Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Ngày phát hành:

20/04/2020

Phiên bản:

Windows 10

NEW
IMPORTANT Windows 10, version 1803 client images reached end of service on February 11, 2020. To continue receiving monthly client images with the security updates, upgrade to Windows 10, version 1809 or later. 

Publisher: MicrosoftWindowsDesktop

Offer: Windows-10

Microsoft Windows 10 Virtual Machine Images

Windows 10 is designed to address the complex and evolving needs of today’s organizations, offering:

  • Advanced protection against modern security threats

  • Flexible deployment, update, and support options

  • Comprehensive device and app management and control

By helping you streamline the deployment of updates, Windows 10 also enables you to quickly deliver the latest innovations to end users, thereby increasing collaboration and productivity.

For more information about Microsoft Windows 10 client plans and pricing please see the Azure Marketplace.

Note Follow @WindowsUpdate to find out when new content is published to the release information dashboard.

Available images

IMPORTANT The format of the published image information is <Build>.<Revision>.<YYMMDDhhmm>. For example, in 18363.720.2003120536:

  • The build is 18363.

  • The revision is 720.

  • The date and time are 03/12/2020 and 05:36.

 

For known issues please visit the Windows release health dashboard

What's new for Business in the Windows 10 November 2019 Update

What's new for IT pros in the Windows 10 November 2019 Update

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows 10  Pro, version 1909

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Pro N, version 1909

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops, version 1909

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Pro ZH-CN, version 1909

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise, version 1909

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise N, version 1909

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

N/A

For known issues please visit the Windows release health dashboard

What's new for Business in the Windows 10 May 2019 Update

What's new for IT pros in the Windows 10 May 2019 Update

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows 10  Pro, version 1903

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Pro N, version 1903

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops, version 1903

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Pro ZH-CN, version 1903

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise, version 1903

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise N, version 1903

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

N/A

For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows 10 Pro, version 1809

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Pro N, version 1809

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

ProN

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops Preview, version 1809

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Pro ZH-CN, version 1809

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise 2019

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

N/A

For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version

Size

Custom

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

N/A

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

N/A

 

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×