LETARAD (Funktionen LETARAD)

LETARAD (Funktionen LETARAD)

Tips: Prova att använda den nya funktionen XLOOKUP , en förbättrad version av LETARAD som fungerar i valfri riktning och returnerar exakta matchningar, vilket gör det enklare och mer praktiskt att använda än föregående aktivitet.

Använd LETARAD när du behöver hitta saker i en tabell eller ett område efter rad. Du kan till exempel slå upp ett pris av en bil genom gångs numret eller söka efter ett namn på en anställd utifrån deras ID.

Tips: Ta en titt på de här YouTube-videoklippen från Microsoft Creator för mer hjälp med LETARAD!

I sin enklaste form anger LETARAD-funktionen:

= LETARAD (det du vill slå upp, var du vill leta efter det, kolumn numret i området som innehåller värdet som ska returneras, returnerar en ungefärlig eller en exakt matchning – visas som 1/sant eller 0/falskt).

Få stor påverkan med meddelanden

Tips: Hemligheten med LETARAD är att ordna data så att värdet du slår upp (Frukt) är till vänster om returvärdet (Belopp) du vill hitta.

Använda funktionen LETARAD till att slå upp ett värde i en tabell.

Syntax

LETARAD (letauppvärde; tabellmatris; kolumnindex; [ungefärlig])

Till exempel:

 • = LETARAD (A2; A10: C20; 2; SANT)

 • =LETARAD( "Färnstrand";B2:E7;2;FALSKT)

 • = LETARAD (a2, "klient information"! A:F, 3, FALSKT)

Argumentnamn

Beskrivning

letauppvärde    (obligatoriskt)

Det värde du vill slå upp. Det värde du vill slå upp måste finnas i den första kolumnen i det cell område som du anger i argumentet table_array .

Om tabell-matrisen förlöper till exempel cellerna B2: D7 måste lookup_value vara i kolumn B.

letauppvärde kan vara ett värde eller en referens till en cell.

tabellmatris    (obligatoriskt)

Det cellintervall där LETARAD söker efter letauppvärde och returvärde. Du kan använda ett namngivet område eller en tabell och du kan använda namn i argumentet i stället för cell referenser. 

Den första kolumnen i cell området måste innehålla lookup_value. Cell området måste också innehålla det retur värde du vill hitta.

Lär dig hur du markerar områden i ett kalkylblad.

kolumnindex    (obligatoriskt)

Kolumn numret (som börjar med 1 för kolumnen längst till vänster i table_array) som innehåller returvärdet.

ungefärlig   (valfritt)

Ett logiskt värde som anger om LETARAD ska söka efter en ungefärlig eller en exakt matchning.

 • Ungefärlig matchning-1/sant förutsätter att den första kolumnen i tabellen sorteras numeriskt eller alfabetiskt och söker sedan efter det närmaste värdet. Det här är den metod som används om du inte gör ett aktivt val av metod. Till exempel = LETARAD (90; a1: B100; 2; sant).

 • Exakt matchning-0/falskt söker efter det exakta värdet i den första kolumnen. Till exempel = LETARAD ("Svensson"; a1: B100; 2; falskt).

Komma igång

Det finns fyra delar med information som du måste ordna när du skapar LETARAD-syntaxen:

 1. Värdet du vill slå upp, ett så kallat ”letauppvärde”.

 2. Området där värdet finns. Kom ihåg att ”letauppvärde” alltid bör finnas i den första kolumnen i området för att LETARAD ska kunna fungera på rätt sätt. Om ditt värde finns i cell C2 ska området börja med C.

 3. Kolumnnumret i området som innehåller returvärdet. Om du till exempel anger B2: D11 som område bör du räkna B som den första kolumnen, C som den andra osv.

 4. Alternativt kan du ange SANT om du vill ha en ungefärlig matchning eller FALSKT om du vill ha en exakt matchning för returvärdet. Om du inte anger någonting är standardvärdet alltid SANT, alltså en ungefärlig matchning.

Sammanställ nu allt ovanstående enligt följande:

= LETARAD (uppslags värde, område som innehåller uppslags värde, kolumn numret i området som innehåller returvärdet, ungefärlig matchning (sant) eller exakt matchning (falskt)).

Exempel

Här är några exempel på LETARAD:

Exempel

LETARAD – exempel 1

Exempel 2

LETARAD – exempel 2

Exempel 3

LETARAD – exempel 3

Exempel 4

LETARAD – exempel 4

Exempel 5

LETARAD – exempel 5

Du kan använda LETARAD för att kombinera flera tabeller till en, så länge en av tabellerna innehåller fält gemensamt med alla andra. Det här kan vara särskilt användbart om du behöver dela en arbets bok med personer som har äldre versioner av Excel och inte har stöd för data funktioner med flera tabeller som data källor – genom att kombinera källorna till en tabell och ändra data källans datatyp till den nya tabellen, kan data funktionen användas i äldre Excel-versioner (förutsatt att själva data funktionen stöds av den äldre versionen).

Ett kalkyl blad med kolumner som använder LETARAD för att hämta data från andra tabeller

Här visas kolumn A-F och H med värden eller formler som bara använder värden i kalkyl bladet och resten av kolumnerna använder LETARAD och värdena i kolumn A (klient kod) och kolumn B (jurist) för att hämta data från andra tabeller.

 1. Kopiera tabellen som innehåller de gemensamma fälten till ett nytt kalkyl blad och ge den ett namn.

 2. Klicka på data > data verktyg > relationer för att öppna dialog rutan hantera relationer.

  Dialog rutan hantera relationer
 3. Observera följande för varje relation i listan:

  • Fältet som länkar tabellerna (visas i parenteser i dialog rutan). Det här är lookup_value för LETARAD-formeln.

  • Motsvarande uppslags tabell namn. Det här är table_array i LETARAD-formeln.

  • Fältet (kolumnen) i den relaterade uppslags tabellen som innehåller de data du vill ha i den nya kolumnen. Den här informationen visas inte i dialog rutan hantera relationer-du måste titta på den relaterade uppslags tabellen för att se vilket fält som ska hämtas. Du vill anteckna kolumn numret (A = 1)-det här är col_index_num i din formel.

 4. Om du vill lägga till ett fält i den nya tabellen anger du LETARAD-formeln i den första tomma kolumnen med den information som du samlat in i steg 3.

  I vårt exempel använder kolumn G jurist ( lookup_value) för att hämta faktura data från den fjärde kolumnen (col_index_num = 4) från tabellen jurister i kalkyl bladet tblAttorneys ( Table_array) med formeln = LETARAD ([@Attorney], tbl_Attorneys, 4, falskt).

  Formeln kan också använda en cell referens och en områdes referens. I vårt exempel skulle det vara = LETARAD (a2, "jurister"! A:D, 4, falskt).

 5. Fortsätt att lägga till fält tills du har alla fält du behöver. Om du försöker förbereda en arbets bok med data funktioner som använder flera tabeller kan du ändra data källan för data-funktionen till den nya tabellen.

Problem

Vad gick fel

Fel värde returneras

Om ungefärlig är SANT eller utelämnas måste den första kolumnen sorteras alfabetiskt eller numeriskt. Om den första kolumnen inte är sorterad kan värdet som returneras bli något du inte väntar dig. Sortera den första kolumnen eller använd FALSKT så att du får en exakt matchning.

#SAKNAS i cell

 • Om ungefärlig är SANT och värdet i letauppvärde är mindre än det minsta värdet i den första kolumnen i tabell får du felvärdet #SAKNAS.

 • Om ungefärlig är FALSKT visar felvärdet #SAKNAS att det exakta talet inte hittas.

Mer information om hur du löser #SAKNAS-fel i LETARAD finns i Så här korrigerar du ett #SAKNAS!-fel i funktionen LETARAD.

#REFERENS! i cell

Om kolumnindex är större än antalet kolumner i tabellmatris får du felvärdet #REFERENS!.

Mer information om hur du löser #REFERENS!-fel i LETARAD finns i Så här korrigerar du #REFERENS!-fel.

#VÄRDEFEL! i cell

Om tabellmatris är mindre än 1 får du felvärdet #VÄRDEFEL!.

Mer information om hur du löser #VÄRDEFEL!-fel i LETARAD finns i Så här korrigerar du ett #VÄRDEFEL!-fel i funktionen LETARAD.

#NAMN? i cell

Felvärdet #NAMN? innebär ofta att citattecken saknas i formeln. För att leta upp en persons namn kontrollerar du att du använder citattecken runt namnet i formeln. Till exempel kan du ange namnet som "Färnstrand" i =LETARAD("Färnstrand";B2:E7;2;FALSKT).

Mer information finns i Korrigera #NAMN?-fel..

Felet #SPILL! i cell

Det här #SPILL!-fel innebär vanligt vis att formeln förlitar sig på implicit skärnings punkt för uppslag svärdet och att använda en hel kolumn som en referens. Till exempel = LETARAD (A:A; A:C; 2; falskt). Du kan lösa problemet genom att fästa uppslags referensen med operatorn @ så här: = LETARAD (@A: A, A:C, 2, falskt). Du kan också använda den traditionella LETARAD-metoden och referera till en enstaka cell i stället för en hel kolumn: = LETARAD (a2; A:C; 2; falskt).

Gör du så här

Varför

Använd absoluta referenser för ungefärlig

Med hjälp av absoluta referenser kan du skriva en formel så att den alltid gäller exakt samma uppslagsområde.

Lär dig hur du använder absoluta cellreferenser.

Förvara inte nummer och datumvärden som text.

Se till att informationen i den första kolumnen i tabellmatris inte lagras som textvärden när du söker efter nummer eller datumvärden. I så fall kan LETARAD returnera ett felaktigt eller oväntat värde.

Sortera den första kolumnen

Sortera den första kolumnen i tabellmatris innan du använder LETARAD när ungefärlig är SANT.

Använda jokertecken

Om ungefärlig är FALSKT och letauppvärde är text, kan du använda jokertecken – frågetecken (?) och asterisk (*) – i letauppvärde. Ett frågetecken motsvarar valfritt enstaka tecken. En asterisk matchar en obestämd teckensekvens. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du ett tilde ( ~) framför tecknet.

Om du till exempel = LETARAD ("Färnstran?", B2: E7; 2; falskt) söker du efter alla förekomster av Färnstrand med en sista bokstav som kan variera.

Kontrollera att dina data inte innehåller felaktiga tecken.

Kontrollera att informationen i den första kolumnen inte innehåller några inledande blanksteg, avslutande blanksteg, inkonsekvent användning av raka (' eller ") eller typografiska (‘ eller “) citattecken eller icke utskrivbara tecken när du söker efter textvärden i den första kolumnen. Annars kan LETARAD returnera ett oväntat värde.

För att få korrekt resultat kan du prova att använda funktionen STÄDA eller funktionen RENSA för att ta bort avslutande blanksteg efter tabellvärden i en cell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Snabb referens:
instruktion för Autokorrigeringav Autokorrigering: LETARAD fel söknings tips
YouTube: LETARAD-videoklipp från Microsoft Creators
så här korrigerar du ett #VALUE!-fel i funktionen LETARAD
Så här korrigerar du felet #SAKNAS! i funktionen LETARAD
Översikt över formler i Excel
Hur du undviker felaktiga formler
Upptäcka fel i formler
Excel-funktioner (alfabetisk ordning)
Excel-funktioner (efter kategori)
LETARAD (gratis smakprov)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×