Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm RANDARRAY trả về một mảng số ngẫu nhiên. Bạn có thể chỉ định số lượng hàng và cột cần điền, giá trị tối thiểu và tối đa và liệu có trả về toàn bộ số hoặc giá trị thập phân hay không.

Trong các ví dụ sau, chúng tôi đã tạo ra một mảng cao 5 hàng, rộng 3 cột. Ví dụ đầu tiên trả về một tập hợp giá trị ngẫu nhiên giữa 0 và 1, đây là hành vi mặc định của RANDARRAY. Ví dụ tiếp theo trả về một chuỗi các giá trị thập phân ngẫu nhiên khoảng từ 1 đến 100. Cuối cùng, ví dụ thứ ba trả về một chuỗi các số nguyên ngẫu nhiên khoảng từ 1 đến 100.

Hàm RANDARRAY trong Excel. RANDARRAY(5,3) trả về các giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 1 trong một mảng cao 5 hàng, rộng 3 cột.

Hàm RANDARRAY với tham đối Nhỏ nhất, Lớn nhất và Thập phân

Hàm RANDARRAY với tham đối Nhỏ nhất, Lớn nhất và Số nguyên

Cú pháp

=RANDARRAY([rows],[columns],[min],[Max],[whole_number])

Đối số

Mô tả

[hàng]

Tùy chọn

Số hàng được trả về

[cột]

Tùy chọn

Số lượng cột được trả về

[min]

Tùy chọn

Số lượng tối thiểu bạn muốn được trả lại

[max]

Tùy chọn

Số lượng tối đa bạn muốn được trả về

[whole_number]

Tùy chọn

Trả về một số nguyên hoặc một giá trị thập phân

  • TRUE là một số nguyên

  • FALSE là một số thập phân.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn không nhập một tham đối hàng hoặc cột, RANDARRAY sẽ trả về một giá trị duy nhất giữa 0 và 1.

  • Nếu bạn không nhập một tham đối giá trị tối thiểu hoặc tối đa, RANDARRAY sẽ mặc định chúng lần lượt là 0 và 1.

  • Tham đối dạng số tối thiểu phải nhỏ hơn số tối đa, nếu không RANDARRAY sẽ trả về lỗi #VALUE! .

  • Nếu bạn không nhập một tham đối whole_number, RANDARRY sẽ mặc định thành FALSE hoặc giá trị thập phân.

  • Hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, trong trường hợp bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về hành vi mảng bị tràn.

  • Hàm RANDARRAY sẽ khác với hàm RAND ở chỗ RAND không trả về một mảng, do đó RAND sẽ cần được sao chép vào toàn bộ phạm vi.

  • Mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp giữa các hàng và cột giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng dành cho công thức RANDARRAY của chúng tôi là phạm vi D2:F6, hoặc 5 hàng và 3 cột.

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×