การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

Windows 8.1Windows 7


การติดตั้งหรือเปลี่ยนภาษาที่แสดง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ Windows ใช้เพื่อแสดงข้อความในตัวช่วย กล่องโต้ตอบ เมนู และรายการอื่นๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ ภาษาที่แสดงบางภาษาจะติดตั้งมาตามค่าเริ่มต้น ในขณะเดียวกัน คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเพิ่มเติมสำหรับภาษาอื่นๆ


การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณ