การแก้ไขปัญหาหน้าจอดำ

หากพีซีของคุณมีปัญหาหน้าจอดำหลังจากอัปเกรดเป็น Windows 10 ต่อไปนี้คือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถลองได้
คุณลงชื่อเข้าใช้ใน Windows 10 แล้วใช่ไหม

คุณลงชื่อเข้าใช้ใน Windows 10 แล้วใช่ไหม

หน้าจอดำและไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows 10
หากพีซีของคุณมีปัญหาหน้าจอดำหลังจากอัปเกรดเป็น Windows 10 แล้วคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ลองขั้นตอนต่อไปนี้
 
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ
เริ่มระบบของพีซีในเซฟโหมด


ใช้ไดรฟ์การกู้คืน
หากต้องการเริ่มระบบของพีซีในเซฟโหมดโดยใช้ไดรฟ์การกู้คืน:

 1. อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณปิดเครื่อง เชื่อมต่อไดร์ฟการกู้คืนกับพีซี จากนั้นเปิดพีซีของคุณ
 2. บนหน้าจอ เลือกตัวเลือก เลือก แก้ไขปัญหา > ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่าการเริ่มต้น > เริ่มระบบใหม่
 3. หลังจากเริ่มระบบของพีซีใหม่แล้ว ให้เลือก 5 หรือ F5 เพื่อเริ่มระบบของพีซีใหม่ใน เซฟโหมดแบบที่มีเครือข่าย หากพีซีของคุณไม่เริ่มระบบในเซฟโหมดที่มีเครือข่าย ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้ง จากนั้นเมื่อคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่ ให้เลือก 3 หรือ F3 เพื่อ เปิดใช้งานวิดีโอความละเอียดต่ำ
 4. เมื่อพีซีของคุณอยู่ในเซฟโหมด ให้เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์ โดยป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากนั้นเลือกลูกศรเพื่อขยาย การ์ดแสดงผล
  1. หากคุณเห็นสองรายการใต้ การ์ดแสดงผล:
   1. คลิกขวาที่การ์ดแสดงผลที่เพิ่มไว้ (ตัวอย่างเช่น Intel HD 4000 หรือ AMD Radeon HD 4200) จากนั้นเลือก ปิดใช้งาน > ใช่ หากต้องการดูว่าได้ผลหรือไม่ ให้ปิดเครื่องพีซีของคุณ ยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์การกู้คืน จากนั้นเปิดพีซีของคุณอีกครั้ง
   2. หากไม่ได้ผล ให้เริ่มระบบของพีซีใหม่ในเซฟโหมด (ดูขั้นตอนที่ 1-3) กลับไปยังส่วน การ์ดแสดงผล ในตัวจัดการอุปกรณ์ เปิดใช้งานการ์ดแสดงผล จากนั้นปิดใช้งานการ์ดแสดงผลอื่น
  2. หากคุณเห็นหนึ่งรายการใต้ การ์ดแสดงผล ให้ย้อนกลับไปที่โปรแกรมควบคุมหรือถอนการติดตั้งการ์ดแสดงผล
   1. หากต้องการย้อนกลับไปที่โปรแกรมควบคุม ให้เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือกลูกศรเพื่อขยาย การ์ดแสดงผล ใต้ การ์ดแสดงผล คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก คุณสมบัติ เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม จากนั้นเลือก ย้อนกลับไปที่โปรแกรมควบคุม > ใช่
   2. หากต้องการถอนการติดตั้งการ์ดแสดงผล ให้เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือกลูกศรเพื่อขยาย การ์ดแสดงผล ใต้ การ์ดแสดงผล คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก คุณสมบัติ เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม เลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง
 5. ปิดเครื่องพีซีของคุณ ยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์การกู้คืน จากนั้นเปิดพีซีของคุณอีกครั้ง
ใช้สื่อการติดตั้ง
หากต้องการเริ่มระบบของพีซีในเซฟโหมดโดยใช้สื่อการติดตั้ง:

 1. บนพีซีที่กำลังทำงาน ให้ไปที่ เว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 10
 2. ใส่ข้อมูลสื่อการติดตั้งที่คุณสร้าง จากนั้นเริ่มระบบของพีซีใหม่
 3. บนหน้าจอ ติดตั้ง Windows ให้เลือก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ (หากคุณไม่เห็นหน้าจอนี้ พีซีของคุณอาจไม่สามารถตั้งค่าการเริ่มต้นระบบจากไดรฟ์ได้ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นระบบจากสื่อจากเว็บไซต์ผู้ผลิตพีซีของคุณ จากนั้นลองอีกครั้ง)
 4. ที่หน้าจอ เลือกตัวเลือก ให้เลือก แก้ไขปัญหา จากหน้าจอ คุณสามารถใช้เซฟโหมดได้ เลือก ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ > เริ่มระบบใหม่
 5. หลังจากเริ่มระบบของพีซีใหม่แล้ว ให้เลือก 5 หรือ F5 เพื่อเริ่มระบบของพีซีใหม่ใน เซฟโหมดที่มีเครือข่าย หากพีซีของคุณไม่เริ่มระบบในเซฟโหมดที่มีเครือข่าย ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2-4 อีกครั้ง จากนั้นเมื่อคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่ ให้เลือก 3 หรือ F3 เพื่อ เปิดใช้งานวิดีโอความละเอียดตํ่า
 6. เมื่อพีซีของคุณอยู่ในเซฟโหมด ให้เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์ โดยป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากนั้นเลือกลูกศรเพื่อขยาย การ์ดแสดงผล
  1. หากคุณเห็นสองรายการใต้ การ์ดแสดงผล:
   1. คลิกขวาที่การ์ดแสดงผลที่เพิ่มไว้ (ตัวอย่างเช่น Intel HD 4000 หรือ AMD Radeon HD 4200) จากนั้นเลือก ปิดใช้งาน > ใช่ หากต้องการดูว่าได้ผลหรือไม่ ให้ปิดเครื่องพีซีของคุณ ยกเลิกการเชื่อมต่อสื่อการติดตั้ง จากนั้นเปิดพีซีของคุณอีกครั้ง
   2. หากไม่ได้ผล ให้เริ่มระบบของพีซีใหม่ในเซฟโหมด (ดูขั้นตอนที่ 2-5) กลับไปยังส่วน การ์ดแสดงผล ในตัวจัดการอุปกรณ์ เปิดใช้งานการ์ดแสดงผล จากนั้นปิดใช้งานการ์ดแสดงผลอื่น
  2. หากคุณเห็นหนึ่งรายการใต้ การ์ดแสดงผล ให้ย้อนกลับไปที่โปรแกรมควบคุมหรือถอนการติดตั้งการ์ดแสดงผล
   1. หากต้องการย้อนกลับไปที่โปรแกรมควบคุม ให้เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือกลูกศรเพื่อขยาย การ์ดแสดงผล ใต้ การ์ดแสดงผล คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก คุณสมบัติ เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม จากนั้นเลือก ย้อนกลับไปที่โปรแกรมควบคุม > ใช่
   2. หากต้องการถอนการติดตั้งการ์ดแสดงผล ให้เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือกลูกศรเพื่อขยาย การ์ดแสดงผล ใต้ การ์ดแสดงผล คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก คุณสมบัติ เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม เลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง
 7. ปิดเครื่องพีซีของคุณ ยกเลิกการเชื่อมต่อสื่อการติดตั้ง จากนั้นเปิดพีซีของคุณอีกครั้ง

หน้าจอดำและลงชื่อเข้าใช้ Windows 10 แล้ว

หากพีซีของคุณมีปัญหาหน้าจอดำหลังจากลงชื่อเข้าใช้ Windows 10 ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ถอดสายอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
พยายามเรียกหน้าจอกลับสู่การทำงาน
การแก้ไขปัญหาในเซฟโหมด ยังมีปัญหาเกิดขึ้นใช่หรือไม่
คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ที่ 1 800-642-7676 หรือที่ https://support.microsoft.com/contactus
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14106 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม