Powiązane tematy
×
Komórki
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Komórki

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Używanie sprawdzania poprawności danych w celu ograniczenia typu danych lub wartości wprowadzanych przez użytkowników do komórki, takich jak lista rozwijana.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Zaznacz komórki, dla których chcesz utworzyć regułę.

 1. Wybierz pozycję Dane >Sprawdzanie poprawności danych.

  Sprawdzanie poprawności danych

 2. Na karcie Ustawienia w obszarze Zezwalaj wybierz opcję:

  • Liczba całkowita — aby w komórce były akceptowane tylko liczby całkowite.

  • Dziesiętne — aby w komórce można było akceptować tylko liczby dziesiętne.

  • Lista — aby wybrać dane z listy rozwijanej.

  • Data — aby komórka akceptowała tylko datę.

  • Godzina — aby w komórce można było zaakceptować tylko godzinę.

  • Długość tekstu — aby ograniczyć długość tekstu.

  • Niestandardowe — dla formuły niestandardowej.

 3. W obszarze Dane wybierz warunek.

 4. Ustaw pozostałe wymagane wartości na podstawie wartości wybranych dla opcji Zezwalaj i Dane.

 5. Wybierz kartę Komunikat wejściowy i dostosuj komunikat wyświetlany użytkownikom podczas wprowadzania danych.

 6. Zaznacz pole wyboru Pokaż komunikat wejściowy, gdy komórka jest zaznaczona , aby komunikat był wyświetlany po zaznaczeniu lub umieszczeniu wskaźnika myszy na zaznaczonych komórkach.

 7. Wybierz kartę Alert o błędzie , aby dostosować komunikat o błędzie i wybrać styl.

 8. Wybierz przycisk OK.

  Jeśli użytkownik spróbuje wprowadzić nieprawidłową wartość, zostanie wyświetlony alert o błędzie z dostosowanym komunikatem.

Pobierz nasze przykłady

Pobieranie przykładowego skoroszytu ze wszystkimi przykładami sprawdzania poprawności danych w tym artykule

Jeśli tworzysz arkusz wymagający wprowadzania danych przez użytkowników, możesz ograniczyć wprowadzanie do określonego zakresu dat lub liczb lub upewnić się, że będą wprowadzane tylko dodatnie liczby całkowite. Program Excel może ograniczyć wprowadzanie danych do określonych komórek za pomocą sprawdzanie poprawności danych, monitować użytkowników o wprowadzenie prawidłowych danych, gdy komórka jest zaznaczona, oraz wyświetlać komunikat o błędzie, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane.

Ograniczanie wprowadzania danych

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz ograniczyć wprowadzanie danych.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sprawdzanie poprawności danych > Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. W polu Zezwalaj wybierz typ danych, na które chcesz zezwolić, a następnie wypełnij kryteria ograniczeń i wartości.

  Uwaga: Pola, w których wprowadzasz wartości ograniczające, są oznaczane etykietami na podstawie wybranych danych i kryteriów ograniczeń. Jeśli na przykład jako typ danych wybierzesz pozycję Data, możesz wprowadzić wartości ograniczające w polach wartości minimalnych i maksymalnych oznaczonych etykietami Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Monitowanie użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych

Gdy użytkownicy zaznaczą komórkę z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania danych, możesz wyświetlić komunikat z wyjaśnieniem, jakie dane są prawidłowe.

 1. Wybierz komórki, dla których chcesz monitować użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sprawdzanie poprawności danych > Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. Na karcie Komunikat wejściowy zaznacz pole wyboru Pokaż komunikat wejściowy po zaznaczeniu komórki .

 4. W polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 5. W polu Komunikat wejściowy wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie komunikatu o błędzie w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych

Jeśli zostały określone kryteria poprawności, a użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane w komórce, można wyświetlić komunikat z wyjaśnieniem błędu.

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz wyświetlać komunikat o błędzie.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności danych > Sprawdzanie poprawności danych .

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu .

 3. Na karcie Alert o błędzie w polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 4. W polu Komunikat o błędzie wpisz komunikat, który ma być wyświetlany, jeśli wprowadzono nieprawidłowe dane.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  W menu podręcznym Styl wybierz pozycję

  Wymaga od użytkowników naprawienia błędu zanim przejdą dalej

  Stop

  Ostrzega użytkowników, że dane są nieprawidłowe, i wymaga od nich wybrania opcji Tak lub Nie , aby wskazać, czy chcą kontynuować

  Ostrzeżenie

  Ostrzega użytkowników, że dane są nieprawidłowe, ale zezwala im na kontynuowanie po odrzuceniu komunikatu o błędzie

  Informacje

Dodawanie sprawdzania poprawności danych do komórki lub zakresu

Uwaga: Pierwsze dwa kroki w tej sekcji służą do dodawania dowolnego typu sprawdzania poprawności danych. Kroki od 3 do 7 są przeznaczone do tworzenia listy rozwijanej.

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych wybierz pozycję Sprawdzanie poprawności danych.

 3. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj wybierz pozycję Lista.

 4. W polu Źródło wpisz wartości listy rozdzielone przecinkami. Na przykład wpisz Niska,Średnia,Wysoka.

 5. Upewnij się, że pole wyboru Lista rozwijana w komórce jest zaznaczone. W przeciwnym razie obok komórki nie będzie wyświetlana strzałka listy rozwijanej.

 6. Aby określić sposób obsługi wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste .

 7. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby mieć pewność, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

Uwagi: 

 • Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład warto sprawdzić, czy komórka jest dostatecznie szeroka, aby wyświetlić wszystkie pozycje.

 • Usuwanie sprawdzania poprawności danych — zaznacz komórki zawierające sprawdzanie poprawności, które chcesz usunąć, przejdź do pozycji Dane > Sprawdzanie poprawności danych, w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych naciśnij klawisz Wyczyść wszystko, a następnie wybierz przycisk OK.

W poniższej tabeli przedstawiono inne typy sprawdzania poprawności danych oraz sposoby dodawania ich do arkuszy.

Aby to zrobić:

Wykonaj następujące czynności:

Ograniczanie wprowadzania danych do liczb całkowitych z określonego przedziału.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. Z listy Zezwalaj wybierz pozycję Liczba całkowita.

 3. W polu Dane wybierz odpowiedni typ ograniczenia. Aby na przykład ustawić górne i dolne limity, wybierz pozycję między.

 4. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość, jaka będzie dozwolona.

  Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową.

  Na przykład załóżmy, że sprawdzana jest poprawność danych w komórce F1. Aby ustawić minimalny limit odliczeń na dwukrotność liczby dzieci w tej komórce, wybierz pozycję większa lub równa w polu Dane i wprowadź formułę =2*F1 w polu Minimum .

Ograniczanie wprowadzania danych do liczby dziesiętnej z określonego przedziału.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Zezwalaj wybierz pozycję Dziesiętne.

 3. W polu Dane wybierz odpowiedni typ ograniczenia. Aby na przykład ustawić górne i dolne limity, wybierz pozycję między.

 4. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość, jaka będzie dozwolona.

  Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową. Aby na przykład ustawić maksymalny limit prowizji i premii w wysokości 6% wynagrodzenia sprzedawcy w komórce E1, wybierz pozycję mniejsza niż lub równa w polu Dane i wprowadź formułę =E1*6% w polu Maksimum .

  Uwaga: Aby umożliwić użytkownikowi wprowadzanie wartości procentowych, na przykład 20%, wybierz pozycję Dziesiętne w polu Zezwalaj , wybierz typ ograniczenia w polu Dane , wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość w postaci dziesiętnej, na przykład 0,2 , a następnie wyświetl komórkę sprawdzania poprawności danych jako wartość procentową, zaznaczając komórkę i klikając pozycję Obraz przycisku Styl procentu w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne.

Ograniczanie wprowadzania danych do daty z określonego zakresu.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Zezwalaj wybierz pozycję Data .

 3. W polu Dane wybierz odpowiedni typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie dat po określonym dniu, wybierz pozycję większa niż.

 4. Wprowadź datę początkową, końcową lub określoną, jaka będzie dozwolona.

  Można też wprowadzić formułę zwracającą datę. Aby na przykład ustawić przedział czasu między dzisiejszą datą a 3 dniami od dzisiejszej daty, wybierz pozycję między w polu Dane , wprowadź formułę =DZIŚ() w polu Data rozpoczęcia , a następnie wprowadź formułę =DZIŚ()+3 w polu Data zakończenia .

Ograniczanie wprowadzania danych do godziny z określonego przedziału czasu.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Zezwalaj wybierz pozycję Czas.

 3. W polu Dane wybierz odpowiedni typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na czas przed określoną porą dnia, wybierz pozycję mniejsza niż.

 4. Wprowadź początkową, końcową lub konkretną godzinę, jaka będzie dozwolona. Jeśli chcesz wprowadzić konkretną godzinę, wprowadź ją w formacie gg:mm.

  Załóżmy na przykład, że w komórce E2 ustawiono godzinę rozpoczęcia (8:00 rano) i komórkę F2 z godziną zakończenia (17:00) i chcesz ograniczyć czas spotkania między tymi godzinami, a następnie wybrać pozycję między w polu Dane , wprowadzić formułę =E2 w polu Godzina rozpoczęcia , a następnie wprowadzić formułę =F2 w polu Godzina zakończenia .

Ograniczanie wprowadzania danych do tekstu o określonej długości.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Zezwalaj wybierz pozycję Długość tekstu.

 3. W polu Dane wybierz odpowiedni typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie do określonej liczby znaków, wybierz pozycję mniejsza niż lub równa.

 4. W takim przypadku chcemy ograniczyć wprowadzanie do 25 znaków, dlatego wybierz pozycję mniejsza niż lub równa w polu Dane i wprowadź wartość 25 w polu Maksimum .

Obliczanie dozwolonych wartości na podstawie zawartości innej komórki.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Zezwalaj wybierz odpowiedni typ danych.

 3. W polu Dane wybierz odpowiedni typ ograniczenia.

 4. W polu lub polach poniżej pola Dane zaznacz komórkę, za pomocą której chcesz określić dozwolone elementy.

  Aby na przykład zezwolić na wpisy dla konta tylko wtedy, gdy wynik nie przekroczą budżetu w komórce E1, wybierz pozycję Zezwalaj > liczba całkowita, Dane, mniejsze lub równe i Maksymalna >= =E1.

Uwagi: 

 • W poniższych przykładach użyto opcji Niestandardowe, umożliwiającej określanie warunków przez wpisanie formuły. Nie musisz martwić się o wartości w polu Dane, ponieważ w przypadku wybrania opcji Niestandardowe jest ono wyłączone.

 • Zrzuty ekranu w tym artykule zostały wykonane w Excel 2016; ale funkcjonalność jest taka sama w Excel dla sieci Web.

Aby mieć pewność, że

Wprowadź tę formułę

Komórka zawierająca identyfikator produktu (C2) zawsze rozpoczyna się od standardowego prefiksu „ID-” i ma długość co najmniej 10 (większą niż 9) znaków.

=ORAZ(LEWY(C2;3)="ID-";DŁ(C2)>9)

Przykład 6. Formuły sprawdzania poprawności danych

Komórka zawierająca nazwę produktu (D2) zawiera tylko tekst.

=CZY.TEKST(D2)

Przykład 2. Formuły sprawdzania poprawności danych

Komórka zawierająca czyjąś datę urodzenia (B6) musi mieć wartość większą niż liczba lat określona w komórce B4.

= JEŻELI(B6<=(DZIŚ()-(365*B4));PRAWDA;FAŁSZ)

Przykład sprawdzania poprawności danych w celu określenia minimalnego wieku we wpisie

Wszystkie dane w zakresie komórek A2:A10 zawierają unikatowe wartości.

= LICZ.JEŻELI($A$2:$A$10;A2)=1

Przykład 4. Formuły sprawdzania poprawności danych

Uwaga: Należy najpierw wprowadzić formułę sprawdzania poprawności danych dla komórki A2, a następnie skopiować A2 do A3:A10, dzięki czemu drugi argument funkcji LICZ.JEŻELI będzie zgodny z bieżącą komórką. To jest część A2)=1 zmieni się na A3)=1, A4)=1 i tak dalej.

Sprawdzanie, czy wpis adresu e-mail w komórce B4 zawiera znak @.

=CZY.LICZBA(ZNAJDŹ("@";B4))

Przykład sprawdzania poprawności danych w celu sprawdzenia, czy adres e-mail zawiera znak @

Porada: Jeśli jesteś właścicielem małej firmy i chcesz uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania platformy Microsoft 365, odwiedź stronę Pomoc dla małych firm i informacje.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie listy rozwijanej

Dodawanie lub usuwanie elementów z listy rozwijanej

Więcej o sprawdzaniu poprawności danych

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×