Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề trong Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp 2019, máy chủ cấu phần web. Số phiên bản cập nhật này là 7.0.2046.151.

Các vấn đề về bản Cập Nhật tích luỹ khắc phục

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố sau:

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày được chuyển đổi sang giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_autodiscover_ext_autodiscoverperf_dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:49

x64

File_autodiscover_int_autodiscoverperf_dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:49

x64

File_azureabsperf.dll

7.0.2046.123

52.600

28-Jun-2019

16:48

x64

File_bigfin_lscpapp_xap

Not Applicable

1.253.081

28-Jun-2019

16:58

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Not Applicable

67.583

17-Nov-2019

22:45

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Not Applicable

113.576

28-Jun-2019

16:55

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Not Applicable

67.347

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Not Applicable

68.521

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Not Applicable

66.670

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Not Applicable

66.692

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Not Applicable

64.890

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Not Applicable

67.515

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Not Applicable

72.922

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Not Applicable

64.023

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Not Applicable

64.187

17-Nov-2019

22:46

Not Applicable

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

7.0.2046.123

552.008

28-Jun-2019

16:46

x86

File_certprov_ext_bin_lccerthelper.dll

7.0.2046.123

782.944

28-Jun-2019

16:47

x64

File_certprov_int_bin_lccerthelper.dll

7.0.2046.123

782.944

28-Jun-2019

16:47

x64

File_cgwproxy_ext_microsoft.rtc.management.core.dll

7.0.2046.123

3.316.600

28-Jun-2019

16:36

x86

File_cgwproxy_ext_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

7.0.2046.123

4.252.024

28-Jun-2019

16:41

x64

File_ext_datacollabrecording_aspx

Not Applicable

6.235

28-Jun-2019

16:28

Not Applicable

File_ext_datacollabweb_ac_res_js_localize.js

Not Applicable

1.116

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_ext_datacollab_aspx

Not Applicable

12.010

17-Nov-2019

22:31

Not Applicable

File_ext_datacollab_bin_psomframe

7.0.2046.151

250.952

17-Nov-2019

22:49

Not Applicable

File_ext_default.aspx

Not Applicable

59.366

28-Jun-2019

16:28

Not Applicable

File_ext_joinlauncherperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ext_launch.js

Not Applicable

64.707

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_ext_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

7.0.2046.123

2.534.776

28-Jun-2019

16:42

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

7.0.2046.123

1.164.664

28-Jun-2019

16:57

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

7.0.2046.123

536.648

28-Jun-2019

16:49

x86

File_ext_rmwebhandler_bin_rmwebhandlerperf_dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ext_storewebperf.dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:48

x64

File_ext_webcontainerframe_html

Not Applicable

10.345

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_ext_webrelay_perf.dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:49

x64

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerperf_dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:49

x64

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

7.0.2046.123

4.252.024

28-Jun-2019

16:41

x64

File_int_datacollabrecording_aspx

Not Applicable

6.235

28-Jun-2019

16:28

Not Applicable

File_int_datacollabweb_ac_res_js_localize.js

Not Applicable

1.116

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_int_datacollab_aspx

Not Applicable

12.010

17-Nov-2019

22:31

Not Applicable

File_int_datacollab_bin_psomframe

7.0.2046.151

250.952

17-Nov-2019

22:49

Not Applicable

File_int_default.aspx

Not Applicable

59.366

28-Jun-2019

16:28

Not Applicable

File_int_joinlauncherperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:47

x64

File_int_launch.js

Not Applicable

64.707

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_int_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

7.0.2046.123

2.534.776

28-Jun-2019

16:42

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

7.0.2046.123

1.164.664

28-Jun-2019

16:57

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

7.0.2046.123

536.648

28-Jun-2019

16:49

x86

File_int_rmwebhandler_bin_rmwebhandlerperf_dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:47

x64

File_int_storewebperf.dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:48

x64

File_int_webcontainerframe_html

Not Applicable

10.345

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_int_webrelay_perf.dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:49

x64

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerperf_dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:49

x64

File_platformservice_ext_platformserviceperf_dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:47

x64

File_platformservice_ext_s4perf_dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_platformservice_int_platformserviceperf_dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:47

x64

File_plat_ext_eventchannelperf.dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:47

x64

File_plat_ext_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

7.0.2046.123

4.252.024

28-Jun-2019

16:41

x64

File_plat_ext_platformservice.common.dll

7.0.2046.151

334.432

17-Nov-2019

22:40

x86

File_plat_ext_platformservice.web.dll

7.0.2046.123

345.464

28-Jun-2019

16:59

x86

File_plat_int_eventchannelperf.dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:47

x64

File_plat_int_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

7.0.2046.123

4.252.024

28-Jun-2019

16:41

x64

File_plat_int_platformservice.common.dll

7.0.2046.151

334.432

17-Nov-2019

22:40

x86

File_plat_int_platformservice.web.dll

7.0.2046.123

345.464

28-Jun-2019

16:59

x86

File_rgs_config_web.config

Not Applicable

2.200

17-Nov-2019

22:32

Not Applicable

File_sfbmgwproxy_ext_microsoft.rtc.management.core.dll

7.0.2046.123

3.316.600

28-Jun-2019

16:36

x86

File_sfbmgwproxy_ext_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

7.0.2046.123

4.252.024

28-Jun-2019

16:41

x64

File_sfbmgwproxy_ext_sfbmgwproxyperf_dll

7.0.2046.123

54.856

28-Jun-2019

16:49

x64

File_ucap_ext_eventchannelperf_dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ucap_ext_ucapperf_dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:51

x64

File_ucap_int_eventchannelperf_dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ucap_int_ucapperf_dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:51

x64

File_ucwa_ext_eventchannelperf_dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ucwa_ext_s4perf_dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_ucwa_ext_ucwaperf_dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ucwa_int_eventchannelperf_dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

7.0.2046.151

5.178.976

17-Nov-2019

22:50

x86

File_ucwa_int_ucwaperf_dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:47

x64

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

7.0.2046.151

5.178.976

17-Nov-2019

22:50

x86

File_userpinperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:48

x64

File_webcompperf.dll

7.0.2046.123

55.672

28-Jun-2019

16:47

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×