Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Toán tử xác định kiểu tính toán mà bạn muốn thực hiện trên các thành phần trong công thức—chẳng hạn như cộng, trừ, nhân hoặc chia. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thứ tự mặc định mà các toán tử hoạt động dựa trên các thành phần trong một phép tính. Bạn cũng sẽ biết cách thay đổi thứ tự này bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn.

Các dạng toán tử

Có bốn dạng toán tử tính toán khác nhau: số học, so sánh, móc nối văn bản và tham chiếu.

Để thực hiện các phép toán toán học cơ bản như cộng, trừ hoặc nhân—hoặc để kết hợp các số—và tạo ra kết quả số, hãy sử dụng các toán tử số học trong bảng này.

Toán tử số học

Ý nghĩa

Ví dụ

+ (dấu cộng)

Phép cộng

=3+3

– (dấu trừ)

Phép trừ
Phủ định

=3–1
=–1

* (dấu hoa thị)

Phép nhân

=3*3

/ (dấu xuyệc ngược)

Phép chia

=3/3

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

=20%

^ (dấu mũ)

Phép lũy thừa

=2^3

Với các toán tử trong bảng dưới đây, bạn có thể so sánh hai giá trị. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử này, kết quả sẽ là giá trị lô-gic TRUE hoặc FALSE.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa

Ví dụ

= (dấu bằng)

Bằng

=A1=B1

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn

=A1>B1

< (dấu nhỏ hơn)

Nhỏ hơn

=A1<B1

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng

=A1>=B1

<= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

Nhỏ hơn hoặc bằng

=A1<=B1

<> (dấu khác)

Khác

=A1<>B1

Sử dụng dấu và (&) để nối hoặc ghép nối một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo ra một đoạn văn bản duy nhất.

Toán tử văn bản

Ý nghĩa

Ví dụ

& (dấu "và")

Kết nối hoặc ghép nối hai giá trị để tạo ra một giá trị văn bản liên tục.

="North"&"wind"

Kết hợp các phạm vi ô cho các phép tính với các toán tử này.

Toán tử tham chiếu

Ý nghĩa

Ví dụ

: (dấu hai chấm)

Toán tử phạm vi tạo một tham chiếu đến tất cả các ô giữa hai tham chiếu bao gồm cả hai tham chiếu.

=SUM(B5:B15)

, (dấu phẩy)

Toán tử kết hợp, kết hợp nhiều tham chiếu thành một tham chiếu.

=SUM(B5:B15,D5:D15)

(dấu cách)

Toán tử giao nhau tạo ra tham chiếu đến các ô chung cho hai tham chiếu.

=SUM(B7:D7 C6:C8)

# (pound)

Biểu tượng # được sử dụng trong một số ngữ cảnh:

  • Được sử dụng như một phần của tên lỗi.

  • Được dùng để biểu thị không đủ không gian để kết xuất. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể mở rộng cột cho đến khi nội dung hiển thị đúng cách.

  • Toán tử phạm vi tràn, được dùng để tham chiếu toàn bộ phạm vi trong công thức mảng động.

  • #VALUE!

  • #####

  • =SUM(A2#)

@ (tại)

Toán tử tham chiếu, được dùng để chỉ ra giao điểm ẩn trong một công thức. 

=@A1:A10

=SUM(Table1[@[January]:[December]])

Thứ tự Excel thực hiện tính toán trong công thức

Trong một số trường hợp, thứ tự tính toán được thực hiện có thể ảnh hưởng đến giá trị trả lại của công thức, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu thứ tự— và cách bạn có thể thay đổi thứ tự để có được kết quả bạn mong đợi.

Công thức tính toán giá trị theo một thứ tự cụ thể. Một công thức trong Excel luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=). Dấu bằng cho Excel biết rằng các ký tự theo sau tạo thành một công thức. Sau dấu bằng này, có thể có một chuỗi các thành phần cần tính toán (toán hạng), được phân tách bởi các toán tử tính toán. Excel tính toán công thức từ trái sang phải, theo một thứ tự cụ thể cho mỗi toán tử trong công thức.

Nếu bạn kết hợp một số toán tử trong một công thức, Excel thực hiện các thao tác theo thứ tự được hiển thị trong bảng sau. Nếu một công thức bao gồm các toán tử với ưu tiên giống nhau — ví dụ, nếu một công thức bao gồm toán tử nhân và chia — Excel sẽ đánh giá các toán tử từ trái sang phải.

Toán tử

Mô tả

: (dấu hai chấm)

(dãn cách đơn)

, (dấu phẩy)

Toán tử tham chiếu

Dạng phủ định (như trong –1)

%

Phần trăm

^

Phép lũy thừa

* và /

Phép nhân và phép chia

+ và –

Phép cộng và phép trừ

&

Kết nối hai chuỗi văn bản (móc nối)

=
< >
<=
>=
<>

So sánh

Để thay đổi thứ tự đánh giá, hãy đặt phần công thức cần được tính toán trước trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ, công thức sau đây cho kết quả là giá trị của 11, vì Excel tính toán phép nhân trước phép cộng. Công thức đầu tiên nhân 2 với 3, rồi cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Ngược lại, nếu bạn dùng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, Excel cộng 5 và 2 với nhau rồi nhân kết quả với 3 thành kết quả là 21.

=(5+2)*3

Trong ví dụ dưới đây, các dấu ngoặc đơn bao quanh phần đầu tiên của công thức sẽ buộc Excel tính B4+25 trước, rồi chia kết quả cho tổng các giá trị trong các ô D5, E5 và F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Xem video này về Thứ tự toán tử trong Excel để tìm hiểu thêm.

Cách Excel chuyển đổi giá trị trong công thức

Khi bạn nhập công thức, Excel sẽ mong đợi các loại giá trị cụ thể cho từng toán tử. Nếu bạn nhập một loại giá trị khác với dự kiến, Excel có thể chuyển đổi giá trị.

Công thức

Sản xuất

Giải thích

= "1"+"2"

3

Khi bạn sử dụng dấu cộng (+), Excel sẽ mong đợi các số trong công thức. Mặc dù dấu ngoặc kép có nghĩa là "1" và "2" là giá trị văn bản, Excel sẽ tự động chuyển đổi giá trị văn bản thành số.

= 1+"$4,00"

5

Khi một công thức mong đợi một số, Excel sẽ chuyển đổi văn bản nếu nó có định dạng thường được chấp nhận cho một số.

= "01/06/2001"-"01/05/2001"

31

Excel hiểu văn bản là ngày tháng ở định dạng mm/dd/yyyy, chuyển đổi ngày thành số sê-ri, sau đó tính toán sự khác biệt giữa chúng.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel không thể chuyển đổi văn bản thành số vì không thể chuyển đổi văn bản "8+1" thành số. Bạn có thể sử dụng "9" hoặc "8"+"1" thay vì "8+1" để chuyển đổi văn bản thành số và trả về kết quả là 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Khi văn bản được kỳ vọng, Excel sẽ chuyển đổi số và giá trị lô-gic, chẳng hạn như TRUE và FALSE thành văn bản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×