Oavsett om du behöver göra en prognos för utgifter för nästa år eller projicera det förväntade resultatet för en serie i ett vetenskapligt experiment kan du använda Microsoft Office Excel för att automatiskt generera framtida värden som baseras på befintliga data eller för att automatiskt generera extrapolerade värden som baseras på linjära trend- eller tillväxttrendberäkningar.

Du kan fylla i en serie värden som passar en enkel linjär trend eller en exponentiell tillväxttrend genom att använda fyllningshandtageller kommandot Serie. Om du vill utöka komplexa och icke-infogade data kan du använda kalkylbladsfunktioner eller verktyget regressionsanalys i tillägget Analysis ToolPak.

I en linjär serie adderas stegvärdet, eller skillnaden mellan det första och nästa värdet i serien, till startvärdet och adderas sedan till varje efterföljande värde.

Startmarkering

Utökad linjär serie

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Så här fyller du i en serie för en linjär trend som passar bäst:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Om du vill öka noggrannheten i trendserien väljer du ytterligare startvärden.

 2. Dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med växande värden eller minskande värden.

  Om de markerade startvärdena i cellerna C1:E1 exempelvis är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger för att fylla i cellerna med växande trendvärden, eller drar det åt vänster för att fylla i celler med minskande värden.

Tips: Om du manuellt vill styra hur serien skapas eller om du vill använda tangentbordet för att fylla i en serie klickar du på kommandot Serie(flikenStart, gruppen Redigering, knappen Fyllning).

I tillväxtserier multipliceras startvärdet med stegvärdet för att få nästa värde i serien. Resultatprodukten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

Startmarkering

Utökad tillväxtserie

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Så här fyller du i en serie för en tillväxttrend:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Om du vill öka noggrannheten i trendserien väljer du ytterligare startvärden.

 2. Håll ned höger musknapp, dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med växande värden eller minskande värden, släpp musknappen och klicka sedan på Tillväxttrend på snabbmeny.

Om de markerade startvärdena i cellerna C1:E1 exempelvis är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger för att fylla i cellerna med växande trendvärden, eller drar det åt vänster för att fylla i celler med minskande värden.

Tips: Om du manuellt vill styra hur serien skapas eller om du vill använda tangentbordet för att fylla i en serie klickar du på kommandot Serie(flikenStart, gruppen Redigering, knappen Fyllning).

När du klickar på kommandot Serie kan du manuellt styra hur en linjär trend eller tillväxttrend skapas och sedan använda tangentbordet för att fylla i värdena.

 • I en linjär serie används startvärdena för minsta kvadratalgoritmen (y=mx+b) för att generera serien.

 • I tillväxtserier används startvärdena för algoritmen för exponentialkurvan (y=b*m^x) för att generera serien.

I båda fallen ignoreras stegvärdet. Serien som skapas motsvarar de värden som returneras av funktionen TREND eller FUNKTIONEN TILLVÄXT.

Så här fyller du i värdena manuellt:

 1. Markera cellen där du vill starta serien. Cellen måste innehålla det första värdet i serien.

  När du klickar på kommandot Serie ersätter den resulterande serien de ursprungliga markerade värdena. Om du vill spara de ursprungliga värdena kopierar du dem till en annan rad eller kolumn och skapar sedan serien genom att välja de kopierade värdena.

 2. Gå till fliken Start och klicka på Fyll och sedan på Serie i gruppen Redigering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fylla i serien nedåt i kalkylbladet klickar du på Kolumner.

  • Om du vill fylla i serien över kalkylbladet klickar du på Rader.

 4. I rutan Stegvärde anger du det värde som du vill öka serien med.

Serietyp

Stegvärderesultat

Linjär

Stegvärdet adderas till det första startvärdet och läggs sedan till i varje efterföljande värde.

Exponentiell

Det första startvärdet multipliceras med stegvärdet. Resultatprodukten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

 1. Under Typklickar du på Linjär eller Tillväxt.

 2. I rutan Stoppvärde anger du det värde som du vill stoppa serien med.

Obs!: Om det finns fler än ett startvärde i serien och Excel vill generera trenden markerar du kryssrutan Trend.

När du har befintliga data som du vill prognostiserade en trend för kan du skapa en trendlinje i ett diagram. Om du till exempel har ett diagram i Excel som visar försäljningsdata för de första månaderna på ett år kan du lägga till en trendlinje i diagrammet som visar den allmänna försäljningstrenden (växande eller minskande eller platt) eller som visar den projicerade trenden för månader framåt.

I den här proceduren förutsätts det att du redan har skapat ett diagram som baseras på befintliga data. Om du inte har gjort det kan du gå till avsnittet Skapa ett diagram.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på dataserie som du vill lägga till en trendlinje eller glidande medelvärde.

 3. Klicka på Trendlinje i gruppenAnalys på fliken Layout och klicka sedan på den typ av regressionstrendlinje eller glidande medelvärde som du vill använda.

 4. Om du vill ange alternativ och formatera regressionstrendlinjen eller det glidande medelvärdet högerklickar du på trendlinjen och klickar sedan på Formatera trendlinje på snabbmenyn.

 5. Välj de alternativ, linjer och effekter för trendlinjen som du vill använda.

  • Om du väljer Polynom angerdu den högsta exponenten för den oberoende variabeln i rutan Ordning.

  • Om du väljer Glidandemedelvärde anger du i rutan Period det antal perioder som ska användas för att beräkna det glidande medelvärdet.

Meddelanden: 

 • I rutan Baserat på serie visas alla dataserier i diagrammet som har stöd för trendlinjer. Om du vill lägga till en trendlinje i en annan serie klickar du på namnet i rutan och väljer de alternativ du vill använda.

 • Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. För att få det resultat du vill ha kan du behöva sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde.

Viktigt!: Från och med Excel version 2005 har Excel justerat det sätt som R2-värdet beräknas för linjära trendlinjer i diagram där trendlinjeskärningspunkten är inställd på noll (0). Den här justeringen korrigerar beräkningar som ger felaktiga R2-värdenoch justerar R2-beräkningen med funktionen RADLINJE. Därför kan du se olika R2-värden i diagram som tidigare skapats i tidigare Excel versioner. Mer information finns i Ändringar av interna beräkningar av linjära trendlinjer i ett diagram. 

När du behöver utföra mer komplicerad regressionsanalys – t.ex. beräkna och rita rester – kan du använda regressionsanalysverktyget i tillägget Analysis ToolPak. Mer information finns i Läsa in Analysis ToolPak.

I Excel på webben kan du projicera värden i en serie genom att använda kalkylbladsfunktioner, eller så kan du klicka och dra i fyllningshandtaget för att skapa en linjär trend med tal. Men du kan inte skapa en tillväxttrend med hjälp av fyllningshandtaget.

Så här använder du fyllningshandtaget för att skapa en linjär trend av tal i Excel på webben:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Om du vill öka noggrannheten i trendserien väljer du ytterligare startvärden.

 2. Dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med växande värden eller minskande värden.

  Fylla i en linjär serie

Använda prognosfunktionen    Med funktionen PREDIDI UPPGIFT beräknas, eller förutsägs, ett framtida värde genom att använda befintliga värden. Det förutsagda värdet är ett y-värde för ett givet x-värde. De kända värdena är befintliga x-värden och y-värden, och det nya värdet förutsägs genom linjär regression. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, inventeringsbehov och konsumtionstrender.

Använda funktionen TREND eller FUNKTIONEN TILLVÄXT    Funktionerna TREND och TILLVÄXT kan extrapolera framtida y-värdensom utökar en rät linje eller exponentiell kurva som bäst beskriver befintliga data. De kan också bara returnera y-värdenabaserat på kända x-värdenför den linje eller kurva som passar bäst. Om du vill rita en linje eller kurva som beskriver befintliga data använder du de befintliga x-värdenaoch y-värdenasom returneras av funktionen TREND eller TILLVÄXT.

Använda funktionen RADLINJE eller LOGEST    Du kan använda funktionen LINJERING eller LOGEST till att beräkna en rak linje eller exponentiell kurva utifrån befintliga data. Funktionen REGR och FUNKTIONEN REGR returnerar olika regressionsstatistik, inklusive lutningen och skärningspunkt för den anpassade linjen.

Följande tabell innehåller länkar till mer information om de här kalkylbladsfunktionerna.

Funktion

Beskrivning

PROGNOS

Project värden

TREND

Project värden som passar en rak trendlinje

GROWTH

Project värden som passar en exponentiell kurva

LINEST

Beräkna en rak linje utifrån befintliga data

LOGEST

Beräkna en exponentiell kurva utifrån befintliga data

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×