Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm UNIQUE trả về danh sách các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc dải ô. 

Trả về các giá trị duy nhất từ danh sách giá trị
Ví dụ về việc sử dụng =UNIQUE(B2:B11) để trả về danh sách số duy nhất

Trả về các tên duy nhất từ danh sách tên
Hàm UNIQUE được sử dụng để sắp xếp danh sách tên

=UNIQUE(array,[by_col],[exactly_once])

Hàm UNIQUE có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Dải ô hoặc mảng mà từ đó trả về các hàng hoặc cột duy nhất

[theo_cột]

Tùy chọn

Tham by_col là một giá trị lô-gic cho biết cách so sánh.

TRUE sẽ so sánh các cột với nhau và trả về các cột duy nhất

FALSE (hoặc bỏ qua) sẽ so sánh các hàng với nhau và trả về các hàng duy nhất

Tôi không exactly_once tôi.

Tùy chọn

Tham exactly_once là một giá trị lô-gic sẽ trả về các hàng hoặc cột xuất hiện chính xác một lần trong dải ô hoặc mảng. Đây là khái niệm cơ sở dữ liệu duy nhất.

TRUE sẽ trả về tất cả các hàng hoặc cột riêng biệt xuất hiện chính xác một lần với dải ô hoặc mảng

FALSE (hoặc bỏ qua) sẽ trả về tất cả các hàng hoặc cột riêng biệt khỏi dải ô hoặc mảng

Lưu ý: 

  • Mảng có thể được hiểu là một hàng hoặc cột giá trị hoặc là sự kết hợp của các hàng và cột giá trị. Trong các ví dụ ở trên, các mảng cho công thức UNIQUE của chúng tôi lần lượt là dải ô D2:D11 và D2:D17.

  • Hàm UNIQUE sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong Bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, nếu bạn đang sử dụng Tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về Hành vi mảng bị tràn.

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Ví dụ

Ví dụ 1

Ví dụ này sử dụng sort và UNIQUE cùng nhau để trả về một danh sách duy nhất các tên theo thứ tự tăng dần.

Sử dụng UNIQUE với SORT để trả về danh sách tên theo thứ tự tăng dần

Ví dụ 2

Ví dụ này có tham exactly_once được đặt thành TRUE và hàm chỉ trả về những khách hàng đã có dịch vụ một lần. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn xác định những người chưa trả lại dịch vụ bổ sung để bạn có thể liên hệ với họ.

Sử dụng UNIQUE với tham đối occurs_once được đặt là true để trả về danh sách tên chỉ xuất hiện một lần.

Ví dụ 3

Ví dụ này sử dụng dấu và (&) để ghép nối họ và tên thành tên đầy đủ. Lưu ý rằng công thức tham chiếu đến toàn bộ phạm vi tên trong A2:A12 và B2:B12. Điều này cho phép Excel trả về một mảng gồm tất cả các tên.

Sử dụng UNIQUE với nhiều phạm vi để ghép nối các cột Họ/Tên thành Họ Tên.

Mẹo: 

  • Nếu bạn định dạng phạm vi tên dưới dạng bảng Excel thì công thức sẽ tự động cập nhật khi bạn thêm hoặc loại bỏ tên.

  • Nếu bạn muốn sắp xếp danh sách tên, bạn có thể thêm hàm SORT: =SORT(UNIQUE(B2:B12&" "&A2:A12))

Ví dụ 4

Ví dụ này so sánh hai cột và chỉ trả về các giá trị duy nhất giữa chúng.

Sử dụng UNIQUE để trả về danh sách nhân viên bán hàng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×