Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Jak naprawić błąd #ARG! błąd

Przez błąd #ARG! program Excel komunikuje, że wystąpił problem z zapisem formuły. Może to też oznaczać, że wystąpił problem z komórkami, do których się odwołujesz. Jest to bardzo ogólny błąd i znalezienie dokładnej przyczyny może być trudne. Na tej stronie przedstawiono typowe problemy i ich rozwiązania.

Użyj listy rozwijanej poniżej lub przejdź do jednego z pozostałych obszarów:

Naprawianie błędu w przypadku konkretnej funkcji

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcjach ŚREDNIA lub SUMA

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji LICZ.JEŻELI/LICZ.WARUNKI

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji DATA.WARTOŚĆ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji DNI

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji JEŻELI

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcjach INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcjach ŚREDNIA lub SUMA

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji SUMA.JEŻELI/SUMA.WARUNKÓW

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji SUMA.ILOCZYNÓW

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji CZAS.WARTOŚĆ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji TRANSPONUJ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Nie widzisz danej funkcji na tej liście? Wypróbuj inne rozwiązania wymienione poniżej.

Kobieta przy biurku korzystająca z laptopa

Problemy z odejmowaniem

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Excel, możesz błędnie wpisywać formułę odejmowania. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

Odjęcie odwołań do komórek

Komórka D2 z wartością 2000,00 zł, komórka E2 z wartością 1500,00 zł, komórka F2 z formułą: =D2-E2 i wynikiem 500,00 zł

Wpisz dwie wartości w dwóch różnych komórkach. W trzeciej komórce odejmij od siebie odwołania do komórek. W tym przykładzie komórka D2 zawiera kwotę zaplanowaną w budżecie, a komórka E2 zawiera rzeczywistą wartość. Komórka F2 zawiera formułę =D2-E2.

Użycie funkcji SUMA z liczbami dodatnimi i ujemnymi

Komórka D6 z wartością 2000,00 zł, komórka E6 zwartością 1500,00 zł, komórka F6 z formułą: =SUMA(D6;E6) i wynikiem 500,00 zł

Wpisz wartość dodatnią w jednej komórce i wartość ujemną w drugiej komórce. W trzeciej komórce dodaj do siebie dwie komórki za pomocą funkcji SUMA. W tym przykładzie komórka D6 zawiera kwotę zaplanowaną w budżecie, a komórka E6 zawiera rzeczywistą wartość w postaci liczby ujemnej. Komórka F6 zawiera formułę =SUMA(D6;E6).

Jeśli korzystasz z systemu Windows, błąd #ARG! może wystąpić podczas wykonywania nawet najbardziej podstawowej formuły odejmowania. Oto możliwe rozwiązanie problemu:

 1. Najpierw wykonaj szybki test. W nowym skoroszycie wpisz wartość 2 w komórce A1. Wpisz wartość 4 w komórce B1. Następnie w komórce C1 wpisz formułę =B1-A1. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, przejdź do następnego kroku. Jeśli błąd nie wystąpi, wypróbuj inne rozwiązania na tej stronie.

 2. W systemie Windows otwórz panel sterowania regionu.

  • Windows 10: Kliknij przycisk Start, wpisz Region, a następnie kliknij panel sterowania Region.

  • Windows 8: Na ekranie startowym wpisz Region, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Region.

  • Windows 7: Kliknij pozycję Start, wpisz Region, a następnie kliknij pozycję Region i język.

 3. Na karcie Formaty kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 4. Znajdź pozycję Separator listy. Jeśli jako separator listy jest ustawiony znak minus, zmień go na inny znak. Jako separator listy często jest używany przecinek. Powszechnym rozwiązaniem jest też średnik. Jednak w danym regionie lepszy może być inny separator listy.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Otwórz skoroszyt. Jeśli komórka zawiera błąd #ARG!, kliknij dwukrotnie, aby ją edytować.

 7. Jeśli w miejscu znaków minus dla odejmowania występują przecinki, zmień je na znaki minus.

 8. Naciśnij klawisz ENTER.

 9. Powtórz tę procedurę dla innych komórek, w których wystąpił błąd.

Odjęcie odwołań do komórek

Komórka D10 z datą 2016-01-01, komórka E10 z datą 2016-04-24, komórka F10 z formułą =E10-D10 i wynikiem 114

Wpisz dwie daty w dwóch różnych komórkach. W trzeciej komórce odejmij od siebie odwołania do komórek. W tym przykładzie komórka D10 zawiera datę rozpoczęcia, a komórka E10 zawiera datę zakończenia. Komórka F10 zawiera formułę =E10-D10.

Użycie funkcji DATA.RÓŻNICA

Komórka D15 z datą 2016-01-01, komórka E15 z datą 2016-04-24, komórka F15 z formułą =DATA.RÓŻNICA(D15;E15;"d") i wynikiem 114

Wpisz dwie daty w dwóch różnych komórkach. W trzeciej komórce znajdź różnicę między datami za pomocą funkcji DATA.RÓŻNICA. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji DATA.RÓŻNICA, zobacz Obliczanie różnicy między dwiema datami.

Zwiększ szerokość kolumny z datą. Jeśli data jest wyrównana do prawej, oznacza to, że rzeczywiście jest to data. Jeśli jednak jest ona wyrównana do lewej, oznacza to, że nie jest to w rzeczywistości data. Jest ona zapisana jako tekst. Program Excel nie rozpoznaje tekstu jako daty. Poniżej przedstawiono kilka rozwiązań tego problemu.

Sprawdzanie, czy są obecne spacje wiodące

 1. Kliknij dwukrotnie datę używaną w formule odejmowania.

 2. Umieść kursor na początku i sprawdź, czy możesz zaznaczyć odstępy. Zaznaczony odstęp na początku komórki wygląda następująco: Komórka z zaznaczonym znakiem spacji przed datą 2016-01-01

  Jeśli ten problem występuje w komórce, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie widzisz odstępów, przejdź do następnej sekcji, aby sprawdzić ustawienia daty na komputerze.

 3. Kliknij nagłówek kolumny zawierającą datę, aby zaznaczyć kolumnę.

 4. Kliknij pozycję Dane > Tekst jako kolumny.

 5. Kliknij dwa razy przycisk Dalej.

 6. W kroku 3 z 3 kreatora w obszarze Format danych w kolumnie kliknij pozycję Data.

 7. Wybierz format daty, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 8. Powtórz tę procedurę dla innych kolumn, aby upewnić się, że nie zawierają one spacji wiodących przed datami.

Sprawdzanie ustawień daty na komputerze

Program Excel używa systemu daty komputera. Jeśli data w komórce zostanie wprowadzona przy użyciu innego systemu daty, program Excel nie rozpozna jej jako rzeczywistej daty.

Na przykład na komputerze są wyświetlane daty w formacie mm/dd/rrrr. Jeśli wpiszesz datę w tym formacie w komórce, program Excel rozpozna ją jako datę i będzie można jej użyć w formule odejmowania. Jednak wpisanie daty w formacie dd/mm/rr spowoduje, że program Excel nie rozpozna jej jako daty. Data zostanie potraktowana jak tekst.

Istnieją dwa rozwiązania tego problemu: Możesz zmienić system daty używany na komputerze tak, aby był zgodny z systemem daty, którego chcesz używać w programie Excel. Możesz też utworzyć w programie Excel nową kolumnę, a następnie utworzyć za pomocą funkcji DATA rzeczywistą datę na podstawie daty przechowywanej jako tekst. Poniżej opisano, jak to zrobić, przy założeniu, że na komputerze jest używany system daty mm/dd/rrrr, a data w postaci tekstu to 31/12/2017 w komórce A1:

 1. Utwórz następującą formułę: =DATA(PRAWY(A1;4);FRAGMENT.TEKSTU(A1;4;2);LEWY(A1;2))

 2. Wynik będzie następujący: 12/31/2017.

 3. Aby uzyskać format dd/mm/rr, naciśnij klawisze CTRL+1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC+1 na komputerze Mac).

 4. Wybierz inne ustawienia regionalne korzystające z formatu dd/mm/rr, na przykład Angielski (Zjednoczone Królestwo). Po zastosowaniu formatu zostanie wyświetlony wynik 31/12/2017, który będzie traktowany jak data, a nie jak tekst.

Uwaga: Powyższa formuła składa się z funkcji DATA, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU i LEWY. W tej formule przyjęto założenie, że data w postaci tekstu ma dwa znaki dla liczby dni, dwa znaki dla liczby miesięcy i cztery znaki dla roku. Może być konieczne dostosowanie formuły do konkretnej daty.

Problemy z odstępami i tekstem

Błąd #ARG! występuje często dlatego, że formuła odwołuje się do innych komórek zawierających odstępy, a nawet ukryte odstępy. Te odstępy mogą powodować, że komórka wygląda jakby była pusta, a w rzeczywistości nie jest pusta.

1. Zaznaczanie komórek z odwołań

Wybrana kolumna

Znajdź komórki, do których odwołuje się formuła, i zaznacz je. Często dobrym rozwiązaniem jest usunięcie odstępów w całej kolumnie, ponieważ pozwala to zamienić wiele odstępów jednocześnie. W tym przykładzie kliknięcie litery E powoduje zaznaczenie całej kolumny.

2. Znajdowanie i zamienianie

Karta Narzędzia główne > Znajdź i zaznacz > Zamień

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycje Znajdź i zaznacz > Zamień.

3. Zamienianie odstępów na puste miejsce

Pole Znajdź zawierające znak spacji, pole Zamień nie zawierające nic

W polu Znajdź wpisz pojedynczy odstęp. Następnie usuń całą zawartość pola Zamień na.

4. Zamienianie lub zamienianie wszystkiego

Przycisk Zamień wszystko

Jeśli masz pewność, że wszystkie odstępy w kolumnie powinny zostać usunięte, kliknij pozycję Zamień wszystko. Aby zamienić każdy odstęp osobno, możesz kliknąć pozycję Znajdź następny, a następnie kliknąć pozycję Zamień, jeśli dany odstęp nie jest potrzebny. Po zakończeniu błąd #ARG! być może zostanie usunięty. W przeciwnym razie przejdź do kolejnego kroku.

5. Włączanie filtru

Narzędzia główne > Sortowanie i filtrowanie > Filtruj

Czasami komórka zawiera ukryte znaki niebędące odstępami, które mogą powodować, że komórka wygląda jakby była pusta, a w rzeczywistości nie jest pusta. Do tych znaków należą apostrofy. Aby usunąć te znaki z kolumny, włącz filtr. W tym celu przejdź do pozycji Narzędzia główne > Sortowanie i filtrowanie > Filtruj.

6. Ustawianie filtru

Menu Filtruj z wyczyszczonym polem wyboru Zaznacz wszystko i zaznaczonym polem wyboru (Puste)

Kliknij strzałkę filtru Strzałka filtru, a następnie usuń zaznaczenie pola Zaznacz wszystko. Następnie zaznacz pole wyboru Puste.

7. Zaznaczanie pól wyboru bez nazw

Zaznaczone pole wyboru bez nazwy

Zaznacz wszystkie pola wyboru, które nie mają żadnej nazwy, takie jak to.

8. Zaznaczenie i usuwanie pustych komórek

Zaznaczone odfiltrowane puste komórki

Gdy w programie Excel zostaną przywrócone puste komórki, zaznacz je. Następnie naciśnij klawisz Delete. Spowoduje to usunięcie wszystkich ukrytych znaków z komórek.

9. Czyszczenie filtru

Menu Filtruj, Wyczyść filtr z...

Kliknij strzałkę filtru Strzałka filtru, a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr z..., aby były widoczne wszystkie komórki.

10. Wynik

Błąd #ARG! zniknął i został zastąpiony wynikiem formuły. Zielony trójkąt w komórce E4

Jeśli odstępy były przyczyną błędu #ARG!, błąd powinien zostać zamieniony na wynik formuły, jak pokazano w naszym przykładzie. W przeciwnym razie powtórz te czynności dla innych komórek, do których odwołuje się formuła. Możesz też wypróbować inne rozwiązania przedstawione na tej stronie.

Uwaga: W tym przykładzie komórka E4 ma zielony trójkąt, a liczba jest wyrównana do lewej. Oznacza to, że liczba jest przechowywana jako tekst. Może to powodować dodatkowe problemy w przyszłości. Jeśli masz ten problem, zalecamy przekonwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby.

Tekst lub znaki specjalne w komórce mogą powodować błąd #ARG! . Jednak czasami trudno zauważyć, których komórek dotyczą te problemy. Rozwiązanie: przeprowadzenie inspekcji komórek przy użyciu funkcji CZY.TEKST. Funkcja CZY.TEKST nie usuwa błędu — jedynie znajduje komórki, które mogą być przyczyną błędu.

Przykład z błędem #ARG!

Komórka H4 z formułą =E2+E3+E4+E5 i wynikiem #ARG!

Poniżej przedstawiono przykładową formułę, która generuje błąd #ARG! . Prawdopodobną przyczyną jest komórka E2. Zawiera ona znak specjalny w postaci małego prostokąta po ciągu „00”. Możesz też użyć funkcji CZY.TEKST w osobnej kolumnie, jak pokazano na następnej ilustracji, aby wyszukać tekst.

Ten sam przykład z funkcją CZY.TEKST

Komórka F2 z formułą =CZY.TEKST(E2) i wynikiem PRAWDA

W tym przypadku funkcja CZY.TEKST została dodana w kolumnie F. Wszystkie komórki są poprawne oprócz komórki z wartością PRAWDA. Oznacza to, że komórka E2 zawiera tekst. Aby rozwiązać ten problem, możesz usunąć zawartość komórki i ponownie wpisać wartość 1865,00. Możesz też wyczyścić znaki za pomocą funkcji OCZYŚĆ lub zamienić znaki specjalne na inne wartości przy użyciu funkcji ZASTĄP.

Po użyciu funkcji OCZYŚĆ lub ZASTĄP warto skopiować wynik i użyj polecenia Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie > Wartości. Może też być konieczne przekonwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby.

Formuły zawierające operatory matematyczne, takie jak + i *, mogą nie być w stanie obliczyć wartości komórki zawierającej tekst lub spacje. W takim przypadku spróbuj użyć funkcji. Funkcje często ignorują wartości tekstowe i traktują wszystko jako liczby, dzięki czemu nie wyświetla się błąd #ARG! . Na przykład zamiast =A2+B2+C2 wpisz =SUMA(A2:C2). Lub zamiast =A2*B2 wpisz =ILOCZYN(A2,B2).

Inne rozwiązania do wypróbowania

Zaznaczanie błędu

Komórka H4 z formułą =E2+E3+E4+E5 i wynikiem #ARG!

Najpierw zaznacz komórkę z błędem #ARG!. .

Klikanie pozycji Formuły > Szacuj formułę

Okno dialogowe Szacowanie formuły z wartością " "+E3+E4+E5

Kliknij pozycję Formuły > Szacuj formułę > Szacuj. Program Excel przejdzie krok po kroku przez poszczególne elementy formuły. W tym przypadku formuła =E2+E3+E4+E5 zwraca błąd z powodu ukrytego odstępu w komórce E2. Patrząc na komórkę E2, nie widać tego odstępu. Jednak jest on widoczny tutaj. Jest wyświetlany jako „ ”.

Czasami po prostu chcesz zamienić komunikat błędu #ARG na inny, na przykład własny tekst, wartość zero lub pustą komórkę. W takim przypadku możesz dodać do formuły funkcję JEŻELI.BŁĄD. Funkcja JEŻELI.BŁĄD sprawdzi, czy występuje komunikat o błędzie, a jeśli tak, zamieni go na inną wybraną wartość. Jeśli nie ma komunikatu o błędzie, zostanie obliczona oryginalna formuła. Funkcja JEŻELI.BŁĄD będzie działać tylko w programie Excel 2007 oraz nowszych. We wcześniejszych wersjach możesz użyć funkcji JEŻELI(CZY.BŁĄD()).

Ostrzeżenie: Funkcja JEŻELI.BŁĄD ukrywa wszystkie komunikaty o błędach, a nie tylko komunikat o błędzie #ARG! . Ukrywanie komunikatów o błędach nie jest zalecane, ponieważ komunikaty często oznaczają, że należy coś naprawić, a nie ukryć. Zalecamy używanie tej funkcji tylko wtedy, gdy masz pewność, że formuła działa zgodnie z oczekiwaniami.

Komórka z błędem #ARG!

Komórka H4 z formułą =E2+E3+E4+E5 i wynikiem #ARG!

Poniżej przedstawiono przykładową formułę, która generuje błąd #ARG! spowodowany ukrytym odstępem w komórce E2.

Błąd ukryty przez funkcję JEŻELI.BŁĄD

Komórka H4 z formułą =JEŻELI.BŁĄD(E2+E3+E4+E5;"--")

Tutaj pokazano tę samą formułę z dodaną funkcją JEŻELI.BŁĄD. Tę formułę można przeczytać w następujący sposób: „Oblicz formułę, ale w przypadku jakiegokolwiek błędu zamień ją na dwie kreski”. Możesz też użyć ciągu „”, aby wyświetlić puste miejsce zamiast dwóch kresek. Ponadto możesz użyć własnego tekstu, takiego jak: „Błąd krytyczny”..

Niestety, funkcja JEŻELI.BŁĄD faktycznie nie rozwiązuje błędu, a jedynie go ukrywa. Należy się więc zastanowić, czy ukrywanie komunikatu o błędzie jest lepsze niż wyeliminowanie samego błędu.

Na pewnym etapie połączenie danych mogło stać się niedostępne. Aby rozwiązać ten problem, jeśli to możliwe, przywróć połączenie danych lub rozważ zaimportowanie danych. Jeśli nie masz dostępu do połączenia, poproś autora skoroszytu o utworzenie nowego pliku. Najlepiej byłoby, gdyby nowy plik zawierał same wartości, bez żadnych połączeń. W tym celu autor może skopiować wszystkie komórki i wkleić je jako same wartości. Aby to zrobić, należy kliknąć pozycję Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie > Wartości. W ten sposób zostaną usunięte wszystkie formuły i połączenia, a tym samym wszystkie błędy #ARG! .

Jeśli nie masz pewności, co należy zrobić w tym momencie, możesz wyszukać podobne pytania na forum społeczności programu Excel lub zadać własne.

Link do forum społeczności programu Excel

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×