Chủ đề liên quan
×
Use Project for the web
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Use Project for the web

Build a project

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Try it!

To build a project, first use Grid view to add tasks, assign tasks, and add a duration. Then use Timeline view to add dependencies.

Use Grid view to add tasks, assign tasks, and add a duration

  1. At the top of your project, select Grid view.

  2. Select Add new task and type a task name.

  3. To assign the task, click in the box under Assigned to and type a name or select someone from the drop-down.

  4. To add a duration, click the box under Duration, and enter an option.

Use Timeline view to add dependencies

  1. Select Timeline view.

  2. To connect individual tasks with dependencies, drag the connector between tasks to show which tasks can only start when others are finished.

    Or, use the Shift button to select several tasks, right-click, and select Add dependency.

As time estimates change, drag the task bars to update your project.

Want more?

Project training

Project help center

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×