Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora

Ten dodatek zawiera listę poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych dostępnych w najnowszej wersji systemu Windows. 

Aby wyświetlić listę wszystkich innych skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows. Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Klawisz Narratora

Można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawione jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Uwaga: jeśli używasz klawiatury japońskiej ze 106 klawiszami, domyślnymi klawiszami Narratora są Insert i NonConvert.

Polecenia klawiaturowe Narratora

Program Narrator ma dwa możliwe układy klawiatury: Standardowy i Starszy. Poniżej przedstawiono polecenia dla każdego z nich. W przypadku poleceń trybu skanowania przejdź do rozdziału 3: korzystanie z trybu skanowania.

WartoPolecenia, które zawierają znaki plus (+) i minus (-), odwołują się do klucza fizycznego i nie wymagają klawisza Shift jako klawisza modyfikującego. Jeśli nie występuje jawne wywołanie, nie trzeba uwzględniać klawisza Shift przed znakiem równości, aby był on znakiem plus takim samym, jak podczas pisania znaku plus. W przypadku używania polecenia głośności Narratora (przykład podany powyżej) klawisze Narrator + Ctrl + znak równości (=) stanowią polecenie formalne, a nie klawisze Narrator + Ctrl + Shift + znak równości (=).

Standardowy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl + Enter

Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora

Narrator + Esc

Zakończenie działania Narratora

Narrator + 1

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + Page Up
Ctrl + narrator + strzałka
w górę Narrator + Page Down
Ctrl + narrator + Strzałka w dół

Zmiana widoku

Narrator + F1

Pokaż listę poleceń

Narrator + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Ctrl + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Narrator + F12

Odczytaj bieżącą datę i godzinę

Narrator + Ctrl + D

Opisywanie obrazu za pomocą usługi online lub uzyskiwanie źródła strony sieci Web linku

Narrator + S

Pobieranie podsumowania strony sieci Web

Narrator + dwa razy szybko S

Uzyskaj podsumowanie strony sieci web i popularne linki (okno dialogowe)

Narrator + Alt + F

Prześlij opinię dotyczącą Narratora

Narrator + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Narrator + Ctrl + F12

Przełącz tryb dewelopera

Narrator + 3

Przekaż klawisze do aplikacji

Narrator + Alt + M

Przełącz tryb myszy

Narrator + H

Włączanie lub wyłączanie odczytu nagłówków kolumn w programie Outlook

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Ctrl + narrator + znak plus (+)
Ctrl + narrator + Add (klawiatura numeryczna)

Zwiększ głośność mowy

Ctrl + narrator + znak minus (-)
Ctrl + narrator + Odejmij (klawiatura numeryczna)

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + znak plus (+)

Zwiększ szybkość mowy

Narrator + znak minus (-)

Zmniejsz szybkość mowy

Alt + narrator + Odejmij (klawiatura numeryczna)
Alt + narrator + znak minus (-)
Alt + narrator + Dodaj (klawiatura numeryczna)
Alt + narrator + znak plus (+)

Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych

Narrator + V

Zwiększ tryb szczegółowości

Shift + Narrator + V

Zmniejsz tryb szczegółowości

Narrator + 2

Przełącz odczytywanie znaków

Narrator + kreska ukośna (/)

Odczyt kontekstu

Alt + Narrator + kreska ukośna (/)

Ustaw szczegółowość kontekstu odczytu

Ctrl + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmień kolejność kontekstu odczytu

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Narrator + Tab
Narrator + 5 (klawiatura numeryczna)

Czytaj element

Narrator + Tab szybko
dwa razy Narrator + 5 jest szybko dwa razy (klawiatura numeryczna)
Narrator + K szybko
przewyższa Narrator + CTRL + 5 dwukrotnie szybko (klawiatura numeryczna)

Przeliterowanie elementu

Narrator + 0

Czytaj element — zaawansowane

Narrator + T

Czytanie tytułu okna

Narrator + W

Przeczytanie zawartości okna

Narrator + X

Powtórzenie frazy

Narrator + R

Przeczytanie od kursora

Ctrl + narrator + R
Narrator + Strzałka w dół

Rozpocznij czytanie dokumentu

Narrator + C

Czytaj dokument

Shift + narrator + J
Narrator + Alt + Home

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Ctrl + Narrator + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Ctrl + Narrator + I

Przeczytanie bieżącej strony

Ctrl + Narrator + O

Przeczytanie następnej strony

Ctrl + Narrator + J

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + Narrator + K

Przeczytanie bieżącego akapitu

Ctrl + Narrator + L

Przeczytanie następnego akapitu

Narrator + Ctrl + M

Przeczytanie poprzedniego zdania

Narrator + Ctrl + przecinek (,)

Przeczytanie bieżącego zdania

Narrator + Ctrl + kropka (.)

Przeczytanie następnego zdania

Narrator + U

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Narrator + I
Narrator + Strzałka w górę

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + O

Przeczytanie następnego wiersza

Narrator + J
Ctrl + narrator + Strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Narrator + K
Ctrl + narrator + 5 (klawiatura numeryczna)

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Narrator + L
Ctrl + narrator + Strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Narrator + M

Przeczytanie poprzedniego znaku

Narrator + przecinek (,)
5 (klawiatura numeryczna)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + kropka (.)

Przeczytanie następnego znaku

Narrator + F

Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania

Shift + Narrator + F

Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania

Narrator + B
Ctrl + narrator + Home

Przejście na początek tekstu

Narrator + E
Ctrl + narrator + End

Przejście na koniec tekstu

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Ctrl + Alt + Home

Przeskocz do pierwszej komórki w tabeli

Ctrl + Alt + End

Przeskocz do ostatniej komórki w tabeli

Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Ctrl + Alt + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Ctrl + Alt + strzałka w dół

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Ctrl + Alt + strzałka w górę

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w lewo

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w górę

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w prawo

Przeczytanie bieżącego wiersza

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w dół

Przeczytanie bieżącej kolumny

Ctrl + Shift + Alt + ukośnik (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (klawiatura numeryczna)

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Ctrl + Alt + Page Up

Przejście do komórki tabeli

Ctrl + Alt + Page Down

Przejście do zawartości komórki

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Narrator + N

Przejście do głównego punktu orientacyjnego

Narrator + otwierający nawias kwadratowy ([)
Narrator + Odejmij (klawiatura numeryczna)

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + apostrof (')
Narrator + Dodaj (klawiatura numeryczna)

Ustawienie fokusu na elemencie

Narrator + A

Przejście do połączonego elementu

Shift + Narrator + A

Przejdź do zawartości z adnotacjami

Alt + Narrator + strzałka w górę

Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w prawo

Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w dół

Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Narrator + F7

Lista linków

Narrator + F5

Lista punktów orientacyjnych

Narrator + F6

Lista nagłówków

Narrator + Ctrl + F

Znajdź za pomocą Narratora

Narrator + F3

Kontynuuj wyszukiwanie do przodu

Narrator + Shift + F3

Kontynuuj wyszukiwanie do tyłu

Polecenia klawiatury numerycznej

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Alt + Home

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Ctrl + Narrator + Home

Przejście na początek tekstu

Ctrl + Narrator + End

Przejście na koniec tekstu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj element

Narrator + 5 jest szybko dwa razy (klawiatura numeryczna)
Narrator + CTRL + 5 dwukrotnie szybko (klawiatura numeryczna)

Przeliterowanie elementu

Narrator + strzałka w górę

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + strzałka w dół

Rozpocznij czytanie dokumentu

Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Ctrl + Narrator + 5 ( klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

5 (na klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + Page Up
Ctrl + narrator + Strzałka w górę

Zmiana widoku

Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)

Ustawienie fokusu na elemencie

Ctrl + Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ głośność mowy

Ctrl + Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz głośność mowy

Alt + narrator + Add
Alt + narrator + Odejmij

Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Shift + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Starszy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N

Otwieranie ustawień Narratora

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter

Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora

Narrator + Esc

Zatrzymanie Narratora

Narrator + 1

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + strzałka w górę lub w dół

Zmiana widoku

Narrator + F1

Pokaż listę poleceń

Narrator + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Shift + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Narrator + C

Odczytaj bieżącą datę i godzinę

Narrator + Shift + D

Opisz obraz, używając usługi online

Narrator + E
Narrator + Alt + F

Prześlij opinię dotyczącą Narratora

Narrator + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Narrator + Shift + F12

Przełącz tryb dewelopera

Narrator + X

Przekaż klawisze do aplikacji

Narrator + Num Lock

Włączenie lub wyłączenie trybu myszy

Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Narrator + Page Up

Zwiększ głośność mowy

Narrator + Page Down

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + znak plus (+)
Narrator + Dodaj (klawiatura numeryczna)

Zwiększ szybkość mowy

Narrator + znak minus (-)
Narrator + Odejmij (klawiatura numeryczna)

Zmniejsz szybkość mowy

Narrator + Alt + znak plus (+)
Narrator + Alt + znak minus (-)
Narrator + Alt + Add (klawiatura numeryczna)
Narrator + Alt + Odejmij (klawiatura numeryczna)

Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych

Narrator + A
Narrator + Ctrl + znak plus (+)
Narrator + Ctrl + Add (klawiatura numeryczna)

Zwiększ tryb szczegółowości

Narrator + Ctrl + znak minus (-)
Narrator + Ctrl + odejmowanie (klawiatura numeryczna)

Zmniejsz tryb szczegółowości

Narrator + F12

Przełącz odczytywanie znaków

Narrator + kreska ukośna (/)

Odczyt kontekstu

Alt + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmienianie, ile kontekstu ma być odczytane (szczegółowość)

Ctrl + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmień kolejność kontekstu odczytu

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Narrator + D

Czytaj element

Narrator + S

Przeliterowanie elementu

Narrator + 0 (zero)

Czytaj element — zaawansowane

Narrator + T

Czytanie tytułu okna

Narrator + W

Przeczytanie zawartości okna

Narrator + V

Powtórzenie frazy

Narrator + R

Przeczytanie od kursora

Narrator + M

Rozpocznij czytanie dokumentu

Narrator + H

Czytaj dokument

Narrator + Nawias kwadratowy zamykający (])

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Narrator + Shift + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Narrator + Ctrl + U

Przeczytanie bieżącej strony

Narrator + U

Przeczytanie następnej strony

Narrator + Shift + I

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Narrator + Ctrl + I

Przeczytanie bieżącego akapitu

Narrator + I

Przeczytanie następnego akapitu

Narrator + Ctrl + M

Przeczytanie poprzedniego zdania

Narrator + Ctrl + przecinek (,)

Przeczytanie bieżącego zdania

Narrator + Ctrl + kropka (.)

Przeczytanie następnego zdania

Narrator + Shift + O

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Narrator + Ctrl + O

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + O

Przeczytanie następnego wiersza

Narrator + Shift + P

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Narrator + Ctrl + P

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Narrator + P

Przeczytanie następnego wyrazu

Narrator + Shift + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie poprzedniego znaku

Narrator + Ctrl + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie następnego znaku

Narrator + F

Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania

Shift + Narrator + F

Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania

Narrator + Y

Przejście na początek tekstu

Narrator + B

Przejście na koniec tekstu

Narrator + J

Przejście do następnego nagłówka

Narrator + Shift + J

Przejście do poprzedniego nagłówka

Narrator + L

Przejście do następnego linku

Narrator + Shift + L

Przejście do poprzedniego linku

Narrator + Shift + strzałka w dół

Czytaj bieżące zaznaczenie

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Narrator + F3

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Narrator + Shift + F3

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Narrator + F4

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Narrator + Shift + F4

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Narrator + F10

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Narrator + F9

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Narrator + F8

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + F7

Przeczytanie bieżącej kolumny

Narrator + F5

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Narrator + F6

Przejście do komórki tabeli

Narrator + Shift + F6

Przejście do zawartości komórki

Narrator + K

Przejście do następnej tabeli

Narrator + Shift + K

Przejście do poprzedniej tabeli

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze

Aby to wykonać

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Narrator + N

Przejście do głównego punktu orientacyjnego

Narrator + G

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + tylda (~)

Ustawienie fokusu na elemencie

Narrator + Insert

Przejście do połączonego elementu

Narrator + Shift + Insert

Przejdź do zawartości z adnotacjami

Ctrl + Narrator + strzałka w górę

Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w dół

Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Narrator + Q

Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera

Gesty dotykowe Narratora

Użyj tego gestu

Aby to wykonać

Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Przeczytanie tekstu pod palcem

Dwukrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie

Aktywowanie akcji podstawowej

Potrójne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie podwójne naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie

Aktywowanie akcji pomocniczej

Przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie dwoma palcami dowolnego miejsca na ekranie

Rozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy

Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Szybkie przesunięcie jednym palcem w górę lub w dół

Zmiana widoku

Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Jednokrotne naciśnięcie trzema palcami

Zmiana trybu pełnych informacji

Jednokrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie poleceń Narratora dla bieżącego elementu

Nacisnąć dwukrotnie dwoma palcami

Wyświetlenie menu kontekstowego

Dwukrotne naciśnięcie trzema palcami

Przeczytanie atrybutów tekstu

Dwukrotne naciśnięcie czterema palcami

Włączenie trybu wyszukiwania

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie wszystkich poleceń Narratora

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji

Szybkie przesunięcie trzema palcami w górę

Przeczytanie zawartości bieżącego okna

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dół

Włączenie lub wyłączenie powiększenia semantycznego (gdy jest obsługiwane)

Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawo

Przeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki

Dalej: Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a

Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×