Bruke en skjermleser til å sjekke staving og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å sjekke staving og grammatikk i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdsettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du se startsiden for Office kundestøtte eller Rettelser eller midlertidige løsninger for nylige problemer i Office.

Word søker automatisk etter mulige stave- og grammatikkfeil mens du skriver. Du kan bruke tastaturet og en skjermleser til å gå gjennom feilene og rette dem. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kontrollerer stavemåte og grammatikk i Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office.

Obs!: 

I dette emnet

Kontroller og korriger stavemåte og grammatikk.

 1. Åpne dokumentet du vil kontrollere staving og grammatikk i, og trykk deretter på F7.

  Du kan også bruke båndet til å starte kontrollen. Trykk Alt+R for å åpne fanen Gå gjennom, og trykk deretter C, 1 for å velge alternativet Kontroller dokument.

  Redigeringsruten åpnes. Du hører «Redigeringsprogram-oversikt», etterfulgt av antall funn.

  Tips!: Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk bare i én setning eller ett avsnitt i dokumentet, merker du teksten du vil kontrollere, og trykker F7.

 2. Gjør ett av følgende:

  • For å gå gjennom både stave- og grammatikkfeil, trykk ENTER.

  • For å gå gjennom kun stavefeil, trykk TAB-tasten til du hører: «Korrekturkort». Trykk Pil ned-tasten til du hører «Staving», og trykk deretter ENTER.

  • For å gå gjennom kun grammatikkfeil, trykk TAB-tasten til du hører: «Korrekturkort». Trykk Pil ned-tasten til du hører «Grammatikk», og trykk deretter ENTER.

 3. Du hører den opprinnelige setningen med stave- eller grammatikkfeil. Trykk TAB-tasten til du hører det første forslaget om hvordan du retter feilen.

 4. Trykk Pil ned-tasten til du hører forslaget du vil bruke, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke den foreslåtte rettelsen bare på gjeldende feil, trykker du ENTER.

  • For å bruke den foreslåtte rettelsen på alle forekomster av feilen i det gjeldende dokumentet, trykk Alt+Pil ned, og trykk deretter A.

  Feilen blir rettet, og Word flytter til neste feil. Gjenta dette trinnet for hver feil.

  Tips!: Hvis du vil lese den opprinnelige setningen til neste feil, trykker du på TAB til du kommer til knappen Les den opprinnelige setningen, og deretter trykker du på ENTER.

 5. Når Word er ferdig med gjennomgangen av dokumentet, hører du: «Microsoft Word-dialogboksen, OK-knapp.» Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Ignorer en stavemåte- eller grammatikkforekomst

Hvis du mener at et funn ikke er en feil, kan du ignorere den én gang eller i hele dokumentet. Funnet blir ikke rettet, og Word flytter til neste feil i listen.

 1. Gjør ett av følgende i Redigeringsruten, etter at du har lyttet til den opprinnelige setningen med funnet:

  • For å ignorere funnet én gang, trykk på I.

  • For å ignorere funnet alle stedet i dokumentet, trykk på G.

Hurtigtaster for redigeringsruten

Tabellen nedenfor oppsummerer hurtigtastene for Redigeringsruten.

Hvis du vil

Trykk på

Ignorer det oppdagede ordet én gang, men sjekk det igjen.

I

Ignorer det oppdagede ordet i hele dokumentet.

G

Legg til det oppdagede ordet i programmets ordliste.

A

Angre endringen. Gjenta for tidligere rettelser.

CTRL+Z

Åpne ruten Korrektur i Alternativer for Word-vinduet for å velge og endre hvordan programmet retter stavefeil og grammatikk i alle dokumenter.

S

Ny kontroll av ord og grammatikk som du tidligere har valgt å ignorere

 1. Trykk ALT+F, T i Word-dokumentet du vil kontrollere på nytt. Alternativer for Word åpnes.

 2. Trykk P, og deretter én gang på TAB. Ruten Korrektur åpnes med fokus på knappen Alternativer for Autokorrektur.

 3. Hvis du vil flytte til og aktivere alternativet Sjekk dokument på nytt, trykk på K. Når du blir bedt om å bekrefte handlingen, trykker du ENTER for å kontrollere dokumentet på nytt. Hvis du ikke vil sjekke dokumentet på nytt, trykker du på Pil høyre for å gå til Nei-knappen, og så på ENTER.

Hurtigtaster som er knyttet til kontroll av grammatikk og stavemåte

Tabellen nedenfor er en oversikt over hurtigtaster som kan hjelpe deg med å sjekke grammatikk og staving i Word-dokumentene dine.

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Alternativer for Word.

ALT+F, T

Åpne ruten Korrektur i vinduet Alternativer for Word.

P, og trykk deretter på TAB

Åpne dialogboksen Autokorrektur i Korrektur-ruten.

A

Åpne dialogboksen Autokorrektur-unntak i dialogboksen Autokorrektur.

E

Kontroller stavemåte og grammatikk på nytt i ruten Korrektur.

K

Merk av eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll i Korrektur-ruten.

P

Naviger til avmerkingsboksen Kontroller grammatikk i stavekontrollenKorrektur-ruten.

H to ganger

Merk av eller fjern merket for Skjul stavefeil bare i dette dokumentet i Korrektur-ruten.

S

Merk av for eller fjern avmerkingen for Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet i Korrektur-ruten.

D

Aktivere eller deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll

Du kan deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll og heller sjekke dokumentet når det er ferdig. Det er nyttig å sjekke stavemåte og grammatikk fortløpende i et dokument hvis du vil ha en rask korrektur av teksten.

 1. Trykk ALT+F, T i et Word-dokument. Alternativer for Word åpnes.

 2. Hvis du vil åpne Korrektur-fanen, trykker du på P, og deretter på TAB. Ruten Korrektur åpnes med fokus på knappen Alternativer for Autokorrektur.

 3. For å fjerne merkingen eller merke av for Fortløpende stavekontroll, trykk P.

 4. For å flytte til avmerkingsboksen Merk grammatikkfeil mens du skriver, trykk M to ganger. Trykk på MELLOMROM for å merke eller fjerne merket.

 5. For å bruke endringene og lukke vinduet Alternativer for Word, trykk TAB-tasten til du kommer til OK-knappen, og trykk ENTER. Fokus returnerer tilbake til dokumentet.

Obs!: For å angi hvordan du vil at Word Autokorrektur skal fungere mens du skriver, gå til Korrektur-fanen og trykk A. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Autokorrektur.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365

Word for Mac søker automatisk etter mulige stavefeil mens du skriver, og du kan bruke VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å gå gjennom feilene og rette dem.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kontrollerer stavemåte og grammatikk i Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office.

Obs!: 

I dette emnet

Slik kontrollerer du stavemåte og grammatikk i et dokument

 1. Åpne dokumentet du vil utføre stave- og grammatikkontroll i, og trykk deretter på TILVALG+KOMMANDO+L.

  Tips!: Hvis du vil kontrollere staving og grammatikk bare i én setning eller ett avsnitt i dokumentet, merker du teksten du vil sjekke, og trykker på TILVALG+KOMMANDO+L. Merk et stykke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Dialogboksen Stavekontroll og grammatikk åpnes. Du hører: «Staving og grammatikk» og korrekturspråket. Fokuset er på tekstfeltet, der du kan redigere det feilstavede ordet eller den grammatiske feilen. Dialogboksen viser også de foreslåtte stavemåtene eller endringsforslag for grammatikken. Trykk på TAB til du hører «Forslag, tabell.» Hvis du lytter til disse, er det lettere å velge hva du vil gjøre med en mulig feil.

 3. Du kan respondere på en feil Word identifiserer, ved å trykke på TAB til du hører kommandoen du vil bruke, og så trykke på MELLOMROM:

  • Hvis du vil hoppe over den merkede teksten og gå til neste element, velger du Ignorer.

  • Hvis du vil hoppe over alle forekomster av den merkede teksten og gå til neste element, kan du velge Ignorer alle.

  • Hvis du vil legge til det valgte ordet i ordlisten slik at Word ikke registrerer ordet som en feil i fremtiden, velger du Legg til. Dette fungerer bare for feilstavede ord. Du kan ikke legge til egendefinert grammatikk i ordlisten.

  • Hvis du vil hoppe over en forekomst av grammatikkfeil og flytte til neste, velger du Neste setning.

  • Hvis du vil benytte endringene, velger du et av stavekontrollforslagene i Ordforslag-tabellen. Du kan bla gjennom staveforslagene ved hjelp av PIL OPP eller PIL NED. VoiceOver leser opp forslagene etter hvert som du beveger deg. Når du er på forslaget, trykker du på TAB til du hører «Endre» eller «Endre alle» (for å bruke endringen på alle forekomstene av teksten), og så trykker du på CTR+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Når du retter eller hopper over en feil, går Word til neste feil. Gjenta deretter gjennomgangsprosessen for hver feil.

 5. Når stavekontrollen er fullført, hører du: «Stave- og grammatikkontroll er fullført». Hvis du bare har sjekket merket tekst, hører du: «Word har fullført kontroll av det merkede området.»

 6. Trykk MELLOMROM-tasten for å gå tilbake til dokumentet.

  Obs!: Når VoiceOver leser teksten, hører du også «feilstavet» foran ordet dersom Word oppdager en mulig feilstaving.

Slik utfører du ny kontroll av ord og grammatikk som du tidligere har valgt å ignorere

Du kan fjerne eller tilbakestille listen over ignorerte ord og grammatikk, og da kontrollerer Word på nytt for stave- og grammatikkfeil du tidligere hoppet over.

Obs!: Når du tilbakestiller listen over ignorerte ord og grammatikk, tømmes listen bare for det åpne dokumentet. Problemer med stave- eller grammatikkfeil du hoppet over i andre Word-dokumenter, blir ikke berørt.

 1. Gå til menylinjen i Word-dokumentet du vil sjekke på nytt, ved å trykke på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple».

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Verktøy», og trykk deretter på PIL NED til du hører «Staving og grammatikk, undermeny». Utvid Staving og grammatikk-undermenyen ved å trykke på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED-tasten til du hører: «Tilbakestill ignorerte ord og grammatikk». Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Et varselvindu åpnes. Bekreft tilbakestillingsoperasjonen ved å trykke på TAB til du hører «Ja, standardknapp», og så trykker du på MELLOMROM for å velge den.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk på nytt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+L.

Hurtigtaster som er knyttet til kontroll av grammatikk og stavemåte

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hurtigtaster som kan hjelpe deg med å kontrollere grammatikk og stavemåte i Word-dokumentene dine.

Obs!: Word for Mac bruker FUNKSJONSTASTENE for vanlige kommandoer. Som standard må du for å bruke en funksjonstast i en VoiceOver-kommandoen trykke på FN-tasten. Hvis du vil lære hvordan du bruker funksjonstastene i Word for Mac, kan du se Bruke funksjonshurtigtaster i Hurtigtaster i Word.

Hvis du vil

Trykk på

Åpne Word-innstillinger.

KOMMANDO+komma (,)

Åpne Staving og grammatikk-dialogboksen.

TILVALG+KOMMANDO+L

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

FN+TILVALG+F7

Slå opp et merket ord i Synonymordbok-oppgaveruten.

FN+SKIFT+F7

Slå opp merket tekst på nettet.

KOMMANDO+SKIFT+L

Aktivere eller deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll

Du kan deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll i Word-dokumenter og senere aktivere det igjen.

 1. Hvis du vil åpne Innstillinger, trykker du på KOMMANDO+KOMMA (,). Du hører: «Word-innstillinger.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Staving og grammatikk, knapp», og trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Staving og grammatikk åpnes.

 3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrollen, trykker du på TAB til du hører: «Kontroller staving mens du skriver, avmerkingsboks». Du hører om avmerkingsboksen er avmerket eller ikke avmerket. Hvis du vil merke eller fjerne merket fra Fortløpende stavekontroll, trykker du på MELLOMROM.

 4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrollen, trykker du på TAB til du hører: «Kontroller grammatikk mens du skriver, avmerkingsboks». Du hører om avmerkingsboksen er avmerket eller ikke avmerket. Hvis du vil merke eller fjerne merkingen i Fortløpende grammatikkontroll-avmerkingsboksen, trykker du på MELLOMROM.

 5. Hvis du vil gå tilbake til dokumentet, trykker du på ESC.

Se også

Bruke en skjermleser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365

Word for iOS søker automatisk etter mulige stavefeil mens du skriver, og du kan bruke VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å gå gjennom feilene og rette dem.

Obs!: 

I dette emnet

Kontrollere staving i et dokument

Kontroller dokumentet for stavefeil, og bestem deg etterpå om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åpne dokumentet du vil utføre stavekontroll i.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Side én innhold, <sideinnhold>, tekstfelt», og så dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Side én, tekstfelt, redigerer».

 3. Vri rotoren til «Ord».

 4. Sveip ned til du hører VoiceOver lese opp et feilstavet ord. Fokuset er på ordet.

 5. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Hurtigmenyen åpnes.

 6. Sveip til høyre til du hører «Velg», og så dobbelttrykker du på skjermen med én finger. Det feilstavede ordet er nå merket.

 7. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Hurtigmenyen åpnes.

 8. Sveip til høyre til du hører «Menyelement», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Listen over rettelsesforslag åpnes.

 9. Sveip til høyre til du hører et forslag du vil godta, og så dobbelttrykker du på skjermen.

Aktivere eller deaktivere automatisk stavekontroll

Du kan deaktivere den automatiske stavekontrollen mens du jobber med dokumentet. Når du er ferdig, kan du slå på den automatiske kontrollen igjen og sjekke stavingen i hele dokumentet.

 1. Sveip til høyre til du hører: «Vis båndknapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Båndet åpnes, og fokuset er på det gjeldende fanenavnet.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt, <navn på gjeldende fane>.»

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Se gjennom-fane», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Korrekturverktøyknapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Staving, på». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den automatiske stavekontrollen er nå av.

 6. Hvis du vil aktivere den automatiske stavekontrollen igjen, går du til Korrekturverktøy-knappen som beskrevet ovenfor og sveiper til høyre til du hører: «Staving, av», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365

Word for Android søker automatisk etter mulige stavefeil mens du skriver, og du kan bruke TalkBack, den innebygde skjermleseren i Android, til å gå gjennom feilene og rette dem.

Obs!: 

I dette emnet

Kontrollere staving i et dokument

Kontroller dokumentet for stavefeil, og bestem deg etterpå om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åpne dokumentet du vil utføre stavekontroll i.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ikke avmerket, utvid bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Båndet åpnes, og fokuset er på det gjeldende fanenavnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt, <navn på gjeldende fane>.»

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Se gjennom-fane», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Staveknapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Stavekontrollen er nå aktivert. TalkBack leser opp den første stavefeilen den finner, for eksempel: «<Feilstavet ord>, valgt.»

 6. Se etter om det finnes forslag til rettelser for det feilstavede ordet ved å sveipe til høyre til du hører forslagene. Dobbelttrykk på skjermen for å velge ett.

 7. Hvis du vil ignorere forslagene til denne feilen og gå til neste stavefeil, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Neste feil-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

  Hvis du vil ignorere alle forslag og avslutte stavekontrollen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Ignorer alt-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Stavekontrollen er fullført. Du er ferdig.»

Skjule og vise korrekturmerker

Du kan skjule korrekturmerkene slik at TalkBack ikke leser opp feilstavinger mens du jobber med dokumentet. Når du er ferdig, kan du vise merkene og sjekke stavingen med TalkBack.

 1. Sveip til høyre til du hører: «Ikke avmerket, utvid bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fanemenyen åpnes, og fokuset er på det gjeldende fanenavnet.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt, <navn på gjeldende fane>.»

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Se gjennom-fane», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Korrektur- og språkmeny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Skjul korrekturmerkene ved å sveipe til høyre til du hører: «Ikke avmerket, skjul alle korrekturmerkene». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil skjule korrekturmerkene for en bestemt del av teksten, velger du først teksten i dokumentet, og så går du til Korrektur og språk-menyen som beskrevet ovenfor. Når du er i menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke avmerket, skjul korrekturmerker i den valgte teksten», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 6. Hvis du vil vise merkene, går du til Korrektur og språk-menyen, som beskrevet ovenfor. Når du er i menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Merket, skjul alle korrekturmerkene». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365

Word Mobile søker automatisk etter mulige stavefeil mens du skriver, og du kan bruke Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å gå gjennom feilene og rette dem.

Obs!: 

I dette emnet

Kontrollere staving i et dokument

Kontroller dokumentet for stavefeil, og bestem deg etterpå om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åpne dokumentet du vil utføre stavekontroll i.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Båndet åpnes, og fokuset er på det gjeldende fanenavnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Meny, <navn på gjeldende fane>, valgt.»

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Se gjennom», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Staving». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Stavekontrollen er nå aktivert. Skjermleser leser opp den første stavefeilen den finner, og ordet er merket i dokumentet.

 6. Se etter om det finnes forslag til rettelser for det feilstavede ordet ved å sveipe til høyre til du hører forslagene. Dobbelttrykk på skjermen for å velge ett.

 7. Hvis du vil ignorere forslagene, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ignorer alt, knapp skjult», og så dobbelttrykker du på skjermen.

Skjule og vise korrekturmerker

Du kan skjule korrekturmerkene slik at Skjermleser ikke leser opp feilstavinger mens du jobber med dokumentet. Når du er ferdig, kan du vise merkene og sjekke stavingen med Skjermleser.

 1. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Båndet åpnes, og fokuset er på det gjeldende fanenavnet.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Meny, <navn på gjeldende fane>, valgt.»

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Se gjennom», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Korrektur- og språkmenyknapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Skjul korrekturmerkene ved å sveipe til høyre til du hører: «Ikke avmerket, skjul alle korrekturmerkene». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil skjule korrekturmerkene for en bestemt del av teksten, velger du først teksten i dokumentet, og så går du til Korrektur og språk-menyen som beskrevet ovenfor. Når du er i menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke avmerket, skjul korrekturmerker i den valgte teksten», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 6. Hvis du vil vise merkene, går du til Korrektur og språk-menyen, som beskrevet ovenfor. Når du er i menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Merket, skjul alle korrekturmerkene». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å kontrollere staving i et Word for nettet-dokument. Word for nettet søker automatisk etter mulige stavefeil mens du skriver. Stavefeil er merket med en bølgete rød strek.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kontrollerer stavemåte og grammatikk i Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Fordi Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Også vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

I dette emnet

Kontrollere staving i et dokument

 1. Når du er i dokumentet du vil kontrollere for stavefeil, går du til Stavekontroll-kommandoen på båndet, og så trykker du på ALT+ Windows-tasten, og så på R og S. Du hører: «Stavekontrollmenyelement.»

 2. Trykk på ENTER for å kontrollere staving. Fokuset flytter til det første feilstavede ordet i dokumentet, og en kontekstmeny åpnes. Hvis det finnes en foreslått stavemåte, hører du forslaget.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis det er flere enn ett staveforslag, bruker du PIL NED-tasten til du hører den stavemåten du vil bruke. Når du er på forslaget, kan du endre ordet ved å trykke på MELLOMROM.

  • Hvis du vil ignorere feilstavingen Word identifiserte, trykker du på PIL NED til du hører «Ignorer alt», og så på MELLOMROM.

 4. Når du har rettet eller ignorert en feil, går du til neste feil ved å trykke på MELLOMROM. Gjenta deretter prosessen for hver feil.

 5. Når alle feilene er gått gjennom, hører du «Dialogboks-fokus på OK-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å gå tilbake til dokumentet.

Obs!: Word for nettet sjekker ikke grammatikk, men hvis du har skrivebordsprogrammet, kan du raskt åpne dokumentet der og sjekke grammatikken. Når du er i Word for nettet, åpner du dokumentet i skrivebordsprogrammet, trykker på ALT+Windows-logotasten, og så på O. Hvis du vil finne ut mer om hvordan man kontrollerer grammatikk i skrivebordsprogrammet, kan du se Bruke en skjermleser til å kontrollere staving i et dokument i Word.

Skjule og vise korrekturmerker

Du kan skjule korrekturmerkene slik at Skjermleser ikke leser opp feilstavinger mens du jobber med dokumentet. Når du er ferdig, kan du vise merkene og sjekke stavingen med Skjermleser.

 1. Plasser markøren på ordet som har korrekturmerker.

 2. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne kontekstmenyen. Trykk deretter på PIL NED til du hører: «Angi menyelementet korrekturspråk.» Trykk på MELLOMROM for å velge. Språk-dialogboksen åpnes.

 3. Når du er i Språk-dialogboksen, kan du skjule korrekturmerkene ved å trykke på TAB til du hører «Ikke avmerket, ikke merk av for staving», og så trykke på MELLOMROM. Du hører: «Avmerket.»

 4. Når du er i Språk-dialogboksen, kan du vise korrekturmerkene for en stavefeil ved å trykke på TAB til du hører «Avmerket, ikke merk av for staving», og så trykke på MELLOMROM. Du hører: «Ikke avmerket.»

 5. Lukk dialogboksen, og flytt fokuset til dokumentet ved å trykke på TAB til du hører «OK-knapp», og trykk deretter på MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Hurtigtaster i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×