(Chỉ dành cho Người dùng nội bộ Office Beta )
Windows: 2203 (Bản dựng 15104)
Máy Mac: 16.60 (220304)

Tách chuỗi văn bản bằng cách dùng dấu tách cột và hàng.

Hàm TEXTSPLIT hoạt động giống như trình hướng dẫn Văn bản thành Cột nhưng ở dạng công thức. Nó cho phép bạn chia tách qua các cột hoặc xuống theo hàng. Đây là nghịch đảo của hàm TEXTJOIN

Cú pháp

=TEXTSPLIT(text,col_delimiter,[row_delimiter],[ignore_empty], [match_mode], [pad_with])

Cú pháp hàm TEXTSPLIT có các đối số sau đây:

  • Text       Văn bản bạn muốn tách. Bắt buộc.

  • col_delimiter       Văn bản đánh dấu điểm nơi tràn văn bản qua các cột.

  • row_delimiter       Văn bản đánh dấu điểm nơi làm tràn văn bản xuống hàng. Không bắt buộc.

  • ignore_empty       Xác định FALSE để tạo một ô trống khi hai dấu tách liên tiếp. Mặc định là TRUE, điều này sẽ tạo ra một ô trống. Không bắt buộc.

  • match_mode    Tìm kiếm kết quả khớp với dấu tách trong văn bản. Theo mặc định, kết quả khớp phân biệt chữ hoa,chữ thường được thực hiện. Không bắt buộc.

  • pad_with           Giá trị để đệm kết quả. Mặc định là #N/A.

Chú thích

Nếu có nhiều dấu tách, thì hằng số mảng phải được sử dụng. Ví dụ: để chia theo cả dấu phẩy và dấu chấm, hãy sử dụng =TEXTSPLIT(A1,{",","."}).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu. 

Tách tên và một câu bằng cách sử dụng dấu tách chung.

Dữ liệu

Dakota Lennon Sanchez

Được hay không được phép

Công thức

=TEXTSPLIT(A2, " ")

=TEXTSPLIT(A3, " ")

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Tách tên và câu bằng dấu cách

Tách hằng số mảng trong A2 thành mảng 2X3.

Dữ liệu

1,2,3;4,5,6

Công thức

=TEXTSPLIT(A2,",";";")

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Excel TextSplit Ví dụ 2

Dữ liệu

Làm. Hoặc không. Không có thử. -Ẩn danh

Công thức

=TEXTSPLIT(A2,".")

=TEXTSPLIT(A2,{".","-"})

=TEXTSPLIT(A2,{".","-"},FALSE)

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Kết quả của ví dụ 2

Dữ liệu

Làm. Hoặc không. Không có thử. -Ẩn danh

Công thức

=TEXTSPLIT(A2,,".")

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Kết quả của ví dụ 3

Dữ liệu

Làm. Hoặc không. Không có thử. -Ẩn danh

Công thức

=TEXTSPLIT(A2,,{".","-"})

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Kết quả của ví dụ 4

Dữ liệu

Làm. Hoặc không. Không có thử. -Ẩn danh

Công thức

=TEXTSPLIT(A2,,{".","-"},TRUE)

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Kết quả của Ví dụ 5

Mẹo      Để loại bỏ lỗi #NA, hãy sử dụng hàm IFNA. Hoặc thêm tham đối pad_with của bạn.

Dữ liệu

Làm. Hoặc không. Không có thử. -Ẩn danh

Công thức

=TEXTSPLIT(A2," ",".",TRUE)

Minh họa sau đây cho thấy kết quả.

Kết quả của ví dụ 6

Xem thêm

Hàm văn bản (tham khảo)

Hàm TEXTBEFORE

Hàm TEXTAFTER

Hàm TEXTJOIN

Hàm CONCAT

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×