Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Narrator supports the following braille displays. To learn more about braille support in Narrator, refer to Chapter 8: Using Narrator with braille.

Choose a link in the table below to check the supported commands for supported displays.

Manufacturer

Supported displays

Albatross

 • All models

Alva

 • ABT [3nn] and Delphi [4nn] (large)

 • ABT [3nn] and Delphi [4nn] (small)

 • BC624

 • BC640

 • BC680

 • Optelec Easylink 12 Touch

 • Satellite [5nn] (large)

 • Satellite [5nn] (small)

 • Voyager Protocol Converter

B2G

 • All models

Baum

 • All models (default)

 • All models (with Vario keys)

 • NBP B2G

 • VarioConnect, HWG BrailleConnect, Conny, PocketVario, Pronto!, VarioUltra

 • DM 80 Plus

 • Inka

 • NLS eReader Zoomax

 • Orbit Reader

 • Vario Pro

 • APH Refreshabraille

 • SuperVario , HWG Brailliant, Vario 40

 • Vario 80

BrailleLite

 • Braille Lite 18

 • Braille Lite 40, M20, and M40

BrailleMemo

 • BrailleMemo Pocket

 • BrailleMemo Smart

BrailleNote

 • All models

Braudi

 • All models

Canute

 • All models

Cebra

 • All models

CombiBraille

 • All models

EcoBraille

 • EcoBraille (English)

EuroBraille

 • AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille, Scriba

 • Esys 80

 • Esys 40, 64

 • Esys 12, 24

 • Esytime

 • Iris

Frank AudioData

 • All models

Freedom Scientific

 • Focus 1

 • Focus 14

 • Focus 40

 • Focus 80

 • PAC Mate

HandyTech

 • Active Braille

 • Active Braille S

 • Activator

 • Actilino

 • Active Star 40

 • Basic Braille

 • Bookworm

 • Braillino, Braille Star 40, Connect Braille 40, Basic Braille Plus

 • Braille Star 80

 • Easy Braille

 • Modular Connect 88

 • Modular

 • Modular Evolution 64

 • Modular Evolution 88

 • Braille Wave

Hedo

 • MobiLine

 • ProfiLine

HIMS

 • Smart Beetle, Braille Sense (with two scroll keys)

 • Braille Edge

 • Braille Sense (with QWERTY keyboard)

 • Braille Sense (with four scroll keys)

 • SyncBraille

HumanWare

 • Brailliant B 80

 • Brailliant BI 14

 • Brailliant BI 20X, APH Chameleon 20, NLS eReader, BrailleOne, BrailleNote Touch

 • Brailliant BI 32, Brailliant BI 40, Brailliant BI 40X

 • APH Mantis Q40

Iris

 • With braille keyboard

 • With PC keyboard

MDV

 • Unrecognized Model (all keys defined)

 • Models with function keys

 • Models with function keys and status cells

 • Models with keyboard

Metec

 • BD I with 3 keys

 • BD I with 3 keys and status cells

 • BD I with 6 keys

 • BD I with 6 keys and status cells

MiniBraille

 • All models

MultiBraille

 • All models

NinePoint

 • All models

Papenmeier

 • BrailleX 2D Lite

 • BrailleX 2D Screen Soft

 • BrailleX Compact 486

 • BrailleX Compact/Tiny

 • BrailleX EL2D-40

 • BrailleX EL2D-66

 • BrailleX EL2D-80

 • BrailleX EL2D-80s

 • BrailleX EL40c

 • BrailleX EL40P

 • BrailleX EL40s

 • BrailleX EL60c

 • BrailleX EL66s

 • BrailleX EL70s

 • BrailleX EL80c

 • BrailleX EL80-II

 • BrailleX EL80

 • BrailleX EL80s

 • BrailleX Elba 20

 • BrailleX Elba 32

 • BrailleX Elba (Trio 20)

 • BrailleX Elba (Trio 32)

 • BrailleX IB 80 CR Soft

 • BrailleX Live

 • BrailleX Trio

Pegasus

 • All models

Seika

 • Braille Displays

 • Note Takers

TechniBraille

 • All models

TSI

 • Navigator 20, Navigator 40

 • Navigator 80

 • Power Braille 40

 • Power Braille 65, Power Braille 80

VideoBraille

 • All models

Voyager

 • All models

 • Braille Pen 2

Next: Appendix D: Narrator sounds

Go back to the Table of Contents

Narrator supports the following braille displays. To learn more about braille support in Narrator, refer to Chapter 8: Using Narrator with braille.

Choose a link in the table below to check the supported commands for supported displays.

Manufacturer

Supported displays

Albatross

 • All models

Alva

 • ABT [3nn] and Delphi [4nn] (large)

 • ABT [3nn] and Delphi [4nn] (small)

 • BC640, BC624

 • Optelec Easylink 12 Touch

 • Satellite [5nn] (large)

 • Satellite [5nn] (small)

 • Voyager Protocol Converter

B2G

 • All models

Baum

 • All models (default)

 • All models (with Vario keys)

 • VarioConnect / HWG BrailleConnect

 • Conny

 • DM 80 Plus

 • Inka

 • Orbit Reader

 • Vario Pro

 • Pronto!

 • PocketVario

 • APH Refreshabraille

 • SuperVario / HWG Brailliant

 • VarioUltra

 • Vario 40

 • Vario 80

BrailleLite

 • BrailleLite 18

 • BrailleLite 40, M20, and M40

BrailleMemo

 • BrailleMemo Pocket

 • BrailleMemo Smart

BrailleNote

 • All models

Cebra

 • All models

CombiBraille

 • All models

EcoBraille

 • All models

EuroBraille

 • AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille, Scriba

 • Esys 80

 • Esys 40, 64

 • Esys 12, 24

 • Esytime

 • Iris

Freedom Scientific

 • Focus 1 and Focus 2 40

 • Focus 2 80

 • Focus Blue

 • PAC Mate

HandyTech

 • Active Braille 40

 • Actilino

 • Active Star 40

 • Basic Braille

 • Bookworm

 • Braillino

 • Braille Star 40

 • Braille Star 80

 • Connect Braille 40

 • Easy Braille

 • Modular Connect 88

 • Modular

 • Modular Evolution 64

 • Modular Evolution 88

 • Braille Wave

Hedo

 • MobiLine

 • ProfiLine

HIMS

 • Smart Beetle

 • Braille Edge

 • Braille Sense with Two Scroll Keys

 • Braille Sense with QWERTY keyboard

 • Braille Sense with Four Scroll Keys

 • SyncBraille

HumanWare

 • Brailliant BI (32, 40)

 • Brailliant B 80

Innovision

 • Braille Me

Iris

 • With braille keyboard

 • With PC keyboard

MDV

 • Unrecognized Model (all keys defined)

 • Models with Function Keys

 • Models with Function Keys and Status Cells

 • Models with a Keyboard

Metec

 • All models

 • BD I with 3 Keys and Status Cells

 • BD I with 6 Keys

 • BD I with 6 Keys and Status Cells

MiniBraille

 • All models

MultiBraille

 • All models

NinePoint

 • All models

Papenmeier

 • BrailleX 2D Lite (plus)

 • BrailleX 2D Screen Soft

 • BrailleX Compact 486

 • BrailleX Compact/Tiny

 • BrailleX EL2D-40

 • BrailleX EL2D-66

 • BrailleX EL2D-80

 • BrailleX EL2D-80s

 • BrailleX EL40c

 • BrailleX EL40 P

 • BrailleX EL40s

 • BrailleX EL60c

 • BrailleX EL66s

 • BrailleX EL70s

 • BrailleX EL80c

 • BrailleX EL80-II

 • BrailleX EL80

 • BrailleX EL80s

 • BrailleX Elba 20

 • BrailleX Elba 32

 • BrailleX Elba (Trio 20)

 • BrailleX Elba (Trio 32)

 • BrailleX IB 80 CR Soft

 • BrailleX Live

 • BrailleX Trio

Pegasus

 • All models

Seika

 • Braille Displays

 • Note Takers

TSI

 • Navigator 20

 • Navigator 40

 • Navigator 80

 • Power Braille 40

 • Power Braille 65

 • Power Braille 80

Voyager

 • All models

 • Braille Pen 2

Next: Appendix D: User guides for previous versions of Narrator

Go back to the Table of Contents

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Find solutions to common problems or get help from a support agent.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×