Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hàm NOT, một trong các hàm lô-gic, khi bạn muốn đảm bảo một giá trị không bằng giá trị còn lại.

Ví dụ

Các ví dụ về hàm NOT để đảo ngược tham đối.  VÍ DỤ: =NOT(1+1=2)

Hàm NOT đảo ngược giá trị của tham đối.

Một cách dùng thường gặp của hàm NOT là mở rộng tính hữu dụng của các hàm khác thực hiện kiểm tra lô-gic. Ví dụ: hàm IF thực hiện kiểm tra lô-gic, rồi trả về một giá trị nếu kiểm tra đánh giá là TRUE và một giá trị khác, nếu kiểm tra đánh giá là FALSE. Bằng cách dùng hàm NOT làm tham đối kiểm_tra_lô_gic của hàm IF, bạn có thể kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

NOT(lô-gic)

Cú pháp hàm NOT có tham đối sau:

  • Lô-gic    Bắt buộc. Một giá trị hoặc biểu thức có thể được định trị là TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú

Nếu lô-gic là FALSE, NOT sẽ trả về TRUE; nếu lô-gic là TRUE, NOT sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng hàm NOT riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF, ANDOR.

Ví dụ về hàm NOT với các hàm IF, AND và OR

Công thức

Mô tả

=NOT(A2>100)

A2 NOT (không) lớn hơn 100

=IF(AND(NOT(A2>1),NOT(A2<100)),A2,"Giá trị không thuộc dải ô")

50 lớn hơn 1 (TRUE), AND 50 nhỏ hơn 100 (TRUE) nên hàm NOT đảo ngược cả hai tham đối thành FALSE. Hàm AND yêu cầu cả hai tham đối đều là TRUE nên sẽ trả về kết quả nếu FALSE.

=IF(OR(NOT(A3<0),NOT(A3>50)),A3,"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

100 không nhỏ hơn 0 (FALSE) và 100 lớn hơn 50 (TRUE) nên hàm NOT sẽ đảo ngược các tham đối thành TRUE/FALSE. Hàm OR chỉ yêu cầu một tham đối là TRUE nên sẽ trả về kết quả nếu TRUE.

Tính toán Tiền hoa hồng Bán hàng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được thưởng hay không bằng cách sử dụng hàm NOT với hàm IF và hàm AND.

Ví dụ về cách tính toán tiền thưởng doanh số với các hàm IF, AND và NOT.  Công thức trong ô E14 là =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)- IF Tổng Doanh số NOT (không) nhỏ hơn Mục tiêu Doanh số, Các tài khoản AND đều NOT nhỏ hơn Mục tiêu Tài khoản thì nhânTổng Doanh số với % Hoa hồng, nếu không sẽ trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF nâng cao
Tìm hiểu cách sử dụng các hàm lồng trong công thức
Hàm IF

Hàm AND
Hàm OR Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh các công thức bị lỗi
Dùng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong công thức
Phím tắt trong Excel
Hàm lô-gic (tham khảo)
Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×