljku Pregledaj komentare,ali nemojte da razvijete nit.

 3. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Još radnji nit" i pritisnite razmaknica. Zatim pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Izbriši nit" i pritisnite razmaknica. Čujete: "Izbrisana nit komentara". Fokus se premešta na dugme Novo na vrhu okna Komentari.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u programu Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×