Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RAND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên được phân bố đều, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Một số thực ngẫu nhiên mới được trả về mỗi khi trang tính được tính toán.

Cú pháp

RAND()

Cú pháp hàm RAND không có đối số nào.

Chú thích

  • Để tạo một số thực ngẫu nhiên nằm giữa a và b, hãy dùng:

=RAND()*(b-a)+a

  • Nếu bạn muốn dùng hàm RAND để tạo một số ngẫu nhiên nhưng không muốn các số thay đổi mỗi khi ô được tính toán, bạn có thể nhập =RAND() vào thanh công thức, rồi nhấn F9 để thay đổi công thức thành số ngẫu nhiên. Công thức sẽ tính toán và chỉ để lại cho bạn một giá trị.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter. Bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu, nếu cần.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RAND()

Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1

biến đổi

=RAND()*100

Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

=INT(RAND()*100)

Một số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

Lưu ý: Khi trang tính được tính toán lại bằng cách nhập công thức hay dữ liệu vào một ô khác hoặc bằng cách tính toán lại thủ công (nhấn F9), một số ngẫu nhiên mới sẽ được tạo ra cho mọi công thức sử dụng hàm RAND.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Thuật toán Mersenne Twister

RANDBETWEEN (Hàm RANDBETWEEN)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×