ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ PowerPoint ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ

สําหรับรายการทางลัดที่แยกต่างหากเพื่อใช้ในขณะนําเสนองานนําเสนอของคุณ ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําเสนองานนําเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสําหรับรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกาทุกประการ

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลําดับ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ใน PowerPoint สําหรับ Windows เมื่อสร้างหรือแก้ไขงานนําเสนอ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน PowerPoint

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนําเสนอใหม่

Ctrl+N

เพิ่มสไลด์ใหม่

Ctrl+M

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+B

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

Ctrl+T

ตัดข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความหรือ วัตถุ หรือสไลด์ที่ตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

แทรกข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+Alt+M 

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

ไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

เริ่มการแสดงสไลด์

F5

สิ้นสุดการแสดงสไลด์

Esc

พิมพ์งานนําเสนอ

Ctrl+P

บันทึกงานนำเสนอ

Ctrl+S

ปิด PowerPoint

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับงานนําเสนอและสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกสไลด์ใหม่

Ctrl+M

ไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

ย่อ

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ขยาย

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ/ขยายให้พอดี

Ctrl+Alt+O

ทําสําเนาของสไลด์ที่เลือก

Ctrl+Shift+D

เปิดงานนําเสนอ

Ctrl+O

ปิดงานนําเสนอ

Ctrl+D

บันทึกงานนําเสนอด้วยชื่อ ตําแหน่งที่ตั้ง หรือรูปแบบไฟล์อื่น

Ctrl+Shift+S

ยกเลิกคําสั่ง เช่น บันทึกเป็น

Esc

เปิดไฟล์ล่าสุด

Ctrl+O

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับวัตถุและข้อความ

คัดลอกวัตถุและข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

ทําซ้ําวัตถุที่เลือก

Ctrl+D หรือ Ctrl+ลากเมาส์

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปยังวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+V

คัดลอกตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

Alt+Shift+C

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

วางตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

Alt+Shift+V

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

เปิดกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

ด้านบนของหน้า

ทํางานในวัตถุและข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายโฟกัสไปยังรูปร่างลอยแรก เช่น รูปภาพหรือกล่องข้อความ

Ctrl+Alt+5

เลือกวัตถุอื่นเมื่อวัตถุหนึ่งถูกเลือก

แป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าวัตถุที่คุณต้องการจะถูกเลือก

ส่งวัตถุไปข้างหลัง 1 ตำแหน่ง

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

ส่งวัตถุไปข้างหน้า 1 ตำแหน่ง

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุด

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

ส่งวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

เลือกวัตถุทั้งหมดบนสไลด์

Ctrl+A

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

Ctrl+G

ยกเลิกการจัดกลุ่มกลุ่มที่เลือก

Ctrl+Shift+G

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือกใหม่

Ctrl+Shift+J

หมุนวัตถุที่เลือกตามเข็มนาฬิกา 15 องศา

Alt+แป้นลูกศรขวา

หมุนวัตถุที่เลือกทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

เล่นหรือหยุดสื่อชั่วขณะ

Ctrl+Spacebar

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

แทรกข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+Alt+M 

แทรกสมการ

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

แก้ไขวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows (เพื่อเปิดเมนูบริบท) จากนั้น O, Enter, E

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุด้วยคีย์บอร์ด ให้ใช้ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดการวัตถุด้วยบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของคำ

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของคำ

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันลงหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Ctrl+Shift+Down
แป้นลูกศร

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Enter

เลือกวัตถุเมื่อข้อความภายในวัตถุถูกเลือก

Esc

ด้านบนของหน้า

ลบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคําทางขวา (เคอร์เซอร์ระหว่างคํา)

Ctrl+Delete

ด้านบนของหน้า

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ย้ายไปยังตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สํารองไว้สุดท้ายบนสไลด์ การกระทํานี้จะแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์เดียวกันกับสไลด์ต้นฉบับ

Ctrl+Enter

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

Ctrl+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่

Ctrl+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

Shift+F4

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

ก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

Ctrl+T หรือ Ctrl+Shift+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

สลับระหว่างตัวพิมพ์ของประโยค ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

Ctrl+Spacebar

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยใช้สไตล์ที่แตกต่างกัน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์รูปกลมทึบ ให้กดเครื่องหมายดอกจัน (*)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ให้กดเครื่องหมายลบ (-)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์รูปลูกศร ให้กดวงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ให้กด วงเล็บมุมซ้าย (<) + วงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้ลูกศร ให้กดเครื่องหมายลบ (-) สองเครื่องหมาย + วงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้ลูกศรคู่ ให้กดเครื่องหมายเท่ากับ ( = ) + วงเล็บมุมขวา (>)

 2. กด Spacebar

 3. พิมพ์ข้อมูลในรายการ แล้วกด Enter

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

Ctrl+Tab

เริ่มย่อหน้าใหม่

Enter

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตารางที่มีเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

แป้น Tab

ด้านบนของหน้า

ย้ายสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกขึ้นตามลําดับ

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกลงตามลําดับ

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้น

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุด

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับมุมมองและบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังมุมมองผู้นําเสนอ

Alt+F5

สลับไปยังการนําเสนอสไลด์

F5

สลับระหว่างมุมมอง เค้าร่าง และ รูปขนาดย่อ

Ctrl+Shift+Tab

สลับไปยังเต็มหน้าจอ (ซ่อนเมนู)

Ctrl+F1

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

Alt+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

Shift+F9

หมุนวนตามเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

วนทวนเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

Shift+F6

สลับระหว่างบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ และบานหน้าต่าง มุมมองเค้าร่าง

Ctrl+Shift+Tab

แสดงหัวเรื่อง มุมมองเค้าร่าง ระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายข้อความ มุมมองเค้าร่างด้านล่างหัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบข้อความ มุมมองเค้าร่างด้านล่างหัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (-)

เลือกข้อความทั้งหมดใน มุมมองเค้าร่าง

Ctrl+A

เลือกสไลด์ทั้งหมดในมุมมอง ตัวเรียงลําดับสไลด์ หรือบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+A

แสดงเมนูวิธีใช้

F1

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

แป้นลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

เครื่องหมายดอกจัน (*) (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

เครื่องหมายบวก (+) (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น) หรือแป้นลูกศรขวา

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

เครื่องหมายลบ (-) (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น) หรือแป้นลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

Shift+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เลือกรายการที่โฟกัส

Spacebar หรือ Enter

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

Shift+Spacebar หรือ Shift+Enter

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

Ctrl+Shift+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

Ctrl+Shift+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสคีย์บอร์ดภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือกระหว่างมุมมองแบบทรีและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ยุบกลุ่มทั้งหมด (ที่มีโฟกัสในมุมมองแบบโครงสร้างของบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก )

Alt+Shift+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

Alt+Shift+9

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับบานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างหรือพื้นที่อื่นในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อตัวเลือกบานหน้าต่างงานมีโฟกัส ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

แสดงชุดคําสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน คุณสามารถเข้าถึงปุ่มปิดย้าย หรือ ขนาดของบานหน้าต่างงานได้

Ctrl+Spacebar

Office 2010: Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังคําสั่งถัดไปบนเมนูบานหน้าต่างงาน

แป้นลูกศรขึ้นและลง

เลือกตัวเลือกที่เน้นบนเมนูบานหน้าต่างงาน

Enter

ย้ายหรือปรับขนาดบานหน้าต่างงานหลังจากเลือกคําสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว

แป้นลูกศร

ปิดบานหน้าต่างงาน

Ctrl+Spacebar, C

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon

Ribbon จัดกลุ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันบนแท็บ ตัวอย่างเช่น บนแท็บ หน้าแรก กลุ่ม ย่อหน้า จะมีตัวเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กดแป้น Alt เพื่อแสดงทางลัดของ Ribbon ที่เรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ เป็นตัวอักษรในรูปขนาดเล็กถัดจากแท็บและตัวเลือก

เคล็ดลับแป้น Ribbon ของ Excel

คุณสามารถรวมตัวอักษรเคล็ดลับแป้นพิมพ์กับแป้น Alt เพื่อสร้างทางลัดที่เรียกว่า แป้นการเข้าถึง สําหรับตัวเลือก Ribbon ตัวอย่างเช่น กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก และ Alt+Q เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล บอกฉัน หรือ ค้นหา กด Alt อีกครั้งเพื่อดูเคล็ดลับแป้นพิมพ์สําหรับตัวเลือกบนแท็บที่เลือก

ใน Office 2010 แป้นพิมพ์ลัดเมนูแป้น Alt แบบเก่าส่วนใหญ่ยังคงใช้งานได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามคุณจําเป็นต้องทราบทางลัดแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น กด Alt แล้วกดแป้นเมนูเก่าแป้นใดแป้นหนึ่ง E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) และอื่นๆ การแจ้งเตือนจะผุดขึ้นมาว่าคุณกําลังใช้แป้นการเข้าถึงจาก Microsoft 365 เวอร์ชันก่อนหน้า หากคุณทราบลําดับแป้นทั้งหมด ให้ดําเนินการต่อและใช้งาน ถ้าคุณไม่ทราบลําดับ ให้กด Esc และใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์แทน

เปิดแท็บ Ribbon

เมื่อต้องการไปยังแท็บบน Ribbon โดยตรง ให้กดแป้นการเข้าถึงแป้นใดแป้นหนึ่งต่อไปนี้ แท็บเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณในงานนําเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูล บอกฉัน หรือ ค้นหา บน Ribbon แล้วพิมพ์คําที่ใช้ค้นหาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเนื้อหาวิธีใช้

Alt+Q แล้วพิมพ์คําค้นหา

เปิดเมนู ไฟล์

Alt+F

เปิดแท็บ หน้าแรก และจัดรูปแบบสไลด์ ฟอนต์ ย่อหน้า หรือรูปวาด

Alt+H

เปิดแท็บ แทรก แล้วแทรกสไลด์ ตาราง รูปภาพ ภาพประกอบ ฟอร์ม ลิงก์ ข้อความ สัญลักษณ์ หรือสื่อ

ALT+N

เปิดแท็บ วาดและเข้าถึงเครื่องมือการวาด

Alt+J, I

เปิดแท็บ ออกแบบ แล้วนําธีมไปใช้และกําหนดสไลด์เอง

Alt+G

เปิดแท็บ การเปลี่ยน และเพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

Alt+K

เปิดแท็บ ภาพเคลื่อนไหว และเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในสไลด์

Alt+A

เปิดแท็บ การนําเสนอสไลด์ และตั้งค่าและเล่นการนําเสนอสไลด์

Alt+S

เปิดแท็บ รีวิว และตรวจสอบการสะกดและการช่วยสําหรับการเข้าถึง และเพิ่มข้อคิดเห็น

Alt+R

เปิดแท็บ มุมมอง และแสดงตัวอย่างเค้าโครงงานนําเสนอ แสดงและซ่อนเส้นตารางและเส้นบอกแนว ตั้งค่าการขยายการย่อ/ขยาย จัดการหน้าต่าง และดูแมโคร

ALT+W

เปิดแท็บ การบันทึก และจัดการการบันทึกหน้าจอ เสียง และวิดีโอในงานนําเสนอของคุณ

Alt+C

เปิดแท็บ วิธีใช้ และเรียกดู PowerPoint ติดต่อฝ่ายสนับสนุน และให้คําติชม

Alt+Y, 2

หมายเหตุ: Add-in และโปรแกรมอื่นๆ อาจเพิ่มแท็บใหม่ลงใน Ribbon และอาจมีแป้นการเข้าถึงสําหรับแท็บเหล่านั้น

ด้านบนของเพจ

ทำงานใน Ribbon ด้วยแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่บน Ribbon และเรียกใช้งานแป้นการเข้าถึง

Alt หรือ F10 เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้แป้นการเข้าถึงหรือแป้นลูกศร

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

แป้นลูกศร

แสดงคําแนะนําเครื่องมือสําหรับองค์ประกอบ Ribbon ที่กําลังอยู่ในโฟกัส

Ctrl+Shift+F10

เปิดใช้งานปุ่มหรือตัวควบคุมที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการคำสั่งที่เลือก

แป้นลูกศรลง

เปิดเมนูของปุ่มที่เลือก

Alt+แป้นลูกศรลง

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ ให้เคลื่อนย้ายไปยังคำสั่งถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

ย้ายไปยังเมนูย่อยเมื่อเปิดหรือเลือกเมนูหลักไว้

แป้นลูกศรซ้าย

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคําสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกในปัจจุบันบน Ribbon

F1

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับ Ribbon

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

Alt+H, F, S

เปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย

Alt+W, Q

พิมพ์สไลด์ทั้งหมดในงานนําเสนอของคุณเป็นสไลด์แบบเต็มหน้าโดยใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ (เมื่อกล่องโต้ตอบ พิมพ์ เปิดอยู่)

Alt+P, P

เลือกธีม

Alt+G, H

เลือกเค้าโครงสไลด์

Alt+H, L

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

Alt+W, P, N

เปิดคลิปบอร์ด

Alt+H, F, O

แทรกกล่องข้อความ

Alt+N, X

แทรกเอกสารที่ฝังตัวหรือสเปรดชีตเป็นวัตถุ

Alt+N, J

แทรกอักษรศิลป์

Alt+N, W

แทรกรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ 

Alt+N, P, D

แทรกรูปร่าง

Alt+N, S, H

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการกําหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกําหนดเองให้กับรายการเมนู แมโครที่บันทึก และโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน PowerPoint คุณต้องใช้ Add-in ของบริษัทอื่น เช่น ตัวจัดการทางลัดสําหรับ PowerPoint ซึ่งพร้อมใช้งานจาก OfficeOne

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้ PowerPoint & การเรียนรู้

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําทางข้อคิดเห็นสมัยใหม่ใน PowerPoint

การใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับ Ribbon

บทความนี้อธิบายแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ในPowerPoint สําหรับ macOS เมื่อสร้างหรือแก้ไขงานนําเสนอ

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ Mac (OS) บางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการทํางานของแป้นฟังก์ชันใน Microsoft 365 สำหรับ Mac สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกําหนดแป้นของแป้นพิมพ์ลัด ให้ดูวิธีใช้ Mac สําหรับ macOS เวอร์ชันของคุณ แอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ หรือดูที่ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ลัดที่ขัดแย้งกันบน Mac

 • ถ้าคุณไม่พบแป้นพิมพ์ลัดที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกําหนดเองได้ สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกําหนดเองสําหรับ Office for Mac

 • แป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows ยังทํางานกับแป้น Control ใน PowerPoint บน Mac ได้ด้วย อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทั้งหมด

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Command+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน PowerPoint for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนําเสนอใหม่

⌘+N

เพิ่มสไลด์ใหม่

⌘+Shift+N

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

⌘+B

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

⌘+T

ตัดข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

⌘+X

คัดลอกข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

⌘+C

วางข้อความที่ตัดหรือคัดลอก วัตถุ หรือสไลด์

⌘+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

⌘+K

แทรกข้อคิดเห็น

⌘+Shift+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

⌘+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

⌘+Y

ไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

เริ่มการแสดงสไลด์

⌘+Shift+Return

สิ้นสุดการแสดงสไลด์

Esc

พิมพ์งานนําเสนอ

⌘+P

บันทึกงานนำเสนอ

⌘+S

ปิด PowerPoint

⌘+Q

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับงานนําเสนอและสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนําเสนอใหม่ด้วยเทมเพลตจากแกลเลอรีเทมเพลต PowerPoint

⌘+Shift+P

แทรกสไลด์ใหม่

⌘+Shift+N

ไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์

⌘+Shift+2

ย่อ

⌘+เครื่องหมายลบ (-)

ขยาย

⌘+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ/ขยายให้พอดี

⌘+Option+O

ทําสําเนาของสไลด์ที่เลือก

⌘+Shift+D

เปิดงานนําเสนอ

⌘+O

ปิดงานนําเสนอ

⌘+W

พิมพ์งานนําเสนอ

⌘+P

บันทึกงานนําเสนอด้วยชื่อ ตําแหน่งที่ตั้ง หรือรูปแบบไฟล์อื่น

⌘+Shift+S

ยกเลิกคําสั่ง เช่น บันทึกเป็น

Esc

เลื่อนไปตามงานนําเสนอที่เปิดอยู่หลายงาน

⌘+เครื่องหมายตัวหนอน (~)

เปิดไฟล์ล่าสุด

⌘+Shift+O

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับวัตถุและข้อความ

คัดลอกวัตถุและข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

⌘+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

⌘+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

⌘+V

ทําซ้ําวัตถุที่เลือก

Control+D หรือ Control+ลากเมาส์

คัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุหรือข้อความที่เลือก

⌘+Shift+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปยังวัตถุหรือข้อความที่เลือก

⌘+Shift+V

คัดลอกภาพเคลื่อนไหว

⌘+Option+Shift+C

วางภาพเคลื่อนไหว

⌘+Option+Shift+V

เปิดกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

⌘+Control+V

ด้านบนของหน้า

ทํางานในวัตถุและข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกวัตถุอื่นเมื่อวัตถุหนึ่งถูกเลือก

แป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าวัตถุที่คุณต้องการจะถูกเลือก

ส่งวัตถุไปข้างหลัง 1 ตำแหน่ง

⌘+Option+Shift+B

ส่งวัตถุไปข้างหน้า 1 ตำแหน่ง

⌘+Option+Shift+F

ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุด

⌘+Shift+B

ส่งวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

⌘+Shift+F

เลือกวัตถุทั้งหมดบนสไลด์

⌘+A

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

⌘+Option+G

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

⌘+Option+Shift+G

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือกใหม่

⌘+Option+J

หมุนวัตถุที่เลือกตามเข็มนาฬิกา 15 องศา

Option+แป้นลูกศรขวา

หมุนวัตถุที่เลือกทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา

Option+แป้นลูกศรซ้าย

เล่นหรือหยุดสื่อชั่วขณะ

Spacebar

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

⌘+K

แทรกข้อคิดเห็น

⌘+Shift+M

จัดรูปแบบวัตถุที่เลือก

⌘+Shift+1

ปรับขนาดวัตถุที่เลือก

Shift+ คีย์ลูกศร

ย้ายวัตถุที่เลือกไปในทิศทางของลูกศร

แป้นลูกศรหรือ ⌘+แป้นลูกศร

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของคำ

Shift+Option+แป้นลูกศรขวา

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของคำ

Shift+Option+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันลงหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกข้อความทั้งหมดไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

⌘+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกข้อความทั้งหมดจนถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

⌘+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+Option+แป้นลูกศรลง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Option+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

Return

เลือกวัตถุเมื่อข้อความภายในวัตถุถูกเลือก

Esc

ด้านบนของหน้า

ลบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

⌘+Delete

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

ฟังก์ชัน+Delete

ลบหนึ่งคําทางขวา (เคอร์เซอร์ระหว่างคํา)

Option+Function+Delete

ด้านบนของหน้า

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคําหรือไปทางซ้ายหนึ่งคํา

Option+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Option+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End หรือ Function+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home หรือ Function+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าหรือขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Option+Up ปุ่มลูกศร

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Option+Down ปุ่มลูกศร

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของข้อความทั้งหมดในวัตถุที่คุณกําลังแก้ไข

⌘+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

⌘+วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)

ลดระดับย่อหน้าลง

⌘+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดเขตข้อมูลค้นหา ค้นหาในงานนําเสนอ

⌘+F

เปิดบานหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่

⌘+Shift+H

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

⌘+T

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

⌘+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

⌘+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

เปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

Command+Option+M

สลับระหว่างตัวพิมพ์ของประโยค ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

⌘+B

ใช้การขีดเส้นใต้กับข้อความที่เลือก

⌘+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับข้อความที่เลือก

⌘+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

⌘+Control+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )
 

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

⌘+Control+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

Control+Spacebar

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

⌘+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

⌘+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

⌘+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

⌘+R

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยใช้สไตล์ที่แตกต่างกัน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์รูปกลมทึบ ให้กดเครื่องหมายดอกจัน (*)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ให้กดเครื่องหมายลบ (-)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์รูปลูกศร ให้กดวงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ให้กด วงเล็บมุมซ้าย (<) + วงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้ลูกศร ให้กดเครื่องหมายลบ (-) สองเครื่องหมาย + วงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่ใช้ลูกศรคู่ ให้กดเครื่องหมายเท่ากับ ( = ) + วงเล็บมุมขวา (>)

 2. กด Spacebar

 3. พิมพ์ข้อมูลในรายการ แล้วกด Return

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังบรรทัดหรือแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังบรรทัดหรือแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

Option+Shift+Tab

เริ่มย่อหน้าใหม่ในเซลล์

Return

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง (โดยมีเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย)

แป้น Tab

ด้านบนของหน้า

ย้ายสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกขึ้นตามลําดับ

⌘+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกลงตามลําดับ

⌘+แป้นลูกศรลง

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้น

⌘+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุด

⌘+Shift+แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับมุมมองและบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังมุมมองปกติ

⌘+1

สลับไปยังมุมมองตัวเรียงลําดับสไลด์

⌘+2

สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ

⌘+3

สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง 

⌘+4

สลับไปยังมุมมองต้นแบบสไลด์

⌘+Option+1

สลับไปยังมุมมอง ต้นแบบเอกสารประกอบคําบรรยาย

⌘+Option+2

สลับไปยังมุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

⌘+Option+3

สลับไปยังมุมมองผู้นําเสนอ

Option+Return

สลับไปยังการนําเสนอสไลด์

⌘+Shift+Return

สลับระหว่าง มุมมองเค้าร่าง และบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Control+Shift+Tab

สลับไปยังเต็มหน้าจอ (ซ่อนเมนู)

⌘+Control+F

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

⌘+Option+Control+G

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

Shift+F9

หมุนวนตามเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

วนทวนเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

Shift+F6

เลือกข้อความทั้งหมดใน มุมมองเค้าร่าง

⌘+A

เลือกสไลด์ทั้งหมดในมุมมอง ตัวเรียงลําดับสไลด์ หรือบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

⌘+A

แสดงเมนูวิธีใช้

F1

ด้านบนของหน้า

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดและปิดโหมดการวาด

⌘+Control+Z

แสดงรายการ อรรถาภิธาน สําหรับคําที่เลือก

⌘+Option+Control+R

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้ PowerPoint & การเรียนรู้

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําทางข้อคิดเห็นสมัยใหม่ใน PowerPoint

การใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับ Ribbon

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในPowerpoint สำหรับ iOS เมื่อสร้างหรือแก้ไขงานนําเสนอ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดบนคอมพิวเตอร์ macOS ของคุณ การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันแบบเดียวกันจะทํางานร่วมกับ Powerpoint สำหรับ iOS โดยใช้คีย์บอร์ดภายนอกได้เช่นกัน

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Command+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อยบน iPad

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดสําหรับ PowerPoint for iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกสไลด์ใหม่

⌘+Shift+N

ลบข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

ลบ

ตัดเนื้อหาที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

⌘+X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

⌘+Z

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

⌘+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

⌘+V

เลือกข้อความทั้งหมด

⌘+A

นําการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับเนื้อหาที่เลือก

⌘+B

นําการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับเนื้อหาที่เลือก

⌘+I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

⌘+U

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift+Option+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift+Option+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

นําทางในPowerPoint for iPad

PowerPoint for iPad เป็นแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนําทางจึงอาจแตกต่างไปจากที่มีอยู่ใน PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตัวเลือก ให้กด Shift+แป้นลูกศรขวาจนกว่าโฟกัสจะอยู่บน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด ⌘+Option+Spacebar

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ต่างๆ ใน PowerPoint for iPad (เช่น จาก Ribbon ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ) ให้วางโฟกัสบนปุ่ม แล้วกด Shift+แป้นลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปข้างหน้า หรือ Shift+แป้นลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปข้างหลัง

ด้านบนของหน้า

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สํารองไว้และบันทึกย่อบน iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Option+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

⌘+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

⌘+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สํารองไว้หรือบันทึกย่อ

⌘+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สํารองไว้หรือบันทึกย่อ

⌘+End

ด้านบนของหน้า

เลือกเนื้อหาบน iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift+⌘+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift+⌘+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Option+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+Option+แป้นลูกศรลง

เลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

⌘+A

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift+⌘+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift+⌘+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

แก้ไขและจัดรูปแบบงานนําเสนอบน iPhone

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

⌘+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

Shift+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือก

⌘+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือก

⌘+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

⌘+V

เลือกทั้งหมด

⌘+A

นําการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับเนื้อหาที่เลือก

⌘+B

นําการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับเนื้อหาที่เลือก

⌘+I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

⌘+U

ด้านบนของหน้า

นําทางและเลือกภายในกล่องข้อความบน iPhone

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกข้อความ

Shift+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา หรือ Shift+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งคํา

Option+แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคํา

Option+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

⌘+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

⌘+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน

⌘+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน

⌘+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift+Option+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift+Option+แป้นลูกศรขวา

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สํารองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+⌘+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สํารองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+⌘+แป้นลูกศรลง

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift+⌘+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift+⌘+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้ PowerPoint & การเรียนรู้

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําทางข้อคิดเห็นสมัยใหม่ใน PowerPoint

การใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับ Ribbon

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในPowerPoint สำหรับ Android เมื่อสร้างหรือแก้ไขงานนําเสนอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

แก้ไขและจัดรูปแบบงานนําเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

Ctrl+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือก (และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด)

Ctrl+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

Ctrl+V

เลือกทั้งหมด

Ctrl+A

นําการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+B

นําการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

Ctrl+U

บันทึกหรือซิงค์งานนําเสนอ

Ctrl+S

คัดลอกการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+C

เลือกข้อความ

Shift+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา หรือ Shift+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้ PowerPoint & การเรียนรู้

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําทางข้อคิดเห็นสมัยใหม่ใน PowerPoint

การใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับ Ribbon

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ใน PowerPoint สำหรับเว็บ บน Windows เมื่อสร้างหรือแก้ไขงานนําเสนอ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Microsoft 365 สําหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ เราขอแนะนําให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint สำหรับเว็บ ทํางานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสําหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ PowerPoint สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้มีทางลัดที่คุณมักจะใช้บ่อยใน PowerPoint สำหรับเว็บ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างงานนําเสนอใหม่อย่างรวดเร็วใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้เปิดเบราว์เซอร์ของคุณ พิมพ์ PowerPoint.new หรือ ppt.new ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกสไลด์ใหม่ (ที่มีโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ บานหน้าต่างสไลด์ หรือบานหน้าต่าง บันทึกย่อ

Ctrl+M

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+B

ตัดข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความหรือ วัตถุ หรือสไลด์ที่ตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

ลบข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

ลบ

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

Ctrl+F

ย้ายรูปร่าง

แป้นลูกศร

ไปยังสไลด์ถัดไป (ที่มีโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อหรือบานหน้าต่างสไลด์)

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า (ที่มีโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อหรือบานหน้าต่างสไลด์)

Page Up

เมื่อตัวเลือกบานหน้าต่างงานมีโฟกัส ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ออกจากการนำเสนอสไลด์

Esc

การพิมพ์งานนำเสนอ

Ctrl+P

บันทึกงานนำเสนอ

PowerPoint สำหรับเว็บ จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับงานนําเสนอและสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างสไลด์ใหม่หลังจากสไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน

Ctrl+M

ไปยังสไลด์ถัดไป (ที่มีโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อหรือบานหน้าต่างสไลด์)

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า (ที่มีโฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อหรือบานหน้าต่างสไลด์)

Page Up

ไปยังสไลด์ถัดไปในมุมมองการนําเสนอสไลด์

แป้นลูกศร N หรือ Page down หรือ Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้าในมุมมองการนําเสนอสไลด์

แป้นลูกศร P หรือ Page up หรือขึ้น

ไปยังสไลด์ที่ต้องการในมุมมองการนําเสนอสไลด์

G จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกระทั่งอยู่บนสไลด์ แล้วกด Enter

เปิดหรือปิดคําอธิบายภาพหรือคําบรรยายในมุมมองการนําเสนอสไลด์

J

ออกจากมุมมองการนําเสนอสไลด์

Esc

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับวัตถุและข้อความ

คัดลอกวัตถุและข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

ทําซ้ําวัตถุที่เลือก

Ctrl+D

วางข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+V

ด้านบนของหน้า

ทํางานในวัตถุและข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากซ้ายไปขวาตามพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์

แป้น Tab

เลือกหรือแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้ปัจจุบัน

Enter หรือแป้น F2

สิ้นสุดการแก้ไขข้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้

F2

เลือกวัตถุเดียวหลายวัตถุ

Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก

เลือกวัตถุหลายวัตถุ

คลิก+ลากเมาส์ หรือ Shift+ลากเมาส์ หรือ Ctrl+ลากเมาส์

เลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้า

Ctrl+A

เลือกข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความที่ใช้งานอยู่

Ctrl+A

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ส่งวัตถุไปด้านหลัง

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ส่งวัตถุไปข้างหลัง 1 ตําแหน่ง

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ส่งวัตถุไปไว้ด้านหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ส่งวัตถุไปข้างหน้าหนึ่งตําแหน่ง

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

หมุนวัตถุที่เลือกครั้งละ 15 องศาตามเข็มนาฬิกา

Alt+แป้นลูกศรขวา

หมุนวัตถุที่เลือกครั้งละ 15 องศาทวนเข็มนาฬิกา

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift+Ctrl+แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift+Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันลงหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+Ctrl+แป้นลูกศรลง

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift+Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift+End

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+Ctrl+Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+Ctrl+End

เลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Ctrl+A

ด้านบนของหน้า

ลบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคําทางขวา (เคอร์เซอร์ระหว่างคํา)

Ctrl+Delete

ด้านบนของหน้า

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมขวา (]) หรือ Ctrl+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([) หรือ Ctrl+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

Ctrl+Spacebar

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เริ่มย่อหน้าใหม่

Enter

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตารางที่มีเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

แป้น Tab

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อคิดเห็น

ยกเว้นทางลัดสําหรับการเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่ แป้นพิมพ์ลัดที่แสดงด้านล่างจะทํางานเฉพาะเมื่อบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่และอยู่ในโฟกัส

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+Alt+M 

ไปยังเธรดข้อคิดเห็นถัดไป

แป้นลูกศรลง

ไปที่เธรดข้อคิดเห็นก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

ขยายเธรดข้อคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่บนนั้น

แป้นลูกศรขวา

ยุบเธรดข้อคิดเห็น

แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังการตอบกลับถัดไปในเธรดข้อคิดเห็น

แป้นลูกศรลง

ไปที่การตอบกลับก่อนหน้าในเธรดหรือข้อคิดเห็นหลัก

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายโฟกัสไปยังกล่องตอบกลับ

แป้น Tab

แก้ไขข้อคิดเห็นหรือการตอบกลับหลัก (เมื่อโฟกัสอยู่บนข้อคิดเห็นหลักหรือการตอบกลับ)

แป้น Tab ไปยัง การกระทําเธรดเพิ่มเติม, Enter และแป้นลูกศรลงเพื่อแก้ไขข้อคิดเห็น

โพสต์ข้อคิดเห็นหรือการตอบกลับ หรือบันทึกการแก้ไข

Ctrl+Enter

ด้านบนของหน้า

ย้ายสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายสไลด์ที่เลือกขึ้นหนึ่งตําแหน่งในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์ที่เลือกลงหนึ่งตําแหน่งในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายสไลด์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์ที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

นำทางด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังส่วนต่างๆ และพื้นที่ของPowerPoint สำหรับเว็บ (เช่น จาก Ribbon ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ) และเข้าและออกจากเนื้อหาของสไลด์ ให้กด Ctrl+F6 (ไปข้างหน้า) หรือกด Ctrl+Shift+F6 (ย้อนกลับ) เมื่อต้องการนําทางตัวเลือกและตัวควบคุมใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า กด Shift+Tab เพื่อย้อนกลับ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดําเนินการอย่างรวดเร็วขณะอยู่ในโหมด การแก้ไข ให้กด Alt+Q โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลการค้นหา ค้นหา หรือ บอกฉัน จากนั้นพิมพ์การกระทําหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะพบตัวเลือก แล้วกด Enter เพื่อเลือก

Ribbon คือแถบที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่าง PowerPoint สำหรับเว็บ Ribbon ถูกจัดระเบียบตามแท็บ แต่ละแท็บจะแสดงชุดเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยัง Ribbon ให้กด Alt+เครื่องหมายมหัพภาค (.) หรือ Alt+แป้นโลโก้ Windows คุณยังสามารถกด Ctrl+F6 ซ้ําๆ จนกว่า Ribbon จะโฟกัส

คีย์ลัดอื่นๆ สำหรับการใช้ Ribbon มีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บ ให้ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้าย

 • เมื่อต้องการเข้าถึง Ribbon สําหรับแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบน Ribbon ให้ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้าย

ตัวเลือกจะเปิดใช้งานในวิธีต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเลือก:

 • ถ้าตัวเลือกที่เลือกเป็นปุ่มหรือปุ่มแยก ให้กด Spacebar หรือ Enter เพื่อเปิดใช้งาน

 • ถ้าตัวเลือกที่เลือกเป็นรายการ (เช่น รายการ ฟอนต์ ) ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง เพื่อเปิดรายการ จากนั้น เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง เมื่อโฟกัสอยู่บนรายการที่คุณต้องการ ให้กด Enter เพื่อเลือก

 • ถ้าตัวเลือกที่เลือกเป็นแกลเลอรี ให้กดแป้น Tab เพื่อไปที่ตัวเลือก เพิ่มเติม สําหรับแกลเลอรี จากนั้น เมื่อต้องการเปิดแกลเลอรี ให้กด Enter กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปตามรายการต่างๆ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

ด้านบนของหน้า

การนำทางใน Ribbon และบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปข้างหน้าระหว่างขอบเขตต่อไปนี้:

 • บานหน้าต่างสไลด์

 • บานหน้าต่างบันทึกย่อ

 • แถบสถานะ

 • แถบชื่อเรื่อง

 • Ribbon

 • บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+F6

ย้ายไปข้างหลังระหว่างขอบเขตต่อไปนี้:

 • บานหน้าต่างสไลด์

 • บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 • Ribbon

 • แถบชื่อเรื่อง

 • แถบสถานะ

 • บานหน้าต่างบันทึกย่อ

Shift+Ctrl+F6

ย้ายไปยังแท็บ Ribbon อื่น

แป้นลูกศรขวาและซ้าย

ดําเนินการตัวเลือก Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกหรือตัวควบคุม Ribbon

แป้นลูกศรขวาและซ้าย

ย้ายไปมาระหว่างกลุ่มของฟีเจอร์บน Ribbon

Ctrl+แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

สลับระหว่าง Ribbon แบบง่ายและแบบคลาสสิก

Alt+เครื่องหมายมหัพภาค (.), Z, R หรือ Alt+แป้นโลโก้ Windows, Z, R

แสดงแป้นการเข้าถึง (คําสั่ง Ribbon) บน Ribbon

Alt+เครื่องหมายมหัพภาค (.) หรือ Alt+แป้นโลโก้ Windows

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้ PowerPoint & การเรียนรู้

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ PowerPoint

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําทางข้อคิดเห็นสมัยใหม่ใน PowerPoint

การใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับ Ribbon

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×