Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quét một mảng bằng cách áp dụng lambda cho mỗi giátrị và trả về một mảng có mỗi giá trị trung gian.  

Cú pháp

=SCAN ([initial_value], array, lambda(accumulator, value))

Cú pháp hàm SCAN có các đối số và tham số sau đây:

  • [Initial_value]      Đặt giá trị bắt đầu cho bộ tích lũy.

  • array    Một mảng cần quét.

  • lambda    MỘT LAMBDA được gọi là quét mảng. LAMBDA có hai tham số: 

    • bộ tích lũy    Giá trị đã tính tổng và trả về kết quả cuối cùng.

    • giá trị   Phép tính áp dụng cho mỗi thành phần trong mảng.

Chú thích

Dùng đối initial_value để đặt giá trị bắt đầu cho tham số tích lũy. Nếu bạn đang làm việc với văn bản, hãy đặt giá trị ban đầu thành "".

Lỗi

Việc cung cấp hàm LAMBDA không hợp lệ hoặc số tham số không chính xác sẽ trả về #VALUE! gọi là "Tham số Không chính xác".

Ví dụ

Ví dụ 1: Tạo danh sách giai giai

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=SCAN(1, A1:C2, LAMBDA(a,b,a*b))

Ví dụ về hàm SCAN đầu tiên

Ví dụ 2: Ký tự kết hợp trong một mảng

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=SCAN("",A1:C2,LAMBDA(a,b,a&b))

Ví dụ về hàm SCAN thứ hai

Xem Thêm

LAMBDA (Hàm LAMBDA)

Hàm MAP

HÀM REDUCE

MAKEARRAY (Hàm MAKEARRAY)

Hàm BYCOL

Hàm BYROW

Hàm ISOMITTED

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×