We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng File Explorer trong Windows

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng File Explorer trongWindows 11. Chúng tôi đã thử nghiệm bài viết này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng hướng dẫn có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở File Explorer

Nhấn phím Windows logo +E để mở File Explorer. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục đầu tiên trong ngăn nội dung. Theo mặc định, đây là mục đầu tiên trong dạng xem Truy cập nhanh của bạn, trong đó liệt kê các Thư mục và Tệp gần đây.

Chuyển qua các thành phần màn hình chính

Nhấn F6 (tiến) hoặc Shift+F6 (lùi) để di chuyển qua các thành phần chính của File Explorer theo thứ tự sau:

 • Ngăn nội dung chiếm hầu hết màn hình

 • Các nút sắp xếp cho ngăn nội dung (nếu ngăn nội dung nằm trong chế độ xem Chi tiết)

 • Thanh trạng thái ở cuối màn hình, chứa các nút để thay đổi chế độ xem

 • Thanh công cụ ở đầu màn hình, chứa các nút dẫn hướng và hộp Tìm kiếm

 • Ngăn dẫn hướng ở bên trái màn hình

Dẫn hướng ngăn nội dung

Sử dụng ngăn nội dung để tương tác với các tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn. Ngăn nội dung liệt kê các thư mục và tệp trong Dạng xem truy nhập nhanh của bạn hoặc trong thư mục, ổ đĩa hoặc vị trí mạng hiện được chọn.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn nội dung, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Items view" (Dạng xem Mục) hoặc "Enter table items view" (Nhập dạng xem mục bảng) theo sau là tên của mục đầu tiên.

 • Để duyệt nội dung, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên. Để mở tệp hoặc thư mục đã chọn, nhấn Enter.

 • Để sử dụng các nút sắp xếp ngăn nội dung (nếu ngăn nội dung ở chế độ xem Chi tiết), hãy nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tiêu chí sắp xếp hiện được chọn, ví dụ: "Date modified, split button" (Đã sửa đổi ngày, nút chia tách). Để dẫn hướng các nút sắp xếp, sử dụng các phím Mũi tên phải và trái. Để sắp xếp dạng xem hiện tại theo tùy chọn đã chọn, ví dụ: Tên hoặc Ngày sửa đổi,nhấn Enter. Một số bố trí trong số này hiển thị hình thu nhỏ với nội dung các mục của bạn, trong khi những bố trí khác hiển thị các biểu tượng chuẩn dựa trên loại tệp. Các dạng xem khác nhau để xem trước tệp và thư mục là Các biểu tượng lớn bổ sung,Biểu tượng lớn ,Biểu tượng trung bình,Ô Nội dung.

 • Để chọn nhiều tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp hoặc thư mục đầu tiên mình muốn chọn. Sau đó, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên để chọn tệp hoặc thư mục. Khi bạn đã chọn tất cả các tệp và thư mục mình cần, hãy nhấn Ctrl+X để cắt hoặc Ctrl+C để sao chép hoặc nhấn phím Delete để xóa.

Dẫn hướng ngăn dẫn hướng

Sử dụng ngăn dẫn hướng để truy nhập thư mục, ổ đĩa, thư viện, tệp hoặc thư mục được ghim và vị trí mạng như tài khoảnOneDrive. Theo mặc định, mục đầu tiên trong ngăn dẫn hướng là dạng xem Truy cập nhanh, liệt kê các thư mục Được ghim và Thường xuyên của bạn. Khi chọn Truy nhập nhanh, ngăn nội dung sẽ hiển thị Các tệp gần đây ngoài các thư mục Đã ghim và Thường xuyên.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn dẫn hướng, hãy nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation pane" (Ngăn Dẫn hướng) với Trình tường thuật, theo sau là tên của mục đầu tiên, ví dụ: "Quick access" (Truy nhập nhanh). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Tree view" (Dạng xem cây). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Navigation pane, tree view" (Ngăn dẫn hướng, dạng xem cây).

 • Để duyệt các thư mục và ổ đĩa, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên.

 • Để mở thư mục hoặc ổ đĩa đã chọn trong ngăn nội dung, nhấn Enter. Lưu ý rằng tiêu điểm sẽ nằm trong ngăn dẫn hướng.

Dẫn hướng thanh công cụ

Thanh công cụ có chứa các nút dẫn hướng khác nhau, tùy thuộc vào dạng xem hiện tại. Bao gồm các nút Quay lại, Tiến, Gần đây và Lên.

 • Để di chuyển tiêu điểm tới thanh công cụ, hãy nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "View mode" (Chế độ xem) thì nhấn F6 một lần nữa. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút hiện hoạt đầu tiên trên thanh công cụ.

 • Để dẫn hướng các nút thanh công cụ, hãy nhấn phím Tab. Nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Dẫn hướng các nút trên thanh Ứng dụng

Phía trên thanh công cụ có một hàng nút Thanh ứng dụng được dùng để tạo các thư mục mới, sao chép, di chuyển, xóa và chia sẻ tệp.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến các nút trên thanh Ứng dụng, nhấn Alt. Bạn sẽ nghe thấy "App bar" (Thanh ứng dụng) theo sau là tên nút hiện được chọn, ví dụ: "Copy, App bar button" (Nút Sao chép, Thanh ứng dụng).

 • Để di chuyển giữa các nút, hãy sử dụng phím Mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Enter để chọn nút. 

Sử dụng hộp Tìm kiếm

Hộp Tìm kiếm giúp bạn tìm tệp trong một thư mục hoặc thư viện cụ thể.

 1. Để sử dụng hộp Tìm kiếm, nhấn Ctrl+E. Nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Sau khi bạn dừng nhập, một số kết quả hàng đầu sẽ được hiển thị bên dưới hộp Tìm kiếm.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

 • Để mở danh sách đầy đủ kết quả tìm kiếm trong ngăn nội dung, nhấn Enter. Sau đó, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm đầu tiên, sử dụng phím Mũi tên xuống và lên để duyệt danh sách, rồi nhấn Enter để mở kết quả đã chọn.

 • Để duyệt các kết quả hàng đầu được liệt kê bên dưới hộp Tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên xuống. Để mở kết quả đã chọn, nhấn Enter. Để đóng tìm kiếm, nhấn Esc.

Nếu bạn đã chọn thư mục, tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục đầu tiên trong thư mục đó.

Nếu bạn đã chọn tệp, tệp sẽ mở trong ứng dụng liên kết và tiêu điểm di chuyển đến cửa sổ đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong menu Bắt đầu tính Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Cài đặt tính Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ trợ năng cho Windows

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng File Explorer trong Windows 10. Chúng tôi đã thử nghiệm bài viết này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng hướng dẫn có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở File Explorer

Nhấn phím Windows logo +E để mở File Explorer. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục đầu tiên trong ngăn nội dung. Theo mặc định, đây là mục đầu tiên trong dạng xem Truy nhập nhanh của bạn, trong đó liệt kê các thư mục Thường xuyên và tệp Gần đây.

Chuyển qua các thành phần màn hình chính

Nhấn F6 (tiến) hoặc Shift+F6 (lùi) để di chuyển qua các thành phần chính của File Explorer theo thứ tự sau:

 • Ngăn nội dung chiếm hầu hết màn hình

 • Các nút sắp xếp cho ngăn nội dung (nếu ngăn nội dung nằm trong chế độ xem Chi tiết)

 • Thanh trạng thái ở cuối màn hình, chứa các nút để thay đổi chế độ xem

 • Thanh công cụ ở đầu màn hình, chứa các nút dẫn hướng và hộp Tìm kiếm

 • Ngăn dẫn hướng ở bên trái màn hình

Dẫn hướng ngăn nội dung

Ngăn nội dung liệt kê các thư mục và tệp trong Dạng xem truy nhập nhanh của bạn hoặc trong thư mục, ổ đĩa hoặc vị trí mạng hiện được chọn.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn nội dung, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Items view" (Dạng xem Mục) hoặc "Enter table items view" (Nhập dạng xem mục bảng) theo sau là tên của mục đầu tiên.

 • Để duyệt nội dung, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên. Để mở tệp hoặc thư mục đã chọn, nhấn Enter.

 • Để quay lại dạng xem trước đó, nhấn Alt+phím Mũi tên trái. Để chuyển tiếp đến dạng xem bạn quay lại từ đó, nhấn Alt+phím Mũi tên phải.

 • Để sử dụng các nút sắp xếp ngăn nội dung (nếu ngăn nội dung ở chế độ xem Chi tiết), hãy nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tiêu chí sắp xếp hiện được chọn, ví dụ: "Date modified, split button" (Đã sửa đổi ngày, nút chia tách). Để dẫn hướng các nút sắp xếp, sử dụng các phím Mũi tên phải và trái. Để sắp xếp dạng xem hiện tại theo tùy chọn đã chọn, ví dụ: Tên hoặc Ngày sửa đổi,nhấn Enter.

Dẫn hướng ngăn dẫn hướng

Ngăn dẫn hướng liệt kê các thư mục và ổ đĩa trên máy tính của bạn và các vị trí mạng như thư mụcOneDrive. Theo mặc định, mục đầu tiên trong ngăn dẫn hướng là dạng xem Truy cập nhanh của bạn, liệt kê các thư mục Thường xuyên và tệp Gần đây.

 • Để di chuyển tiêu điểm tới ngăn dẫn hướng, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Tree view" (Dạng xem cây).

 • Để duyệt các thư mục và ổ đĩa, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên.

 • Để mở thư mục hoặc ổ đĩa đã chọn trong ngăn nội dung, nhấn Enter. Lưu ý rằng tiêu điểm sẽ nằm trong ngăn dẫn hướng.

Dẫn hướng thanh công cụ

Thanh công cụ có chứa các nút dẫn hướng khác nhau, tùy thuộc vào dạng xem hiện tại. Bao gồm các nút Quay lại, Tiến, Gần đây và Lên.

 • Để di chuyển tiêu điểm tới thanh công cụ, hãy nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "View mode" (Chế độ xem) thì nhấn F6 một lần nữa. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút hiện hoạt đầu tiên trên thanh công cụ.

 • Để dẫn hướng các nút thanh công cụ, hãy nhấn phím Tab. Nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Dẫn hướng tab dải băng

Phía trên thanh công cụ, có một hàng tab dải băng chứa các công cụ để sao chép, di chuyển, xóa và chia sẻ tệp, chẳng hạn như.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến hàng tab dải băng, nhấn Alt. Bạn sẽ nghe thấy "Ribbon, exit table" (Dải băng, thoát bảng) theo sau là tab hiện được chọn.

 • Để di chuyển giữa các tab dải băng, hãy sử dụng phím Mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Enter để chọn một tab. Nội dung của tab dải băng đã chọn sẽ được hiển thị trên dải băng bên dưới các tab dải băng và tiêu điểm sẽ di chuyển đến tùy chọn đầu tiên trên dải băng.

 • Để dẫn hướng dải băng, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Nhấn Enter để chọn một tùy chọn.

Sử dụng hộp Tìm kiếm

Hộp Tìm kiếm giúp bạn tìm tệp nhanh chóng nếu bạn biết tên tệp.

 1. Để sử dụng hộp Tìm kiếm, nhấn Ctrl+E và nhập từ tìm kiếm của bạn. Sau khi bạn dừng nhập, một số kết quả hàng đầu sẽ được hiển thị bên dưới hộp Tìm kiếm.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để mở danh sách đầy đủ kết quả tìm kiếm trong ngăn nội dung, nhấn Enter. Sau đó, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm đầu tiên, sử dụng phím Mũi tên xuống và lên để duyệt danh sách, rồi nhấn Enter để mở kết quả đã chọn.

  • Để duyệt các kết quả hàng đầu được liệt kê bên dưới hộp Tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên xuống. Để mở kết quả đã chọn, nhấn Enter. Để đóng tìm kiếm, nhấn Esc.

Nếu bạn đã chọn thư mục, tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục đầu tiên trong thư mục đó.

Nếu bạn đã chọn tệp, tệp sẽ mở trong ứng dụng liên kết và tiêu điểm di chuyển đến cửa sổ đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong menu Bắt đầu tính Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Cài đặt tính Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ trợ năng cho Windows

Phím tắt trong Windows

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×