Quét một mảng bằng cách áp dụng lambda cho mỗi giátrị và trả về một mảng có mỗi giá trị trung gian.  

Cú pháp

=SCAN ([initial_value], array, lambda(accumulator, value))

Cú pháp hàm SCAN có các đối số và tham số sau đây:

  • [Initial_value]      Đặt giá trị bắt đầu cho bộ tích lũy.

  • array    Một mảng cần quét.

  • lambda    MỘT LAMBDA được gọi là quét mảng. LAMBDA có hai tham số: 

    • bộ tích lũy    Giá trị đã tính tổng và trả về kết quả cuối cùng.

    • giá trị   Phép tính áp dụng cho mỗi thành phần trong mảng.

Chú thích

Dùng đối initial_value để đặt giá trị bắt đầu cho tham số tích lũy. Nếu bạn đang làm việc với văn bản, hãy đặt giá trị ban đầu thành "".

Lỗi

Việc cung cấp hàm LAMBDA không hợp lệ hoặc số tham số không chính xác sẽ trả về #VALUE! gọi là "Tham số Không chính xác".

Ví dụ

Ví dụ 1: Tạo danh sách giai giai

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=SCAN(1, A1:C2, LAMBDA(a,b,a*b))

Ví dụ về hàm SCAN đầu tiên

Ví dụ 2: Ký tự kết hợp trong một mảng

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=SCAN("",A1:C2,LAMBDA(a,b,a&b))

Ví dụ về hàm SCAN thứ hai

Xem Thêm

LAMBDA (Hàm LAMBDA)

Hàm MAP

HÀM REDUCE

MAKEARRAY (Hàm MAKEARRAY)

Hàm BYCOL

Hàm BYROW

Hàm ISOMITTED

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×