Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Bạn có thể nhận dữ liệu chứng khoán và địa lý trong Excel. Bạn có thể dễ dàng nhập văn bản vào ô và chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu Địa lý. Hai kiểu dữ liệu này được coi là kiểu dữ liệu được liên kết vì có kết nối với một nguồn dữ liệu trực tuyến. Kết nối đó cho phép bạn hiển thị lại những thông tin phong phú, thú vị mà bạn có thể làm việc cùng và làm mới.

Lưu ý: Nếu Excel nhận ra những gì bạn đang nhập là một phương tiện tài chính có thể định vị hoặc vị trí địa lý, bạn sẽ được đề xuất đặt kiểu dữ liệu được liên kết cho bạn (Chứng khoán hoặc Địa lý).

Để khám phá các kiểu dữ liệu khác sẵn dùng, hãy xem mục Kiểu dữ liệu được liên kết nào sẵn dùng trong Excel?

Lưu ý: Các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý chỉ sẵn dùng cho tàiMicrosoft 365 của bạn hoặc những tài khoản có Tài khoản Microsoft miễn phí. Bạn cũng phải có ngôn ngữ soạn thảo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha được thêm Office Chọn Ngôn ngữ.

Chứng khoán

Cột A có chứa tên công ty và biểu tượng, cột B có chứa giá trị Giá và cột C có chứa giá trị Thay đổi

Trong hình trên, các ô có tên công ty trong cột A chứa kiểu dữ liệu Chứng khoán. Bạn biết điều này vì chúng có biểu tượng này: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu. Kiểu dữ liệu Chứng khoán được kết nối với nguồn trực tuyến có chứa nhiều thông tin hơn. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, các giá trị và biến động về giá cả được trích xuất từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Bạn đang tìm kiếm cách thức dễ dàng để lấy dữ liệu tài chính lịch sử? Dùng thử hàm STOCKHISTORY.

Địa lý

Cột A có chứa các biểu tượng và tên quốc gia, cột B có chứa giá trị Dân số và cột C có chứa Giá xăng

Trong ví dụ này, cột A chứa các ô có kiểu dữ liệu Địa lý. Biểu tượng Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý biểu thị điều này. Kiểu dữ liệu này được kết nối với một nguồn trực tuyến có chứa nhiều thông tin hơn. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, giá trị dân số và giá xăng được trích xuất từ kiểu dữ liệu Địa lý trong cột A.

  1. Nhập văn bản vào ô. Nếu bạn muốn thông tin chứng khoán, hãy nhập ký hiệu chứng khoán, tên công ty hoặc tên quỹ vào từng ô. Nếu bạn muốn dữ liệu địa lý, hãy nhập tên quốc gia, tỉnh, lãnh thổ hoặc thành phố vào từng ô.

  2. Sau đó, chọn các ô.

  3. Mặc dù không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo bảng Excel. Nhờ thao tác này mà sau đó việc trích xuất thông tin trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để tạo bảng, đi đến Chèn >Bảng.

  4. Khi các ô vẫn được chọn, hãy đi tới tab Dữ liệu, rồi bấm Chứng khoán hoặc Địa .

  5. Nếu Excel kết quả khớp giữa văn bản trong các ô và nguồn trực tuyến của chúng tôi, văn bản sẽ chuyển đổi văn bản của bạn thành kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu Địa lý. Văn bản đã được chuyển đổi sẽ có biểu tượng chứng khoán: biểu Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu và biểu tượng địa lý: Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý

  6. Chọn một hoặc nhiều ô có kiểu dữ liệu và nút Chèn Dữ liệu Nút Thêm cột hiện ra. Bấm vào nút đó, rồi bấm vào tên trường để trích xuất thêm thông tin. Ví dụ, đối với chứng khoán, bạn có thể chọn Giá và cho Địa lý, bạn có thể chọn Dân số.

  7. Bấm nút Chèn Dữ liệu lần nữa để thêm nhiều trường hơn. Nếu bạn đang sử dụng bảng, đây là một mẹo: Nhập tên trường vào hàng tiêu đề. Ví dụ: nhập Thay đổi trong hàng tiêu đề của chứng khoán và cột giá thay đổi sẽ xuất hiện.

    Lưu ý: Nếu bạn thấy biểu Biểu tượng dấu chấm hỏi thay vì một biểu tượng thì Excel đang gặp khó khăn trong việc khớp văn bản của bạn với dữ liệu trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Hãy sửa mọi lỗi chính tả và khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một thông tin phù hợp. Hoặc bấm vào Biểu tượng dấu chấm hỏi ngăn lựa chọn sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu cần thiết bằng một hoặc hai từ khóa, sau đó bấm Chọn.

  8. Bất cứ khi nào bạn muốn lấy dữ liệu hiện tại cho kiểu dữ liệu của mình, hãy bấm chuột phải vào một ô có kiểu dữ liệu được liên kết và chọn Kiểu dữ liệu > mới. Điều đó sẽ làm mới ô bạn đã chọn, cùng với bất kỳ ô nào khác có cùng kiểu dữ liệu đó.

Bạn có thể làm nhiều hơn nữa

Các kiểu dữ liệu được liên kết kết nối với nguồn dữ liệu trực tuyến. Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu được liên kết, kết nối dữ liệu ngoài sẽ được thiết lập trong sổ làm việc. Bằng cách này, nếu dữ liệu thay đổi trực tuyến, bạn vẫn có thể cập nhật bằng cách làm mới trong Excel. Để làm mới dữ liệu, bấm chuột phải vào một ô có kiểu dữ liệu được liên kết và chọn Kiểu dữ liệu >mới. Điều đó sẽ làm mới ô bạn đã chọn, cùng với bất kỳ ô nào khác có cùng kiểu dữ liệu đó.

Nếu bạn muốn làm mới tất cả các kiểu dữ liệu được liên kết và tất cả các kết nối dữ liệu có thể có trong sổ làm việc (bao gồm truy vấn, các kết nối dữ liệu khác và PivotTable), hãy chọn Dữ liệu >Làm mới Tất cả hoặc nhấn Ctrl+Alt+F5.

Ô có bản ghi được liên kết cho Pháp, biểu tượng bấm con trỏ; hiện thẻ

Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong ô. Hãy bấm vào biểu tượng để xem thẻ. Thẻ sẽ hiển thị danh sách trườnggiá trị tương ứng. Tùy thuộc vào dữ liệu mà có thể có nhiều cặp trường/giá trị mà bạn có thể xem và làm việc cùng.

Ví dụ trong hình này, thẻ cho Pháp được hiển thị. Thủ đô là một trong những trường có sẵn cho Pháp. Và Paris là giá trị cho trường đó. Lãnh đạo là một trường khác với tên của các nhà lãnh đạo là các giá trị.

Nếu bạn muốn xem thêm các cặp trường/giá trị, hãy cuộn xuống bên trong thẻ.

Nếu bạn muốn biết trường và giá trị đến từ đâu, bạn sẽ thấy ghi chú "Được hỗ trợ bởi" ở cuối thẻ.

Con chạy đặt trên trường dân số trong thẻ và nút Trích xuất

Bạn cũng có thể thêm trường từ thẻ. Khi thẻ đang mở, hãy đặt con trỏ vào một trường. Sau đó bấm vào nút Trích xuất Nút Trích xuất.

Ô A2 có chứa từ "Pháp"; ô B2 có chứa =A2. và menu tự hoàn chỉnh công thức xuất hiện với các trường từ bản ghi được liên kết

Bạn cũng có thể viết công thức sử dụng các giá trị từ các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Thao tác này có thể hữu ích nếu dữ liệu của bạn không có trong bảng. Ví dụ: nhập =A2, rồi menu Tự động hoàn tất của Excel sẽ xuất hiện, hiển thị cho bạn các trường sẵn dùng cho "Pháp". Bạn cũng có thể nhập "dot", ví dụ: =A2. và điều đó cũng sẽ hiển thị menu. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách viết công thức tham chiếu kiểu dữ liệu.

Bạn cần trợ giúp về các kiểu dữ liệu được liên kết?

Nhận tỷ giá hối đoái tiền tệ

Cách viết công thức tham chiếu các kiểu dữ liệu

Câu hỏi thường gặp và mẹo về kiểu dữ liệu liên kết

Các kiểu dữ liệu được liên kết nào sẵn dùng?

Cách sử dụng các kiểu dữ liệu được liên kết với Excel

Tạo kiểu dữ liệu (Power Query)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×