Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Microsoft Forms với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt tên biểu mẫu, thêm câu hỏi vào biểu mẫu và chia sẻ biểu mẫu để nhận phản hồi.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo biểu mẫu mới

 1. Trên trang Microsoft Forms chính, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New form, button" (Nút Biểu mẫu mới), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Untitled form" (Biểu mẫu chưa có tiêu đề). Thay vào đó, nếu bạn nghe thấy "Button" (Nút), hãy nhấn Enter để đóng hộp thoại trước khi tiếp tục.

 2. Để thêm tiêu đề vào biểu mẫu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Untitled form, button" (Nút Biểu mẫu chưa có tiêu đề), rồi nhấn Enter. Nhập tên cho biểu mẫu.

 3. Để thêm mô tả cho biểu mẫu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Form description" (Mô tả biểu mẫu), rồi nhập mô tả biểu mẫu.

 4. Để thêm câu hỏi vào biểu mẫu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Add new question or section, button, collapsed" (Nút Thêm câu hỏi hoặc phần mới, thu gọn), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tùy chọn đầu tiên, "Lựa chọn".

 5. Để chọn kiểu câu hỏi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn câu hỏi Lựa chọn, chỉ cần nhấn Enter.

  • Để chọn câu hỏi Vănbản, Xếp loại hoặc Ngày tháng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy loại mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập các tùy chọn bổ sung ở cuối menu Thêm mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More question types, button, collapsed" (Nút Thêm loại câu hỏi, thu gọn), rồi nhấn Enter. Với Trình tường thuật, nhấn phím SR+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Với JAWS và NVDA, thay vào đó hãy nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên. Nhấn Enter để chọn một tùy chọn.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Question title" (Tiêu đề câu hỏi). Nhập câu hỏi.

 7. Nếu bạn đã chọn câu hỏi Lựa chọn, hãy thêm hai tùy chọn phản hồi đầu tiên cho câu hỏi. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter a name for this option" (Nhập tên cho tùy chọn này), rồi nhập văn bản tùy chọn. Lặp lại cho tùy chọn thứ hai. Để thêm tùy chọn phản hồi bổ sung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add option" (Thêm tùy chọn), nhấn Enter, rồi thêm văn bản tùy chọn như hướng dẫn ở trên.

 8. Để tùy chỉnh các câu hỏi, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với câu hỏi Lựa chọn, để cho phép người phản hồi chọn nhiều tùy chọn phản hồi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Multiple answers " (Nhiều câu trả lời), rồi nhấn Phím cách.

  • Đối với câu hỏi Văn bản, để cho phép người phản hồi nhập nhiều dòng văn bản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Long answer" (Câu trả lời dài), rồi nhấn Phím cách.

  • Để bắt buộc phải trả lời một câu hỏi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Bắt buộc", rồi nhấn Phím cách.

 9. Để hoàn tất chỉnh sửa câu hỏi, nhấn Esc. Câu hỏi được lưu trong biểu mẫu của bạn.

 10. Để thêm câu hỏi bổ sung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add new question or section, button, collapsed" (Nút Thêm câu hỏi hoặc phần mới, thu gọn), rồi nhấn Enter. Sau đó lặp lại các bước từ bước 5 đến khi cần.

Xem trước biểu mẫu

Trước khi bạn chia sẻ biểu mẫu với người trả lời, hãy kiểm tra biểu mẫu trong bản xem trước. Bạn thậm chí có thể tự mình hoàn thành biểu mẫu và đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động như ý muốn.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn kiểm tra, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Preview" (Xem trước), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các trường trong bản xem trước biểu mẫu.

 3. Để tự kiểm tra biểu mẫu, hãy trả lời các câu hỏi và gửi biểu mẫu theo hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để trả lời các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms.

 4. Để thoát khỏi bản xem trước, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Back, button" (Nút Quay lại), rồi nhấn Enter.

Chia sẻ biểu mẫu để nhận phản hồi

Khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ liên kết đến biểu mẫu với người phản hồi.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn chia sẻ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Collect responses" (Thu thập phản hồi), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Copy link, button" (Nút Sao chép liên kết).

 2. Để chọn những người có thể phản hồi biểu mẫu của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng), rồi nhấn phím Tab một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy tùy chọn phản hồi hiện tại, ví dụ: "Only people in my organization can respond" (Chỉ những người trong tổ chức của tôi mới có thể phản hồi). Với Trình tường thuật, nhấn phím SR+phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, theo sau là "Radio button" (Nút Chọn). Với JAWS và NVDA, thay vào đó hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Nhấn Phím cách để chọn tùy chọn phản hồi.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link, button" (Nút Sao chép liên kết), rồi nhấn Enter. Liên kết đến biểu mẫu được sao chép vào bảng tạm.

 4. Dán liên kết, ví dụ: vào Microsoft Teams kênh hoặc email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử Microsoft Forms với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, trong Safari để tạo biểu mẫu mới. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt tên biểu mẫu, thêm câu hỏi vào biểu mẫu và chia sẻ biểu mẫu để nhận phản hồi.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo biểu mẫu mới

 1. Trên trang chính Microsoft Forms, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New form, button" (Nút Biểu mẫu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Form title, untitled form, button" (Nút Tiêu đề biểu mẫu, biểu mẫu chưa có tiêu đề).

 2. Để thêm tiêu đề biểu mẫu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái một lần, rồi trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field" (Trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để thêm mô tả cho biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Form description" (Mô tả biểu mẫu), nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mô tả. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thêm câu hỏi vào biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new question or section, button" (Nút Thêm câu hỏi hoặc phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn kiểu câu hỏi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn câu hỏi Lựa chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn câu hỏi Vănbản, Xếploại, Ngày, Xếp hạng hoặc Likert, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Question title" (Tiêu đề câu hỏi). Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa văn bản mặc định và nhập câu hỏi. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Nếu bạn đã chọn câu hỏi Lựa chọn, hãy thêm hai tùy chọn đầu tiên vào câu hỏi. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choice option text" (Văn bản tùy chọn lựa chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa văn bản mặc định và nhập văn bản tùy chọn. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại cho tùy chọn thứ hai. Để thêm tùy chọn bổ sung cho câu hỏi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add option, button" (Nút Thêm tùy chọn), nhấn đúp vào màn hình, rồi thêm văn bản tùy chọn như hướng dẫn ở trên.

 8. Để tùy chỉnh các câu hỏi, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với câu hỏi Lựa chọn, để cho phép người phản hồi chọn nhiều tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiple answers , checkbox" (Hộp kiểm Nhiều câu trả lời), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với câu hỏi Văn bản, để cho phép người phản hồi nhập nhiều dòng văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Long answer, checkbox" (Hộp kiểm Câu trả lời dài), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để bắt buộc trả lời một câu hỏi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Required, checkbox" (Bắt buộc, hộp kiểm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để thêm câu hỏi bổ sung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new question or section, button" (Nút Thêm câu hỏi hoặc phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại các bước từ 5 đến 8 cho mỗi câu hỏi mới.

Mẹo: Biểu mẫu của bạn được lưu tự động sau mỗi thay đổi bạn thực hiện, vì vậy bạn không cần lưu khi đã thực hiện xong.

Xem trước biểu mẫu

Trước khi bạn chia sẻ biểu mẫu với người trả lời, hãy kiểm tra biểu mẫu trong bản xem trước. Bạn thậm chí có thể tự mình hoàn thành biểu mẫu và đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động như ý muốn.

Bạn có thể xem trước biểu mẫu ngay sau khi kết thúc biểu mẫu như được mô tả trong mục Tạo biểu mẫu mới hoặc bạn có thể mở biểu mẫu trước đó từ Microsoft Forms chính.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn kiểm tra, nhấn vào ở đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Preview, button" (Nút Xem trước), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng các trường trong bản xem trước biểu mẫu.

 3. Để thoát khỏi bản xem trước, dùng bốn ngón tay nhấn vào ở đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Back, button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ biểu mẫu để nhận phản hồi

Khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ liên kết đến biểu mẫu với người phản hồi.

Bạn có thể chia sẻ biểu mẫu ngay sau khi kết thúc biểu mẫu như được mô tả trong mục Tạo biểu mẫu mới hoặc bạn có thể mở biểu mẫu trước đó từ Microsoft Forms chính.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn chia sẻ để nhận phản hồi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share, button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chọn ai có thể phản hồi biểu mẫu của bạn, hãy gõ nhẹ vào phần trên cùng của màn hình bằng bốn ngón tay, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Con người to share with" (Để chia sẻ với), theo sau là tùy chọn quyền chia sẻ hiện tại. Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Để quay lại dạng xem chia sẻ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back, button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link, button" (Nút Sao chép liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết đến biểu mẫu được sao chép vào bảng tạm.

 4. Dán liên kết, ví dụ: vào Microsoft Teams hoặc thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử Microsoft Forms với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, trong Chrome để tạo biểu mẫu mới. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt tên biểu mẫu, thêm câu hỏi vào biểu mẫu và chia sẻ biểu mẫu để nhận phản hồi.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo biểu mẫu mới

 1. Trên trang chính Microsoft Forms, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New form, button" (Nút Biểu mẫu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Form title, untitled form, button" (Nút Tiêu đề biểu mẫu, biểu mẫu chưa có tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề cho biểu mẫu. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 3. Để thêm mô tả cho biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, form description" (Hộp Chỉnh sửa, mô tả biểu mẫu), nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mô tả. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 4. Để thêm câu hỏi vào biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new question or section, button" (Nút Thêm câu hỏi hoặc phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn kiểu câu hỏi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn câu hỏi Lựa chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn câu hỏi Vănbản, Xếploại, Ngày, Xếp hạng hoặc Likert, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit box, question title" (Hộp chỉnh sửa, tiêu đề câu hỏi). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập câu hỏi. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 7. Nếu bạn đã chọn câu hỏi Lựa chọn, hãy thêm hai tùy chọn đầu tiên vào câu hỏi. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, Choice option text" (Hộp chỉnh sửa, văn bản tùy chọn Lựa chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tùy chọn. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím. Lặp lại cho tùy chọn thứ hai. Để thêm tùy chọn bổ sung cho câu hỏi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add option, button" (Nút Thêm tùy chọn), nhấn đúp vào màn hình, rồi thêm văn bản tùy chọn như hướng dẫn ở trên.

 8. Để tùy chỉnh các câu hỏi, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với câu hỏi Lựa chọn, để cho phép người phản hồi chọn nhiều tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiple answers , switch" (Chuyển đổi nhiều câu trả lời), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với câu hỏi Văn bản, để cho phép người phản hồi nhập nhiều dòng văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Long answer, switch" (Chuyển đổi câu trả lời dài), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để bắt buộc trả lời câu hỏi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bắt buộc, chuyển đổi", và sau đó nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để thêm câu hỏi bổ sung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new question or section, button" (Nút Thêm câu hỏi hoặc phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại các bước từ 5 đến 8 cho mỗi câu hỏi mới.

  Mẹo: Biểu mẫu của bạn được lưu tự động sau mỗi thay đổi bạn thực hiện, vì vậy bạn không cần lưu khi đã thực hiện xong.

Xem trước biểu mẫu

Trước khi bạn chia sẻ biểu mẫu với người trả lời, hãy kiểm tra biểu mẫu trong bản xem trước. Bạn thậm chí có thể tự mình hoàn thành biểu mẫu và đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động như ý muốn.

Bạn có thể chia sẻ biểu mẫu ngay sau khi kết thúc biểu mẫu như được mô tả trong mục Tạo biểu mẫu mới hoặc bạn có thể mở biểu mẫu trước đó từ Microsoft Forms chính.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Preview, button" (Nút Xem trước), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng các trường trong bản xem trước biểu mẫu.

 3. Để thoát khỏi bản xem trước, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back, button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ biểu mẫu để nhận phản hồi

Khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ liên kết đến biểu mẫu với người phản hồi.

Bạn có thể chia sẻ biểu mẫu ngay sau khi kết thúc biểu mẫu như được mô tả trong mục Tạo biểu mẫu mới hoặc bạn có thể mở biểu mẫu trước đó từ Microsoft Forms chính.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn chia sẻ để nhận phản hồi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share, button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Home, button" (Nút Trang đầu).

 2. Để chọn những người có thể phản hồi biểu mẫu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Con người to share with" (Để chia sẻ với), theo sau là tùy chọn quyền chia sẻ hiện tại. Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Để quay lại dạng xem chia sẻ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back, button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link, button" (Nút Sao chép liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết đến biểu mẫu được sao chép vào bảng tạm.

 4. Dán liên kết đến, ví dụ: Microsoft Teams kênh hoặc thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra Microsoft Forms

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×