Dokumentacja dotycząca dostępnych pól

Do tabeli można dodawać pola widok lub tabela, aby dostosować typy danych projektu wyświetlanych Microsoft Project projektu. Jeśli jesteś programistą, możesz także używać pól w widokach i funkcjach, aby Project odpowiednio do potrzeb organizacji.

Pole zawiera informację określonego rodzaju i stanowi część tabela, widoku formularz lub okresowe obszaru widoku użycia. W programie Project 2013 jest dostępnych kilka rodzajów pól:

Aby dodać pole do widoku, należy kliknąć kartę Formatowanie. W grupie Kolumny należy kliknąć pozycję Wstaw kolumnę.

 • Pola zadań i okresowe pola zadań   

  Pola zadań zawierają informacje związane z zadaniami i mogą być wyświetlane w widokach zadań, takich jak Wykres Gantta, Arkusz zadań i Diagram sieciowy.

  Okresowe pola zadań zawierają informacje dla poszczególnych zadań zgodnie z ich rozkładem w czasie. Pola te mogą być wyświetlane w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami.

 • Pola zasobów i okresowe pola zasobów   

  Pola zasobów zawierają informacje związane z poszczególnymi zasobami, w tym zbiorcze informacje o wszystkich zadaniach przydzielonych do danego zasobu. Mogą być wyświetlane w widokach zasobów, takich jak Arkusz zasobów i Użycie zasobu.

  Okresowe pola zasobów zawierają informacje o poszczególnych zasobach zgodnie z rozkładem dostępności zasobu w czasie w danym projekcie. Mogą być wyświetlane w okresowej części widoku Użycie zasobu.

 • Pola przydziałów i okresowe pola przydziałów   

  Pola przydziałów zawierają informacje związane z poszczególnymi przydziałami. Mogą być wyświetlane w części arkuszowej widoków Obciążenie zadaniami i Użycie zasobu i w dolnej części widoków Formularz zadania i Formularz zasobu. Pole przydziału wyświetlane w dolnej części widoku Formularz zadania lub Formularz zasobu można zmienić, klikając w tym obszarze, klikając kartę Formatowanie, a następnie klikając odpowiednie polecenie.

  Okresowe pola przydziałów zawierają informacje o poszczególnych przydziałach zgodnie z ich rozłożeniem w czasie trwania. Mogą być wyświetlane w okresowej części widoków Użycie zasobu i Obciążenie zadaniami.

Uwaga: Niektóre pola są dostępne tylko w programie Project Professional.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Aktywne, pole zadania

Pole Aktywne umożliwia dezaktywowanie zadań, dzięki czemu można je usuwać z planu projektu. Nieaktywnych zadań będzie można używać na dalszych etapach, w kolejnych projektach lub do celów raportowania lub tworzenia historii. Nieaktywne zadania nie mają wpływu na pozostałe zadania ani na cały harmonogram projektu.

Koszt rzeczywisty, pole zadania

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywisty czas trwania, pole zadania

Pole Rzeczywisty czas trwania przedstawia dotychczasowy rzeczywisty czas pracy nad zadaniem na podstawie czasu trwania według harmonogramu oraz bieżącej wartości pracy pozostałej lub procentu wykonania.

Zakończenie rzeczywiste, pole zadania

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole zadania

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole zadania

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole zadania

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zadania

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Opóźnienie przydziału, pole zadania

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Jednostki przydziału, pola zadania

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Koszt budżetowy wg planu bazowego, pole zadania

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa wg planu bazowego, pole zadania

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zadania

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie elem. dostarcz. wg planu bazowego, pole zadania

Pole Zakończenie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego zawiera zaplanowaną datę zakończenia dostawy zapisaną w planie bazowym projektu.
Project Professional tylko

Rozpoczęcie elem. dostarcz. wg planu bazowego, pole zadania

Pole Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego zawiera pierwotnie zaplanowaną datę rozpoczęcia dostarczą zapisaną w planie bazowym projektu.
Project Professional tylko

Czas trwania wg planu bazowego, pole zadania

W polu Czas trwania wg planu bazowego jest wyświetlana ilość czasu pierwotnie zaplanowana na wykonanie zadania.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zadania

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole zadania

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole zadania

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zadania

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Zakończenie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Zakończenie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty zakończenia elementów dostarczanych zapisane z odpowiednimi planami bazowymi projektu.

Rozpoczęcie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia elementów dostarczanych zapisane z odpowiednimi planami bazowymi projektu.

Czas trwania wg planu bazowego (1-10), pola zadania

W polach Czas trwania wg planu bazowego (1–10) jest wyświetlana ilość czasu zaplanowanego na wykonanie zadania.

Szacowany czas trwania wg pbaz (0–10), pola zadań

W polach Szacowany czas trwania wg pbaz (0–10) jest wyświetlana szacowana ilość czasu zaplanowanego na wykonanie zadania. Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Czas trwania według harmonogramu dotyczące zadań zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowany czas trwania wg planu bazowego, czyli w polach od Szacowany czas trwania wg pbaz1 do Szacowany czas trwania wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie.

Szacowane zakończenie wg pbaz (0–10), pola zadań

Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Zakończenie według harmonogramu dotyczące danego zadania lub przydziału zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowane zakończenie wg pbaz, czyli w polach od Szacowane zakończenie wg pbaz1 do Szacowane zakończenie wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie.

Szacowane rozpoczęcie wg pbaz (0–10), pola zadań

Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Rozpoczęcie według harmonogramu dotyczące danego zadania lub przydziału zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowane rozpoczęcie wg pbaz, czyli w polach od Szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 do Szacowane rozpoczęcie wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zadania

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zadania

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy, pole zadania

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa, pole zadania

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Wykonane do, pole zadania

Pole Wykonane do przedstawia postęp zadania na wykresie Gantta, wskazując punkt, do którego zgłoszono dane rzeczywiste o zadaniu.

Potwierdzone, pole zadania

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Data ograniczenia, pole zadania

Pole Data ograniczenia wskazuje datę skojarzoną z pewnymi typami ograniczeń, takimi jak Musi rozpocząć się, Musi zakończyć się, Rozpocznij nie wcześniej niż, Rozpocznij nie później niż, Zakończ nie wcześniej niż i Zakończ nie później niż.

Typ ograniczenia, pole zadania

Pole Typ ograniczenia udostępnia opcje typów ograniczenia, jakie można stosować w celu zaplanowania zadania.

Kontakt, pole zadania

Pole Kontakt zawiera nazwisko osoby odpowiedzialnej za zadanie.

Koszt, pole zadania

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Tabela stawek kosztów, pole zadania

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole zadania

W polu Odchylenie kosztowe jest wyświetlana różnica między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1-10), pola zadań

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

WWK, pole zadania

Pole WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Utworzono, pole zadania

Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zadania do projektu.

Krytyczne, pole zadania

Pole Krytyczne wskazuje, czy w harmonogramie przewidziano margines na opóźnienie zadania lub zadania przydziału, czy też znajduje się ono na ścieżce krytycznej.

OKS, pole zadania

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między kosztem prognozowanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

OKP, pole zadania

Pole OKP (odchylenie kosztowe procentowe) przedstawia wyrażony w procentach stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Data (1–10), pola zadań

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Termin ostateczny, pole zadania

Pole Termin ostateczny zawiera datę wprowadzoną jako termin ostateczny zadania. Termin ostateczny to docelowa data, do której zadanie powinno zostać ukończone.

Zakończenie elementu dostarczanego, pole zadania

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Zakończenie elementu dostarczanego jest wyświetlana zaplanowana data zakończenia tego elementu.
Project Professional tylko

Identyfikator GUID elementu dostarczanego, pole zadania

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Identyfikator GUID elementu dostarczanego jest wyświetlany identyfikator GUID tego elementu.
Project Professional tylko

Nazwa elementu dostarczanego, pole zadania

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Nazwa elementu dostarczanego jest wyświetlana nazwa lub tytuł tego elementu.
Project Professional tylko

Rozpoczęcie elementu dostarczanego, pole zadania

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Rozpoczęcie elementu dostarczanego jest wyświetlana zaplanowana data rozpoczęcia tego elementu.
Project Professional tylko

Typ elementu dostarczanego, pole zadania

Pole Typ elementu dostarczanego wskazuje, czy z bieżącym zadaniem jest skojarzony element dostarczany i czy ten element jest wytwarzany w ramach bieżącego zadania, czy w ramach oddzielnego projektu lub zadania, od którego bieżące zadanie jest uzależnione.
Project Professional tylko

Czas trwania, pole zadania

W polu Czas trwania jest wyświetlana całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy nad zadaniem.

Odchylenie czasu trwania, pole zadania

W polu Odchylenie czasu trwania jest wyświetlana różnica między czasem trwania według planu bazowego dla zadania i całkowitym czasem trwania (bieżącym oszacowaniem) zadania.

Czas trwania (1–10), pola zadań

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

SKK, pole zadania

W polu SKK (szacowany koszt końcowy) jest wyświetlany oczekiwany całkowity koszt zadania, wyznaczany na podstawie wydajności do daty stanu.

Najwcześniejsze zakończenie, pole zadania

Pole Najwcześniejsze zakończenie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej zakończyć, na podstawie dat najwcześniejszego zakończenia zadań poprzedników, następników, innych ograniczeń i ewentualnego opóźnienia bilansującego.

Najwcześniejsze rozpoczęcie, pole zadania

Pole Najwcześniejsze rozpoczęcie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej rozpocząć, na podstawie dat najwcześniejszego rozpoczęcia zadań poprzedników i następników oraz innych ograniczeń.

Metoda obliczania wartości wypracowanej, pole zadania

Pole Metoda obliczania wartości wypracowanej umożliwia określenie, czy w obliczaniu budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW) zostanie użyta wartość pola Wykonano %, czy pola Wykonano fizycznie %.

Wg nakładu pracy, pole zadania

Pole Wg nakładu pracy wskazuje, czy harmonogram zadania jest sporządzany według nakładu pracy.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola zadań

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadań

Pola Data — przedsiębiorstwo (1–30) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Cz. trw. — przedsiębiorstwo (1–10), pola zadań

Pola Enterprise czasu trwania (1–Enterprise 10) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola zadań

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o fladze zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola zadań

Pola Numer (1–40) — przedsiębiorstwo mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o numerach projektów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadań

Pola Kod konspektu zadania (1–30) — przedsiębiorstwo zawierają kody alfanumeryczne odzwierciedlające strukturę listy niezhierarchizowanej lub hierarchiczną strukturę zadań (na przykład kody księgowania kosztów skojarzone z zadaniami).
Project Professional tylko

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola zadań

Pola Enterprise Tekst1–Enterprise Tekst40 mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymiProject Professional

Komunikat o błędzie, pole zadania

Pole Komunikat o błędzie jest używane przez Kreatora importu zasobów i Kreatora importu projektów do wyświetlania błędów, które wystąpiły podczas importowania informacji o zasobach lub zadaniach w programie Project Server.
Project Professional tylko

Szacowany, pole zadania

Pole Szacowany wskazuje, czy czas trwania zadania jest oznaczony jako szacowany.

Zadanie zewnętrzne, pole zadania

Pole Zadanie zewnętrzne wskazuje, czy zadanie jest połączone z innym projektem lub zostało rozpoczęte w bieżącym projekcie.

Zakończenie, pole zadania

Pole Zakończenie zawiera datę zakończenia zadania według harmonogramu.

Zapas czasu zakończenia, pole zadania

Pole Zapas czasu zakończenia zawiera wartość określającą okres od daty najwcześniejszego zakończenia do daty najpóźniejszego zakończenia zadania.

Odchylenie zakończenia, pole zadania

Pole Odchylenie zakończenia zawiera różnicę czasu między datą zakończenia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą zakończenia.

Zakończenie (1–10), pole zadania

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Naliczanie kosztu stałego, pole zadania

Pole Naliczanie kosztu stałego udostępnia opcje dotyczące sposobu i czasu naliczania kosztów stałych lub naliczania ich do kosztu zadania.

Koszt stały, pola zadań

Pole Koszt stały zawiera wartość wszelkich wydatków na zadania, które nie są ponoszone na zasoby.

Flaga (1–20), pola zadań

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Swobodny zapas czasu, pole zadania

Pole Swobodny zapas czasu określa czas, o jaki zadanie może zostać opóźnione bez opóźniania swoich następników.

Podsumowanie grupowania według, pole zadania

Pole Podsumowanie grupowania według wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii.

Kondycja, pole zadania

Wartość w polu Kondycja określa bieżący stan lub bieżącą kondycję bieżącego zadania (na przykład Najwcześniejsze lub Ukończone) określone w tabeli odnośników Kondycja, która jest dołączona do programu Microsoft Project Server i którą można modyfikować tak, aby odzwierciedlała wskaźniki stanu danej organizacji.
Project Professional tylko

Ukrywanie pasków, pole zadania

Pole Ukrywanie pasków wskazuje, czy paski wykresu Gantta i paski kalendarza zadania są ukryte.

Hiperlink, pole zadania

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperlinku, pole zadania

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole zadania

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole zadania

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Identyfikator, pole zadania

Pole Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny, który jest automatycznie przydzielany przez program Project każdemu zadaniu lub zasobowi dodawanemu do projektu.

Ignorowanie kalendarza zasobu, pole zadania

Pole Ignorowanie kalendarza zasobu wskazuje, czy w harmonogramie zadania są uwzględnione kalendarze zasobów przydzielonych do zadania.

Ignorowanie ostrzeżeń, pole zadania

Gdy w programie Microsoft Project zostanie wykryty potencjalny konflikt w harmonogramie ręcznie planowanego zadania, zostanie wygenerowane ostrzeżenie, a pole, które zawiera dane powodujące problem, zostanie podkreślone czerwoną linią. Pole Ignorowanie ostrzeżeń określa, czy wskaźnik ostrzeżeń o konfliktach w harmonogramie ma zostać ukryty.

Wskaźniki, pole zadania

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu lub zasobie.

Zakończenie najpóźniejsze, pole zadania

Pole Zakończenie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę zakończenia zadania, która nie spowoduje opóźnienia projektu.

Rozpoczęcie najpóźniejsze, pole zadania

Pole Rozpoczęcie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę rozpoczęcia zadania, która nie spowoduje opóźnienia projektu.

Bilansowanie przydziałów, pole zadania

Pole Bilansowanie przydziałów wskazuje, czy funkcja bilansowania może opóźniać i dzielić poszczególne przydziały (zamiast opóźniać i dzielić całe zadanie) w celu redukcji nadmiernych alokacji.

Bilansowanie może wprowadzać podziały, pole zadania

Pole Bilansowanie może wprowadzać podziały wskazuje, czy funkcja bilansowania zasobu może powodować podziały pracy pozostałej dla zadania.

Opóźnienie bilansujące, pole zadania

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole zadania

Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą technologii OLE z innym obiektem w tym samym pliku projektu, w innym pliku programu Microsoft Project lub w innym programie.

Oznaczone, pole zadania

Pole Oznaczone wskazuje, czy zadanie zostało oznaczone do dalszych działań lub wyróżnione w celu ułatwienia identyfikacji.

Punkt kontrolny, pole zadania

Pole Punkt kontrolny wskazuje, czy zadanie jest punktem kontrolnym.

Nazwa, pole zadania

Pole Nazwa zawiera nazwę zadania lub zasobu.

Ujemny zapas czasu, pole zadania

Pole Ujemny zapas czasu zawiera wartość ujemnego zapasu czasu dla zadania na wykresie Gantta, wskazując czas, jaki należy zaoszczędzić, aby nie opóźnić zadań następników.

Uwagi, pole zadania

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Numer (1–20), pola zadań

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Obiekty, pole zadania

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Kod konspektu (1–10), pola zadań

Pola Kod konspektu (1–10) zawierają kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów.

Poziom konspektu, pole zadania

Pole Poziom konspektu wskazuje położenie zadania lub przydziału w hierarchii konspektu projektu.

Numer w konspekcie, pole zadania

Pole Numer w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w hierarchicznej strukturze konspektu.

Z nadmierną alokacją, pole zadania

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole zadania

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole zadania

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano %, pole zadania

Pole Wykonano % zawiera informacje o bieżącym stanie realizacji zadania, wyrażonym jako procent czasu trwania zadania.

Wykonano % pracy, pole zadania

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Wykonano fizycznie %, pole zadania

Pole Wykonano fizycznie % zawiera wprowadzony procent ukończenia, który może być używany jako alternatywa podczas obliczania budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Symbol zastępczy, pole zadania

Zadania symboli zastępczych to ręcznie planowane zadania, które zawierają zbyt mało informacji, aby można było je zaplanować. Gdy zostanie wprowadzone ręcznie planowane zadanie bez prawidłowej daty rozpoczęcia lub zakończenia i prawidłowego czasu trwania, w programie Microsoft Project zostanie ono przydzielone do trybu zadania symbolu zastępczego.

Poprzedniki, pole zadania

Pole Poprzedniki zawiera listę identyfikatorów zadań dla zadań poprzedników, od których zależy zadanie zanim zostanie rozpoczęte lub zakończone.

Zakończenie przed bilansowaniem, pole zadania

Pole Zakończenie przed bilansowaniem zawiera datę zakończenia zadania sprzed bilansowania zasobów.

Rozpoczęcie przed bilansowaniem, pole zadania

Pole Rozpoczęcie przed bilansowaniem zawiera datę rozpoczęcia zadania sprzed bilansowania zasobów.

Priorytet, pole zadania

Pole Priorytet wskazuje poziom ważności przyznany zadaniu, co z kolei określa, w jakim stopniu zadanie lub przydział może zostać opóźniony lub podzielony na skutek bilansowania zasobu.

Projekt, pole zadania

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

Publikowanie, pole zadania

Pole Publikowanie wskazuje, czy bieżące zadanie powinno zostać opublikowane w programie Project Server z resztą projektu. Domyślnie pole przyjmuje wartość Tak.
Project Professional tylko

Cykliczne, pole zadania

Pole Cykliczne wskazuje, czy zadanie stanowi część serii zadań cyklicznych.

Praca zwykła, pole zadania

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole zadania

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozostały czas trwania, pole zadania

Pole Pozostały czas trwania zawiera czas potrzebny do wykonania nieukończonej części zadania.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole zadania

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych w harmonogramie przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole zadania

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Grupa zasobów, pole zadania

Pole Grupa zasobów zawiera nazwy grup, do których należą zasoby.

Inicjały zasobów, pole zadania

Pole Inicjały zasobów zawiera listę skrótów nazw zasobów.

Nazwy zasobów, pole zadania

Pole Nazwy zasobów zawiera listę nazw wszystkich zasobów przydzielonych do zadania.

Fonetyka nazw zasobów, pole zadania

Pole Fonetyka nazw zasobów jest używane jedynie w japońskiej wersji programu Project.

Typ zasobu, pole przydziału

Pole Typ zasobu wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadania należą do zasobów pracy czy do zasobów materiałowych.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole zadania

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Wznowienie, pole zadania

W polu Wznowienie jest wyświetlana zaplanowana w harmonogramie data wznowienia pozostałej części zadania, wyznaczana po wprowadzeniu nowej wartości w dowolnym polu postępu, na przykład polu Wykonano %, Wykonano % pracy, Praca rzeczywista, Rzeczywisty czas trwania lub Rozpoczęcie rzeczywiste.

Rzutowanie, pole zadania

W przypadku podzadań pole Rzutowanie wskazuje, czy informacje w paskach podzadań wykresu Gantta będą rzutowane na pasek zadania sumarycznego.

Czas trwania według harmonogramu, pole zadania

Pole Czas trwania według harmonogramu zawiera łączną ilość aktywnego czasu pracy nad zadaniem zgodnie z wprowadzoną wartością lub zgodnie z obliczeniami programu Microsoft Project wykonanymi na podstawie daty rozpoczęcia, daty zakończenia, kalendarzy i innych czynników wpływających na harmonogram.

Zakończenie według harmonogramu, pole zadania

Pole Zakończenie według harmonogramu zawiera datę zakończenia zadania według harmonogramu zgodnie z obliczeniami programu Microsoft Project na podstawie daty rozpoczęcia, czasu trwania, współzależności, kalendarzy i innych czynników wpływających na harmonogram.

Rozpoczęcie według harmonogramu, pole zadania

Pole Rozpoczęcie według harmonogramu zawiera datę rozpoczęcia zadania według harmonogramu zgodnie z obliczeniami programu Microsoft Project na podstawie współzależności, ograniczeń, kalendarzy i innych czynników wpływających na harmonogram.

WWH, pole zadania

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH).

Rozpoczęcie, pole zadania

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Zapas czasu rozpoczęcia, pole zadania

Pole Zapas czasu rozpoczęcia zawiera czas trwania między datami najwcześniejszego rozpoczęcia i daty najwcześniejszego rozpoczęcia. Sugerowana odpowiedź

Odchylenie rozpoczęcia, pole zadania

Pole Odchylenie rozpoczęcia zawiera różnicę czasu między datą rozpoczęcia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą rozpoczęcia.

Rozpoczęcie (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

Stan, pole zadania

Wartość pola Stan odpowiada bieżącemu stanowi zadania (Wykonane, Zgodnie z harmonogramem, Opóźnione lub Przyszłe zadanie).

Wskaźnik stanu, pole zadania

W polu Wskaźnik stanu jest wyświetlana ikona odpowiadająca bieżącemu stanowi zadania.

Menedżer stanu, pole zadania

Pole Menedżer stanu zawiera nazwę zasobu przedsiębiorstwa, który ma otrzymywać aktualizacje stanu bieżącego zadania od zasobów pracujących w aplikacji Microsoft Project Web App.

Zatrzymanie, pole zadania

Pole Zatrzymanie zawiera datę zakończenia bieżącej części zadania.

Plik podprojektu, pole zadania

Pole Plik podprojektu zawiera nazwę projektu wstawionego do pliku aktywnego projektu.

Podprojekt tylko do odczytu, pole zadania

Pole Podprojekt tylko do odczytu wskazuje, czy podprojekt zadania jest projektem tylko do odczytu.

Następniki, pole zadania

Pole Następniki zawiera listę identyfikatorów zadań dla następników zadania.

Podsumowanie, pole zadania

Pole Podsumowanie wskazuje, czy zadanie jest zadaniem sumarycznym.

Postęp sumaryczny, pole zadania

Pole Postęp sumaryczny przedstawia postęp zadania sumarycznego określony na podstawie podzadań i lokalizacji, w której podzadania zostały zaplanowane.

OHR, pole zadania

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

OHRP, pole zadania

Pole OHRP (Procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach.

Kalendarz zadania, pole zadania

Pole Kalendarz zadania zawiera listę wszystkich kalendarzy, które mogą zostać zastosowane do zadania.

Identyfikator GUID kalendarza zadania, pole zadania

Pole Identyfikator GUID kalendarza zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego kalendarza zadania w projekcie. Dwa kalendarze zadania nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID kalendarza zadania.

Identyfikator GUID zadania, pole zadania

Pole Identyfikator GUID zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zadania w projekcie.

Tryb zadania, pole zadania

Pole Tryb zadania wskazuje, czy zadanie jest planowane ręcznie, czy automatycznie, dzięki czemu można określić stopień kontroli nad planowaniem zadań w projekcie. Domyślnie zadania są skonfigurowane jako zadania planowane ręcznie, dla których użytkownik definiuje datę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania.

Nazwa zadania sumaryczne, pole zadania

Pole Nazwa zadania sumaryczne zawiera nazwy zadań sumarnych skojarzonych z każdym zadaniem. Dostępne tylko dla Project Online subskrybentów.

WWDW, pole zadania

Pole WWDW (współczynnik wydajności do wykonania) wskazuje współczynnik pracy pozostałej do wykonania do funduszy pozostałych do wydania w dniu stanu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole zadania

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst powyżej, pole zadania

Pole Tekst powyżej wskazuje miejsce, w którym na paskach wykresu Gantta podzadań pojawia się tekst po rzutowaniu na pasek zadania sumarycznego.

Tekst (1–30), pola zadań

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Całkowity zapas czasu, pole zadania

Pole Całkowity zapas czasu zawiera dopuszczalną ilość czasu, o jaką może zostać przekroczona data zakończenia zadania, nie powodując opóźnienia daty zakończenia projektu.

Typ, pole zadania

Za pomocą pola Typ można sterować wpływem edycji pracy, jednostek przydziału lub czasu trwania na obliczanie dwóch pozostałych pól.

Unikatowy identyfikator, pole zadania

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, który program Project automatycznie przydziela nowym zadaniom, zasobom lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie.

Unikatowe identyfikatory poprzedników, pole zadania

Pole Unikatowe identyfikatory poprzedników zawiera listę unikatowych identyfikatorów dla zadań poprzedników, od których zależy zadanie zanim zostanie rozpoczęte lub zakończone.

Unikatowe identyfikatory następników, pole zadania

Pole Unikatowe identyfikatory następników zawiera listę unikatowych identyfikatorów dla następników zadania.

Wymagana aktualizacja, pole zadania

Pole Wymagana aktualizacja wskazuje, czy do przydzielonych członków zespołu powinna zostać wysłana aktualizacja za pośrednictwem programu Project Server wynikająca ze zmian daty rozpoczęcia lub zakończenia zadania albo przydziałów.

OKC, pole zadania

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

Ostrzeżenie, pole zadania

Pole Ostrzeżenie wskazuje, czy przez program Microsoft Project został wykryty potencjalny konflikt daty rozpoczęcia, daty zakończenia lub czasu trwania zadania zaplanowanego ręcznie. Może to być na przykład problem z łączem zadania lub ograniczeniem daty. Aby odczytać ostrzeżenie lub sugestię umożliwiającą rozwiązanie problemu dotyczącego projektu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiednie pole.

SPP, pole zadania

Pole SPP zawiera kody struktury podziału prac (SPP).

Poprzedniki SPP, pole zadania

Pole Poprzedniki SPP zawiera listę kodów struktury podziału pracy (SPP) skojarzonych z następnikami, od których przed rozpoczęciem lub zakończeniem zadanie jest zależne.

Następniki SPP, pole zadania

Pole Następniki SPP zawiera listę kodów struktury podziału pracy (SPP) skojarzonych z następnikami.

Praca, pole zadania

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole zadania

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole zadania

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, okresowe pole zadania

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Stały koszt rzeczywisty, okresowe pole zadania

Pole Stały koszt rzeczywisty zawiera okresową wartość niezwiązanych z zasobami wydatków rzeczywistych na zadania. Wydatki te są obliczane przy użyciu wybranej metody naliczania kosztów.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, okresowe pole zadania

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, okresowe pole zadania

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy wg planu bazowego, okresowe pole zadania

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa wg planu bazowego, okresowe pole zadania

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, okresowe pole zadania

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, okresowe pole zadania

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe Praca skumulowana wg
pbazy (0–10), okresowe pole zadania

Pola Praca skumulowana wg pbaz (0–10) zawierają ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie, względem ustalonego planu bazowego.

Nowe Praca skumulowana pozostała wg
pbazy (0–10), okresowe pole zadania

Pola Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10) zawiera pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań względem ustalonego planu bazowego.

Nowe Zadania pozostałe wg planu bazowego
(0–10), okresowe pole zadania

Pola Zadania pozostałe wg pbaz (0–10) zawierają liczbę zaplanowanych podzadań pozostałych do ukończenia w zadaniu sumarycznym w danym dniu względem ustalonego planu bazowego. Zawierają również liczbę zaplanowanych zadań pozostałych do ukończenia w podprojekcie w danym dniu względem ustalonego planu bazowego.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt według planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), okresowe pole zadania

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), okresowe pole zadania

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy, okresowe pole zadania

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa, okresowe pole zadania

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt, okresowe pole zadania

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

WWK, okresowe pole zadania

Pole WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowe skumulowana praca
rzeczywista, okresowe pole zadania

Pole Skumulowana praca rzeczywista zawiera rzeczywistą pracę wykonaną przez wszystkie zasoby przydzielone do zadań, skumulowaną w czasie.

Koszt skumulowany, okresowe pole zadania

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Wykonano % (skumulowane), okresowe pole zadania

Pole Wykonano % (skumulowane) zawiera rozłożone w czasie wartości skumulowanego procentu wykonania zadania.

Praca skumulowana, okresowe pole zadania

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, okresowe pole zadania

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

OKP, okresowe pole zadania

Pole OKP (odchylenie kosztowe procentowe) przedstawia wyrażony w procentach stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Koszt stały, okresowe pole zadania

Pole Koszt stały zawiera wartość wszelkich wydatków na zadania, które nie są ponoszone na zasoby.

Nadmierna alokacja, okresowe pole zadania

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któremuś z zasobów przydzielono w związku z danym zadaniem lub wszystkimi przydzielonymi mu zadaniami ilość pracy większą, niż jest on w stanie wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Wykonano %, okresowe pole zadania

Pole Wykonano % zawiera informacje o bieżącym stanie realizacji zadania, wyrażonym jako procent czasu trwania zadania.

Praca zwykła, okresowe pole zadania

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Nowe Pozostałe
zadania rzeczywiste, okresowe pole zadania

W polu Pozostałe zadania rzeczywiste jest wyświetlana łączna liczba rzeczywistych podzadań pozostałych do ukończenia w zadaniu sumarycznym w danym dniu. To pole wskazuje również łączną liczbę rzeczywistych zadań do ukończenia w podprojekcie w danym dniu.

Nowe Pozostała skumulowana praca
rzeczywista, okresowe pole zadania

Pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista zawiera liczbę godzin pracy nadal wymagającej wykonania w zadaniu lub przez zasób przydzielony do zadania.

Nowe
Pozostała praca skumulowana, okresowe pole zadania

Pola Pozostała praca skumulowana zawierają pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie.

Nowe Zadania
pozostałe, okresowe pole zadania

W polu Pozostałe zadania jest wyświetlana łączna liczba zaplanowanych podzadań pozostałych do ukończenia w zadaniu sumarycznym w danym dniu. Pole Pozostałe zadania zawiera również łączną liczbę zaplanowanych zadań pozostałych do ukończenia w podprojekcie w danym dniu.

WWH, okresowe pole zadania

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH).

OHR, okresowe pole zadania

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

OHRP, okresowe pole zadania

Pole OHRP (Procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach.

Praca, okresowe pole zadania

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Naliczanie, pole zasobu

Pole Naliczanie umożliwia wybór sposobu i czasu obciążania zadania kosztami zasadniczymi oraz pracy w nadgodzinach, czyli naliczania tych kosztów dla zasobów.

Koszt rzeczywisty, pole zasobu

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Zakończenie rzeczywiste, pole zasobu

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole zasobu

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole zasobu

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole zasobu

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zasobu

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Przydział, pole zasobu

Pole Przydział wskazuje, czy dany wiersz jest wierszem przydziału, a nie wierszem zadania lub zasobu.

Opóźnienie przydziału, pole zasobu

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Jednostki przydziału, pole zasobu

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Dostępny od, pole zasobu

Pole Dostępny od zawiera datę początkową, od kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Dostępny do, pole zasobu

Pole Dostępny do zawiera datę końcową, do kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Kalendarz bazowy, pole zasobu

Pole Kalendarz bazowy wskazuje, który kalendarz jest bazowy dla kalendarza zasobu.

Koszt budżetowy wg planu bazowego, pole zasobu

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole zasobu

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole zasobu

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zasobu

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zasobu

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Budżet, pole zasobu

Pole Budżet służy do wyświetlania lub zmiany tego, czy zasób pracy, materiałowy lub kosztowy jest zasobem budżetowym, czyli zasobem, którego praca, materiał lub koszt powinny być śledzone w projekcie.

Koszt budżetowy, pole zasobu

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa, pole zasobu

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Można bilansować, pole zasobu

Pole Można bilansować wskazuje, czy dla zasobu można przeprowadzić bilansowanie.

Kod, pole zasobu

Pole Kod zawiera kod, skrót lub numer, który ma zostać wprowadzony jako część informacji o zasobie.

Potwierdzone, pole zasobu

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Koszt, pole zasobu

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt użycia, pole zasobu

W przypadku zasobu pracy (ludzi i wyposażenia) pole Koszt użycia wskazuje koszty naliczane za każdym razem, gdy zasób jest używany. Koszty są naliczane za każdym razem, gdy jednostka zasobu pracy jest przydzielana do zadania.

Tabela stawek kosztów, pole zasobu

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Typ kosztu, pole zasobu

W polu Typ kosztu jest wyświetlany typ kosztu określony w tabeli odnośników Typ kosztu, która jest dołączona do programu Microsoft Project Server i którą można modyfikować tak, aby odzwierciedlała typy kosztów danej organizacji.
Project Professional tylko

Odchylenie kosztowe, pole zasobu

Pole Odchylenie kosztowe zawiera różnicę między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1–10), pola zasobów

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

Utworzono, pole zasobu

Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zasobu do projektu.

OKS, pole zasobu

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Data (1–10), pola zasobów

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Domyślny właściciel przydziału, pole zasobu

Pole Domyślny właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika, który w przedsiębiorstwie odpowiada za wprowadzanie stanu danego przydziału.
Project Professional tylko

Czas trwania (1–10), pola zasobów

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

Adres e-mail, pole zasobu

Pole Adres e-mail zawiera adres e-mail zasobu.

Przedsiębiorstwo, pole zasobu

Pole Przedsiębiorstwo informuje, czy dany zasób pochodzi z puli zasobów przedsiębiorstwa (Tak) czy z puli zasobów lokalnych (Nie).

Kalendarz bazowy przedsiębiorstwa, pole zasobu

Pole Kalendarz bazowy przedsiębiorstwa wskazuje, czy zasób jest przydzielony do kalendarza bazowego pochodzącego z szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola zasobów

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola zasobów

Pola Data — przedsiębiorstwo (1–30) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola zasobów

Pola Enterprise czasu trwania (1–Enterprise 10) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola zasobów

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o fladze zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola zasobów

Pola Numer (1–40) — przedsiębiorstwo mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o numerach projektów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Żądane wartości — przedsiębiorstwo, pole zasobu

Pole Żądane wartości — przedsiębiorstwo wskazuje, czy ustawiono wartości zasobu wymagane przez program Project Server 2013.

Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29), pola zasobów

Pola Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29) zawierają kody alfanumeryczne odzwierciedlające strukturę listy niezhierarchizowanej lub hierarchiczną strukturę zasobów (na przykład kody kwalifikacji lub stanowisk).
Project Professional tylko

Członek zespołu organizacji, pole zasobu

Jeśli otwartych jest wiele projektów na poziomie przedsiębiorstwa, w widokach zasobów widoczne są wszystkie zasoby z wszystkich projektów otwartych tej samej wersji (na przykład: wszystkie opublikowane wersje projektów otwartych).

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola zasobów

Pola Enterprise Tekst1–Enterprise Tekst40 mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymiProject Professional

Unikatowy identyfikator — przedsiębiorstwo, pole zasobu

Zasoby przedsiębiorstwa są dostępne dla wszystkich projektów w programie Project Server.

Komunikat o błędzie, pole zasobu

Pole Komunikat o błędzie jest używane przez Kreatora importu zasobów i Kreatora importu projektów do wyświetlania błędów, które wystąpiły podczas importowania informacji o zasobach lub zadaniach w programie Project Server.
Project Professional tylko

Zakończenie (1–10), pola zasobów

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Zakończenie, pole zasobu

Pole Zakończenie zawiera datę zaplanowanego zakończenia przez zasób pracy nad wszystkimi zadaniami, do których jest przydzielony.

Flaga (1–20), pola zasobów

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Rodzajowy, pole zasobu

Pole Rodzajowy wskazuje, czy zasób jest zasobem rodzajowym.

Grupa, pole zasobu

Pole Grupa zawiera nazwę grupy, do której należy zasób.

Podsumowanie grupowania według, pole zasobu

Pole Podsumowanie grupowania według wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii.

Hiperłącze, pole zasobu

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza, pole zasobu

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole zasobu

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole zasobu

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Identyfikator, pole zasobu

Pole Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny, który jest automatycznie przydzielany przez program Project każdemu zadaniu lub zasobowi dodawanemu do projektu.

Import, pole zasobu

Pole Import określa, czy zasób powinien zostać zaimportowany do programu Project Server jako zasób przedsiębiorstwa. To pole jest częścią Kreatora importu zasobów.
Project Professional tylko

Nieaktywne, pole zasobu

Zasoby przedsiębiorstwa nie są usuwane. Zamiast tego użytkownicy z prawami administracyjnymi oznaczają je jako nieaktywne.

Wskaźniki, pole zasobu

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu lub zasobie.

Inicjały, pole zasobu

Pole Inicjały zawiera skrót nazwy zasobu.

Opóźnienie bilansujące, pole zasobu

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole zasobu

Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą technologii OLE z innym obiektem w tym samym pliku projektu, w innym pliku programu Microsoft Project lub w innym programie.

Etykieta materiałowa, pole zasobu

Pole Etykieta materiałowa zawiera jednostkę miary wprowadzoną dla zasobu materiałowego, na przykład: tony, kartony lub metry sześcienne.

Maksymalna liczba jednostek, pole zasobu

Pole Maksymalna liczba jednostek zawiera maksymalną wartość procentową lub liczbę jednostek przedstawiającą maksymalną wydajność, z jaką zasób może wykonywać dowolne zadania podczas bieżącego okresu.

Nazwa, pole zasobu

Pole Nazwa zawiera nazwę zadania lub zasobu.

Uwagi, pole zasobu

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Liczba (1–20), pola zasobów

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Obiekty, pole zasobu

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Kod konspektu (1–10), pola zasobów)

Pola Kod konspektu (1–10) zawierają kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów.

Z nadmierną alokacją, pole zasobu

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole zasobu

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Stawka za pracę w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Stawka za pracę w nadgodzinach zawiera stawkę za pracę w nadgodzinach wykonywaną przez zasób.

Praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole zasobu

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano % pracy, pole zasobu

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Fonetyka, pole zasobu

Pole Fonetyka jest używane jedynie w japońskiej wersji programu Project.

Projekt, pole zasobu

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

SPZ, pole zasobu

Pole SPZ zawiera wartości struktury podziału zasobów, nazywanej również strukturą podziału użytkowników.

Praca zwykła, pole zasobu

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole zasobu

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole zasobu

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole zasobu

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Identyfikator GUID kalendarza zasobu, pole zasobu

Pole Identyfikator GUID kalendarza zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego kalendarza zasobu w projekcie. Dwa kalendarze zasobu nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID kalendarza zasobu.

Działy zasobu, pole zasobu

Pole Działy zasobu zawiera nazwę działu, z którym jest skojarzony wybrany zasób, określonego w tabeli odnośników Dział, która jest dołączona do programu Microsoft Project Server i którą można modyfikować tak, aby odzwierciedlała nazwy działów danej organizacji.
Project Professional tylko

Identyfikator GUID zasobu, pole zasobu

Pole Identyfikator GUID zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zasobu w projekcie. Dwa zasoby nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID zasobu.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole zasobu

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Stawka standardowa, pole zasobu

Pole Stawka standardowa zawiera stawkę za pracę zwykłą, wykonywaną w godzinach pracy przez zasób.

Rozpoczęcie, pole zasobu

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Rozpoczęcie (1–10), pola zasobów

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

Podsumowanie, pole zasobu

Pole Podsumowanie wskazuje, czy informacje o przydziałach zasobów używanych w bieżącym projekcie pochodzą z obecnie otwartego projektu, czy z innego projektu używającego tych samych zasobów.

OHR, pole zasobu

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Pula przydziałów zespołu, pole zasobu

Pole Pula przydziałów zespołu wskazuje, czy bieżący zasób jest zasobem zespołu.
Project Professional tylko

Nazwa zadania sumarycznego, pole zasobu

Pole Nazwa zadania sumarycznego zawiera nazwy zadań sumarycznych, w których skład wchodzą zadania skojarzone z przydziałem zasobu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole zasobu

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst (1–30), pola zasobów

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Typ, pole zasobu

Za pomocą pola Typ można sterować wpływem edycji pracy, jednostek przydziału lub czasu trwania na obliczanie dwóch pozostałych pól.

Unikatowy identyfikator, pole zasobu

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, który program Project automatycznie przydziela nowym zadaniom, zasobom lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie.

Wymagana aktualizacja, pole zasobu

Pole Wymagana aktualizacja wskazuje, czy do przydzielonych członków zespołu powinna zostać wysłana aktualizacja za pośrednictwem programu Project Server wynikająca ze zmian daty rozpoczęcia lub zakończenia zadania albo przydziałów.

OKC, pole zasobu

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

Konto użytkownika systemu Windows, pole zasobu

Pole Konto użytkownika systemu Windows zawiera nazwę użytkownika systemu Microsoft Windows wprowadzoną dla zasobu pracy.

Praca, pole zasobu

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole zasobu

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole zasobu

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, okresowe pole zasobu

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, okresowe pole zasobu

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, okresowe pole zasobu

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy wg planu bazowego, okresowe pole zasobu

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa wg planu bazowego, okresowe pole zasobu

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, okresowe pole zasobu

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, okresowe pole zasobu

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe Praca skumulowana wg
pbazy (0–10), okresowe pole zasobu

Pola Praca skumulowana wg pbaz (0–10) zawierają ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie, względem ustalonego planu bazowego.

Nowe Praca skumulowana pozostała wg
pbazy (0–10), okresowe pole zasobu

Pola Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10) zawiera pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań względem ustalonego planu bazowego.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), okresowe pole zasobu

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), okresowe pole zasobu

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy, okresowe pole zasobu

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa, okresowe pole zasobu

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasób budżetowy.

Koszt, okresowe pole zasobu

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Nowe skumulowana praca
rzeczywista, okresowe pole zasobu

Pole Skumulowana praca rzeczywista zawiera rzeczywistą pracę wykonaną przez wszystkie zasoby przydzielone do zadań, skumulowaną w czasie.

Koszt skumulowany, okresowe pole zasobu

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Praca skumulowana, okresowe pole zasobu

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, okresowe pole zasobu

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Nadmierna alokacja, okresowe pole zasobu

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z zadaniem, albo czy zasób został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Alokacja maksymalna, okresowe pole zasobu

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostek, do których zasób jest przydzielony w dowolnym momencie, zgodnie z rozkładem w czasie.

Alokacja procentowa, okresowe pole zasobu

Pole Alokacja procentowa zawiera informacje o wartości procentowej oznaczającej łączną wydajność pracy zasobu przydzieloną do zadań.

Praca zwykła, okresowe pole zasobu

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę godzin niezaplanowanej pracy do wykonania przez zasoby.

Dostępność pozostała, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność pozostała zawiera pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

Nowe Pozostała skumulowana praca
rzeczywista, okresowe pole zasobu

Pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista zawiera liczbę godzin pracy nadal wymagającej wykonania w zadaniu lub przez zasób przydzielony do zadania.

Nowe Pozostała
praca skumulowana, okresowe pole zasobu

Pola Pozostała praca skumulowana zawierają pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie.

OHR, okresowe pole zasobu

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Dostępność jednostek, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność jednostek zawiera wartość procentową lub maksymalną liczbę jednostek dostępności zasobu pracy do wykonania dowolnych zadań w wybranym okresie, zgodnie z ich rozkładem w czasie.

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Dostępność pracy, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność pracy zawiera maksymalny czas pracy, jaki można zaplanować dla zasobu pracy według harmonogramu w wybranym okresie, zgodnie z rozkładem w czasie.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, pole przydziału

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Zakończenie rzeczywiste, pole przydziału

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole przydziału

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole przydziału

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole przydziału

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole przydziału

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Przydział, pole przydziału

Pole Przydział wskazuje, czy dany wiersz jest wierszem przydziału, a nie wierszem zadania lub zasobu.

Opóźnienie przydziału, pole przydziału

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Właściciel przydziału, pole przydziału

Pole Właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wprowadzanie stanu bieżącego przydziału w aplikacji Project Web App.
Project Professional tylko

Jednostki przydziału, pole przydziału

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Koszt budżetowy wg planu bazowego, pole przydziału

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole przydziału

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole przydziału

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Szacowane zakończenie wg pbaz (0–10), pola przydziałów

Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Zakończenie według harmonogramu dotyczące danego zadania lub przydziału zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowane zakończenie wg pbaz, czyli w polach od Szacowane zakończenie wg pbaz1 do Szacowane zakończenie wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie.

Szacowane rozpoczęcie wg pbaz (0–10), pola przydziałów

Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Rozpoczęcie według harmonogramu dotyczące danego zadania lub przydziału zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowane rozpoczęcie wg pbaz, czyli w polach od Szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 do Szacowane rozpoczęcie wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole przydziału

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole przydziału

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy, pole przydziału

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa, pole przydziału

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Potwierdzone, pole przydziału

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Koszt, pole przydziału

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Tabela stawek kosztów, pole przydziału

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole przydziału

W polu Odchylenie kosztowe jest wyświetlana różnica między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

Krytyczne, pole przydziału

Pole Krytyczne wskazuje, czy w harmonogramie przewidziano margines na opóźnienie zadania lub zadania przydziału, czy też znajduje się ono na ścieżce krytycznej.

OKS, pole przydziału

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Data (1–10), pola przydziałów

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Czas trwania (1–10), pola przydziałów

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola przydziałów

Pola Data — przedsiębiorstwo (1–30) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola przydziałów

Pola Enterprise czasu trwania (1–Enterprise 10) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola przydziałów

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o fladze zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola przydziałów

Pola Numer (1–40) — przedsiębiorstwo mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o numerach projektów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Project Professional tylko

Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29), pola przydziałów

Pola Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29) zawierają kody alfanumeryczne odzwierciedlające strukturę listy niezhierarchizowanej lub hierarchiczną strukturę zasobów (na przykład kody kwalifikacji lub stanowisk).
Project Professional tylko

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola przydziałów

Pola Enterprise Tekst1–Enterprise Tekst40 mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymiProject Professional

Zakończenie, pole przydziału

Pole Zakończenie zawiera datę zaplanowanego zakończenia przez zasób pracy nad zadaniem, do którego jest przydzielony.

Odchylenie zakończenia, pole przydziału

Pole Odchylenie zakończenia zawiera różnicę czasu między datą zakończenia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą zakończenia.

Zakończenie (1–10), pola przydziałów

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Flaga (1–20), pola przydziałów

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Hiperłącze, pole przydziału

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza, pole przydziału

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole przydziału

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole przydziału

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Opóźnienie bilansujące, pole przydziału

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole przydziału

Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą technologii OLE z innym obiektem w tym samym pliku projektu, w innym pliku programu Microsoft Project lub w innym programie.

Uwagi, pole przydziału

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Numer (1–20), pola przydziałów

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Poziom konspektu, pole przydziału

Pole Poziom konspektu wskazuje położenie zadania lub przydziału w hierarchii konspektu projektu.

Z nadmierną alokacją, pole przydziału

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole przydziału

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole przydziału

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano % pracy, pole przydziału

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Priorytet, pole przydziału

Pole Priorytet wskazuje poziom ważności przyznany zadaniu, co z kolei określa, w jakim stopniu zadanie lub przydział może zostać opóźniony lub podzielony na skutek bilansowania zasobu.

Projekt, pole przydziału

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

SPZ, pole przydziału

Pole SPZ zawiera wartości struktury podziału zasobów, nazywanej również strukturą podziału użytkowników.

Praca zwykła, pole przydziału

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole przydziału

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole przydziału

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole przydziału

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Żądanie/Wymaganie, pole przydziału

Pole Żądanie/Wymaganie umożliwia wybranie sposobu przydzielania zasobów podczas korzystania z Kreatora podstawiania zasobów.

Grupa zasobów, pole przydziału

Pole Grupa zasobów zawiera nazwy grup, do których należą zasoby.

Identyfikator zasobu, pole przydziału

Pole Identyfikator zasobu zawiera numer identyfikacyjny przydzielany każdemu zasobowi przez program Project.

Inicjały zasobów, pole przydziału

Pole Inicjały zasobów zawiera listę skrótów nazw zasobów.

Nazwa zasobu, pole przydziału

Pole Nazwa zasobu zawiera nazwę zasobu, do którego należy przydział.

Typ zasobu, pole przydziału

Pole Typ zasobu wskazuje, czy zastosowany w przydziale zasób należy do zasobów pracy, czy do zasobów materiałowych.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole przydziału

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Rozpoczęcie, pole przydziału

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Odchylenie rozpoczęcia, pole przydziału

Pole Odchylenie rozpoczęcia zawiera różnicę czasu między datą rozpoczęcia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą rozpoczęcia.

Rozpoczęcie (1–10), pola przydziałów

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

OHR, pole przydziału

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Identyfikator zadania, pole przydziału

Pole Identyfikator zadania zawiera numer identyfikacyjny przydzielany przez program Project każdemu zadaniu dodawanemu do projektu.

Nazwa zadania, pole przydziału

Pole Nazwa zadania zawiera nazwę zadania, do którego należy przydział.

Numer zadania w konspekcie, pole przydziału

Pole Numer zadania w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w hierarchicznej strukturze konspektu.

Nazwa zadania sumarycznego, pole przydziału

Pole Nazwa zadania sumarycznego zawiera nazwy zadań sumarycznych, w których skład wchodzą zadania skojarzone z przydziałem zasobu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole przydziału

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst (1–30), pola przydziałów

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Unikatowy identyfikator, pole przydziału

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, który program Project automatycznie przydziela nowym zadaniom, zasobom lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie.

Wymagana aktualizacja, pole przydziału

Pole Wymagana aktualizacja wskazuje, czy do przydzielonych członków zespołu powinna zostać wysłana aktualizacja za pośrednictwem programu Project Server wynikająca ze zmian daty rozpoczęcia lub zakończenia zadania albo przydziałów.

OKC, pole przydziału

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

SPP, pole przydziału

Pole SPP zawiera alfanumeryczne kody struktury podziału prac (SPP) określające położenie skojarzonego zadania w hierarchicznej strukturze projektu.

Praca, pole przydziału

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole przydziału

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole przydziału

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, okresowe pole przydziału

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, okresowe pole przydziału

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, okresowe pole przydziału

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy wg planu bazowego, okresowe pole przydziału

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa wg planu bazowego, okresowe pole przydziału

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, okresowe pole przydziału

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, okresowe pole przydziału

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe Praca skumulowana wg
pbaty (0–10), okresowe pole przydziału

Pola Praca skumulowana wg pbaz (0–10) zawierają ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie, względem ustalonego planu bazowego.

Nowe Praca skumulowana pozostała wg
pbzy (0–10), okresowe pole przydziału

Pola Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10) zawiera pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań względem ustalonego planu bazowego.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), okresowe pole przydziału

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), okresowe pole przydziału

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Koszt budżetowy, okresowe pole przydziału

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Praca budżetowa, okresowe pole przydziału

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt, okresowe pole przydziału

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Nowe skumulowana praca
rzeczywista, okresowe pole przydziału

Pole Skumulowana praca rzeczywista zawiera rzeczywistą pracę wykonaną przez wszystkie zasoby przydzielone do zadań, skumulowaną w czasie.

Koszt skumulowany, okresowe pole przydziału

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Praca skumulowana, okresowe pole przydziału

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, okresowe pole przydziału

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Nadmierna alokacja, okresowe pole przydziału

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z zadaniem, albo czy zasób został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Alokacja maksymalna, okresowe pole przydziału

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostek, do których przydzielono zasób, zgodnie z rozkładem przydziału zadań w czasie.

Alokacja procentowa, okresowe pole przydziału

Pole Alokacja procentowa zawiera informacje o wartości procentowej oznaczającej łączną wydajność pracy zasobu przydzieloną do zadań.

Praca zwykła, okresowe pole przydziału

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Dostępność pozostała, okresowe pole przydziału

Pole Dostępność pozostała zawiera pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

Nowe Pozostała skumulowana praca
rzeczywista, okresowe pole przydziału

Pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista zawiera liczbę godzin pracy nadal wymagającej wykonania w zadaniu lub przez zasób przydzielony do zadania.

Nowe Pozostała
praca skumulowana, okresowe pole przydziału

Pola Pozostała praca skumulowana zawierają pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie.

OZ, okresowe pole przydziału

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Praca, okresowe pole przydziału

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Oznaczenie Nowe wskazuje, że jest to nowe pole w programie Project 2013.

Pole

Opis

Obszary objęte wpływem, pole projektu

Pole Obszary objęte wpływem zawiera przykłady obszarów, na które dana propozycja może mieć wpływ, wybrane w tabeli odnośników Obszary objęte wpływem, która jest dołączona do programu Microsoft Project Server i którą można modyfikować tak, aby odzwierciedlała obszary danej organizacji. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Założenia, pole projektu

Pole Założenia zawiera główne założenia dotyczące bieżącej propozycji. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Potrzeba biznesowa, pole projektu

Pole Potrzeba biznesowa służy do określania wymagania biznesowego dla bieżącej propozycji. Dodawane informacje muszą być jak najprecyzyjniejsze. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Projekt zatwierdzony — planowana data zakończenia, pole projektu

Pole Projekt zatwierdzony — planowana data zakończenia zawiera datę zakończenia projektu zatwierdzoną w scenariuszu wyboru portfela podczas analizy ograniczeń zasobów.
Project Professional tylko

Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia, pole projektu

Pole Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia zawiera datę rozpoczęcia projektu zatwierdzoną w scenariuszu wyboru portfela podczas analizy ograniczeń zasobów.
Project Professional tylko

Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (koszt), pole projektu

W polu Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (koszt) jest wyświetlany wynik analizy ograniczeń kosztowych projektu. Można wybrać następujące wartości: Wybrane, Niewybrane, Dołączenie/Wykluczenie wymuszone oraz Niestandardowe dołączenie/wykluczenie wymuszone.
Project Professional tylko

Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram), pole projektu

Pole Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram) zawiera datę zatwierdzenia scenariusza wyboru portfela określoną podczas analizy ograniczeń harmonogramu.
Project Professional tylko

Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt), pole projektu

Pole Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt) zawiera datę zatwierdzenia scenariusza wyboru portfela określoną podczas analizy ograniczeń kosztowych.
Project Professional tylko

Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (harmonogram), pole projektu

W polu Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (harmonogram) jest wyświetlany wynik analizy ograniczeń harmonogramu projektu. Można wybrać następujące wartości: Wybrane, Niewybrane, Dołączenie/Wykluczenie wymuszone oraz Niestandardowe dołączenie/wykluczenie wymuszone.
Project Professional tylko

Propozycja zgodności, pole projektu

Pole Propozycja zgodności wskazuje, czy bieżąca propozycja dotyczy projektu umożliwiającego uzyskanie zgodności z prawem, przepisami lub innymi wymaganiami.
Project Professional tylko

Cele, pole projektu

Pole Cele zawiera mierzalne cele bieżącej propozycji. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Data przeglądu po wdrożeniu, pole projektu

Pole Data przeglądu po wdrożeniu wskazuje, czy spotkanie dotyczące przeglądu po wdrożeniu już zostało zorganizowane, czy dopiero zostanie zorganizowane. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Notatki z przeglądu po wdrożeniu, pole projektu

Pole Notatki z przeglądu po wdrożeniu zawiera notatki ze spotkania dotyczącego przeglądu po wdrożeniu lub łącze do opublikowanych notatek z takiego spotkania. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Cele podstawowe, pole projektu

Pole Cele podstawowe zawiera podstawowe cele bieżącej propozycji, wybrane w tabeli odnośników Cele podstawowe, która jest dołączona do programu Microsoft Project Server i którą można modyfikować tak, aby odzwierciedlała cele danej organizacji. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Działy projektu, pole projektu

Pole Działy projektu zawiera nazwę działu, z którym jest skojarzony wybrany projekt, określonego w tabeli odnośników Dział, która jest dołączona do programu Microsoft Project Server i którą można modyfikować tak, aby odzwierciedlała nazwy działów danej organizacji.
Project Professional tylko

Koszt propozycji, pole projektu

Pole Koszt propozycji zawiera szacowany koszt proponowanego projektu. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Proponowana data zakończenia, pole projektu

Pole Proponowana data zakończenia zawiera szacowaną datę zakończenia dotyczącą bieżącej propozycji. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Proponowana data rozpoczęcia, pole projektu

Pole Proponowana data rozpoczęcia zawiera szacowaną datę rozpoczęcia dotyczącą bieżącej propozycji. To pole jest sterowane przez przepływ pracy.
Project Professional tylko

Nazwa fazy przepływu pracy, pole projektu

W polu Nazwa fazy przepływu pracy jest wyświetlana nazwa bieżącej fazy przepływu pracy wybranego projektu. Faza to zbiór zgrupowanych etapów umożliwiających określenie typowego zestawu czynności cyklu życia projektu. Typowe fazy przepływów pracy to Tworzenie, Wybieranie, Planowanie i Zarządzanie — te nazwy można jednak dostosowywać. To pole należy do struktury przepływów pracy programu Microsoft Project Server.
Project Professional tylko

Informacje o etapie przepływu pracy, pole projektu

Pole Informacje o etapie przepływu pracy zawiera opis bieżącego etapu przepływu pracy wybranego projektu. Etap to jeden krok w cyklu życia projektu, a co najmniej jeden etap może być fazą przepływu pracy. To pole należy do struktury przepływów pracy programu Microsoft Project Server.
Project Professional tylko

Nazwa etapu przepływu pracy, pole projektu

Pole Nazwa etapu przepływu pracy zawiera nazwę bieżącego etapu przepływu pracy dla wybranego projektu. Etap to jeden krok w cyklu życia projektu, a co najmniej jeden etap może być fazą przepływu pracy. To pole należy do struktury przepływów pracy programu Microsoft Project Server.
Project Professional tylko

Stan przepływu pracy, pole projektu

W polu Stan przepływu pracy jest wyświetlany bieżący stan wybranej propozycji lub przepływu pracy projektu, na przykład Oczekiwanie na zatwierdzenie lub Ukończono. To pole należy do struktury przepływów pracy programu Microsoft Project Server.
Project Professional tylko

Pole zawiera informację określonego rodzaju i stanowi część tabela, widoku formularz lub okresowe obszaru widoku użycia. Project 2007 ma kilka rodzajów pól:

 • Pola zadań i okresowe pola zadań

  Pola zadań zawierają informacje związane z zadaniami i mogą być wyświetlane w widokach zadań, takich jak Wykres Gantta, Arkusz zadań i Diagram sieciowy.

  Okresowe pola zadań zawierają informacje dla poszczególnych zadań zgodnie z ich rozkładem w czasie. Pola te mogą być wyświetlane w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami.

 • Pola zasobów i okresowe pola zasobów

  Pola zasobów zawierają informacje związane z poszczególnymi zasobami, w tym zbiorcze informacje o wszystkich zadaniach przydzielonych do danego zasobu. Mogą być wyświetlane w widokach zasobów, takich jak Arkusz zasobów i Użycie zasobu.

  Okresowe pola zasobów zawierają informacje o poszczególnych zasobach zgodnie z rozkładem dostępności zasobu w czasie w danym projekcie. Mogą być wyświetlane w okresowej części widoku Użycie zasobu.

 • Pola przydziałów i okresowe pola przydziałów

  Pola przydziałów zawierają informacje związane z poszczególnymi przydziałami. Mogą być wyświetlane w części arkuszowej widoków Obciążenie zadaniami i Użycie zasobu i w dolnej części widoków Formularz zadania i Formularz zasobu. Pole przydziału wyświetlane w dolnej części widoku Formularz zadania lub Formularz zasobu można zmienić, wskazując polecenie Szczegóły w menu Format, a następnie klikając odpowiednie polecenie.

  Okresowe pola przydziałów zawierają informacje o poszczególnych przydziałach zgodnie z ich rozłożeniem w czasie trwania. Mogą być wyświetlane w okresowej części widoków Użycie zasobu i Obciążenie zadaniami.

Aby dodać pole do widoku, kliknij polecenie Kolumna w menu Wstaw.

Uwaga: Niektóre pola są dostępne tylko w przypadku używania programu Microsoft Office Project Professional 2007.

Nowe oznacza, że pole jest nowe w programie Project 2007.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, pole zadania

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywisty czas trwania, pole zadania

Pole Rzeczywisty czas trwania przedstawia dotychczasowy rzeczywisty czas pracy nad zadaniem na podstawie czasu trwania według harmonogramu oraz bieżącej wartości pracy pozostałej lub procentu wykonania.

Zakończenie rzeczywiste, pole zadania

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole zadania

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole zadania

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole zadania

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zadania

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Opóźnienie przydziału, pole zadania

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Jednostki przydziału (pole zadania)

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, pole zadania

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe Praca
budżetowa wg planu bazowego, pole zadania

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zadania

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Nowe Zakończenie
dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego, pole zadania

Pole Zakończenie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego zawiera zaplanowaną datę zakończenia dostawy zapisaną w planie bazowym projektu.
Office Project Professional 2007 tylko

Nowe
Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego, pole zadania

Pole Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego zawiera pierwotnie zaplanowaną datę rozpoczęcia dostarczą zapisaną w planie bazowym projektu.
Office Project Professional 2007 tylko

Czas trwania wg planu bazowego, pole zadania

W polu Czas trwania wg planu bazowego jest wyświetlana ilość czasu pierwotnie zaplanowana na wykonanie zadania.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zadania

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole zadania

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole zadania

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe koszt
budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) przechowują pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, które są określone jako zasoby budżetowe.

Nowe praca budżetowa wg
planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zadania

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe zakończenie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego
(1–10), pola zadań

Pola Zakończenie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty zakończenia elementów dostarczanych zapisane z odpowiednimi planami bazowymi projektu.

Nowe Rozpoczęcie dostarcz. wg planu
bazowego (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia elementów dostarczanych zapisane z odpowiednimi planami bazowymi projektu.

Czas trwania wg planu bazowego (1-10), pola zadania

W polach Czas trwania wg planu bazowego (1–10) jest wyświetlana ilość czasu zaplanowanego na wykonanie zadania.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zadania

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zadania

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe
koszt budżetowy, pole zadania

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe
praca budżetowa, pole zadania

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Wykonane do, pole zadania

Pole Wykonane do przedstawia postęp zadania na wykresie Gantta, wskazując punkt, do którego zgłoszono dane rzeczywiste o zadaniu.

Potwierdzone, pole zadania

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Data ograniczenia, pole zadania

Pole Data ograniczenia wskazuje datę skojarzoną z pewnymi typami ograniczeń, takimi jak Musi rozpocząć się, Musi zakończyć się, Rozpocznij nie wcześniej niż, Rozpocznij nie później niż, Zakończ nie wcześniej niż i Zakończ nie później niż.

Typ ograniczenia, pole zadania

Pole Typ ograniczenia udostępnia opcje typów ograniczenia, jakie można stosować w celu zaplanowania zadania.

Kontakt, pole zadania

Pole Kontakt zawiera nazwisko osoby odpowiedzialnej za zadanie.

Koszt, pole zadania

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Tabela stawek kosztów, pole zadania

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole zadania

W polu Odchylenie kosztowe jest wyświetlana różnica między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1-10), pola zadań

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

WWK, pole zadania

Pole WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Utworzono, pole zadania

Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zadania do projektu.

Krytyczne, pole zadania

Pole Krytyczne wskazuje, czy w harmonogramie przewidziano margines na opóźnienie zadania lub zadania przydziału, czy też znajduje się ono na ścieżce krytycznej.

OKS, pole zadania

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między kosztem prognozowanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

OKP, pole zadania

Pole OKP (odchylenie kosztowe procentowe) przedstawia wyrażony w procentach stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Data (1–10), pola zadań

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Termin ostateczny, pole zadania

Pole Termin ostateczny zawiera datę wprowadzoną jako termin ostateczny zadania. Termin ostateczny to docelowa data, do której zadanie powinno zostać ukończone.

Nowe Zakończenie
dostarcz. dostarcz., pole zadania

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Zakończenie elementu dostarczanego jest wyświetlana zaplanowana data zakończenia tego elementu.
Office Project Professional 2007 tylko

Nowe Guid
dostarcz. dostarcz.

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Identyfikator GUID elementu dostarczanego jest wyświetlany identyfikator GUID tego elementu.
Office Project Professional 2007 tylko

Nowe nazwa
dostarcz.

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Nazwa elementu dostarczanego jest wyświetlana nazwa lub tytuł tego elementu.
Office Project Professional 2007 tylko

Nowe Rozpoczęcie
dostarcz. dostarcz.

W przypadku każdego zadania, z którym jest skojarzony element dostarczany, w polu Rozpoczęcie elementu dostarczanego jest wyświetlana zaplanowana data rozpoczęcia tego elementu.
Office Project Professional 2007 tylko

Nowe typu
dostarcz.

Pole Typ elementu dostarczanego wskazuje, czy z bieżącym zadaniem jest skojarzony element dostarczany i czy ten element jest wytwarzany w ramach bieżącego zadania, czy w ramach oddzielnego projektu lub zadania, od którego bieżące zadanie jest uzależnione.
Office Project Professional 2007 tylko

Czas trwania, pole zadania

W polu Czas trwania jest wyświetlana całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy nad zadaniem.

Odchylenie czasu trwania, pole zadania

W polu Odchylenie czasu trwania jest wyświetlana różnica między czasem trwania według planu bazowego dla zadania i całkowitym czasem trwania (bieżącym oszacowaniem) zadania.

Czas trwania (1–10), pola zadań

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

SKK, pole zadania

W polu SKK (szacowany koszt końcowy) jest wyświetlany oczekiwany całkowity koszt zadania, wyznaczany na podstawie wydajności do daty stanu.

Najwcześniejsze zakończenie, pole zadania

Pole Najwcześniejsze zakończenie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej zakończyć, na podstawie dat najwcześniejszego zakończenia zadań poprzedników, następników, innych ograniczeń i ewentualnego opóźnienia bilansującego.

Najwcześniejsze rozpoczęcie, pole zadania

Pole Najwcześniejsze rozpoczęcie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej rozpocząć, na podstawie dat najwcześniejszego rozpoczęcia zadań poprzedników i następników oraz innych ograniczeń.

Metoda obliczania wartości wypracowanej, pole zadania

Pole Metoda obliczania wartości wypracowanej umożliwia określenie, czy w obliczaniu budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW) zostanie użyta wartość pola Wykonano %, czy pola Wykonano fizycznie %.

Wg nakładu pracy, pole zadania

Pole Wg nakładu pracy wskazuje, czy harmonogram zadania jest sporządzany według nakładu pracy.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola zadań

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadań

Pola Data — przedsiębiorstwo (1–30) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Cz. trw. — przedsiębiorstwo (1–10), pola zadań

Pola Enterprise czasu trwania (1–Enterprise 10) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola zadań

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o fladze zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola zadań

Pola Numer (1–40) — przedsiębiorstwo mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o numerach projektów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadań

Pola Kod konspektu zadania (1–30) — przedsiębiorstwo zawierają kody alfanumeryczne odzwierciedlające strukturę listy niezhierarchizowanej lub hierarchiczną strukturę zadań (na przykład kody księgowania kosztów skojarzone z zadaniami).
Office Project Professional 2007 tylko

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola zadań

Pola Enterprise Tekst1–Enterprise Tekst40 mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymiOffice Project Professional 2007

Nowe
o błędzie, pole zadania

Pole Komunikat o błędzie jest używane przez Kreatora importu zasobów i Kreatora importu Project do pokazywania błędów, które wystąpiły podczas importowania informacji o zasobach lub zadaniach w Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 tylko

Szacowany, pole zadania

Pole Szacowany wskazuje, czy czas trwania zadania jest oznaczony jako szacowany.

Oczekiwany czas trwania, pole zadania

Pole Oczekiwany czas trwania zawiera łączną ilość aktywnego czasu pracy oczekiwanego dla zadania; oznacza to, że czas od oczekiwanego rozpoczęcia do oczekiwanego zakończenia zadania.

Oczekiwano zakończenie, pole zadania

Pole Oczekiwane zakończenie zawiera datę ukończenia zadania.

Oczekiwano rozpoczęcie, pole zadania

Pole Oczekiwane rozpoczęcie zawiera datę, od której zadanie ma się rozpocząć.

Zadanie zewnętrzne, pole zadania

Pole Zadanie zewnętrzne wskazuje, czy zadanie jest połączone z innym projektem lub zostało rozpoczęte w bieżącym projekcie.

Zakończenie, pole zadania

Pole Zakończenie zawiera datę zakończenia zadania według harmonogramu.

Zapas czasu zakończenia, pole zadania

Pole Zapas czasu zakończenia zawiera wartość określającą okres od daty najwcześniejszego zakończenia do daty najpóźniejszego zakończenia zadania.

Odchylenie zakończenia, pole zadania

Pole Odchylenie zakończenia zawiera różnicę czasu między datą zakończenia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą zakończenia.

Zakończenie (1–10), pola zadań

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Naliczanie kosztu stałego, pole zadania

Pole Naliczanie kosztu stałego udostępnia opcje dotyczące sposobu i czasu naliczania kosztów stałych lub naliczania ich do kosztu zadania.

Koszt stały, pole zadania

Pole Koszt stały zawiera wartość wszelkich wydatków na zadania, które nie są ponoszone na zasoby.

Flaga (1–20), pola zadań

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Swobodny zapas czasu, pole zadania

Pole Swobodny zapas czasu określa czas, o jaki zadanie może zostać opóźnione bez opóźniania swoich następników.

Podsumowanie grupowania według, pole zadania

Pole Podsumowanie grupowania według wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii.

Ukrywanie pasków, pole zadania

Pole Ukrywanie pasków wskazuje, czy paski wykresu Gantta i paski kalendarza zadania są ukryte.

Hiperlink, pole zadania

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperlinku, pole zadania

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole zadania

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole zadania

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Identyfikator, pole zadania

Pole Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny, który Project 2007 automatycznie przypisywany do każdego zadania lub zasobu podczas dodawania go do projektu.

Ignorowanie kalendarza zasobu, pole zadania

Pole Ignorowanie kalendarza zasobu wskazuje, czy w harmonogramie zadania są uwzględnione kalendarze zasobów przydzielonych do zadania.

Wskaźniki, pole zadania

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu lub zasobie.

Zakończenie najpóźniejsze, pole zadania

Pole Zakończenie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę zakończenia zadania, która nie spowoduje opóźnienia projektu.

Rozpoczęcie najpóźniejsze, pole zadania

Pole Rozpoczęcie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę rozpoczęcia zadania, która nie spowoduje opóźnienia projektu.

Bilansowanie przydziałów, pole zadania

Pole Bilansowanie przydziałów wskazuje, czy funkcja bilansowania może opóźniać i dzielić poszczególne przydziały (zamiast opóźniać i dzielić całe zadanie) w celu redukcji nadmiernych alokacji.

Bilansowanie może wprowadzać podziały, pole zadania

Pole Bilansowanie może wprowadzać podziały wskazuje, czy funkcja bilansowania zasobu może powodować podziały pracy pozostałej dla zadania.

Opóźnienie bilansujące, pole zadania

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole zadania

Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą ole z innym miejscu tego pliku projektu, z innego pliku programu Project 2007 lub z innego programu.

Oznaczone, pole zadania

Pole Oznaczone wskazuje, czy zadanie zostało oznaczone do dalszych działań lub wyróżnione w celu ułatwienia identyfikacji.

Punkt kontrolny, pole zadania

Pole Punkt kontrolny wskazuje, czy zadanie jest punktem kontrolnym.

Nazwa, pole zadania

Pole Nazwa zawiera nazwę zadania lub zasobu.

Ujemny zapas czasu, pole zadania

Pole Ujemny zapas czasu zawiera wartość ujemnego zapasu czasu dla zadania na wykresie Gantta, wskazując czas, jaki należy zaoszczędzić, aby nie opóźnić zadań następników.

Uwagi, pole zadania

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Numer (1–20), pola zadań

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Obiekty, pole zadania

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Optymistyczny czas trwania, pole zadania

Pole Optymistyczny czas trwania zawiera najlepsze możliwe miejsce dla całkowitego zakresu aktywnego czasu pracy oczekiwanego dla zadania, czyli czasu od optymistycznego początku do optymistycznego zakończenia zadania.

Optymistyczne zakończenie, pole zadania

Pole Optymistyczne zakończenie zawiera datę, która odpowiada najlepszej możliwej chwili zakończenia zadania.

Optymistyczne rozpoczęcie, pole zadania

Pole Optymistyczne rozpoczęcie zawiera datę reprezentującą najlepszą możliwość rozpoczęcia zadania.

Kod konspektu (1–10), pola zadań

Pola Kod konspektu (1–10) zawierają kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów.

Poziom konspektu, pole zadania

Pole Poziom konspektu wskazuje położenie zadania lub przydziału w hierarchii konspektu projektu.

Numer w konspekcie, pole zadania

Pole Numer w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w hierarchicznej strukturze konspektu.

Z nadmierną alokacją, pole zadania

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole zadania

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Wykonano %, pole zadania

Pole Wykonano % zawiera informacje o bieżącym stanie realizacji zadania, wyrażonym jako procent czasu trwania zadania.

Wykonano % pracy, pole zadania

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Pesymistyczny czas trwania, pole zadania

Pole Pesymistyczny czas trwania zawiera najbardziej ryzykowną łączną ilość aktywnego czasu pracy oczekiwanego dla zadania, czyli czas od pesymistycznego rozpoczęcia do pesymistycznego zakończenia zadania. Datę tę można wprowadzić w obliczeniach analizy PERT.

Pesymistyczne zakończenie, pole zadania

Pole Pesymistyczne zakończenie zawiera datę reprezentującą najgorsze możliwe miejsce, kiedy zadanie może zakończyć się. Datę tę można wprowadzić w obliczeniach analizy PERT.

Pesymistyczne rozpoczęcie, pole zadania

Pole Pesymistyczne rozpoczęcie zawiera datę reprezentującą najgorsze możliwe momenty rozpoczęcia zadania. Datę tę można wprowadzić w obliczeniach analizy PERT.

Wykonano fizycznie %, pole zadania

Pole Wykonano fizycznie % zawiera wprowadzony procent ukończenia, który może być używany jako alternatywa podczas obliczania budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Poprzedniki, pole zadania

Pole Poprzedniki zawiera listę identyfikatorów zadań dla zadań poprzedników, od których zależy zadanie zanim zostanie rozpoczęte lub zakończone.

Zakończenie przed bilansowaniem, pole zadania

Pole Zakończenie przed bilansowaniem zawiera datę zakończenia zadania sprzed bilansowania zasobów.

Rozpoczęcie przed bilansowaniem, pole zadania

Pole Rozpoczęcie przed bilansowaniem zawiera datę rozpoczęcia zadania sprzed bilansowania zasobów.

Priorytet, pole zadania

Pole Priorytet wskazuje poziom ważności przyznany zadaniu, co z kolei określa, w jakim stopniu zadanie lub przydział może zostać opóźniony lub podzielony na skutek bilansowania zasobu.

Projekt, pole zadania

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

Nowe
Publikuj, pole zadania

Pole Publikuj wskazuje, czy bieżące zadanie powinno zostać opublikowane Project Server 2007 projektu z resztą projektu. Domyślnie pole przyjmuje wartość Tak.
Office Project Professional 2007 tylko

Cykliczne, pole zadania

Pole Cykliczne wskazuje, czy zadanie stanowi część serii zadań cyklicznych.

Praca zwykła, pole zadania

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole zadania

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozostały czas trwania, pole zadania

Pole Pozostały czas trwania zawiera czas potrzebny do wykonania nieukończonej części zadania.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole zadania

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych w harmonogramie przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole zadania

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Grupa zasobów, pole zadania

Pole Grupa zasobów zawiera nazwy grup, do których należą zasoby.

Inicjały zasobów, pole zadania

Pole Inicjały zasobów zawiera listę skrótów nazw zasobów.

Nazwy zasobów, pole zadania

Pole Nazwy zasobów zawiera listę nazw wszystkich zasobów przydzielonych do zadania.

Fonetyka nazw zasobów, pole zadania

Pole Fonetyka fonetyka zasobów jest używane tylko w japońskiej wersji Project 2007.

Typ zasobu, pole zadania

Pole Typ zasobu wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadania należą do zasobów pracy czy do zasobów materiałowych.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole zadania

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Wznowienie, pole zadania

W polu Wznowienie jest wyświetlana zaplanowana w harmonogramie data wznowienia pozostałej części zadania, wyznaczana po wprowadzeniu nowej wartości w dowolnym polu postępu, na przykład polu Wykonano %, Wykonano % pracy, Praca rzeczywista, Rzeczywisty czas trwania lub Rozpoczęcie rzeczywiste.

Rzutowanie, pole zadania

W przypadku podzadań pole Rzutowanie wskazuje, czy informacje w paskach podzadań wykresu Gantta będą rzutowane na pasek zadania sumarycznego.

WWH, pole zadania

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH).

Rozpoczęcie, pole zadania

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Zapas czasu rozpoczęcia, pole zadania

Pole Zapas czasu rozpoczęcia zawiera czas trwania między datami najwcześniejszego rozpoczęcia i daty najwcześniejszego rozpoczęcia. Sugerowana odpowiedź

Odchylenie rozpoczęcia, pole zadania

Pole Odchylenie rozpoczęcia zawiera różnicę czasu między datą rozpoczęcia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą rozpoczęcia.

Rozpoczęcie (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

Stan, pole zadania

Wartość pola Stan odpowiada bieżącemu stanowi zadania (Wykonane, Zgodnie z harmonogramem, Opóźnione lub Przyszłe zadanie).

Wskaźnik stanu, pole zadania

W polu Wskaźnik stanu jest wyświetlana ikona odpowiadająca bieżącemu stanowi zadania.

Nowe
stanu, pole zadania

Pole Menedżer stanu zawiera nazwę zasobu przedsiębiorstwa, który ma otrzymywać aktualizacje stanu bieżącego zadania od zasobów pracujących w firmie Microsoft Office Project Web Access.

Zatrzymanie, pole zadania

Pole Zatrzymanie zawiera datę zakończenia bieżącej części zadania.

Plik podprojektu, pole zadania

Pole Plik podprojektu zawiera nazwę projektu wstawionego do pliku aktywnego projektu.

Podprojekt tylko do odczytu, pole zadania

Pole Podprojekt tylko do odczytu wskazuje, czy podprojekt zadania jest projektem tylko do odczytu.

Następniki, pole zadania

Pole Następniki zawiera listę identyfikatorów zadań dla następników zadania.

Podsumowanie, pole zadania

Pole Podsumowanie wskazuje, czy zadanie jest zadaniem sumarycznym.

Postęp sumaryczny, pole zadania

Pole Postęp sumaryczny przedstawia postęp zadania sumarycznego określony na podstawie podzadań i lokalizacji, w której podzadania zostały zaplanowane.

OHR, pole zadania

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

OHRP, pole zadania

Pole OHRP (Procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach.

Kalendarz zadania, pole zadania

Pole Kalendarz zadania zawiera listę wszystkich kalendarzy, które mogą zostać zastosowane do zadania.

Nowe
GUID kalendarza zadania, pole zadania

Pole Identyfikator GUID kalendarza zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego kalendarza zadania w projekcie. Dwa kalendarze zadania nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID kalendarza zadania.

Nowe
GUID zadania, pole zadania

Pole Identyfikator GUID zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zadania w projekcie.

WWDW, pole zadania

Pole WWDW (współczynnik wydajności do wykonania) wskazuje współczynnik pracy pozostałej do wykonania do funduszy pozostałych do wydania w dniu stanu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole zadania

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst powyżej, pole zadania

Pole Tekst powyżej wskazuje miejsce, w którym na paskach wykresu Gantta podzadań pojawia się tekst po rzutowaniu na pasek zadania sumarycznego.

Tekst (1–30), pola zadań

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Całkowity zapas czasu, pole zadania

Pole Całkowity zapas czasu zawiera dopuszczalną ilość czasu, o jaką może zostać przekroczona data zakończenia zadania, nie powodując opóźnienia daty zakończenia projektu.

Typ, pole zadania

Za pomocą pola Typ można sterować wpływem edycji pracy, jednostek przydziału lub czasu trwania na obliczanie dwóch pozostałych pól.

Unikatowy identyfikator, pole zadania

Pole Unikatowy identyfikator zawiera liczbę, która Project 2007 wyznaczana automatycznie po utworzeniu nowego zadania, zasobu lub przydziału w bieżącym projekcie.

Unikatowe identyfikatory poprzedników, pole zadania

Pole Unikatowe identyfikatory poprzedników zawiera listę unikatowych identyfikatorów dla zadań poprzedników, od których zależy zadanie zanim zostanie rozpoczęte lub zakończone.

Unikatowe identyfikatory następników, pole zadania

Pole Unikatowe identyfikatory następników zawiera listę unikatowych identyfikatorów dla następników zadania.

Wymagana aktualizacja, pole zadania

Pole Wymagane aktualizacje wskazuje, czy Project Server 2007 do przydzielonych członków zespołu powinna zostać wysłana aktualizacja ze względu na zmiany daty rozpoczęcia, daty zakończenia lub przydziałów zadania.

OKC, pole zadania

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

SPP, pole zadania

Pole SPP zawiera kody struktury podziału prac (SPP).

Poprzedniki SPP, pole zadania

Pole Poprzedniki SPP zawiera listę kodów struktury podziału pracy (SPP) skojarzonych z następnikami, od których przed rozpoczęciem lub zakończeniem zadanie jest zależne.

Następniki SPP, pole zadania

Pole Następniki SPP zawiera listę kodów struktury podziału pracy (SPP) skojarzonych z następnikami.

Praca, pole zadania

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole zadania

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole zadania

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Początek strony

Nowe oznacza, że pole jest nowe w programie Project 2007.

Koszt rzeczywisty, okresowe pole zadania

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Stały koszt rzeczywisty, okresowe pole zadania

Pole Stały koszt rzeczywisty zawiera okresową wartość niezwiązanych z zasobami wydatków rzeczywistych na zadania. Wydatki te są obliczane przy użyciu wybranej metody naliczania kosztów.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, okresowe pole zadania

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, okresowe pole zadania

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, okresowe pole zadania

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, okresowe pole zadania

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, okresowe pole zadania

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, okresowe pole zadania

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) przechowują pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, które są określone jako zasoby budżetowe.

Nowe praca budżetowa wg planu bazowego
(1–10), okresowe pola zadań

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt według planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), okresowe pole zadania

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), okresowe pole zadania

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe
budżetowy, okresowe pole zadania

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe pracy
budżetowej, okresowe pole zadania

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt, okresowe pole zadania

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

WWK, okresowe pole zadania

Pole WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Koszt skumulowany, okresowe pole zadania

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Wykonano % (skumulowane), okresowe pole zadania

Pole Wykonano % (skumulowane) zawiera rozłożone w czasie wartości skumulowanego procentu wykonania zadania.

Praca skumulowana, okresowe pole zadania

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, okresowe pole zadania

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

OKP, okresowe pole zadania

Pole OKP (odchylenie kosztowe procentowe) przedstawia wyrażony w procentach stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Koszt stały, okresowe pole zadania

Pole Koszt stały zawiera wartość wszelkich wydatków na zadania, które nie są ponoszone na zasoby.

Nadmierna alokacja, okresowe pole zadania

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któremuś z zasobów przydzielono w związku z danym zadaniem lub wszystkimi przydzielonymi mu zadaniami ilość pracy większą, niż jest on w stanie wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Wykonano %, okresowe pole zadania

Pole Wykonano % zawiera informacje o bieżącym stanie realizacji zadania, wyrażonym jako procent czasu trwania zadania.

Praca zwykła, okresowe pole zadania

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

WWH, okresowe pole zadania

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH).

OHR, okresowe pole zadania

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

OHRP, okresowe pole zadania

Pole OHRP (Procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach.

Praca, okresowe pole zadania

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Początek strony

Nowe oznacza, że pole jest nowe w programie Project 2007.

Pole

Opis

Naliczanie, pole zasobu

Pole Naliczanie umożliwia wybór sposobu i czasu obciążania zadania kosztami zasadniczymi oraz pracy w nadgodzinach, czyli naliczania tych kosztów dla zasobów.

Koszt rzeczywisty, pole zasobu

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Zakończenie rzeczywiste, pole zasobu

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole zasobu

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole zasobu

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole zasobu

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zasobu

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Przydział, pole zasobu

Pole Przydział wskazuje, czy dany wiersz jest wierszem przydziału, a nie wierszem zadania lub zasobu.

Opóźnienie przydziału, pole zasobu

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Jednostki przydziału, pole zasobu

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Dostępny od, pole zasobu

Pole Dostępny od zawiera datę początkową, od kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Dostępny do, pole zasobu

Pole Dostępny do zawiera datę końcową, do kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Kalendarz bazowy, pole zasobu

Pole Kalendarz bazowy wskazuje, który kalendarz jest bazowy dla kalendarza zasobu.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, pole zasobu

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe
Praca budżetowa wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole zasobu

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole zasobu

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe koszt
budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) przechowują pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, które są określone jako zasoby budżetowe.

Nowe praca budżetowa wg planu
bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zasobu

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zasobu

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe ,
pole zasobu

Pole Budżet służy do wyświetlania lub zmiany tego, czy zasób pracy, materiałowy lub kosztowy jest zasobem budżetowym, czyli zasobem, którego praca, materiał lub koszt powinny być śledzone w projekcie.

Nowe koszt
budżetowy, pole zasobu

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe Praca
budżetowa, pole zasobu

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Można bilansować, pole zasobu

Pole Można bilansować wskazuje, czy dla zasobu można przeprowadzić bilansowanie.

Kod, pole zasobu

Pole Kod zawiera kod, skrót lub numer, który ma zostać wprowadzony jako część informacji o zasobie.

Potwierdzone, pole zasobu

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Koszt, pole zasobu

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt użycia, pole zasobu

W przypadku zasobu pracy (ludzi i wyposażenia) pole Koszt użycia wskazuje koszty naliczane za każdym razem, gdy zasób jest używany. Koszty są naliczane za każdym razem, gdy jednostka zasobu pracy jest przydzielana do zadania.

Tabela stawek kosztów, pole zasobu

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole zasobu

Pole Odchylenie kosztowe zawiera różnicę między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1–10), pola zasobów

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

Nowe
utworzono, pole zasobu

Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zasobu do projektu.

OKS, pole zasobu

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Data (1–10), pola zasobów

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe
domyślny właściciel przydziału, pole zasobu

Pole Domyślny właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika, który w przedsiębiorstwie odpowiada za wprowadzanie stanu danego przydziału.
Office Project Professional 2007 tylko

Czas trwania (1–10), pola zasobów

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

Adres e-mail, pole zasobu

Pole Adres e-mail zawiera adres e-mail zasobu.

Przedsiębiorstwo, pole zasobu

Pole Przedsiębiorstwo informuje, czy dany zasób pochodzi z puli zasobów przedsiębiorstwa (Tak) czy z puli zasobów lokalnych (Nie).

Kalendarz bazowy przedsiębiorstwa, pole zasobu

Pole Kalendarz bazowy przedsiębiorstwa wskazuje, czy zasób jest przydzielony do kalendarza bazowego pochodzącego z szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola zasobów

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola zasobów

Pola Data — przedsiębiorstwo (1–30) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola zasobów

Pola Enterprise czasu trwania (1–Enterprise 10) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola zasobów

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o fladze zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola zasobów

Pola Numer (1–40) — przedsiębiorstwo mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o numerach projektów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Żądane wartości — przedsiębiorstwo, pole zasobu

Pole Enterprise wartości wymaganych wskazuje, czy zasób ma niezbędne wartości wymagane do Project Server 2007.

Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29), pola zasobów

Pola Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29) zawierają kody alfanumeryczne odzwierciedlające strukturę listy niezhierarchizowanej lub hierarchiczną strukturę zasobów (na przykład kody kwalifikacji lub stanowisk).
Office Project Professional 2007 tylko

Członek zespołu organizacji, pole zasobu

Jeśli otwartych jest wiele projektów na poziomie przedsiębiorstwa, w widokach zasobów widoczne są wszystkie zasoby z wszystkich projektów otwartych tej samej wersji (na przykład: wszystkie opublikowane wersje projektów otwartych).

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola zasobów

Pola Enterprise Tekst1–Enterprise Tekst40 mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymiOffice Project Professional 2007

Unikatowy identyfikator — przedsiębiorstwo, pole zasobu

Enterprise zasoby są dostępne dla wszystkich projektów w programie Project Server 2007.

Nowe o
błędzie, pole zasobu

Pole Komunikat o błędzie jest używane przez Kreatora importu zasobów i Kreatora importu Project do pokazywania błędów, które wystąpiły podczas importowania informacji o zasobach lub zadaniach w Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 tylko

Zakończenie (1–10), pola zasobów

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Zakończenie, pole zasobu

Pole Zakończenie zawiera datę zaplanowanego zakończenia przez zasób pracy nad wszystkimi zadaniami, do których jest przydzielony.

Flaga (1–20), pola zasobów

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Rodzajowy, pole zasobu

Pole Rodzajowy wskazuje, czy zasób jest zasobem rodzajowym.

Grupa, pole zasobu

Pole Grupa zawiera nazwę grupy, do której należy zasób.

Podsumowanie grupowania według, pole zasobu

Pole Podsumowanie grupowania według wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii.

Hiperłącze, pole zasobu

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza, pole zasobu

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole zasobu

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole zasobu

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Identyfikator, pole zasobu

Pole Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny, który Project 2007 automatycznie przypisywany do każdego zadania lub zasobu podczas dodawania go do projektu.

Nowe
Importuj, pole zasobu

Pole Import określa, czy zasób powinien zostać zaimportowany do Project Server 2007 jako zasób przedsiębiorstwa. To pole jest częścią Kreatora importu zasobów.
Office Project Professional 2007 tylko

Nieaktywne, pole zasobu

Zasoby przedsiębiorstwa nie są usuwane. Zamiast tego użytkownicy z prawami administracyjnymi oznaczają je jako nieaktywne.

Wskaźniki, pole zasobu

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu lub zasobie.

Inicjały, pole zasobu

Pole Inicjały zawiera skrót nazwy zasobu.

Opóźnienie bilansujące, pole zasobu

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole zasobu

Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą ole z innym miejscu tego pliku projektu, z innego pliku programu Project 2007 lub z innego programu.

Etykieta materiałowa, pole zasobu

Pole Etykieta materiałowa zawiera jednostkę miary wprowadzoną dla zasobu materiałowego, na przykład: tony, kartony lub metry sześcienne.

Maksymalna liczba jednostek, pole zasobu

Pole Maksymalna liczba jednostek zawiera maksymalną wartość procentową lub liczbę jednostek przedstawiającą maksymalną wydajność, z jaką zasób może wykonywać dowolne zadania podczas bieżącego okresu.

Nazwa, pole zasobu

Pole Nazwa zawiera nazwę zadania lub zasobu.

Uwagi, pole zasobu

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Liczba (1–20), pola zasobów

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Obiekty, pole zasobu

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Kod konspektu (1–10), pola zasobów)

Pola Kod konspektu (1–10) zawierają kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów.

Z nadmierną alokacją, pole zasobu

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole zasobu

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Stawka za pracę w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Stawka za pracę w nadgodzinach zawiera stawkę za pracę w nadgodzinach wykonywaną przez zasób.

Praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole zasobu

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano % pracy, pole zasobu

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Fonetyka, pole zasobu

Pole Fonetyka jest używane tylko w japońskiej wersji programu Project 2007.

Projekt, pole zasobu

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

SPZ, pole zasobu

Pole SPZ zawiera wartości struktury podziału zasobów, nazywanej również strukturą podziału użytkowników.

Praca zwykła, pole zasobu

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole zasobu

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole zasobu

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole zasobu

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Nowe GUID
kalendarza zasobu, pole zasobu

Pole Identyfikator GUID kalendarza zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego kalendarza zasobu w projekcie. Dwa kalendarze zasobu nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID kalendarza zasobu.

Nowe GUID
zasobu, pole zasobu

Pole Identyfikator GUID zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zasobu w projekcie. Dwa zasoby nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID zasobu.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole zasobu

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Stawka standardowa, pole zasobu

Pole Stawka standardowa zawiera stawkę za pracę zwykłą, wykonywaną w godzinach pracy przez zasób.

Rozpoczęcie, pole zasobu

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Rozpoczęcie (1–10), pola zasobów

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

Nowe ,
pole zasobu

Pole Podsumowanie wskazuje, czy informacje o przydziałach zasobów używanych w bieżącym projekcie pochodzą z obecnie otwartego projektu, czy z innego projektu używającego tych samych zasobów.

OHR, pole zasobu

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe
pula przydziałów zespołu, pole zasobu

Pole Pula przydziałów zespołu wskazuje, czy bieżący zasób jest zasobem zespołu.
Office Project Professional 2007 tylko

Nazwa zadania sumarycznego, pole zasobu

Pole Nazwa zadania sumarycznego zawiera nazwy zadań sumarycznych, w których skład wchodzą zadania skojarzone z przydziałem zasobu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole zasobu

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst (1–30), pola zasobów

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Typ, pole zasobu

Za pomocą pola Typ można sterować wpływem edycji pracy, jednostek przydziału lub czasu trwania na obliczanie dwóch pozostałych pól.

Unikatowy identyfikator, pole zasobu

Pole Unikatowy identyfikator zawiera liczbę, która Project 2007 wyznaczana automatycznie po utworzeniu nowego zadania, zasobu lub przydziału w bieżącym projekcie.

Wymagana aktualizacja, pole zasobu

Pole Wymagane aktualizacje wskazuje, czy Project Server 2007 do przydzielonych członków zespołu powinna zostać wysłana aktualizacja ze względu na zmiany daty rozpoczęcia, daty zakończenia lub przydziałów zadania.

OKC, pole zasobu

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

Konto użytkownika systemu Windows, pole zasobu

Pole Konto użytkownika systemu Windows zawiera nazwę użytkownika systemu Microsoft Windows wprowadzoną dla zasobu pracy.

Praca, pole zasobu

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Grupa robocza, pole zasobu

Pole Grupa robocza zawiera opcje metody elektronicznej aktualizacji, za pomocą których komunikuje się i współpracujesz z każdym zasobem pracy w zespole projektu.

Rozkład pracy, pole zasobu

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole zasobu

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Początek strony

Nowe oznacza, że pole jest nowe w programie Project 2007.

Koszt rzeczywisty, okresowe pole zasobu

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, okresowe pole zasobu

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, okresowe pole zasobu

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, okresowe pole zasobu

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, okresowe pole zasobu

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, okresowe pole zasobu

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, okresowe pole zasobu

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe Koszt budżetowy wg planu
bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) przechowują pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, które są określone jako zasoby budżetowe.

Nowe
budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), okresowe pole zasobu

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), okresowe pole zasobu

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe koszt
budżetowy, okresowe pole zasobu

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe pracy
budżetowej, okresowe pole zasobu

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasób budżetowy.

Koszt, okresowe pole zasobu

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt skumulowany, okresowe pole zasobu

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Praca skumulowana, okresowe pole zasobu

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, okresowe pole zasobu

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Nadmierna alokacja, okresowe pole zasobu

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z zadaniem, albo czy zasób został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Alokacja maksymalna, okresowe pole zasobu

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostek, do których zasób jest przydzielony w dowolnym momencie, zgodnie z rozkładem w czasie.

Alokacja procentowa, okresowe pole zasobu

Pole Alokacja procentowa zawiera informacje o wartości procentowej oznaczającej łączną wydajność pracy zasobu przydzieloną do zadań.

Praca zwykła, okresowe pole zasobu

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Dostępność pozostała, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność pozostała zawiera pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

OHR, okresowe pole zasobu

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Dostępność jednostek, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność jednostek zawiera wartość procentową lub maksymalną liczbę jednostek dostępności zasobu pracy do wykonania dowolnych zadań w wybranym okresie, zgodnie z ich rozkładem w czasie.

Praca, okresowe pole zasobu

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Dostępność pracy, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność pracy zawiera maksymalny czas pracy, jaki można zaplanować dla zasobu pracy według harmonogramu w wybranym okresie, zgodnie z rozkładem w czasie.

Początek strony

Nowe oznacza, że pole jest nowe w programie Project 2007.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, pole przydziału

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Zakończenie rzeczywiste, pole przydziału

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole przydziału

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole przydziału

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole przydziału

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole przydziału

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Przydział, pole przydziału

Pole Przydział wskazuje, czy dany wiersz jest wierszem przydziału, a nie wierszem zadania lub zasobu.

Opóźnienie przydziału, pole przydziału

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Nowe
właściciela przydziału, pole przydziału

Pole Właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wprowadzanie stanu w Office Project Web Access bieżącego przydziału.
Office Project Professional 2007 tylko

Jednostki przydziału, pole przydziału

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, pole przydziału

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe praca
budżetowa wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole przydziału

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole przydziału

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe koszt
budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) przechowują pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, które są określone jako zasoby budżetowe.

Nowe
budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole przydziału

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole przydziału

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe koszt
budżetowy, pole przydziału

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe praca
budżetowa, pole przydziału

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Potwierdzone, pole przydziału

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Koszt, pole przydziału

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Tabela stawek kosztów, pole przydziału

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole przydziału

W polu Odchylenie kosztowe jest wyświetlana różnica między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

Krytyczne, pole przydziału

Pole Krytyczne wskazuje, czy w harmonogramie przewidziano margines na opóźnienie zadania lub zadania przydziału, czy też znajduje się ono na ścieżce krytycznej.

OKS, pole przydziału

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Data (1–10), pola przydziałów

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Czas trwania (1–10), pola przydziałów

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola przydziałów

Pola Data — przedsiębiorstwo (1–30) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola przydziałów

Pola Enterprise czasu trwania (1–Enterprise 10) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola przydziałów

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o fladze zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola przydziałów

Pola Numer (1–40) — przedsiębiorstwo mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o numerach projektów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
Office Project Professional 2007 tylko

Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29), pola przydziałów

Pola Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29) zawierają kody alfanumeryczne odzwierciedlające strukturę listy niezhierarchizowanej lub hierarchiczną strukturę zasobów (na przykład kody kwalifikacji lub stanowisk).
Office Project Professional 2007 tylko

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola przydziałów

Pola Enterprise Tekst1–Enterprise Tekst40 mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymiOffice Project Professional 2007

Zakończenie, pole przydziału

Pole Zakończenie zawiera datę zaplanowanego zakończenia przez zasób pracy nad zadaniem, do którego jest przydzielony.

Odchylenie zakończenia, pole przydziału

Pole Odchylenie zakończenia zawiera różnicę czasu między datą zakończenia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą zakończenia.

Zakończenie (1–10), pola przydziałów

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Flaga (1–20), pola przydziałów

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Hiperłącze, pole przydziału

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza, pole przydziału

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole przydziału

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole przydziału

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Opóźnienie bilansujące, pole przydziału

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole przydziału

Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą ole z innym miejscu tego pliku projektu, z innego pliku programu Project 2007 lub z innego programu.

Uwagi, pole przydziału

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Numer (1–20), pola przydziałów

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Poziom konspektu, pole przydziału

Pole Poziom konspektu wskazuje położenie zadania lub przydziału w hierarchii konspektu projektu.

Z nadmierną alokacją, pole przydziału

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole przydziału

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole przydziału

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano % pracy, pole przydziału

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Priorytet, pole przydziału

Pole Priorytet wskazuje poziom ważności przyznany zadaniu, co z kolei określa, w jakim stopniu zadanie lub przydział może zostać opóźniony lub podzielony na skutek bilansowania zasobu.

Projekt, pole przydziału

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

SPZ, pole przydziału

Pole SPZ zawiera wartości struktury podziału zasobów, nazywanej również strukturą podziału użytkowników.

Praca zwykła, pole przydziału

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole przydziału

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole przydziału

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole przydziału

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Żądanie/Wymaganie, pole przydziału

Pole Żądanie/Wymaganie umożliwia wybranie sposobu przydzielania zasobów podczas korzystania z Kreatora podstawiania zasobów.

Grupa zasobów, pole przydziału

Pole Grupa zasobów zawiera nazwy grup, do których należą zasoby.

Identyfikator zasobu, pole przydziału

Pole Identyfikator zasobu zawiera numer identyfikacyjny, który Project 2007 do każdego zasobu.

Inicjały zasobów, pole przydziału

Pole Inicjały zasobów zawiera listę skrótów nazw zasobów.

Nazwa zasobu, pole przydziału

Pole Nazwa zasobu zawiera nazwę zasobu, do którego należy przydział.

Typ zasobu, pole przydziału

Pole Typ zasobu wskazuje, czy zastosowany w przydziale zasób należy do zasobów pracy, czy do zasobów materiałowych.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole przydziału

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Rozpoczęcie, pole przydziału

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Odchylenie rozpoczęcia, pole przydziału

Pole Odchylenie rozpoczęcia zawiera różnicę czasu między datą rozpoczęcia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą rozpoczęcia.

Rozpoczęcie (1–10), pola przydziałów

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

OHR, pole przydziału

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Identyfikator zadania, pole przydziału

Pole Identyfikator zadania zawiera liczbę Project 2007 do każdego zadania podczas dodawania go do projektu.

Nazwa zadania, pole przydziału

Pole Nazwa zadania zawiera nazwę zadania, do którego należy przydział.

Numer zadania w konspekcie, pole przydziału

Pole Numer zadania w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w hierarchicznej strukturze konspektu.

Nazwa zadania sumarycznego, pole przydziału

Pole Nazwa zadania sumarycznego zawiera nazwy zadań sumarycznych, w których skład wchodzą zadania skojarzone z przydziałem zasobu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole przydziału

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst (1–30), pola przydziałów

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Unikatowy identyfikator, pole przydziału

Pole Unikatowy identyfikator zawiera liczbę, która Project 2007 wyznaczana automatycznie po utworzeniu nowego zadania, zasobu lub przydziału w bieżącym projekcie.

Wymagana aktualizacja, pole przydziału

Pole Wymagane aktualizacje wskazuje, czy Project Server 2007 do przydzielonych członków zespołu powinna zostać wysłana aktualizacja ze względu na zmiany daty rozpoczęcia, daty zakończenia lub przydziałów zadania.

OKC, pole przydziału

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

SPP, pole przydziału

Pole SPP zawiera alfanumeryczne kody struktury podziału prac (SPP) określające położenie skojarzonego zadania w hierarchicznej strukturze projektu.

Praca, pole przydziału

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole przydziału

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole przydziału

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Początek strony

Nowe oznacza, że pole jest nowe w programie Project 2007.

Koszt rzeczywisty, okresowe pole przydziału

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, okresowe pole przydziału

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, okresowe pole przydziału

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, okresowe pole przydziału

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe budżetowy
wg planu bazowego, okresowe pole przydziału

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, okresowe pole przydziału

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, okresowe pole przydziału

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowe
budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) przechowują pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, które są określone jako zasoby budżetowe.

Nowe budżetowy wg planu
bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), okresowe pole przydziału

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), okresowe pole przydziału

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowe
budżetowy, okresowe pole przydziału

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowe praca budżetowa, okresowe pole przydziału

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt, okresowe pole przydziału

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt skumulowany, okresowe pole przydziału

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Praca skumulowana, okresowe pole przydziału

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, okresowe pole przydziału

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Nadmierna alokacja, okresowe pole przydziału

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z zadaniem, albo czy zasób został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Alokacja maksymalna, okresowe pole przydziału

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostek, do których przydzielono zasób, zgodnie z rozkładem przydziału zadań w czasie.

Alokacja procentowa, okresowe pole przydziału

Pole Alokacja procentowa zawiera informacje o wartości procentowej oznaczającej łączną wydajność pracy zasobu przydzieloną do zadań.

Praca zwykła, okresowe pole przydziału

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Dostępność pozostała, okresowe pole przydziału

Pole Dostępność pozostała zawiera pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

OZ, okresowe pole przydziału

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Praca, okresowe pole przydziału

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×