Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen UPPLRÄNTA

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta

Funktionen UPPLOBLRÄNTA

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen

Funktionen AMORDEGRC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod

Funktionen KUPDAGBB

Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen

Funktionen KUPDAGB

Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet

Funktionen KUPDAGNK

Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum

Funktionen KUPNKD

Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen

Funktionen KUPANT

Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen

Funktionen KUPFKD

Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen

Funktionen CUMIPMT

Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen CUMPRINC

Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen DB

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning

Funktionen DEGAVSKR

Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger

Funktionen DISK

Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper

Funktionen DECTAL

Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal

Funktionen BRÅK

Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk

Funktionen LÖPTID

Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar

Funktionen EFFRÄNTA

Returnerar den årliga effektiva räntesatsen

Funktionen SLUTVÄRDE

Returnerar det framtida värdet på en investering

Funktionen FÖRRÄNTNING

Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer

Funktionen ÅRSRÄNTA

Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper

Funktionen RBETALNING

Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IR

Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen RALÅN

Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod

Funktionen MLÖPTID

Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 <nbsp />kr

Funktionen MODIR

Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor

Funktionen NOMRÄNTA

Returnerar den årliga nominella räntesatsen

Funktionen PERIODER

Returnerar antalet perioder för en investering

Funktionen NETNUVÄRDE

Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta

Funktionen UDDAFPRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period

Funktionen UDDAFAVKASTNING

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period

Funktionen UDDASPRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period

Funktionen UDDASAVKASTNING

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period

Funktionen PDURATION
Excel 2013

Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PMT

Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen PPMT

Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen PRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen PRISDISK

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper

Funktionen PRISFÖRF

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen NUVÄRDE

Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar

Funktionen RÄNTA

Returnerar räntesatsen per period i en annuitet

Funktionen BELOPP

Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper

Funktionen AVKPÅINVEST
Excel 2013

Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SLN

Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period

Funktionen ÅRSAVSKR

Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period

Funktionen SSVXEKV

Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXPRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXRÄNTA

Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel

Funktionen VDEGRAVSKR

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)

Funktionen XIRR

Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XNUVÄRDE

Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen NOMAVK

Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen NOMAVKDISK

Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel

Funktionen NOMAVKFÖRF

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×