Komórki

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Za pomocą funkcji sprawdzania poprawności danych można ograniczyć typy danych lub wartości wprowadzane w komórce przez użytkowników. Jednym z najczęstszych zastosowań sprawdzania poprawności danych jest tworzenie listy rozwijanej.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo.

Spróbuj!

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz utworzyć regułę.

 2. Wybierz pozycję Dane > Poprawność danych.

  Sprawdzanie poprawności danych

 3. Na karcie Ustawienia w obszarze Dozwolone wybierz odpowiednią opcję:

  • Pełna liczba — aby w komórce akceptowane były tylko liczby całkowite.

  • Dziesiętne — aby w komórce można było wpisać tylko liczby dziesiętne.

  • Lista — aby wybierać dane z listy rozwijanej.

  • Data — aby w komórce można było wpisać tylko datę.

  • Godzina — aby w komórce można było wpisać tylko godzinę.

  • Długość tekstu — aby ograniczyć długość tekstu.

  • Niestandardowe — w przypadku formuły niestandardowej.

 4.  W obszarze Dane wybierz warunek.

 5. Ustaw pozostałe wymagane wartości w zależności od opcji wybranych w obszarze Dozwolone i Wartości danych.

 6. Wybierz kartę Komunikat wejściowy i dostosuj komunikat, który użytkownicy zobaczą podczas wprowadzania danych.

 7. Zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki, aby komunikat wejściowy był wyświetlany, kiedy użytkownik zaznaczy określone komórki lub umieści na nich wskaźnik myszy.

 8. Wybierz kartę Alert o błędzie aby dostosować komunikat o błędzie i wybrać Styl.

 9. Wybierz przycisk OK.

  Jeśli użytkownik spróbuje teraz wprowadzić nieprawidłowe wartości, zostanie wyświetlony Alert o błędzie z dostosowanym komunikatem.

Pobierz nasze przykłady

Pobierz przykładowy skoroszyt ze wszystkimi przykładami sprawdzania poprawności danych przedstawionymi w tym artykule

Jeśli tworzysz arkusz wymagający wprowadzania danych przez użytkowników, możesz ograniczyć wprowadzanie do określonego zakresu dat lub liczb lub upewnić się, że będą wprowadzane tylko dodatnie liczby całkowite. Program Excel może ograniczyć wprowadzanie danych do określonych komórek przy użyciu funkcji Sprawdź poprawnośćsprawdzanie poprawności danych, monitować użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych, gdy zaznaczą komórkę, oraz wyświetlać komunikat o błędzie, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane.

 • Z jakiej wersji pakietu Office korzystasz?
 • Nowsze wersje
 • Office 2011

Ograniczanie wprowadzania danych

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz ograniczyć wprowadzanie danych.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Poprawność danych > Poprawność danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. W polu Dozwolone wybierz typ danych, na które chcesz zezwolić, a następnie wypełnij kryteria ograniczeń i wartości.

  Uwaga: Pola, w których wprowadzasz wartości ograniczeń, zostaną oznaczone odpowiednią etykietą na podstawie wybranych danych i kryteriów ograniczeń. Jeśli na przykład jako typ danych wybierzesz datę, ograniczenia będzie można wprowadzić w polach wartości minimalnych i maksymalnych oznaczonych etykietami Data początkowa i Data końcowa.

Monitowanie użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych

Gdy użytkownik zaznaczy komórkę, dla której są ustawione kryteria poprawności wprowadzanych danych, można wyświetlić komunikat z wyjaśnieniem, które dane są prawidłowe.

 1. Wybierz komórki, dla których chcesz monitować użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Poprawność danych > Poprawność danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. Na karcie Komunikat wejściowy zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

 4. W polu Tytuł wpisz tytuł komunikatu.

 5. W polu Komunikat wejściowy wpisz treść komunikatu, który będzie wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

Wyświetlanie komunikatu o błędzie w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych

Jeśli zostały określone kryteria poprawności, a użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane w komórce, można wyświetlić komunikat z wyjaśnieniem błędu.

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz wyświetlać komunikat o błędzie.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Poprawność danych > Poprawność danych.

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. Na karcie Alert o błędzie w polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 4. W polu Komunikat o błędzie wpisz treść komunikatu, który będzie wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  W menu podręcznym Styl wybierz pozycję

  Wymaga od użytkowników naprawienia błędu zanim przejdą dalej

  Stop

  Ostrzega użytkowników, że dane są nieprawidłowe, i wymaga od nich wybrania opcji Tak lub Nie, aby wskazać, czy chcą kontynuować

  Ostrzeżenie

  Ostrzega użytkowników, że dane są nieprawidłowe, ale zezwala im na kontynuowanie po odrzuceniu komunikatu o błędzie

  Informacje

Ograniczanie wprowadzania danych

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz ograniczyć wprowadzanie danych.

 2. Na karcie Dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. W menu podręcznym Dozwolone wybierz typ danych, na które chcesz zezwolić.

 4. W menu podręcznym Wartości danych wybierz typ kryteriów, a następnie wprowadź wartości ograniczeń.

  Uwaga: Pola, w których wprowadzasz wartości ograniczeń, zostaną oznaczone odpowiednią etykietą na podstawie wybranych danych i kryteriów ograniczeń. Jeśli na przykład jako typ danych wybierzesz datę, ograniczenia będzie można wprowadzić w polach wartości minimalnych i maksymalnych oznaczonych etykietami Data początkowa i Data końcowa.

Monitowanie użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych

Gdy użytkownik zaznaczy komórkę, dla której są ustawione kryteria poprawności wprowadzanych danych, można wyświetlić komunikat z wyjaśnieniem, które dane są prawidłowe.

 1. Wybierz komórki, dla których chcesz monitować użytkowników o wprowadzanie prawidłowych danych.

 2. Na karcie Dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. Na karcie Komunikat wejściowy zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

 4. W polu Tytuł wpisz tytuł komunikatu.

 5. W polu Komunikat wejściowy wpisz treść komunikatu, który będzie wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

Wyświetlanie komunikatu o błędzie w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych

Jeśli zostały określone kryteria poprawności, a użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane w komórce, można wyświetlić komunikat z wyjaśnieniem błędu.

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz wyświetlać komunikat o błędzie.

 2. Na karcie Dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 3. Na karcie Alert o błędzie w polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości.

 4. W polu Komunikat o błędzie wpisz treść komunikatu, który będzie wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  W menu podręcznym Styl wybierz pozycję

  Wymaga od użytkowników naprawienia błędu zanim przejdą dalej

  Stop

  Ostrzega użytkowników, że dane są nieprawidłowe, i wymaga od nich wybrania opcji Tak lub Nie, aby wskazać, czy chcą kontynuować

  Ostrzeżenie

  Ostrzega użytkowników, że dane są nieprawidłowe, ale zezwala im na kontynuowanie po odrzuceniu komunikatu o błędzie

  Informacje

Dodawanie sprawdzania poprawności danych do komórki lub zakresu

Uwaga: Pierwsze dwa kroki w tej sekcji służą do dodawania dowolnego typu sprawdzania poprawności danych. Kroki od 3 do 7 są przeznaczone do tworzenia listy rozwijanej. 

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

 3. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj wybierz pozycję Lista.

 4. W polu Źródło wpisz swoją listę wartości rozdzielonych przecinkami. Na przykład wpisz Niskie,Średnie,Wysokie.

 5. Upewnij się, że pole wyboru Rozwinięcia w komórce jest zaznaczone. W przeciwnym wypadku nie będzie można zobaczyć strzałki rozwijania obok komórki.

 6. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

 7. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby mieć pewność, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

Uwagi: 

 • Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład warto sprawdzić, czy komórka jest dostatecznie szeroka, aby wyświetlić wszystkie pozycje.

 • Wyłączanie sprawdzania poprawności danych — Zaznacz komórki zawierające reguły sprawdzania poprawności danych, które chcesz usunąć, a następnie przejdź do pozycji Dane > Sprawdzanie poprawności danych i w oknie dialogowym sprawdzania poprawności danych naciśnij przycisk Wyczyść wszystko, a następnie przycisk OK.

W poniższej tabeli przedstawiono inne typy sprawdzania poprawności danych oraz sposoby dodawania ich do arkuszy.

Aby to zrobić:

Wykonaj następujące czynności:

Ograniczanie wprowadzania danych do liczb całkowitych z określonego przedziału.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. Na liście Zezwalaj wybierz pozycję Pełna liczba.

 3. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład wyznaczyć górną i dolną granicę, wybierz pozycję między.

 4. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość, jaka będzie dozwolona.

  Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową.

  Na przykład załóżmy, że sprawdzana jest poprawność danych w komórce F1. Aby ustawić minimalny limit odliczeń jako dwukrotność liczby dzieci w komórce F1, wybierz pozycję większa lub równa w polu Dane i wprowadź formułę =2*F1 w polu Minimum.

Ograniczanie wprowadzania danych do liczby dziesiętnej z określonego przedziału.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Dozwolone wybierz pozycję Dziesiętne.

 3. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład wyznaczyć górną i dolną granicę, wybierz pozycję między.

 4. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość, jaka będzie dozwolona.

  Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową. Aby na przykład ustawić maksymalny limit prowizji i premii jako 6% płacy sprzedawcy w komórce E1, wybierz pozycję mniejsze lub równe w polu Dane i wprowadź formułę =E1*6% w polu Maksimum.

  Uwaga: Aby umożliwić użytkownikowi wprowadzanie wartości procentowych, na przykład 20%, wybierz pozycję Dziesiętne w polu Zezwalaj, wybierz typ ograniczenia w polu Dane, wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość w postaci dziesiętnej, na przykład 0,2, a następnie wyświetl komórkę sprawdzania poprawności danych jako wartości procentowej przez wybranie tej komórki i kliknięcie przycisku Procentowe Obraz przycisku w grupie Liczbowe na karcie Narzędzia główne.

Ograniczanie wprowadzania danych do daty z określonego zakresu.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Dozwolone wybierz pozycję Data.

 3. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie dat następujących po określonym dniu, wybierz pozycję większa niż.

 4. Wprowadź datę początkową, końcową lub określoną, jaka będzie dozwolona.

  Można też wprowadzić formułę zwracającą datę. Aby na przykład ustawić ramy czasowe od daty bieżącej do 3 dni po dacie bieżącej, wybierz pozycję między w polu Dane, wprowadź formułę =DZIŚ() w polu Data rozpoczęcia oraz wprowadź formułę =DZIŚ()+3 w polu Data zakończenia.

Ograniczanie wprowadzania danych do godziny z określonego przedziału czasu.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Dozwolone wybierz pozycję Godzina.

 3. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie godzin następujących przed określoną godziną, wybierz pozycję mniejsza niż.

 4. Wprowadź początkową, końcową lub konkretną godzinę, jaka będzie dozwolona. Jeśli chcesz wprowadzić konkretną godzinę, wprowadź ją w formacie gg:mm.

  Na przykład załóżmy, że masz komórkę E2 z ustawioną godziną rozpoczęcia (8:00), a w komórce F2 jest godzina zakończenia (17:00) i chcesz ograniczyć czas spotkania tak, aby mieścił się w tych granicach. Wybierz pozycję między w polu Dane, wprowadź = E2 w polu Godzina rozpoczęcia, a następnie wprowadź = F2 w polu Godzina zakończenia.

Ograniczanie wprowadzania danych do tekstu o określonej długości.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Dozwolone wybierz pozycję Długość tekstu.

 3. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie pewnej maksymalnej liczby znaków, wybierz pozycję mniejsza niż lub równa.

 4. W tym przypadku chcemy ograniczyć długość wpisu do 25 znaków, dlatego należy wybrać opcję mniejsza niż lub równa w polu Dane, a następnie wprowadzić wartość 25 w polu Maksimum.

Obliczanie dozwolonych wartości na podstawie zawartości innej komórki.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 powyżej.

 2. W polu Zezwalaj wybierz odpowiedni typ danych.

 3. W polu Dane wybierz typ ograniczenia.

 4. W polu lub polach poniżej pola Dane kliknij komórkę, za pomocą której chcesz określić dozwolone wartości.

  Aby na przykład zezwolić na wpisy na koncie tylko pod warunkiem, że wynik nie przekroczy budżetu w komórce E1, wybierz pozycję Dozwolone > Liczba całkowita, Dane, mniejsze lub równe, a następnie formułę Maksimum >= =E1.

Uwagi: 

 • W poniższych przykładach użyto opcji Niestandardowe, umożliwiającej określanie warunków przez wpisanie formuły. Nie musisz martwić się o wartości w polu Dane, ponieważ w przypadku wybrania opcji Niestandardowe jest ono wyłączone.

 • Zrzuty ekranu w tym artykule zostały wykonane w programie Excel 2016, ale w wersji programu Excel dla sieci Web funkcje pozostają takie same.

Aby mieć pewność, że

Wprowadź tę formułę

Komórka zawierająca identyfikator produktu (C2) zawsze rozpoczyna się od standardowego prefiksu „ID-” i ma długość co najmniej 10 (większą niż 9) znaków.

=ORAZ(LEWY(C2;3)="ID-";DŁ(C2)>9)

Przykład 6. Formuły sprawdzania poprawności danych

Komórka zawierająca nazwę produktu (D2) zawiera tylko tekst.

=CZY.TEKST(D2)

Przykład 2. Formuły sprawdzania poprawności danych

Komórka zawierająca czyjąś datę urodzenia (B6) musi mieć wartość większą niż liczba lat określona w komórce B4.

= JEŻELI(B6<=(DZIŚ()-(365*B4));PRAWDA;FAŁSZ)

Przykład sprawdzania poprawności danych w celu określenia minimalnego wieku we wpisie

Wszystkie dane w zakresie komórek A2:A10 zawierają unikatowe wartości.

= LICZ.JEŻELI($A$2:$A$10;A2)=1

Przykład 4. Formuły sprawdzania poprawności danych

Uwaga: Należy najpierw wprowadzić formułę sprawdzania poprawności danych dla komórki A2, a następnie skopiować A2 do A3:A10, dzięki czemu drugi argument funkcji LICZ.JEŻELI będzie zgodny z bieżącą komórką. Czyli część A2) = 1 zmieni się w A3) = 1; A4) = 1 i tak dalej.

Informacje dodatkowe

Sprawdzanie, czy wpis adresu e-mail w komórce B4 zawiera znak @.

=CZY.LICZBA(ZNAJDŹ("@";B4))

Przykład sprawdzania poprawności danych w celu sprawdzenia, czy adres e-mail zawiera znak @

Chcesz wiedzieć więcej?

Więcej o sprawdzaniu poprawności danych

Dodawanie lub usuwanie elementów z listy rozwijanej

Usuwanie listy rozwijanej

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×