Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator

Narrator to aplikacja czytająca zawartość ekranu wbudowana w system Windows 10, więc nie trzeba jej pobierać ani instalować. W tym przewodniku opisano, jak korzystać z Narratora w systemie Windows. Podane informacje pomagają rozpocząć używanie aplikacji, przeglądanie Internetu i wykonywanie innych czynności. 

Pod spisem treści zamieszczono opis nowości w programie Narrator.

Uwaga: Ten przewodnik jest dostępny jako dokument programu Word i plik PDF (tylko w języku angielskim). Wersję tego przewodnika można pobrać w języku Braille'a (angielski (USA) inne niż ueb (wersja 1 alfabetu Braille'a). Aby uzyskać dodatkowe języki lub formaty, skontaktuj się z pomocą technicznądla osób niepełnosprawnych.

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Narratora do wykonywania operacji w aplikacjach pakietu Office, takich jak Outlook czy Word? Zapoznaj się z artykułami na tej stronie: Korzystanie z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych w aplikacjach pakietu Office.

Spis treści

Rozdział

Elementy składowe

Rozdział 1: Narrator — wprowadzenie

Omówienie Narratora oraz informacje o uruchamianiu i zatrzymywaniu tej aplikacji.

Rozdział 2. Podstawowe funkcje Narratora

Poruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji, zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora oraz dostosowywanie szybkości i głośności mowy.

Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

Korzystanie z trybu skanowania do nawigowania po aplikacjach, poczcie e-mail i Internecie.

Rozdział 4. Czytanie tekstu

Czytanie przy użyciu Narratora oraz uzyskiwanie informacji na temat tekstu, takich jak czcionka tekstu, jego kolor i interpunkcja.

Rozdział 5. Nawigacja

Jak uzyskać więcej informacji o aplikacji lub stronie przy użyciu widoków Narratora.

Rozdział 6: Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

Obsługiwanie Narratora za pomocą dotyku, w tym podstawowe gesty.

Rozdział 7: Dostosowywanie Narratora

Zmienianie sposobu uruchamiania Narratora, określanie ilości informacji zwrotnych podczas wpisywania, zmienianie poleceń Narratora i używanie oprogramowania do zamiany tekstu na mowę (TTS) innych producentów.

Rozdział 8: Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a

Jak korzystać z Narratora z wyświetlaczem w alfabecie Braille'a z funkcją odświeżania.

Dodatek A. Obsługiwane języki i głosy

Lista obsługiwanych języków i dostępnych głosów funkcji zamiany tekstu na mowę w Narratorze.

Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora

Lista poleceń wydawanych z klawiatury i gestów dotykowych Narratora.

Dodatek C. Obsługiwane wyświetlacze w alfabecie Braille'a

Lista wyświetlaczy w alfabecie Braille'a obsługiwanych przez Narratora.

Dodatek D. Podręczniki użytkownika poprzednich wersji Narratora

Podręczniki użytkownika poprzednich wersji Narratora

Dodatek E: dźwięki Narratora

Lista dźwięków używanych przez Narratora i znaczenie tych dźwięków.

Co nowego

Wersja wydana w 2020 r.

W tej wersji skoncentrowano się na przyspieszeniu wykonywania zadań przez użytkownika. Aby przekazać firmie Microsoft opinię, naciskaj klawisz narrator (Caps Lock) + Alt + F, gdy Narrator jest uruchomiony.

Udoskonalenia poczty e-mail w programach Outlook i Poczta systemu Windows

Czytanie wiadomości e-mail z użyciem trybu skanowania

Tryb skanowania jest włączany automatycznie w momencie otwierania wiadomości e-mail. Nawigować można podobnie jak po sieci Web, korzystając z klawiszy strzałek i innych poleceń trybu skanowania.

Wiadomości e-mail są odczytywane automatycznie

Po otwarciu wiadomości e-mail Narrator rozpocznie czytanie; nie będzie konieczne wydawanie żadnych poleceń.

Uzyskaj informacje ważne, pomiń nieistotne

W programie Outlook Narrator odczytuje stan wiadomości e-mail (nieprzeczytane, przekazane itd.), kto je wysłał, wiersz tematu oraz wszelkie inne cechy wiadomości e-mail, które są ważne lub unikatowe (na przykład Narrator odczytuje, czy wiadomość e-mail jest oznaczona flagą, ale nie odczytuje jej, jeśli wiadomość nie jest oflagowana).

Narrator nie odczyta żadnych zbędnych informacji z tabeli, na przykład jeśli występuje w niej 5 pustych kolumn. Nagłówki kolumn nie są domyślnie odczytywane. Włączanie lub wyłączanie czytania nagłówków kolumn w programie Outlook przez naciśnięcie klawisza narrator + H.

Udoskonalenia dotyczące sieci Web

Wyeliminowano nieprzydatne hiperlinki

Narrator poda tytuł strony sieci web, do której prowadzi link. Naciśnij klawisz narrator + CTRL + D, a Narrator PRZYJMIE adres URL hiperlinku, który jest włączony, i wyślij go do usługi online dostarczającej tytuł strony do narratora. A gdy fokus jest ustawiony na obrazie, polecenie Narrator + Ctrl + D umożliwia wyświetlenie opisu obrazu. Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie usługi online używane przez Narratora, możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach narratora.

Uzyskiwanie szybkiego podsumowania strony sieci web

Po naciśnięciu kombinacji Narrator + S można wysłuchać podsumowania strony sieci web zawierającego szereg linków, punktów orientacyjnych i nagłówków.

Popularne linki i pełne podsumowanie strony sieci web

Naciśnij klawisze Narrator + dwa razy szybko S, aby otworzyć okno dialogowe na ekranie z następującymi informacjami: liczba linków, punktów orientacyjnych i nagłówków na stronie oraz lista popularnych linków na stronie (popularne linki to linki na stronie, które są najczęściej wykorzystywane).

Strony sieci web są odczytywane automatycznie

Narrator automatycznie odczytuje strony sieci web, począwszy od góry.

Ulepszenia związane z dźwiękiem

Nowe dźwięki typowych akcji

Dźwięki Narratora są teraz bardziej funkcjonalne i następują szybciej. Na przykład są one teraz odtwarzane w przypadku typowych akcji, takich jak przejście do linku czy włączenie lub wyłączenie trybu skanowania. Aby zarządzać dźwiękami dla typowych akcji, przejdź do ustawień narratora. Aby usłyszeć dźwięki Narratora, zobacz dodatek E: dźwięki narratora.

Odczytywanie wielkich liter i wyrazów pisanych wielkimi literami

Domyślnie Narrator odczytuje wielkie litery tak samo, jak małe litery. Oznacza to, że słowa „Wyraz”, „WYRAZ” i „wyraz” będą brzmieć tak samo (mimo różnic w użyciu wielkich liter w każdym z nich).

Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy występuje wielka litera, Narrator może wypowiadać frazę „wielka litera” przed jej wystąpieniem, albo odczytywać całe słowo/literę w wyższej tonacji. Aby zmienić sposób traktowania wielkich liter przez Narratora, przejdź do sekcji „Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji” w ustawieniach Narratora.

Czytanie za pomocą lupy

Lupa, funkcja powiększania ekranu zawarta w systemie Windows 10, umożliwia teraz czytanie tekstu na głos. Może to być przydatne w przypadku użytkowników niedowidzących, którzy chcą, aby tekst był odczytywany na głos na żądanie.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz czytanie za pomocą lupy .

Nowe lub istotne polecenia

Narrator + CTRL + D: uzyskiwanie źródła strony sieci Web linku

Narrator + S: pobieranie podsumowania strony sieci Web

Narrator + S szybko dwa razy: okno dialogowe Pobieranie podsumowania stron sieci Web i popularnych linków

Narrator + H: Włączanie lub wyłączanie czytania nagłówka kolumny w programie Outlook

Narrator + Alt + F: przekazywanie opinii dotyczących Narratora

Klawisz logo Windows + znak plus (+): otwieranie lupy

Inne możliwości, które są nowe w Narratorze w ramach ostatnich kilku wydań

Strona główna Narratora

Za każdym razem, gdy włączasz Narratora, przechodzisz do jego strony głównej. Stanowi ona centralne miejsce grupujące wszystkie najważniejsze opcje i zasoby — od zmiany ustawień Narratora do nauki podstawowych funkcji tej aplikacji za pomocą przewodnika Szybki start. Ponadto po zminimalizowaniu Narratora strona główna przechodzi na pasek zadań, dzięki czemu nie trzeba poszukiwać jej, przełączając się między elementami za pomocą klawiszy Alt + Tab.

Czytanie po zdaniu

Narrator może teraz czytać następne, bieżące i poprzednie zdania. Opcja czytania zdaniami jest dostępna w trybie klawiatury, dotyku lub Braille'a.

„Zdanie” ma również własny widok w Narratorze. Naciśnij Narrator + Page up lub Narrator + Page down, aby przejść do widoku zdania, a następnie naciśnij Narrator + strzałka w lewo, aby przejść do poprzedniego zdania, lub Narrator + strzałka w prawo, aby przejść do następnego zdania.

Tych nowych poleceń można używać na ekranach Braille'a po naciśnięciu punktów 2-3-4 lub 2-3-4-7 w trybie wprowadzania poleceń. 

Nowe poziomy szczegółowości

Narrator udostępnia pięć poziomów szczegółowości, które mogą mieć wpływ na ilość informacji, które słychać, gdy Narrator odczytuje tekst, na przykład witryny internetowe, oraz podczas interakcji z kontrolkami. Wszystkie poziomy są udokumentowane w rozdziale 4 z krótkim opisem tego, jak można ich używać.

Używanie trybu skanowania w ulubionej przeglądarce

Tryb skanowania jest włączany automatycznie w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge.

Standardowy układ klawiatury

Chcieliśmy ułatwić uczenie się obsługi programu Narrator i korzystanie z niego, więc wprowadziliśmy standardowy układ klawiatury. Zaktualizowany układ bardziej przypomina układ spotykany w innych czytnikach zawartości ekranu.

Jeśli w tym przewodniku wymieniono polecenia klawiaturowe, dotyczą one nowego standardowego układ klawiatury. Wprowadzono też aktualizacje poleceń dotyczących strony, akapitu, wiersza, wyrazu i znaku w Narratorze. Dodaliśmy też nowe polecenia, takie jak Znajdź za pomocą Narratora, lista linków, lista nagłówków i lista punktów orientacyjnych. W przypadku niektórych poleceń teraz można używać klawiatury numerycznej.

Wszystkie nowe i zaktualizowane polecenia zawiera Dodatek B. Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora. Polecenia trybu skanowania zawiera Rozdział 3. Używanie trybu skanowania.

Uwaga: Domyślnym układem klawiatury będzie układ standardowy. Jeśli chcesz to zmienić, przejdź do obszaru Ustawienia  > Ułatwienia dostępu  > Narrator i wybierz układ Starsza wersja. Do ustawień Narratora możesz też przejść, naciskając klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + N. Nowe polecenia Narratora nie będą dostępne w układzie klawiatury Starsza wersja, jeśli kombinacje klawiszy ze starszych poleceń wchodzą w konflikt z używanymi w nowych funkcjach Narratora.
Otwieranie ustawień Narratora
 

Klawisz Narratora

Teraz można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps Lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawione jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Zaktualizowane polecenia zmiany widoku

Polecenia zmiany widoku są teraz zamapowane na klawisze Narrator + Page up i Page down. Polecenia Zmień widok można też użyć, naciskając klawisze Narrator + Ctrl + strzałka w górę i strzałka w dół.

Ulepszenia trybu skanowania

Polecenia akcji podstawowej i pomocniczej zmieniły się. Akcję podstawową można wykonać, naciskając klawisze Enter lub spację. Akcję pomocniczą można wykonać przez dodanie klawisza Shift do każdego z tych klawiszy (Shift + Enter lub Shift + spacja). Ta zmiana będzie widoczna niezależnie od wybranego układu klawiatury.

Oprócz tego dodano kilka nowych poleceń klawiaturowych trybu skanowania, które umożliwiają wybór tekstu. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Rozdział 3. Używanie trybu skanowania.

Przekazywanie opinii

Raporty pomagają ulepszyć Narratora. Po włączeniu Narratora naciśnij klawisze Narrator + Alt + F w celu otwarcia Centrum opinii i przekazania raportu dotyczącego Narratora. Możesz również zostawić Komentarze na stronie internetowej funkcji Microsoft Accessibility — głos użytkownika . Ponadto, aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą Narratora lub innej technologii pomocniczej firmy Microsoft, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Jeśli chcesz udostępnić firmie Microsoft dodatkowe dane diagnostyczne i dotyczące wydajności, naciśnij klawisz logo systemu Windows  + Ctrl + N w celu otwarcia ustawień Narratora, a następnie wybierz pozycję przełącznika w obszarze Pomóż w ulepszaniu Narratora i ponownie uruchom program Narrator.
Otwieranie ustawień Narratora
 

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×