Xem hàng đợi in

Áp dụng cho: Windows 10

  • Để xem danh sách các mục đợi in trong Windows 10, hãy chọn menu Bắt đầu  rồi nhập máy in và máy quét trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.
  • Chọn Máy in và máy quét rồi chọn máy in của bạn từ danh sách.
  • Chọn Mở hàng đợi để xem nội dung đang in và thứ tự in sắp tới.
    Tùy chọn Mở hàng đợi