Hàm UNIQUE trả về danh sách các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc dải ô. 

Trả về các giá trị duy nhất từ một danh sách giá trị
Ví dụ về việc sử dụng =UNIQUE(B2:B11) để trả về danh sách số duy nhất

Trả về các tên duy nhất từ một danh sách tên
Hàm UNIQUE được sử dụng để sắp xếp danh sách tên

Lưu ý: Hàm này hiện chỉ sẵn dùng cho người Microsoft 365 ký.

=UNIQUE(array,[by_col],[exactly_once])

Hàm UNIQUE có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Dải ô hoặc mảng trả về các cột hoặc hàng duy nhất

[theo_cột]

Tùy chọn

Đối by_col là một giá trị lô-gic cho biết cách so sánh.

TRUE sẽ so sánh các cột với nhau và trả về các cột duy nhất

FALSE (hoặc bỏ qua) sẽ so sánh các hàng với nhau và trả về các hàng duy nhất

[Exactly_once]

Tùy chọn

Đối exactly_once là một giá trị lô-gic sẽ trả về các hàng hoặc cột xuất hiện chính xác một lần trong phạm vi hoặc mảng. Đây là khái niệm cơ sở dữ liệu của duy nhất.

TRUE sẽ trả về tất cả các hàng hoặc cột riêng biệt xuất hiện chính xác một lần từ dải ô hoặc mảng

FALSE (hoặc bỏ qua) sẽ trả về tất cả các hàng hoặc cột riêng biệt từ dải ô hoặc mảng

Lưu ý: 

  • Mảng có thể được coi là một hàng hoặc cột giá trị hay là sự kết hợp của các hàng và cột giá trị. Trong các ví dụ ở trên, các mảng cho công thức UNIQUE của chúng tôi là dải ô D2:D11 và D2:D17 tương ứng.

  • Hàm UNIQUE sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong Bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, nếu bạn đang sử dụng Tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về Hành vi mảng bị tràn.

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Ví dụ

Ví dụ 1

Ví dụ này sử dụng SORT và UNIQUE cùng nhau để trả về một danh sách duy nhất các tên theo thứ tự tăng dần.

Sử dụng UNIQUE với SORT để trả về danh sách tên theo thứ tự tăng dần

Ví dụ 2

Ví dụ này có tham exactly_once được đặt thành TRUE và hàm chỉ trả về những khách hàng đã dùng dịch vụ một lần. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn xác định những người không được trả lại cho dịch vụ bổ sung, để bạn có thể liên hệ với họ.

Sử dụng UNIQUE với tham occurs_once được đặt thành true để trả về danh sách tên chỉ xuất hiện một lần.

Ví dụ 3

Ví dụ này sử dụng và (&) để kết hợp họ và tên thành tên đầy đủ. Lưu ý rằng công thức tham chiếu đến toàn bộ phạm vi tên trong A2:A12 và B2:B12. Điều này cho Excel trả về một mảng tất cả các tên.

Sử dụng UNIQUE với nhiều phạm vi để kết hợp các cột Họ/Tên thành Họ Tên.

Mẹo: 

  • Nếu bạn định dạng phạm vi tên dưới dạng bảng Excelthì công thức sẽ tự động cập nhật khi bạn thêm hoặc loại bỏ tên.

  • Nếu muốn sắp xếp danh sách tên, bạn có thể thêm hàm SORT:=SORT(UNIQUE(B2:B12&" "&A2:A12))

Ví dụ 4

Ví dụ này so sánh hai cột và chỉ trả về các giá trị duy nhất giữa chúng.

Sử dụng UNIQUE để trả về danh sách nhân viên bán hàng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×