Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo site nhóm hoặc site liên lạc cũng như sửa đổi bố trí site. Chúng tôi đã kiểm tra trình Trình tường thuật này nhưng có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Site nhóm sẽ kết nối bạn và nhóm của bạn với nội dung, thông tin cùng các ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày. Ví dụ: bạn có thể sử dụng site nhóm để lưu trữ và cộng tác trên các tệp, xem những liên kết đến các trang web quan trọng, cũng như xem hoạt động site gần đây trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động. Thông thường thì toàn bộ hoặc đa số các thành viên đều có thể đóng góp nội dung vào site nhóm và thông tin được giới hạn chỉ đối với các thành viên trong nhóm hoặc dự án cùng các bên liên quan cụ thể.

Trên site liên lạc, bạn có thể chia sẻ thông tin với phạm vi người xem rộng hơn trong công ty mình. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái và thông tin khác. Thông thường, chỉ một tập hợp nhỏ thành viên mới có thể đóng góp cho site liên lạc.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Tạo site nhóm

 1. Trong trang chủ SharePoint trong Microsoft 365 của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create site" (Tạo site) thì nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new site" (Tạo site mới).

 2. Tiêu điểm sẽ nằm trên tùy chọn Site nhóm. Để chọn, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Site name, edit" (Tên site, chỉnh sửa).

 3. Nhập tên cho site. Khi bạn nhập, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tên site có khả dụng hay không.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Site description, edit" (Mô tả site, chỉnh sửa) rồi nhập mô tả cho site của bạn.

 5. Để đặt phân loại thông tin trên site của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy phân loại hiện tại, ví dụ: "Confidential" (Bảo mật). Để thay đổi giá trị, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Để đặt ngôn ngữ mặc định cho site của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Select a language" (Chọn ngôn ngữ, theo sau là ngôn ngữ mặc định. Để thay đổi ngôn ngữ, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy ngôn ngữ mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

 7. Để hoàn tất thiết lập site nhóm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Finish, button" (Nút Hoàn tất), rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến site mới.

Tạo site liên lạc

 1. Trong trang chủ SharePoint trong Microsoft 365 của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create site" (Tạo site) thì nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new site" (Tạo site mới). Tiêu điểm sẽ nằm trên tùy chọn Site nhóm.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Communication site" (Site liên lạc) rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Site name, edit" (Tên site, chỉnh sửa).

 3. Nhập tên cho site. Khi bạn nhập, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tên site có khả dụng hay không.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Site description, edit" (Mô tả site, chỉnh sửa) rồi nhập mô tả cho site của bạn.

 5. Để đặt phân loại thông tin trên site của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy phân loại hiện tại, ví dụ: "Confidential" (Bảo mật). Để thay đổi giá trị, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Để hoàn tất thiết lập site liên lạc, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Finish, button" (Nút Hoàn tất), rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến site mới.

Sửa đổi bố trí site

Sau khi bạn đã tạo site của mình, bạn có thể sửa đổi bố trí trang để phù hợp hơn với mình và người xem.

Chọn một bố trí mục

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn sửa đổi.

 3. Để di chuyển đến thanh công cụ, hãy nhấn Alt+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit section" (Chỉnh sửa mục). Nhấn Enter để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Section settings" (Cài đặt phần).

 4. Để thay đổi bố trí mặc định, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Tùy chọn trong tiêu điểm được chọn và áp dụng cho phần đó.

 5. Để đóng hộp thoại, nhấn Esc.

Thêm phần mới

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Add a new section" (Thêm một phần mới) thì nhấn Enter. Danh sách các bố trí mục sẵn dùng sẽ mở ra.

 3. Để duyệt danh sách bố trí, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải để di chuyển trong danh sách cho đến khi bạn nghe thấy bố trí mình muốn. Để thêm mục với bố trí đã chọn trên trang chủ, nhấn Enter.

Thêm phần web mới

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a new web part in column one" (Thêm phần web mới trong cột một).

 3. Nếu bạn muốn thêm phần web vào cột đầu tiên trong mục, nhấn Enter. Nếu không, nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn tìm thấy cột mục mình muốn thêm phần web, rồi nhấn Enter.

 4. Danh sách các thành phần phần web sẵn dùng sẽ mở ra. Để duyệt danh sách, nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần phần web mình muốn, rồi nhấn Enter để chèn thành phần đó vào cột.

  Tùy theo phần web đã chọn, các hộp thoại mới có thể mở ra. Nhấn phím Tab hoặc phím Mũi tên trái và phải để dẫn hướng chúng và nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Chỉnh sửa phần web

Bạn có thể chỉnh sửa phần web bằng cách sử dụng tùy chọn chỉnh sửa trên thanh công cụ cụ thể của phần web hoặc thanh công cụ mặc định sẵn dùng cho tất cả các phần web.

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy phần web mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter.

 4. Tùy thuộc vào phần web bạn đang chỉnh sửa, tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh công cụ cụ thể của phần web hoặc nội dung phần web. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển tiêu điểm từ nội dung sang thanh công cụ cụ cho phần web, nhấn Alt+F10.

  • Để khám phá các tùy chọn chỉnh sửa trên thanh công cụ cụ cho phần web cụ thể, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Để di chuyển tiêu điểm từ khu vực nội dung phần web sang thanh công cụ mặc định sẵn dùng cho tất cả các loại phần web, nhấn Alt+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit web part, button" (Nút Chỉnh sửa phần web). Để chọn, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn tùy chọn chỉnh sửa.

  Mẹo: Nếu bạn muốn di chuyển tiêu điểm từ thanh công cụ cụ của phần web sang thanh công cụ mặc định, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit web part" (Chỉnh sửa phần web).

 6. Để di chuyển qua các tùy chọn sẵn có trong ngăn, nhấn phím Tab. Để bung rộng một menu, nhấn Phím cách. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

  Để đóng ngăn tùy chọn, nhấn Esc.

Di chuyển phần web

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy đúng mục, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy phần web mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter.

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến thanh công cụ, hãy nhấn Alt+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit web part, button" (Nút Chỉnh sửa phần web).

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Move web part" (Di chuyển phần web) thì nhấn Enter.

 6. Để di chuyển phần web lên hoặc xuống, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Để xác nhận việc di chuyển, nhấn Enter. Để hủy bỏ việc di chuyển, hãy nhấn Esc.

Lưu và phát hành các thay đổi của bạn

 1. Để lưu bố trí hoặc thay đổi nội dung của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save as draft" (Lưu dưới dạng bản nháp) thì nhấn Enter.

 2. Để phát hành thay đổi của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Publish" (Phát hành) hoặc "Republish" (Phát hành lại). Nhấn Enter để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×