Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một mảng được hình thành bằng cách ánh xạ mỗi giá trị trong (các) mảng với một giá trị mới bằng cách áp dụng lambda để tạo một giá trị mới.

Cú pháp

=MAP (array1, lambda_or_array<#>)

Cú pháp hàm MAP có các đối số và tham số sau đây:

  • array1   Một mảng cần ánh xạ.

  • lambda_or_array<#>   Một LAMBDA phải là đối số cuối cùng và phải có tham số cho mỗi mảng được truyền hoặc một mảng khác được ánh xạ.

Lỗi

Việc cung cấp hàm LAMBDA không hợp lệ hoặc số tham số không chính xác sẽ trả về giá #VALUE! được gọi là "Tham số Không chính xác".

Ví dụ

Ví dụ 1: Số vuông cao hơn một giá trị nhất định

Nhập dữ liệu mẫu vào các ô A1:C2, rồi sao chép công thức vào ô D4:

=MAP(A1:C2, LAMBDA(a, IF(a>4,a*a,a)))

Ví dụ về hàm MAP đầu tiên1

Ví dụ 2: Tìm giá trị từ hai cột trong một hàng và cả hai cột đều LÀ TRUE

Tạo bảng có tên "TableA" với hai cột có tên là "Col1" và "Col2" bắt đầu từ ô D1. Thêm cột có tên "BothTrue" vào ô G1. Sao chép công thức vào ô G2:

=MAP(TableA[Col1],TableA[Col2],LAMBDA(a,b,AND(a,b)))

Ví dụ về hàm MAP thứ hai

Ví dụ 3: Tìm giá trị từ ba cột trong một hàng đáp ứng các tiêu chí nhất định

Tạo một phạm vi dữ liệu mẫu với hai cột có tên là "Kích cỡ" và "Màu" trong các ô D1:E11. Thêm hai tiêu đề cột có tên tương ứng là "Kích cỡ Hợp lệ" và "Màu Hợp lệ" trong các ô F1 và G1. Sao chép công thức vào ô F2:

=FILTER(D2:E11,MAP(D2:D11,E2:E11,LAMBDA(s,c,AND(s="Large",c="Red"))))

Ví dụ về hàm MAP thứ ba3

Xem Thêm

Hàm LAMBDA

Hàm REDUCE

Hàm SCAN

Hàm MAKEARRAY

Hàm BYCOL

Hàm BYROW

Hàm ISOMITTED

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×