Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RAND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên được phân bố đều, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Một số thực ngẫu nhiên mới được trả về mỗi khi trang tính được tính toán.

Lưu ý: Kể từ Excel 2010, Excel sử dụng các thuật toán Mersenne Twister (MT19937) để tạo số ngẫu nhiên. 

Cú pháp

RAND()

Cú pháp hàm RAND không có đối số nào.

Chú thích

  • Để tạo một số thực ngẫu nhiên nằm giữa a và b, hãy dùng:

=RAND()*(b-a)+a

  • Nếu bạn muốn dùng hàm RAND để tạo một số ngẫu nhiên nhưng không muốn các số thay đổi mỗi khi ô được tính toán, bạn có thể nhập =RAND() vào thanh công thức, rồi nhấn F9 để thay đổi công thức thành số ngẫu nhiên. Công thức sẽ tính toán và chỉ trả về một giá trị.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter. Bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu, nếu cần.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RAND()

Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1

biến đổi

=RAND()*100

Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

=INT(RAND()*100)

Số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

Lưu ý: Khi trang tính được tính toán lại bằng cách nhập công thức hay dữ liệu vào một ô khác hoặc bằng cách tính toán lại thủ công (nhấn F9), một số ngẫu nhiên mới sẽ được tạo ra cho mọi công thức sử dụng hàm RAND.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Giải thuật Mersenne Twister

RANDBETWEEN (Hàm RANDBETWEEN)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×