Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng một LAMBDAcho mỗi hàng và trả về một mảng kết quả. Ví dụ, nếu mảng ban đầu là 3 cột và 2 hàng, mảng trả về sẽ là 1 cột và 2 hàng.       

Cú pháp

=BYROW(array, lambda(row))

Cú pháp hàm BYROW có các đối số sau đây:

  • array      Mảng được phân tách theo hàng.

  • lambda   Hàm LAMBDA nhận một hàng làm tham số duy nhất và tính toán một kết quả. LAMBDA có một tham số duy nhất:

  • hàng   Một hàng từ mảng.

Lỗi

Việc cung cấp hàm LAMBDA không hợp lệ hoặc số tham số không chính xác sẽ trả về #VALUE! gọi là "Tham số Không chính xác".

Việc không cung cấp hàm LAMBDA hay bất cứ giá trị nào ngoài một giá trị duy nhất được trả về từ hàm LAMBDA sẽ trả về #CALC cố định.

Ví dụ

Ví dụ 1: Trả về giá trị tối đa của mỗi hàng dữ liệu

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=BYROW(A1:C2, LAMBDA(array, MAX(array)))

Ví dụ về hàm BYROW đầu tiên

Ví dụ 2: trả về giá trị tối đa của mỗi giá trị bình phương của một mảng bằng cách dùng hàm SUMSQ

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=BYROW(A1:C2, LAMBDA(array, SUMSQ(array)))

Ví dụ về hàm BYROW thứ hai

Xem Thêm

Hàm MAP

HÀM REDUCE

Hàm SCAN

MAKEARRAY (Hàm MAKEARRAY)

Hàm BYCOL

Hàm ISOMITTED

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×