Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Kalkylbladsfunktioner kategoriseras utifrån funktion. Klicka på en kategori om du vill bläddra igenom funktionerna. Eller tryck på Ctrl+F för att hitta en funktion genom att skriva de första bokstäverna eller ett beskrivande ord. Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Här är de 10 funktioner som användarna läser mest om.

Funktion

Beskrivning

Funktionen SUM

Med den här funktionen kan du lägga till värden i celler.

Funktionen IF

Med den här funktionen kan du returnera ett värde om ett villkor är sant och ett annat värde är falskt. Här finns en video om hur du använder funktionen OM.

Funktionen LETAUPP

Använd den här funktionen när du vill titta på en enskild rad eller kolumn och hitta ett värde från samma position i en annan rad eller kolumn.

Funktionen LETARAD

Om du behöver hitta saker i en tabell eller i ett område efter rad kan du använda funktionen den här funktionen. Du kanske har en anställds anställningsnummer och behöver hitta hennes efternamn, eller du kanske har hennes efternamn och behöver hitta hennes telefonnummer (som i en telefonkatalog). Ta en titt på den här videon om hur du använder LETARAD.

Funktionen PASSA

Använd den här funktionen för att söka efter ett objekt i ett område med celler, och sedan returnerar objektets relativa position i området. Om området A1:A3, till exempel, innehåller värdena 5, 7 och 38 returnerar formeln =PASSA(7,A1:A3,0) talet 2, eftersom 7 är det andra objektet i området.

Funktionen VÄLJ

Med den här funktionen kan du välja ett av upp till 254 värden baserade på indexnummer. Om t.ex. värde1 till och med värde7 är veckans dagar returnerar VÄLJ en av dagarna när ett tal mellan 1 och 7 används som index_num.

Funktionen DATUM

Med den här funktionen kan du returnera serienumret som representerar ett visst datum. Funktionen är mest användbar i situationer där år, månad och dag anges med formler eller cellreferenser. Du kan exempelvis ha ett kalkylblad som innehåller datum i ett format som Excel inte känner igen, till exempel ÅÅÅÅMMDD.

Med funktionen DATEDIF kan du beräkna antalet dagar, månader eller år mellan två datum.

Funktionen DAGAR

Med den här funktionen kan du returnera antalet dagar mellan två datum.

Funktionerna HITTA, HITTAB

HITTA och HITTAB söker efter en textsträng inom en annan textsträng. De returnerar numret på startpositionen för den första textsträngen från det första tecknet i den andra textsträngen.

Funktionen INDEX

Med den här funktionen kan du returnera ett värde eller en referens till ett värde i en tabell eller ett område.

I Excel 2010 eller senare har dessa funktioner ersatts med nya funktioner som ger bättre precision och har namn som bättre speglar deras användning. Du kan fortfarande använda dem för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel, men om bakåtkompatibilitet inte krävs, ska du börja använda de nya funktionerna i stället. Mer information om de nya funktionerna finns i Statistiska funktioner (referens) och Matematiska och trigonometriska funktioner (referens).

Om du använder Excel 2007 hittar du de här funktionerna i kategorierna Statistisk eller Matematik och trigonometrifliken Formler.

Funktion

Beskrivning

Funktionen BETADIST

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETAINV

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOMDIST

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen CHIDIST

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2INV

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2TEST

Returnerar oberoendetesten

Funktionen CONCATENATE

Sammanfogar två eller fler textsträngar till en sträng

Funktionen KONFIDENS

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KOVAR

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen CRITBINOM

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen EXPONDIST

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen FDIST

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FINV

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen RUNDA.NER

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen FORECAST

Beräknar eller förutsäger ett framtida värde genom att använda befintliga värden.

Funktionen FTEST

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen GAMMADIST

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMAINV

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen HYPGEOMDIST

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen LOGINV

Returnerar inversen till den kumulativa lognormala distributionsfunktionen

Funktionen LOGNORMFÖRD

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen MODE

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOMDIST

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORMDIST

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMINV

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMSDIST

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSINV

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PERCENTIL

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PROCENTRANG

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen POISSON

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen KVARTIL

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANK

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen STDAV

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVP

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen TDIST

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TINV

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen TTEST

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen VAR

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARP

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen WEIBULL

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen ZTEST

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Funktion

Beskrivning

Funktionen KUBKPIMEDLEM

Returnerar en KPI-egenskap (Key Performance Indicator) och visar KPI-namnet i cellen. En KPI är ett mätbart värde, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Funktionen KUBMEDLEM

Returnerar en medlem eller ett par från en kub. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.

Funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP

Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera angiven egenskap för medlemmen.

Funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM

Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Funktionen CUBESET

Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Excel.

Funktionen CUBESETCOUNT

Returnerar antalet objekt i en uppsättning.

Funktionen KUBVÄRDE

Returnerar ett mängdvärde från en kub

Funktion

Beskrivning

Funktionen DMEDEL

Returnerar medelvärdet av databasposterna

Funktionen DANTAL

Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas

Funktionen DANTALV

Räknar ifyllda celler i en databas

Funktionen DHÄMTA

Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren

Funktionen DMAX

Returnerar det största värdet från databasposterna

Funktionen DMIN

Returnerar det minsta värdet från databasposterna

Funktionen DPRODUKT

Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

Funktionen DSTDAV

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DSTDAVP

Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen DSUMMA

Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret

Funktionen DVARIANS

Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DVARIANSP

Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktion

Beskrivning

Funktionen DATUM

Returnerar ett serienummer för ett visst datum

Funktionen DATEDIF

Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Funktionen är användbar i formler där du behöver beräkna en ålder.

Funktionen DATUMVÄRDE

Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer

Funktionen DAY

Konverterar ett serienummer till dag i månaden

Funktionen DAGAR
 Excel 2013

Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DAYS360

Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår

Funktionen EDATUM

Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet

Funktionen SLUTMÅNAD

Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare

Funktionen TIMME

Konverterar ett serienummer till en timme

Funktionen ISOVECKONR
 Excel 2013

Returnerar numret för årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen MINUTE

Konverterar ett serienummer till en minut

Funktionen MÅNAD

Konverterar ett serienummer till en månad

Funktionen NETTOARBETSDAGAR

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum

Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen NU

Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid

Funktionen SECOND

Konverterar ett serienummer till en sekund

Funktionen TIME

Returnerar serienumret för en viss tid

Funktionen TIDVÄRDE

Konverterar en tid i textformat till ett serienummer

Funktionen IDAG

Returnerar serienumret för dagens datum

Funktionen VECKODAG

Konverterar ett serienummer till en dag i veckan

Funktionen VECKONR

Konverterar ett serienummer till ett veckonummer

Funktionen ARBETSDAGAR

Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare

Funktionen ARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Returnerar serienumret för ett datum före eller efter ett visst antal arbetsdagar, med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen ÅR

Konverterar ett serienummer till ett år

Funktionen ÅRDEL

Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum

Funktion

Beskrivning

Funktionen BESSELI

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)

Funktionen BESSELJ

Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)

Funktionen BESSELY

Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BIN.TILL.DEC

Omvandlar ett binärt tal till decimalt

Funktionen BIN.TILL.HEX

Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt

Funktionen BIN.TILL.OKT

Omvandlar ett binärt tal till oktalt

Funktionen BITOCH
 Excel 2013

Returnerar ett bitvis OCH för två tal

Funktionen BITVSKIFT
 Excel 2013

Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster via flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER
 Excel 2013

Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT
 Excel 2013

Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger via flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER
 Excel 2013

Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen KOMPLEX

Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal

Funktionen CONVERT

Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat

Funktionen DEC.TILL.BIN

Omvandlar ett decimalt tal till binärt

Funktionen DEC.TILL.HEX

Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt

Funktionen DEC.TILL.OKT

Omvandlar ett decimalt tal till oktalt

Funktionen DELTA

Testar om två värden är lika

Funktionen FELF

Returnerar felfunktionen

Funktionen FELF.EXAKT
Excel 2010

Returnerar felfunktionen

Funktionen FELFK

Returnerar den komplementära felfunktionen

Funktionen FELFK.EXAKT
Excel 2010

Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.

Funktionen SLSTEG

Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde

Funktionen HEX.TILL.BIN

Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt

Funktionen HEX.TILL.DEC

Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt

Funktionen HEX.TILL.OKT

Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt

Funktionen IMABS

Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal

Funktionen IMAGINÄR

Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMARGUMENT

Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer

Funktionen IMKONJUGAT

Returnerar det komplexa talets konjugat

Funktionen IMCOS

Returnerar cosinus för ett komplext tal

Funktionen IMCOSH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT
 Excel 2013

Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC
 Excel 2013

Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMDIV

Returnerar kvoten för två komplexa tal

Funktionen IMEUPPHÖJT

Returnerar exponenten för ett komplext tal

Funktionen IMLN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG2

Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMPOWER

Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent

Funktionen IMPRODUKT

Returnerar produkten av 2 till 255 komplexa tal

Funktionen IMREAL

Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMSEK
 Excel 2013

Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSIN

Returnerar sinus för ett komplext tal

Funktionen IMSINH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMROT

Returnerar kvadratroten av ett komplext tal

Funktionen IMDIFF

Returnerar differensen mellan två komplexa tal

Funktionen IMSUM

Returnerar summan av komplexa tal

Funktionen IMTAN
 Excel 2013

Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen OKT.TILL.BIN

Omvandlar ett oktalt tal till binärt

Funktionen OKT.TILL.DEC

Omvandlar ett oktalt tal till decimalt

Funktionen OKT.TILL.HEX

Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt

Funktion

Beskrivning

Funktionen UPPLRÄNTA

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta

Funktionen UPPLOBLRÄNTA

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen

Funktionen AMORDEGRC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod

Funktionen KUPDAGBB

Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen

Funktionen KUPDAGB

Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet

Funktionen KUPDAGNK

Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum

Funktionen KUPNKD

Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen

Funktionen KUPANT

Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen

Funktionen KUPFKD

Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen

Funktionen CUMIPMT

Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen KUMPRIS

Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen DB

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning

Funktionen DEGAVSKR

Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger

Funktionen DISK

Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper

Funktionen DECTAL

Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal

Funktionen BRÅK

Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk

Funktionen LÖPTID

Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar

Funktionen EFFRÄNTA

Returnerar den årliga effektiva räntesatsen

Funktionen SLUTVÄRDE

Returnerar det framtida värdet på en investering

Funktionen FÖRRÄNTNING

Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer

Funktionen ÅRSRÄNTA

Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper

Funktionen IPMT

Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IR

Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen RALÅN

Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod

Funktionen MLÖPTID

Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 <nbsp />kr

Funktionen MODIR

Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor

Funktionen NOMRÄNTA

Returnerar den årliga nominella räntesatsen

Funktionen PERIODER

Returnerar antalet perioder för en investering

Funktionen NETNUVÄRDE

Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta

Funktionen UDDAFPRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period

Funktionen UDDAFAVKASTNING

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period

Funktionen UDDASPRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period

Funktionen UDDASAVKASTNING

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period

Funktionen PLÖPTID
 Excel 2013

Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PMT

Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen PPMT

Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen PRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen PRISDISK

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper

Funktionen PRISFÖRF

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen NUVÄRDE

Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar

Funktionen RÄNTA

Returnerar räntesatsen per period i en annuitet

Funktionen BELOPP

Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper

Funktionen AVKPÅINVEST
 Excel 2013

Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SLN

Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period

Funktionen ÅRSAVSKR

Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period

Funktionen SSVXEKV

Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXPRIS

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXRÄNTA

Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel

Funktionen VDEGRAVSKR

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)

Funktionen XIRR

Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XNUVÄRDE

Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen NOMAVK

Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen NOMAVKDISK

Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel

Funktionen NOMAVKFÖRF

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktion

Beskrivning

Funktionen CELL

Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

Funktionen ERROR.TYPE

Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde

Funktionen INFO

Returnerar information om operativsystemet

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen ISBLANK

Returnerar SANT om värdet är tomt

Funktionen ÄRF

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!

Funktionen ÄRFEL

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

Funktionen ÄRJÄMN

Returnerar SANT om talet är jämnt

Funktionen ÄRFORMEL
 Excel 2013

Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISLOGICAL

Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde

Funktionen ÄRSAKNAD

Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

Funktionen ISNONTEXT

Returnerar SANT om värdet inte är text

Funktionen ÄRTAL

Returnerar SANT om värdet är ett tal

Funktionen ÄRUDDA

Returnerar SANT om talet är udda

Funktionen
ISOMITTED Office 365-knapp

Kontrollerar om värdet i en LAMBDA saknas och returnerar SANT eller FALSKT

Funktionen ÄRREF

Returnerar SANT om värdet är en referens

Funktionen ÄRTEXT

Returnerar SANT om värdet är text

Funktionen N

Returnerar ett värde omvandlat till ett tal

Funktionen SAKNAS

Returnerar felvärdet #SAKNAS!

Funktionen BLAD
 Excel 2013

Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD
 Excel 2013

Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen TYPE

Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

Funktion

Beskrivning

Funktionen AND

Returnerar SANT om alla argument är sanna

Funktionen
BYCOL Office 365-knapp

Tillämpar lambda på varje kolumn och returnerar en matris med resultaten

Funktionen
BYROW Office 365-knapp

Tillämpar lambda på varje rad och returnerar en matris med resultaten

Funktionen FALSE

Returnerar det logiska värdet FALSKT

Funktionen OM

Anger vilket logiskt test som ska utföras

Funktionen OMFEL

Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln

Funktionen OMSAKNAS
 Excel 2013

Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IFS
2019

Kontrollerar om ett eller flera villkor uppfylls och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT.

Funktionen
LAMBDA Office 365-knapp

Skapa anpassade, återanvändningsbara funktioner och anropa dem med ett eget namn

Funktionen LET
Office 365-knapp

Tilldelar namn till beräkningsresultat

Funktionen
MAKEARRAY Office 365-knapp

Returnerar en beräknad matris med en angiven rad- och kolumnstorlek genom att använda en LAMBDA

Funktionen
MAP Office 365-knapp

Returnerar en matris som har formats genom mappning av varje värde i matriserna till ett nytt värde genom att använda lambda för att skapa ett nytt värde

Funktionen NOT

Inverterar logiken för argumenten

Funktionen ELLER

Returnerar SANT om något argument är SANT

Funktionen
REDUCE Office 365-knapp

Minskar en matris till ett ackumulerat värde genom att använda lambda på varje värde och returnera det totala värdet i ackumulatorn

Funktionen
SKANNA Office 365-knapp

Skannar en matris genom att använda LAMBDA på varje värde och returnerar en matris som har varje mellanliggande värde

Funktionen VÄXLA
Excel 2016

Utvärderar ett uttryck mot en lista med värden och returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet. Om det inte finns någon matchning kan ett valfritt standardvärde returneras.

Funktionen TRUE

Returnerar det logiska värdet SANT

Funktionen XELLER
 Excel 2013

Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Funktion

Beskrivning

Funktionen ADRESS

Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen OMRÅDEN

Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen VÄLJ

Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen
VÄLJKOLOR Office 365-knapp

Returnerar angivna kolumner från en matris

Funktionen
VÄLJVÄDR Office 365-knapp

Returnerar de angivna raderna från en matris

Funktionen KOLUMN

Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen KOLUMNER

Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen
DROP Office 365-knapp

Exkluderar ett angivet antal rader eller kolumner från början eller slutet av en matris

Funktionen
EXPANDERA Office 365-knapp

Utökar eller kuddar en matris till angivna rad- och kolumnmått

Funktionen FILTER

Office 365-knapp

Filtrerar ett dataintervall baserat på villkor som du anger

Funktionen FORMELTEXT
 Excel 2013

Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen GETPIVOTDATA

Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen LETAKOLUMN

Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen
HSTACK Office 365-knapp

Lägger till matriser vågrätt och i följd för att returnera en större matris

Funktionen HYPERLÄNK

Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen BILD

Returnerar en bild från en given källa

Funktionen INDEX

Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIREKT

Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen LETAUPP

Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen PASSA

Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen FÖRSKJUTNING

Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen RAD

Returnerar radnumret för en referens

Funktionen RADER

Returnerar antalet rader i en referens

Funktionen RTD

Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionen SORTERA

Office 365-knapp

Sorterar innehållet i ett intervall eller en matris

Funktionen SORTERAEFTER

Office 365-knapp

Sorterar innehållet i ett intervall eller en matris baserat på värdena i ett motsvarande intervall eller en matris

Funktionen
TAKE Office 365-knapp

Returnerar ett angivet antal sammanhängande rader eller kolumner från början eller slutet av en matris

Funktionen
TOCOL Office 365-knapp

Returnerar matrisen i en enda kolumn

Funktionen
TOROW Office 365-knapp

Returnerar matrisen på en enstaka rad

Funktionen TRANSPONERA

Transponerar en matris

Funktionen UNIK

Office 365-knapp

Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett intervall

Funktionen LETARAD

Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

Funktionen
VSTACK Office 365-knapp

Lägger till matriser lodrätt och i följd för att returnera en större matris

Funktionen
RADBRYTSKOLOR Office 365-knapp

Radbryts den angivna raden eller kolumnen med värden efter ett visst antal element

Funktionen
RADBRYN Office 365-knapp

Radbryts den angivna raden eller kolumnen med värden efter ett angivet antal element

Funktionen XLETAUPP

Office 365-knapp

Söker i ett intervall eller en matris och returnerar ett objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLETAUPP returnera närmaste (ungefärliga) matchning. 

Funktionen XMATCHNING

Office 365-knapp

Returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett cellintervall. 

Funktion

Beskrivning

Funktionen ABS

Returnerar absolutvärdet av ett tal

Funktionen ARCCOS

Returnerar arcus cosinus för ett tal

Funktionen ACOSH

Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen AGGREGATE

Returnerar en mängd i en lista eller databas

Funktionen ARABIC

Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen ASIN

Returnerar arcus sinus för ett tal

Funktionen ASINH

Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal

Funktionen ARCTAN

Returnerar arcus tangens för ett tal

Funktionen ATAN2

Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat

Funktionen ARCTANH

Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal

Funktionen BAS
 Excel 2013

Konverterar ett tal till text med den givna talbasen (basen)

Funktionen RUNDA.UPP

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT
 Excel 2013

Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.EXAKT

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen KOMBIN

Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen COS

Returnerar cosinus för ett tal

Funktionen COSH

Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen COTH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cotangensvärdet för ett tal

Funktionen CSC
 Excel 2013

Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSCH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen DEGREES

Omvandlar radianer till grader

Funktionen JÄMN

Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal

Funktionen EXP

Returnerar e upphöjt till ett givet tal

Funktionen FAKULTET

Returnerar fakulteten för ett tal

Funktionen DUBBELFAKULTET

Returnerar dubbelfakulteten för ett tal

Funktionen RUNDA.NER

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT
 Excel 2013

Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.NER.EXAKT

Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Talet avrundas nedåt, oavsett tecknet för talet

Funktionen GCD

Returnerar den största gemensamma nämnaren

Funktionen HELTAL

Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal

Funktionen ISO.RUNDA.UPP
 Excel 2013

Returnerar ett tal som är avrundat till det närmaste heltalet eller till närmaste signifikanta multipel

Funktionen MGM

Returnerar den minsta gemensamma multipeln

Funktionen LET
Office 365-knapp

Tilldelar namn till beräkningsresultat för att göra det möjligt att lagra mellanliggande beräkningar, värden eller definiera namn i en formel

Funktionen LN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

Funktionen LOG

Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas

Funktionen LOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett tal

Funktionen MDETERM

Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris

Funktionen MINVERT

Returnerar matrisinversen av en matris

Funktionen MMULT

Returnerar matrisprodukten av två matriser

Funktionen MOD

Returnerar resten vid en division

Funktionen MAVRUNDA

Returnerar ett tal avrundat till en given multipel

Funktionen MULTINOMIAL

Returnerar multinomialen för en uppsättning tal

Funktionen MENHET
 Excel 2013

Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen ODD

Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal

Funktionen PI

Returnerar värdet pi

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

Funktionen PRODUCT

Multiplicerar argumenten

Funktionen KVOT

Returnerar heltalsdelen av en division

Funktionen RADIANER

Omvandlar grader till radianer

Funktionen SLUMP

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

Funktionen SLUMPMATRIS

Office 365-knapp

Returnerar en matris med slumptal mellan 0 och 1. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden och om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

Funktionen SLUMP.MELLAN

Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger

Funktionen ROMAN

Konverterar arabiska siffror till romerska, i form av text

Funktionen ROUND

Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT

Avrundar ett tal uppåt, från noll

Funktionen SEC
 Excel 2013

Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SECH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SERIESUMMA

Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln

Funktionen SEKVENS

Office 365-knapp

Genererar en lista med sekventiella tal i en matris, till exempel 1, 2, 3, 4

Funktionen TECKEN

Returnerar tecknet för ett tal

Funktionen SIN

Returnerar sinus för en given vinkel

Funktionen SINH

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal

Funktionen ROT

Returnerar den positiva kvadratroten

Funktionen ROTPI

Returnerar kvadratroten för (tal * pi)

Funktionen DELSUMMA

Returnerar en delsumma i en lista eller databas

Funktionen SUMMA

Summerar argumenten

Funktionen SUMMA.OM

Summerar celler enligt ett angivet villkor

Funktionen SUMMA.OMF
2019

Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier

Funktionen PRODUKTSUMMA

Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter

Funktionen SUMSQ

Returnerar summan av argumentens kvadrater

Funktionen SUMMAX2MY2

Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAX2PY2

Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAXMY2

Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser

Funktionen TAN

Returnerar tangens för ett tal

Funktionen TANH

Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal

Funktionen AVKORTA

Avkortar ett tal till ett heltal

Funktion

Beskrivning

Funktionen MEDELAVV

Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde

Funktionen MEDEL

Returnerar medelvärdet av argumenten

Funktionen AVERAGEA

Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MEDEL.OM

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium

Funktionen MEDEL.OMF
2019

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.

Funktionen BETA.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL
 Excel 2013

Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BINOM.INV
Excel 2010

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen CHI2.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Returnerar oberoendetesten

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KONFIDENS.T
Excel 2010

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen KORREL

Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder

Funktionen ANTAL

Räknar hur många tal som finns bland argumenten

Funktionen ANTALV

Räknar hur många värden som finns bland argumenten

Funktionen ANTAL.TOMMA

Räknar antalet tomma celler i ett område

Funktionen ANTAL.OM

Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.

Funktionen ANTAL.OMF
2019

Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen KVADAVV

Returnerar summan av kvadrater på avvikelser

Funktionen EXPON.FÖRD
Excel 2010

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen F.FÖRD
Excel 2010

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen FISHER

Returnerar Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Returnerar inversen till Fisher-transformationen

Funktionen PREDIKTION

Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje

Obs! I Excel 2016 har den här funktionen ersatts med PROGNOS.LINJÄR som en del av de nya prognosfunktionerna, men den är fortfarande tillgänglig för kompatibilitet med tidigare versioner.

Funktionen PROGNOS.ETS
Excel 2016

Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing)

Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT
Excel 2016

Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet

Funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE
Excel 2016

Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien

Funktionen PROGNOS.ETS.STAT
Excel 2016

Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering

Funktionen PROGNOS.LINJÄR
Excel 2016

Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga värden

Funktionen FREKVENS

Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

Funktionen GAMMA
 Excel 2013

Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAMMA.FÖRD
Excel 2010

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMALN

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAMMALN.EXAKT
Excel 2010

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAUSS
 Excel 2013

Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen GEOMEAN

Returnerar det geometriska medelvärdet

Funktionen EXPTREND

Returnerar värden längs en exponentiell trend

Funktionen HARMMEDEL

Returnerar det harmoniska medelvärdet

Funktionen HYPGEOM.DIST

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen SKÄRNINGSPUNKT

Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje

Funktionen TOPPIGHET

Returnerar toppigheten av en mängd data

Funktionen STÖRSTA

Returnerar det n:te största värdet i en mängd data

Funktionen LINEST

Returnerar parametrar till en linjär trendlinje

Funktionen EXPREGR

Returnerar parametrarna i en exponentiell trend

Funktionen LOGNORM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen MAX

Returnerar det största värdet i en lista av argument

Funktionen MAXA

Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MAXIFS
2019

Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MEDIAN

Returnerar medianen för angivna tal

Funktionen MIN

Returnerar det minsta värdet i en lista med argument

Funktionen MINA

Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MINIFS
2019

Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen TYPVÄRDE.FLERA
Excel 2010

Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen TYPVÄRDE.ETT
Excel 2010

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.S.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORM.S.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PEARSON

Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt

Funktionen PERCENTIL.EXK
Excel 2010

Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt

Funktionen PERCENTIL.INK
Excel 2010

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PROCENTRANG.EXK
Excel 2010

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen PROCENTRANG.INK
Excel 2010

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen PERMUT

Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt

Funktionen PERMUTATIONA
 Excel 2013

Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI
 Excel 2013

Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen POISSON.FÖRD
Excel 2010

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen SANNOLIKHET

Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser

Funktionen QUARTILE.EXC
Excel 2010

Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen KVARTIL.INK
Excel 2010

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANK.AVG
Excel 2010

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANG.MED
Excel 2010

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RKV

Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient

Funktionen SNEDHET

Returnerar snedheten för en fördelning

Funktionen SNEDHET.P
 Excel 2013

Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen LUTNING

Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje

Funktionen MINSTA

Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data

Funktionen STANDARDISERA

Returnerar ett normaliserat värde

Funktionen STDAV.P
Excel 2010

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen STDAV.S
Excel 2010

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVA

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDEVPA

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDFELYX

Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen

Funktionen T.FÖRD
Excel 2010

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.FÖRD.2T
Excel 2010

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen T.INV
Excel 2010

Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen TREND

Returnerar värden längs en linjär trend

Funktionen TRIMMEDEL

Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

Funktionen VARIANS.P
Excel 2010

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen VARIANS.S
Excel 2010

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARA

Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VARPA

Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen WEIBULL.FÖRD
Excel 2010

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Funktion

Beskrivning

Funktionen ASC

Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)

Funktionen MATRISTILLTEXT
Office 365-knapp

Returnerar en matris med textvärden från ett angivet intervall

Funktionen BAHTTEXT

Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)

Funktionen TECKENKOD

Returnerar tecknet som anges av kod

Funktionen STÄDA

Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

Funktionen KOD

Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng

Funktionen SAMMAN
2019

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den tillämpar inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument.

Funktionen SAMMANFOGA

Sammanfogar flera textdelar till en textsträng

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)

Funktionen DOLLAR

Omvandlar ett tal till text med valutaformat

Funktionen EXAKT

Kontrollerar om två textvärden är identiska

Funktionerna HITTA, HITTAB

Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

Funktionen FASTTAL

Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB

Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

Funktionerna LÄNGD, LÄNGDB

Returnerar antalet tecken i en textsträng

Funktionen GEMENER

Omvandlar text till gemener

Funktionerna EXTEXT, EXTEXTB

Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

Funktionen TALVÄRDE
 Excel 2013

Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PHONETIC

Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng

Funktionen PROPER

Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal

Funktionerna ERSÄTT, ERSÄTTB

Ersätter tecken i text

Funktionen REP

Upprepar en text ett bestämt antal gånger

Funktionerna HÖGER, HÖGERB

Returnerar tecken längst till höger i en sträng

Funktionerna SÖK, SÖKB

Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

Funktionen BYT.UT

Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

Funktionen T

Omvandlar argumenten till text

Funktionen TEXT

Formaterar ett tal och omvandlar det till text

Funktionen
TEXTAFTER Office 365-knapp

Returnerar text som inträffar efter ett givet tecken eller sträng

Funktionen
TEXTFÖRFÅ Office 365-knapp

Returnerar text som inträffar före ett visst tecken eller en sträng

Funktionen
TEXTJOIN Office 365-knapp

Text:    Kombinerar text från flera områden och/eller strängar

Funktionen
TEXTSPLIT Office 365-knapp

Delar upp textsträngar med hjälp av kolumn- och radgränsare

Funktionen RENSA

Tar bort blanksteg från text

Funktionen UNITECKENKOD
 Excel 2013

Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen VERSALER

Omvandlar text till versaler

Funktionen TEXTNUM

Omvandlar ett textargument till ett tal

Funktionen VÄRDETILLTEXT
Office 365-knapp

Returnerar text från ett angivet värde

Om tilläggen som du har installerat innehåller funktioner är dessa tillägg och automationsfunktioner tillgängliga i kategorin Anpassade i dialogrutan Infoga funktion .

Användardefinierade funktioner (UDFs) är inte tillgängliga i Excel på webben.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ANROPA

Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs

Funktionen EUROCONVERT

Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron eller konverterar ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan valuta genom att använda euron som mellanled (triangulering)

Funktionen REGISTRERA.ID

Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare

Webbfunktioner är inte tillgängliga i Excel på webben.

Funktion

Beskrivning

Funktionen KODAWEBBADRESS
 Excel 2013

Returnerar en URL-kodad frågesträng.

Funktionen FILTRERAXML
 Excel 2013

Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Funktionen WEBBTJÄNST
 Excel 2013

Returnerar data från webbtjänst

Versionsmarkeringar anger versionen för Excel när en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner.

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×