Tính tổng các giá trị trong PivotTable

Để tổng hợp (tính tổng) giá trị trong PivotTable, bạn có thể sử dụng các hàm tổng hợp như Sum, Count và Average.

Hàm Sum được mặc định dùng cho các trường giá trị số mà bạn đặt trong PivotTable của mình, nhưng đây là cách để chọn một hàm tổng hợp khác:

 1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào trường giá trị bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Tóm tắt Giá trị Theo.

  Một trường giá trị số trong PivotTable sử dụng Sum theo mặc định

 2. Bấm vào hàm tổng hợp bạn muốn.

  Lưu ý:  Hàm tổng hợp không sẵn dùng trong những PivotTable vốn dựa vào dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

  Dùng hàm tổng hợp này:

  Cách tính toán:

  Sum

  Tổng của các giá trị. Hàm này được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị dạng số. Nếu trường của bạn chứa giá trị trống hoặc không phải là số (văn bản, ngày tháng hoặc Boolean) khi bạn đặt trường vào vùng Giá trị của Danh sách Trường, PivotTable sẽ sử dụng hàm Count cho trường.

  Sau khi bạn đã đặt trường trong vùng Giá trị, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp thành Sum và mọi giá trị trống hoặc không phải là số đều được đổi thành 0 trong PivotTable để có thể tính tổng.

  Count

  Số lượng các giá trị không trống. Hàm tổng hợp Count hoạt động giống như hàm COUNTA. Hàm Count được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị không phải dạng số hoặc trống.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

  Số Lượng Riêng biệt

  Số lượng giá trị duy nhất. Hàm tổng hợp này chỉ hoạt động khi bạn sử dụng Mô hình Dữ liệu trong Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem Thêm

PivotTable

PivotTable

PivotTable

PivotTable

PivotTable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×