NOT (Hàm NOT)

Sử dụng hàm NOT, một trong các hàm lô-gic, khi bạn muốn đảm bảo một giá trị không bằng giá trị còn lại.

Ví dụ

Các ví dụ về hàm NOT để đảo ngược tham đối.  VÍ DỤ: =NOT(1+1=2)

Hàm NOT đảo ngược giá trị của tham đối.

Một cách dùng thường gặp của hàm NOT là mở rộng tính hữu dụng của các hàm khác thực hiện kiểm tra lô-gic. Ví dụ: hàm IF thực hiện kiểm tra lô-gic, rồi trả về một giá trị nếu kiểm tra đánh giá là TRUE và một giá trị khác, nếu kiểm tra đánh giá là FALSE. Bằng cách dùng hàm NOT làm tham đối kiểm_tra_lô_gic của hàm IF, bạn có thể kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

NOT(lô-gic)

Cú pháp hàm NOT có tham đối sau:

  • Logical    Bắt buộc. Một giá trị hoặc biểu thức có thể được định trị là TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú

Nếu lô-gic là FALSE, NOT sẽ trả về TRUE; nếu lô-gic là TRUE, NOT sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng hàm NOT riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF, ANDOR.

Ví dụ về hàm NOT với các hàm IF, AND và OR

Công thức

Mô tả

=NOT(A2>100)

A2 NOT (không) lớn hơn 100

=IF(AND(NOT(A2>1),NOT(A2<100)),A2,"Giá trị không thuộc dải ô")

50 lớn hơn 1 (TRUE), AND 50 nhỏ hơn 100 (TRUE) nên hàm NOT đảo ngược cả hai tham đối thành FALSE. Hàm AND yêu cầu cả hai tham đối đều là TRUE nên sẽ trả về kết quả nếu FALSE.

=IF(OR(NOT(A3<0),NOT(A3>50)),A3,"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

100 không nhỏ hơn 0 (FALSE) và 100 lớn hơn 50 (TRUE) nên hàm NOT sẽ đảo ngược các tham đối thành TRUE/FALSE. Hàm OR chỉ yêu cầu một tham đối là TRUE nên sẽ trả về kết quả nếu TRUE.

Tính toán Tiền hoa hồng Bán hàng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được thưởng hay không bằng cách sử dụng hàm NOT với hàm IF và hàm AND.

Ví dụ về cách tính toán tiền thưởng doanh số với các hàm IF, AND và NOT.  Công thức trong ô E14 là =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)- IF Tổng Doanh số NOT (không) nhỏ hơn Mục tiêu Doanh số, Các tài khoản AND đều NOT nhỏ hơn Mục tiêu Tài khoản thì nhânTổng Doanh số với % Hoa hồng, nếu không sẽ trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Video: hàm
if nâng cao Tìm hiểu cách sử dụng các hàm lồng nhau trong một công thức
Hàm if
Hàm and
Hàm or
Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh công thức
bị lỗi Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong công thức
Lối tắt bàn phím trong Excel
Hàm lô-gic (tham khảo)
Các hàm Excel (bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×