Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med funktionen TEXT kan du ändra hur ett tal visas genom att använda formatering på det med formatkoder. Det är användbar i situationer där du vill visa tal i ett mer läsbart format eller om du vill kombinera tal med text eller symboler.

Obs!: Funktionen TEXT konverterar tal till text, vilket kan göra det svårt att referera till i senare beräkningar. Det är bäst att behålla det ursprungliga värdet i en cell och sedan använda funktionen TEXT i en annan cell. Då kan du referera till det ursprungliga värdet i stället för till TEXT-funktionens resultat, om du senare behöver skapa andra formler.

Syntax

TEXT(värde; format)

Syntaxen för funktionen TEXT har följande argument:

Argumentnamn

Beskrivning

värde

Ett numeriskt värde som du vill konvertera till text.

format_text

En textsträng som definierar den formatering du vill ska tillämpas på det angivna värdet.

Översikt

I sin enklaste form anger TEXT-funktionen:

 • =TEXT(det värde du vill formatera, "Den formatkod du vill använda")

Här är några vanliga exempel som du kan kopiera in direkt i Excel och experimentera med på egen hand. Observera formatkoderna inom citattecken.

Formel

Beskrivning

=TEXT(1234,567,"$# ##0,00")

Valuta med en tusentalsavgränsare och 2 decimaler, t.ex. $1 234,57. Observera att Excel avrundar värdet till 2 decimaler.

=TEXT(IDAG(),"ÅÅÅÅ-MM-DD")

Dagens datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2012-03-14

=TEXT(IDAG(),"DDDD")

Dagens veckodag, t.ex. måndag

=TEXT(NU(),"H:MM FM/EM")

Aktuell tid, t.ex. 1:29 EM

=TEXT(0,285,"0,0 %")

Procent, t.ex. 28,5 %

=TEXT(4,34;"# ?/?")

Bråk, t.ex. 4 1/3

=RENSA(TEXT(0,34,"# ?/?"))

Bråk, t.ex. 1/3. Observera att här används funktionen RENSA för att ta bort det inledande blanksteget med ett decimalvärde.

= TEXT(12200000,"0,00E+00")

Matematisk notation, t.ex. 1,22E+07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Specialfall (telefonnummer), t.ex. (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

Lägga till inledande nollor (0), t.ex. 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

Allmänt - latitud/longitud

Obs!: Du kan använda funktionen TEXT för att ändra formateringen, men det är inte det enda sättet. Du kan ändra formatet utan en formel genom att trycka på CTRL+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando+1 på Mac) och sedan välja det format du vill använda i dialogrutan Formatera celler > Tal .

Hämta våra exempel

Du kan hämta en exempelarbetsbok som innehåller alla exempel för funktionen TEXT från den här artikeln och några till. Du kan följa dem eller skapa dina egna formatkoder för funktionen TEXT.

Ladda ned exempel för Excel-funktionen TEXT

Andra formatkoder som är tillgängliga

Du kan använda dialogrutan Formatera celler för att hitta de andra tillgängliga formatkoderna:

 1. Tryck på Ctrl+1 (Bild av knappikonen för MAC-kommando+1 på Mac)för att öppna dialogrutan Formatera celler .

 2. Välj det format du vill ha från fliken Tal.

 3. Välj alternativet Anpassad .

 4. Formatkoden som du vill använda visas nu i rutan Typ. I det här fallet markerar du allt i rutan Typ utom semikolon (;) och @-symbolen. I exemplet nedan markerar och kopierar vi bara åå/mm/dd.

 5. Tryck på Ctrl+C för att kopiera formatkoden och tryck sedan på Avbryt för att stänga dialogrutan Formatera celler .

 6. Allt du behöver göra nu är att trycka på Ctrl+V för att klistra in formatkoden i din TEXT-formel, så här: =TEXT(B2,"åå/mm/dd"). Kontrollera att du klistrar in formatkoden inom citattecken ("formatkod"), annars får du ett felmeddelande i Excel.

Exempel på användning av dialogrutan Formatera > Celler > Tal > Anpassat för att låta Excel skapa formatsträngar åt dig.

Formatkoder efter kategori

Här följer några exempel på hur du kan använda olika talformat för dina värden med hjälp av dialogrutan Formatera celler och sedan använda alternativet Anpassad för att kopiera formatkoderna till funktionen TEXT .

Varför tas mina inledande nollor bort i Excel?

Excel letar efter tal som anges i celler, inte tal som ser ut som text, t.ex. artikelnummer eller lagerenheter. Om du vill behålla inledande nollor formaterar du indataområdet som text innan du klistrar in eller anger värden. Markera den kolumn eller det område där du ska ange värdena och använd sedan CTRL+1 för att öppna dialogrutan Formatera celler. Välj sedan Text på fliken Tal. Nu kommer dina inledande nollor att behållas i Excel.

Om du redan har skrivit in data där inledande nollor har tagits bort i Excel kan du använda funktionen TEXT för att lägga till dem igen. Du kan referera till den övre cellen med värden och använda =TEXT(värde;"00000"), där antalet nollor i formeln representerar det totala antalet tecken du vill ha. Kopiera och klistra sedan in i resten av området.

Exempel på användning av TEXT för formatering av inledande nollor. =TEXT(A2,"00000")

Om du av någon anledning behöver konvertera tillbaka textvärden till tal kan du multiplicera med 1, så här: =D4*1. Eller så kan du använda den dubbla unära operatorn (--), så här: =--D4.

I Excel avgränsas tusental med blanksteg om formatet innehåller ett blanksteg som omges av nummertecken (#) eller nollor. Om formatsträngen t.ex. är "# ###" visas talet 12200000 as 12 200 000.

Ett mellanslag som följer en platshållare för siffror skalar numret med 1 000. Om formatsträngen t.ex. är "# ###,0 " visas talet 12200000 som 12 200,0 i Excel.

Exempel på funktionen TEXT med tusentalsavgränsare

Meddelanden: 

 • Vilken tusentalsavgränsare som används beror på de nationella inställningarna. I Sverige använder vi ett blanksteg, men på andra språk kan det t.ex. vara ett komma (,) eller en punkt (.).

 • Tusentalsavgränsaren är tillgänglig för tal-, valuta- och redovisningsformat.

Följande är exempel på standardtalformat (endast tusentalsavgränsare och decimaler), valutaformat och redovisningsformat. Med valutaformatet kan du infoga valfri valutasymbol och placera den intill värdet, medan du med redovisningsformatet placerar valutasymbolen till vänster i cellen och värdet till höger. Observera skillnaden mellan formatkoderna för valuta och redovisning nedan, där redovisningsformatet använder en asterisk (*) för att skilja symbolen och värdet från varandra.

Exempel på funktionen TEXT med format för tal, valuta och redovisning

Du hittar formatkoden för en valutasymbol genom att först trycka på Ctrl+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando+1 på en Mac), välja det format du vill ha och sedan välja en symbol i listrutan Symbol:

Val av valutasymbol i dialogrutan Formatera celler

Klicka sedan på Anpassa till vänster från avsnittet Kategori och kopiera formatkoden, inklusive valutasymbolen.

Funktionen TEXT – Anpassad valuta med symbol

Obs!: Funktionen TEXT stöder inte färgformatering. Om du kopierar en talformatkod från dialogrutan Formatera celler som innehåller en färg, t.ex. $# ##0,00_);[röd]($# ##0,00), accepterar funktionen TEXT formatkoden, men färgen visas inte.

Du kan ändra det sätt som ett datum visas på med hjälp av en blandning av "M" för månad, "D" för dagar och "Å" för år.

Formatkoder för månad, dag och år

Formatkoder i funktionen TEXT är inte skiftlägeskänsliga, så du kan använda antingen "M" eller "m", "D" eller "d", "Å" eller "å".

Excel-MVP Mynda Treacy

Mynda rekommenderar ...

Om du delar Excel-filer och rapporter med användare i andra länder kanske du vill leverera rapporten på deras språk. Excel-MVP:n Mynda Treacy har en bra lösning i artikeln Datum i Excel på olika språk (på engelska). Den innehåller även en exempelarbetsbok som du kan ladda ned.

Du kan ändra hur tid visas med hjälp av en kombination av "T" för timmar, "M" för minuter och "S" sekunder samt "FM/EM" för 12-timmarsformat.

Tidsformat för timmar, minuter och sekunder

Om du utelämnar "FM/EM" visas tiden i 24-timmarsformat.

Formatkoder i funktionen TEXT är inte skiftlägeskänsliga, så du kan använda antingen "M" eller "m", "D" eller "d", "Å" eller "å" samt "FM/EM" eller "fm/em".

Du kan ändra det sätt som decimalvärden visas med procentformat (%).

Formatkoder för procenttal

Du kan ändra det sätt som decimalvärden visas med bråkformat (?/?).

Formatkoder för bråktal

Matematisk notation är ett sätt att visa tal som ett decimaltal mellan 1 och 10 multiplicerat med en 10-potens. Det används ofta för att förkorta hur stora tal visas.

Formatkoder för matematisk notation

Excel innehåller 4 specialformat:

 • Postnummer - "00000"

 • Postnummer + 4 - "00000-0000"

 • Telefonnummer - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Socialförsäkringsnummer - "000-00-0000"

Specialformat för funktionen TEXT

Specialformaten är olika beroende på språk, men om det inte finns några specialformat för ditt språk, eller om de inte uppfyller dina behov kan du skapa ett eget med hjälp av dialogrutan Formatera celler > Anpassat.

Vanligt scenario

Funktionen TEXT används sällan ensam utan oftast i kombination med något annat. Anta att du vill kombinera text och ett numeriskt värde, t.ex. "Rapporten skrevs ut: 2016-03-14" eller " Veckans intäkter: $66 348,72". Du kan skriva in det manuellt i Excel, men då går poängen med att låta Excel göra det åt dig förlorad. När du kombinerar text och formaterade tal som datum, tider, valutor och så vidare vet inte Excel hur du vill visa dem och talformateringen tas därför bort. Det är nu funktionen TEXT är ovärderlig, eftersom du med hjälp av den kan formatera värdena på det sätt du vill i Excel med en formatkod, t.ex. "ÅÅÅÅ-MM-DD" för datumformat.

I följande exempel ser du vad som händer om du försöker kombinera text och tal utan att använda funktionen TEXT. I det här fallet använder vi operatorn ampersand (&) för att sammanfoga en textsträng, ett blanksteg och ett värde med =A2&" "&B2.

Exempel på att sammanfoga text utan funktionen TEXT

Som du ser tog Excel bort formateringen från datumet i cell B2. I nästa exempel visas hur du tack vare funktionen TEXT kan använda det format du vill.

Exempel på att sammanfoga text med funktionen TEXT

Vår uppdaterade formel är:

 • Cell C2:=A2&" "&TEXT(B2,"ÅÅÅÅ-MM-DD") – datumformat

Vanliga frågor

Tyvärr kan du inte göra det med funktionen TEXT . måste du använda VBA-kod (Visual Basic for Applications). Följande länk har en metod: Så här konverterar du ett numeriskt värde till engelska ord i Excel.

Ja, du kan använda funktionerna VERSALER, GEMENER och INITIAL. =VERSALER("hallå") skulle t.ex. returnera "HALLÅ".

Ja, men det krävs några få steg. Markera först cellen eller cellerna där du vill att detta ska ske och använd Ctrl+1 för att visa dialogrutan Formatera > celler och sedan Justering > textkontroll > markera alternativet Radbryt text . Redigera sedan den färdiga TEXT-funktionen till att inkludera ASCII-funktionen TECKENKOD(1) där du vill ha radbrytningen. Du kan behöva justera kolumnbredden beroende på hur det slutliga resultatet justeras.

Exempel på användning av TEXT med TECKENKOD(10) för att infoga en radbrytning. ="Dagens datum är: "&TECKENKOD(10))&TEXT(IDAG(),"ÅÅÅÅ-MM-DD")

I det här fallet använder vi: ="Dagens datum är:"&TECKENKOD(10)&TEXT(IDAG(),"ÅÅÅÅ-MM-DD")

Detta kallas matematisk notation och Excel konverterar automatiskt tal som är längre än 12 siffror om en eller flera celler är formaterade som Allmänt och 15 siffror om en eller flera celler är formaterade som tal. Om du behöver ange långa numeriska strängar, men inte vill att de ska konverteras, formaterar du cellerna i fråga som Text innan du matar in eller klistrar in värdena i Excel.

Excel-MVP Mynda Treacy

Mynda rekommenderar ...

Om du delar Excel-filer och rapporter med användare i andra länder kanske du vill leverera rapporten på deras språk. Excel-MVP:n Mynda Treacy har en bra lösning i artikeln Datum i Excel på olika språk (på engelska). Den innehåller även en exempelarbetsbok som du kan ladda ned.

Se även

Skapa eller ta bort ett anpassat talformat

Konvertera tal som är sparade som text till siffror

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×