Trợ giúp và tìm hiểu Excel

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Kiểu dữ liệu Excel: Cổ phiếu và địa lý.

Bạn có thể nhận dữ liệu chứng khoán công ty và dữ liệu địa lý trong Excel. Bạn có thể dễ dàng nhập văn bản vào ô và chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu Địa lý.

TÌM HIỂU THÊM

Khám phá Excel

Tạo ngân sách cho gia đình

Dễ dàng quản lý chi phí hàng ngày từ hóa đơn hàng tháng đến phụ cấp hàng tuần.

Thiết lập ngân sách của tôi

Lên kế hoạch và theo dõi sức khỏe của bạn

Thực hiện các mục tiêu sức khỏe và thể chất bằng Excel và trở nên khỏe mạnh nhất.

Trở nên khỏe mạnh

Tìm hiểu Excel

Xem cách sử dụng Excel cho gia đình, trường học, công việc và nghề tay trái của bạn.

Tham quan

Lưu trữ, chia sẻ và cộng tác

Tìm hiểu cách truy cập các tệp sổ làm việc của bạn mọi lúc mọi nơi và cộng tác với người khác.

Chia sẻ công việc của bạn

Tìm mẫu cao cấp

Hiện thực hoá ý tưởng của bạn với các mẫu có khả năng tùy chỉnh tốt hơn và các tùy chọn sáng tạo mới khi bạn đăng ký Microsoft 365.

Duyệt tìm mẫu